Zamówienie-Koszyk
Dokończ - Edytuj - Anuluj

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, klikając AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrazisz zgodę na to aby Rachunkowość Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, otwierane adresy url, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz. Informacje gromadzone będą w celu technicznego dostosowanie treści, badania zainteresowań tematami, dostosowania niektórych treści do lokalizacji z której jest odczytywana oraz wyświetlania reklam we własnym serwisie oraz w wykupionych przez nas przestrzeniach reklamowych w Internecie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Klikając w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrażasz zgodę na zapisanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie. W każdej chwili możesz skasować pliki cookie oraz ograniczyć możliwość zapisywania nowych za pomocą ustawień przeglądarki.

Wyrażając zgodę, pozwalasz nam na wyświetlanie spersonalizowanych treści m.in. indywidualne rabaty, informacje o wykupionych przez Ciebie usługach, pomiar reklam i treści.

AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....

aktualności
Zmiana ustawy o rachunkowości

Wystarczy jeden podpis członka wieloosobowego zarządu pod sprawozdaniem

Od 1.01.2022 sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności będzie mógł podpisać tylko jeden członek wieloosobowego zarządu, jeśli pozostali oświadczą, że sprawozdanie spełnia wymagania przewidziane w uor lub odmówią złożenia takiego oświadczenia.

Nadal zasadą pozostaje, że w przypadku wieloosobowego kierownika jednostki (np. zarządu spółki składającego się z kilku osób) jej sprawozdanie finansowe (sf) – poza osobą, która je sporządziła – podpisują także wszystkie osoby wchodzące w skład tego organu. Osoba zobowiązana do złożenia podpisu pod sf może odmówić złożenia podpisu, jednak wówczas musi sporządzić pisemne uzasadnienie takiej odmowy, które jest dołączane do sf.

PIT

Podatkowy nieład z zasiłkami

Procedując nad Polskim Ładem, ustawodawca nie zadbał o ujednolicenie zasad opodatkowania przychodów uzyskiwanych przez pracowników – zasiłków z ubezpieczeń społecznych oraz wynagrodzeń ze stosunku pracy. Komplikuje to sporządzanie listy płac, gdyż pracodawca jako płatnik musi uwzględnić na niej istniejące różnice, co wymaga dodatkowego nakładu pracy.

Choć obie kategorie przychodów osiąganych z tytułu zatrudnienia są ze sobą w pewien sposób powiązane, to updof zalicza je do odmiennych źródeł przychodów. Brak spójnych uregulowań powoduje, że otrzymane przez pracowników zasiłki: chorobowe, rehabilitacyjne, wyrównawcze, macierzyńskie i opiekuńcze, nie będą od 1.01.2022 brane pod uwagę przy obliczaniu nowych ulg i zwolnień podatkowych, wprowadzonych ustawą z 29.10.2021 nowelizującą updof w ramach tzw. Polskiego Ładu.

Dzień Otwarty w SKwP - zaprasza Aneta Lech
Kursy i szkolenia organizowane przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów
podatki

Stosowanie kodu „TP” w ewidencji VAT

Począwszy od rozliczenia za październik 2020 r. w ewidencji sprzedaży VAT, raportowanej w pliku JPK_V7M/V7K, wprowadzono obowiązek oznaczania symbolem „TP” transakcji z podmiotem powiązanym w rozumieniu przepisów o cenach transferowych. W praktyce stosowanie tego kodu wywołuje wiele wątpliwości.

Zgodnie z § 10 ust. 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (dalej rozporządzenie JPK_VAT) ewidencja sprzedaży powinna zawierać oznaczenie (kod, symbol) „TP” w przypadku istniejących powiązań między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT. Chodzi tu o powiązania w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 5 updop i art. 23m ust. 1 pkt 5 updof (do których odsyła ww. przepis ustawy o VAT), szczegółowo omówione poniżej.

Straty spowodowane przestępstwem przeciwko przedsiębiorcy – ujęcie w kosztach firmy

Przedsiębiorca, który poniesie szkodę na skutek kradzieży albo oszustwa, jest zainteresowany uwzględnieniem jej w rozliczeniu podatkowym. Wiele zależy od tego, czy dokładając należytej staranności, podejmował działania mające zapobiec powstaniu straty.

Strata poniesiona przez przedsiębiorcę na skutek kradzieży lub oszustwa zazwyczaj dotyczy jego majątku obrotowego – towarów handlowych bądź środków pieniężnych na rachunkach bankowych albo w kasie. Może też dotyczyć środków trwałych (np. samochodów). Zarówno organy podatkowe, jak i sądy administracyjne przyjmują, że w niektórych sytuacjach strata powstała na skutek przestępstwa może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów jako element nieuniknionego ryzyka związanego z działalnością firmy.

księgi rachunkowe - ewidencje - sprawozdawczość

Dylematy wykazywania działalności częściowo zaniechanej

Lakoniczne brzmienie przepisu ustawy o rachunkowości, nakazującego wyodrębnienie przychodów i kosztów działalności, która ma być zaprzestana przez jednostkę, wywołuje w praktyce wiele wątpliwości. Artykuł jest próbą odpowiedzi na pojawiające się w związku z tym pytania.

W art. 47 ust. 3, poświęconym rachunkowi zysków i strat (dalej rzis), uor stanowi, że w przypadku gdy jednostka przewiduje zaprzestanie określonego zakresu działalności mającego wpływ na przychody i koszty przyszłych okresów sprawozdawczych, przy zachowaniu zasady kontynuacji – odpowiednie przychody i koszty z tym związane należy wykazać odrębnie od przychodów i kosztów działalności kontynuowanej.

Karty przedpłacone sprezentowane pracownikom przez pracodawcę – ujęcie księgowe, rozliczenia podatkowe

Spółka planuje sfinansować ze środków obrotowych albo z zfśs karty przedpłacone dla pracowników, które chce przekazać jako prezenty świąteczne.
Jakie będą tego skutki podatkowe i księgowe?

Karty przedpłacone (prepaid) umożliwiają dokonywanie płatności oraz pobieranie środków pieniężnych z bankomatu. Często są przekazywane pracownikom np. w formie podarunku świątecznego. Karta przedpłacona, a taką jest np. karta podarunkowa (prezentowa), to rodzaj karty płatniczej. Wydawana jest bez konieczności posiadania rachunku osobistego w banku, jej użytkownikowi nie jest przyznawany kredyt. Karta zapewnia użytkownikowi (np. pracownikowi) środki pieniężne, bez konieczności wydawania (posiadających formę materialną) znaków pieniężnych (np. banknotów) lub legitymacyjnych.

zmiany w rozliczeniach z ZUS

Nowości w rozliczaniu składek na ubezpieczenia społeczne

Wkrótce płatników składek czeka korzystna zmiana zasad podlegania dobrowolnym ubezpieczeniom społecznym, doprecyzowanie statusu wspólników i upowszechnienie elektronizacji w kontaktach z ZUS.

Obecnie indywidualny przedsiębiorca zgłoszony do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, który spóźnia się choćby 1 dzień z zapłatą składki na to ubezpieczenie, automatycznie z niego „wypada” niejako z mocą wsteczną – od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, za który składka się należała (art. 14 ust. 2 pkt 2 usus). W konsekwencji traci prawo do zasiłku chorobowego w razie niedyspozycji zdrowotnej w tym okresie. Ponadto ponosi dotkliwsze straty długofalowe, bo obowiązuje go 90-dniowy okres wyczekiwania na prawo do zasiłku. Wprawdzie może złożyć wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia dobrowolnej składki chorobowej, jednak przedłuża to sprawę i stan niepewności, bo ZUS co roku otrzymuje ok. 150 tys. takich wniosków (prawie 92% rozpatruje pozytywnie).

Spłata i dochodzenie zaległych składek na przejrzystych zasadach

Procedury ściągania należności przez ZUS oraz regulowania przez płatników zadłużenia z tytułu składek staną się wkrótce tańsze dla obu stron, mniej czasochłonne i bardziej przyjazne dla płatników.

Zmiany w tym zakresie – wprowadzone ustawą z 24.06.2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i niektórych innych ustaw (DzU poz. 1621, dalej nowela) zasadniczo wchodzą w życie 18.09.2021 r., jednak część nowych regulacji będzie obowiązywać od 1.01.2022 i 1.04.2022 r. Do egzekucji ze świadczeń z ubezpieczeń społecznych, wszczętych i niezakończonych przed 1.01.2022 r., stosuje się dotychczasowe zasady (art. 13 noweli).

Łatwiej będzie ustalić składkę i zasiłek wypadkowy

Doprecyzowanie zasad określania rodzaju przeważającej działalności czy sporządzania informacji ZUS IWA ma ułatwić płatnikom wypełnianie obowiązków wobec ZUS.

Dokładne wyjaśnienie sposobu wskazywania rodzaju przeważającej działalności pomoże małemu płatnikowi samodzielnie obliczającemu składkę wypadkową. Wiąże go – co do zasady – stopa procentowa przypisana do jego grupy działalności w zał. nr 2 do rozporządzenia MPiPS w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków. Grupę działalności ustala się dla danego rodzaju działalności według PKD figurującego w rejestrze REGON na 31 grudnia poprzedniego roku kalendarzowego. Szkopuł w tym, że obecnie rodzaj działalności – w świetle art. 2 pkt 10 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (dalej ustawa wypadkowa) oznacza rodzaj przeważającej działalności ujawniony w rejestrze REGON.

Świadczenia chorobowe na nowych zasadach

Korekta sposobu ustalania okresu pobierania i podstawy wymiaru zasiłku czy zaostrzenie zasad utraty prawa do niego po ustaniu zatrudnienia to główne pomysły na uszczelnienie systemu.

Istotne zmiany w tym zakresie wprowadza ustawa z 24.06.2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i niektórych innych ustaw (DzU poz. 1621, dalej nowela). Zmienione przepisy wejdą w życie 1.01.2022 r. Zasiłki oraz świadczenie rehabilitacyjne, do których prawo powstało lub powstanie przed tą datą, będą wypłacane w dotychczasowej wysokości i na starych zasadach – za cały okres nieprzerwanej niezdolności do pracy.

zus przedsiębiorcy

Błąd w deklaracji ZUS nie przekreśla prawa do korekty podstawy wymiaru składek

Błąd może się zdarzyć każdemu, także w biurze rachunkowym. Nie oznacza to jednak, że organ administracji publicznej może pozostać obojętny na wyjaśnienia w tej sprawie albo wysyłać sprzeczne komunikaty.

W październiku biuro rachunkowe zwróciło się do ZUS o ich przyjęcie. Tłumaczyło, że deklaracje zostały sporządzone w obowiązującym terminie i z właściwym kodem ubezpieczeń (05 70 00), natomiast wyższa podstawa wymiaru składki została nieświadomie zatwierdzona przez współpracownika biura, ponieważ nie znał on zasad obsługi programu płacowego, narzucającego czasem automatycznie pełny wymiar składek.

    Rzeczoznawca majątkowy z „małym ZUS plus”

    Wykonywanie wolnego zawodu mieści się w pojęciu prowadzenia działalności gospodarczej, co daje prawo do ulgi w ubezpieczeniach społecznych.

    Przedsiębiorca zatrudnia jednego pracownika na 1/8 etatu, przy czym jest to pracownik biurowy, nie ma uprawnień rzeczoznawcy i nie może w żaden sposób zastąpić go w wykonywaniu jego obowiązków. Roczny przychód przedsiębiorcy nie przekroczył 120 tys. zł, nie wykonuje on czynności na rzecz byłego pracodawcy, wykonuje wolny zawód w ramach wpisu do CEIDG. Nie prowadził ponadto – w ciągu ostatnich 60 mies. kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia działalności – innej pozarolniczej działalności. Czy jako osoba wykonująca wolny zawód w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej może skorzystać z ulgi „mały ZUS plus”?

pracownicy i świadczenia społeczne

Przebywający na zasiłku opiekuńczym nie rozpocznie urlopu

Pracownik złożył wniosek o 10 dni urlopu wypoczynkowego począwszy od 4.10.2021. Jednak od 1.10.2021 do 6.10.2021 przebywał na zasiłku opiekuńczym w związku z zamknięciem szkoły dziecka z powodu pandemii.
Czy skutkuje to przesunięciem rozpoczęcia urlopu? Czy pracownik może zacząć urlop bezpośrednio po zakończeniu pobierania zasiłku?

Kp przewiduje wyjątkowe sytuacje życiowe, które powodują obligatoryjne przesunięcie zaplanowanego w konkretnym terminie i jeszcze niezaczętego urlopu wypoczynkowego. Zgodnie z art. 165 Kp należą do nich przyczyny usprawiedliwiające nieobecność w pracy, a w szczególności: czasowa niezdolność do pracy z powodu choroby, odosobnienie w związku z chorobą zakaźną, powołanie do stawienia się na ćwiczenia wojskowe lub na przeszkolenie wojskowe albo do pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie, na okres do 3 mies. oraz urlop macierzyński.

kontakty z urzędem

Niestawiennictwo na wezwanie naczelnika US jako przesłanka wykreślenia z rejestru podatników VAT

Czy przedsiębiorca, który nie stawia się na wezwanie naczelnika US w postępowaniu karnoskarbowym, może być wykreślony z rejestru VAT?

Podejrzanego – zgodnie z art. 300 § 1 Kodeksu postępowania karnego – należy pouczyć o jego uprawnieniach: do składania wyjaśnień, odmowy składania wyjaśnień lub do odmowy odpowiedzi na pytania, do informacji o treści zarzutów i ich zmianach, do składania wniosków o dokonanie czynności śledztwa lub dochodzenia, do korzystania z pomocy obrońcy, w tym do wystąpienia o obrońcę z urzędu w przypadku określonym w art. 78 oraz o treści art. 338b, do końcowego zaznajomienia z materiałami postępowania przygotowawczego, jak również o uprawnieniach określonych w art. 23a § 1, art. 72 § 1, art. 156 § 5 i 5a, art. 301, art. 335, art. 338a i art. 387 oraz o obowiązkach i konsekwencjach wskazanych w art. 74, art. 75, art. 133 § 2, art. 138 i art. 139.

Kara pieniężna nakładana na byłych wspólników lub członków zarządu za naruszenia w zakresie gier hazardowych

Czy po rozwiązaniu spółki osobowej lub po likwidacji spółki kapitałowej można w decyzji orzekającej o odpowiedzialności podatkowej osób trzecich rozstrzygnąć o nałożeniu kary pieniężnej z ustawy o grach hazardowych?

Nie. Karę pieniężną na podstawie ustawy z 19.11.2009 o grach hazardowych (DzU z 2020 poz. 2094, dalej ugh) może nałożyć wyłącznie naczelnik UCS, a orzeczenie o odpowiedzialności podatkowej osób trzecich za kary pieniężne może wydać wyłącznie naczelnik US. Tak więc ani naczelnik UCS, ani naczelnik US nie mogą jednocześnie orzec o odpowiedzialności osób trzecich oraz o nałożeniu kary pieniężnej.

Co do zasady kary pieniężne nie mieszczą się w pojęciu niepodatkowych należności budżetowych w rozumieniu art. 3 pkt 8 Op, gdyż obowiązek ich poniesienia nie jest wynikiem realizacji przepisów prawa, lecz podobnie jak np. grzywny i mandaty, wynikiem naruszenia przepisów prawa. Tym samym nie są podatkami w rozumieniu art. 3 pkt 3 lit. c Op.

ludzie - wydarzenia - książki

Konkurs na najlepszy raport roczny za 2020 r.

Instytut Rachunkowości i Podatków ogłosił wyniki XVI edycji konkursu The Best Annual Report.

Konkurs, którego partnerem jest GPW w Warszawie S.A., promuje raporty roczne o największej wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów. Biorą w nim udział spółki z rynku regulowanego, które sporządzają skonsolidowane sprawozdania finansowe według MSSF/MSR, a także spółki z rynku alternatywnego, raportujące według uor lub MSSF/MSR.

Jest to kolejna „pandemiczna” edycja konkursu. Raporty zawierają informacje, jak spółki publiczne radzą sobie w tym trudnym okresie, czy liderzy pozostają liderami, jakie są „nowe odkrycia” i kierunki zmian w raportowaniu. Kapituła konkursu analizowała m.in. wpływ epidemii COVID-19 na działalność spółek sektora finansowego i prywatnego, a także sposób jego przedstawienia.

audytor

Audyt wewnętrzny – geneza, podstawy działania i organizacja (cz. I)

Rosnąca rola audytu wewnętrznego w ostatnich latach sprawia, że warto przyjrzeć się bliżej tej funkcji i jej organizacji w podmiocie (przedsiębiorstwie, jednostce sektora publicznego).

Dobre Praktyki 2021 (zawarte w nich zasady) dzielą się na sześć grup, przy czym grupę trzecią poświęcono tzw. systemom i funkcjom wewnętrznym spółki jako nieodzownym narzędziom sprawowania nad nią nadzoru. Składają się na nie głównie kontrola wewnętrzna, zarządzanie ryzykiem, nadzór zgodności działalności z prawem (compliance), a także skuteczna funkcja audytu wewnętrznego. Oczywiście systemy te i funkcje powinny być dostosowane do wielkości spółki oraz rodzaju i skali działalności. Za ich działanie odpowiada zarząd. Natomiast rada nadzorcza monitoruje ich skuteczność, m.in. na podstawie dostarczanych okresowo sprawozdań, przygotowanych przez osoby odpowiedzialne za te systemy i funkcje oraz przez zarząd spółki. Monitorowanie może być powierzone komitetowi audytu wyodrębnionemu w ramach rady nadzorczej. Nie zwalnia to jednak rady nadzorczej od dorocznej oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji.