Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, klikając AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrazisz zgodę na to aby Rachunkowość Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, otwierane adresy url, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz. Informacje gromadzone będą w celu technicznego dostosowanie treści, badania zainteresowań tematami, dostosowania niektórych treści do lokalizacji z której jest odczytywana oraz wyświetlania reklam we własnym serwisie oraz w wykupionych przez nas przestrzeniach reklamowych w Internecie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Klikając w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrażasz zgodę na zapisanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie. W każdej chwili możesz skasować pliki cookie oraz ograniczyć możliwość zapisywania nowych za pomocą ustawień przeglądarki.

Wyrażając zgodę, pozwalasz nam na wyświetlanie spersonalizowanych treści m.in. indywidualne rabaty, informacje o wykupionych przez Ciebie usługach, pomiar reklam i treści.

AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....

Zamknięcie roku

Spis treści

Roczne sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności – postać, zatwierdzanie, udostępnianie

 • Zakres, szczegółowość i postać sprawozdania finansowego
 • Jednostki podlegające obowiązkowi corocznego badania
 • Sprawozdanie finansowe jednostki dużej
 • Sprawozdanie finansowe jednostki małej
 • Sprawozdanie finansowe jednostki mikro
 • Łączne sprawozdanie finansowe
 • Okres objęty sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z działalności oraz dotyczące ich daty
 • Podpisywanie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności
 • Badanie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności
 • Zatwierdzanie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności
 • Udostępnianie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności
 • Przechowywanie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności
 • Odpowiedzialność za sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności

Elektroniczne sprawozdania – sporządzanie, podpisywanie, przekazywanie

 • Postać e-sprawozdań finansowych poszczególnych kategorii jednostek
 • Roczne sprawozdanie finansowe w formacie ustrukturyzowanym (XML)
 • Narzędzia służące sporządzeniu e-sprawozdania
 • Zakres ustrukturyzowanego e-sprawozdania
 • Odczytywanie e-sprawozdania sporządzonego w formacie XML
 • Roczne sprawozdanie finansowe w formacie ESEF
 • Roczne sprawozdanie finansowe w formie nieustrukturyzowanej
 • Podpisywanie e-sprawozdania
 • Kolejność podpisywania e-sprawozdania w razie stosowania różnych rodzajów podpisu
 • Przekazywanie rocznego sprawozdania finansowego
 • Przekazywanie e-sprawozdania do repozytorium KRS
 • Sprawdzanie formalnej poprawności e-sprawozdania
 • Co zrobić, jeśli KRS nie przyjmie e-sprawozdania
 • Przekazywanie e-sprawozdania do KAS
 • Przekazywanie e-sprawozdania spółki giełdowej prowadzącej rachunkowość zgodnie z ustawą

Ogólne zasady sporządzania rocznego sprawozdania finansowego

 • Warunki użyteczności sprawozdania finansowego
 • Prawidłowo zamknięte księgi rachunkowe źródłem danych sprawozdania finansowego
 • Formalne cechy sprawozdania finansowego
 • Dane porównawcze i porównywalność
 • Jednostki powiązane i trwale zaangażowane w kapitale innej jednostki

Wprowadzenie do rocznego sprawozdania finansowego

Bilans

Wprowadzenie
 • Bilans i jego budowa
 • Ogólne zasady wyceny
 • Kategorie cen
 • Instrumenty finansowe
Aktywa trwałe
 • Wartości niematerialne i prawne
 • Rzeczowy majątek trwały
 • Inwestycje oraz pozostałe aktywa długoterminowe
Aktywa obrotowe
 • Zapasy
 • Należności krótkoterminowe
 • Inwestycje oraz pozostałe aktywa krótkoterminowe
Kapitał (fundusz) własny
 • Składowe kapitału (funduszu) włas­nego
Zobowiązania
 • Rezerwy na zobowiązania
 • Zobowiązania
 • Bierne rozliczenia międzyokresowe

Rachunek zysków i strat

 • Treść i postacie rachunku zysków i strat
 • Kompletność przychodów i kosztów
 • Wynik ze sprzedaży – przychody
 • Wynik ze sprzedaży – koszty
 • Pozostałe przychody i koszty operacyjne
 • Przychody i koszty finansowe
 • Wynik finansowy brutto i netto
 • Przychody i koszty działalności zaniechanej
 • Przychody i koszty związane z pandemią koronawirusa

Dodatkowe informacje i objaśnienia

 • Uwagi ogólne
 • Objaśnienia do bilansu
 • Objaśnienia do instrumentów finansowych
 • Objaśnienia do rachunku zysków i strat
 • Kursy przyjęte do wyceny
 • Objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych
 • Objaśnienia do niektórych umów, istotnych transakcji i zagadnień osobowych
 • Objaśnienie niektórych istotnych zdarzeń
 • Objaśnienie powiązań kapitałowych
 • Informacje o połączeniu spółek
 • Niepewność i zagrożenia dla kontynuacji działalności
 • Inne informacje istotne dla zrozumienia sytuacji jednostki
 • Spółki publiczne a dodatkowe objaśnienia

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

 • Ogólna charakterystyka zestawienia
 • Stan początkowy kapitału (funduszu) włas­nego
 • Kapitał (fundusz) podstawowy
 • Kapitały (fundusze) wspomagające – zapasowy i rezerwowe
 • Wyniki finansowe
 • Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
 • Stan końcowy kapitału (funduszu) własnego
 • Przykład

Rachunek przepływów pieniężnych

 • Ogólna charakterystyka
 • Sporządzanie rachunku przepływów pieniężnych
 • Działalność inwestycyjna (lokacyjna)
 • Działalność finansowa
 • Działalność operacyjna
 • Przykład sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych
 • Rachunek przepływów pieniężnych a COVID-19
 • Uwagi końcowe

Sprawozdanie z działalności w okresie pandemii

 • Kto obowiązkowo sporządza sprawozdanie z działalności
 • Kto czyta sprawozdanie z działalności
 • Czy warto korzystać z wzorcowych list kontrolnych przy sporządzaniu sprawozdania z działalności
 • Sprawozdanie z działalności jako sformalizowany komunikat kierowany do otoczenia biznesowego
 • Sprawozdanie z działalności jako przewodnik po sprawozdaniu finansowym
 • Sprawozdanie z działalności jako „opowiadanie” o przedsiębiorstwie
 • Sprawozdanie z działalności jako list do wierzycieli
 • Co obowiązkowo zawiera sprawozdanie z działalności
 • Czy unikać negatywnych informacji?
 • Kto ustala treść sprawozdania z działalności
 • Przykład sprawozdania z działalności

Deklaracja kontynuowania działalności przez jednostkę w czasie pandemii

 • Założenie kontynuowania działalności przez jednostkę – do czego jest potrzebne
 • Założenie kontynuowania działalności w świetle przepisów uor
 • Podstawy oceny zdolności jednostki do kontynuowania działalności
 • Ocena zdolności jednostki do kontynuowania działalności z uwzględnieniem skutków COVID-19
 • Deklaracja zdolności jednostki do kontynuowania działalności

Koszty niewykorzystanych zdolności produkcyjnych

 • Pomiar wykorzystania zdolności produkcyjnych i stałych kosztów niewykorzystanych zdolności produkcyjnych
 • Okresowe wyłączanie z kosztów wytworzenia skutków niewykorzystania zdolności produkcyjnych
 • Bieżące wyłączanie z kosztów wytworzenia skutków niewykorzystania zdolności produkcyjnych

Odroczony podatek dochodowy

 • Cel i zasady ustalania podatku odroczonego
 • Sposób ustalania podatku odroczonego
 • Przykłady obliczania różnic przejściowych
 • Ewidencja księgowa podatku bieżącego i hipotetycznego – przykład

Ustalanie i opodatkowanie dochodu z działalności gospodarczej osiągniętego w Polsce w 2020 r .

Zasady opodatkowania dochodu
 • Rok podatkowy
 • Przedmiot opodatkowania podatkiem dochodowym
 • Zasady opodatkowania działalności podmiotów gospodarczych podatkiem dochodowym
 • Zaliczki na podatek dochodowy
 • Roczne zeznanie podatkowe
 • Rozliczenie daniny solidarnościowej
Ustalanie przychodu podatkowego
 • Definicja przychodów
 • Przychody z zysków kapitałowych u podatników CIT
 • Przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej
 • Moment powstania przychodu należnego z działalności gospodarczej
 • Wybrane przychody z działalności gospodarczej
 • Niektóre wyłączenia z przychodów podatkowych
Koszty uzyskania przychodów
 • Definicja kosztu uzyskania przychodów
 • Moment potrącenia kosztów
 • Wydatki na rzecz pracowników i wykonawców cywilnoprawych oraz składki ZUS
 • Odpisy amortyzacyjne i wpłaty na poczet nabycia środków trwałych
 • Niektóre koszty wyłączone z kosztów uzyskania przychodów
Różnice kursowe jako przychody i koszty podatkowe
 • Wybór i warunki stosowania metody bilansowej
 • Różnice kursowe ustalane metodą podatkową
 • Szczególne przypadki regulowania zobowiązań w walucie obcej
 • Kiedy nie powstają podatkowe różnice kursowe
 • Różnice kursowe od kredytów i pożyczek
 • Różnice kursowe od włas­nych środków pieniężnych
 • Rozliczenie zaliczki w walucie obcej
 • Rozliczenie zagranicznych podróży służbowych
 • Różnice kursowe wpływające na wartość początkową środków trwałych
Korekty przychodów i kosztów podatkowych
 • Moment korekty
 • Korekty dotyczące majątku trwałego
 • Korekta spowodowana otrzymaniem/zwrotem dotacji
 • Korekta cen transferowych
Dochody zwolnione z opodatkowania
 • Odszkodowania za szkody w środku trwałym
 • Dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia
 • Środki pomocowe z zagranicy
 • Dochody z działalności gospodarczej okreś­lonej w decyzji o wsparciu i prowadzonej na terenie SSE
 • Dochody osiągane przez zakład położony poza terytorium Polski
Odliczenia od dochodu
 • Strata podatkowa
 • Ulga na działalność badawczo-rozwojową
 • Darowizny
 • Ulga na złe długi

Wykaz obowiązków podatnika i płatnika w zakresie CIT i PIT

Materiały dodatkowe

Artykuły uzupełniające

Długotrwałe usługi niezakończone na dzień bilansowy

 • Co to są długotrwałe usługi
 • Odrębnie rozliczana umowa
 • Przychody
 • Pomiar stopnia zaawansowania usługi
 • Koszty wytworzenia usług
 • Niektóre problemy rozliczania długotrwałych usług
 • Prezentacja w sprawozdaniu finansowym informacji o długotrwałych usługach

Roczne sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej

 • Typy organizacji pozarządowych
 • Zasady działania stowarzyszeń i fundacji
 • Rodzaje działalności prowadzonej przez organizacje pozarządowe
 • Specyfika rachunkowości organizacji pozarządowych
 • Roczne sprawozdanie finansowe według zał. nr 6 do uor
 • Elementy rocznego sprawozdania finansowego
 • Informacje o strukturze poniesionych kosztów
 • Sporządzanie, zatwierdzanie, wysyłanie i archiwizowanie rocznego sprawozdania finansowego
 • Pozostałe obowiązki sprawozdawcze

Rozliczenie inwentaryzacji

 • Wprowadzenie
 • Metody inwentaryzacji
 • Rozliczenie wyników inwentaryzacji przeprowadzonej drogą spisu z natury
 • Rozliczenie wyników inwentaryzacji przeprowadzonej drogą potwierdzenia sald
 • Podsumowanie

Wydanie papierowe z dostępem elektronicznym

Autorzy: Justyna Adamczyk, Agnieszka Anna Baklarz, Maria Borkowska, Łukasz Chłond, Zdzisław Fedak, Stanisław Hońko, Katarzyna Jędrzejewska, Anna Koleśnik, Przemysław Mućko, Andrzej Skórzewski, Aleksander Woźniak

ISBN: 978-83-63251-29-1

Rok wydania: 2020

Format: A4

Liczba stron: 718

Cena: 189,00