Audytor

Jakość audytu, prestiż zawodu i konsolidacja środowiska

Barbara Misterska-Dragan
Barbara Misterska-Dragan – prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów – przedstawia zamierzenia władz samorządu biegłych rewidentów w nowej kadencji.

Audytor

Obowiązek posiadania strony internetowej przez firmę audytorską

Prowadzę niewielką firmę audytorską w formie działalności gospodarczej. Dotychczas nie założyłem strony internetowej firmy.
Czy ciąży na mnie taki obowiązek? Jeżeli tak, to czy jestem również zobowiązany przekazać adres takiej strony do PIBR?

Audytor

Badanie sprawozdania jednostkowego i skonsolidowanego przez tego samego kluczowego biegłego rewidenta

Czy w świetle obowiązujących zasad etyki zawodowej, a dokładnie zagrożenia niezależności spowodowanego autokontrolą, dopuszczalne jest badanie przez tego samego kluczowego biegłego rewidenta sprawozdania finansowego jednostki dominującej grupy kapitałowej, kilku jednostek zależnych wchodzących w skład tej grupy, a następnie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy?

Audytor

Dokumentacja systemu wewnętrznej kontroli jakości firmy audytorskiej (cz. I)

Antoni Kwasiborski
Każda firma audytorska jest zobowiązana do ustanowienia i wdrożenia systemu wewnętrznej kontroli jakości oraz zapewnienia jego skutecznego działania. Artykuł przedstawia stojące przed nią zadania w tym zakresie.

Audytor

Kadencja zmian

Krzysztof Burnos, prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, przedstawia główne dokonania samorządu w kończącej się kadencji.

Audytor

Ranking firm audytorskich

Jak co roku dziennik „Rzeczpospolita” przygotował – na podstawie nadesłanych ankiet – ranking najlepszych firm audytorskich (opublikowany w „Rz” z 12.04.2019 r.).


Audytor

Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego

Barbara Misterska-Dragan Joanna Żukowska-Kalita
W artykule omówiono zasady sporządzania sprawozdania z badania zgodnie z obowiązującymi KSB i uobr. Przybliżono też zagadnienia związane z komunikowaniem przez biegłych rewidentów wyników badania sf i zwrócono uwagę na zmiany, jakie wprowadzają wiążące obecnie KSB (Z).

Audytor

Jak naprawdę przebiega badanie sprawozdania finansowego

Józef Dudek
Badanie rocznych (i nie tylko) sprawozdań finansowych jest przeprowadzane od wielu lat. Należałoby odpowiedzieć sobie na pytanie, czy i jakie zmiany mogą być bądź są nieodzowne w zakresie wykonywania tych czynności i ich udokumentowania. Trzeba przy tym uwzględnić oczywistą konieczność spełnienia wymogów unijnych.

Audytor

Identyfikacja zbadanego sprawozdania finansowego w sprawozdaniu z badania – głos w dyskusji

Agnieszka Baklarz
Od 1.10.2018 r. przedsiębiorstwa prowadzące księgi na podstawie uor i wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS mają obowiązek sporządzania elektronicznego sprawozdania finansowego (sf) w postaci pliku w formacie XML. Niestety, utrudnia to wskazanie w sprawozdaniu biegłego rewidenta z badania, co dokładnie było jego przedmiotem.

Audytor

XIX Doroczna Konferencja Audytingu (DKA) – „Firma audytorska dziś i jutro”

Przedstawiamy relację z wydarzenia, które odbyło się 22–24.10.2018 r. w Jachrance.

Audytor

Wymogi szczególne, jakim powinna odpowiadać dokumentacja każdego badania sprawozdania finansowego

Antoni Kwasiborski
KSB stawiają liczne wymogi dokumentacji badania sprawozdania finansowego (sf). Wiele z tych wymogów ma charakter powszechny, bo dotyczą dokumentacji każdego badania, stanowiącej element akt badania określonych – wraz z innymi zbiorami dokumentacji firmy audytorskiej – w uobr2. Obowiązek spełnienia przez dokumentację badania innych, szczególnych wymogów powstaje, jeśli badane (sf) zawiera określone informacje oraz gdy badana jednostka spełnia warunki wskazane w KSB.
Te szczególne wymogi są przedmiotem niniejszego opracowania.

Audytor

Przyszłość zawodu biegłego rewidenta – debata

Biegły rewident (audytor, Wirtschaftsprüfer, expert comptable itp.) zaistniał w Europie Kontynentalnej jako członek odrębnego zawodu zaufania publicznego w latach 30. XX w. po wielkim załamaniu giełd. W Polsce Kodeks handlowy z 1934 r. powołał instytucję biegłych rewidentów do badania bilansów spółek akcyjnych, jednak wobec niewydania rozporządzeń wykonawczych instytucja ta nie rozpoczęła działalności do wybuchu II wojny światowej.

Dopiero ustawą z 19.10.1991 r. o badaniu i ogłaszaniu sprawozdań finansowych oraz biegłych rewidentach i ich samorządzie powołano do życia instytucję biegłych rewidentów jako warunek działania reaktywowanej giełdy.


Stosowanie procedur analitycznych do badania sprawozdań finansowych

Waldemar Lachowski
Korzystanie z procedur analitycznych może poprawić skuteczność i gospodarność (przez obniżenie kosztów) badania sprawozdania finansowego w nowych warunkach. W artykule przedstawiono przesłanki stosowania procedur analitycznych na różnych etapach badania: celowość, zakres, możliwość i obowiązek stosowania, możliwy do osiągnięcia poziom pewności, powiązanie z modelem ryzyka i istotnością.

Wymogi, jakim powinna odpowiadać dokumentacja każdego badania sprawozdania finansowego

Antoni Kwasiborski
KSB stawiają określone wymogi dokumentacji badania. Mają one zarówno charakter uniwersalny (ogólny), jak i szczególny. Tym pierwszym poświęcone jest niniejsze opracowanie.

XVIII Doroczna Konferencja Audytingu (DKA) – „Bezpieczeństwo i odpowiedzialność biegłego rewidenta”

Przedstawiamy relację z wydarzenia, które odbyło się 16–18.10.2017 r. w Serocku.

Pytania i odpowiedzi

Wymogi dla badań obowiązkowych i dobrowolnych

Uobr zawiera w art. 2 definicję badania ustawowego oraz dobrowolnego.
Czy biegły rewident i firma audytorska, przeprowadzając badanie ustawowe, muszą spełniać inne wymogi niż przy badaniu dobrowolnym?

Z działalności Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

 • Posiedzenia KRBR
 • Uchwały Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów
 • Wyróżnienia dla najlepiej przeszkolonych oddziałów
 • MF o optymalizacjach i tajemnicy zawodowej
 • Obowiązkowe badania sprawozdań OPP
 • Zmiana przykładowych raportów z przeglądu
 • Konsultacje zmian MSB 315
 • Audytorzy pod wzmocnionym nadzorem
 • Wymóg e-podpisów
 • PIBR poprosił o prognozy przychodów
 • NIK pyta biegłych rewidentów o klauzule w CIT
 • Sprawozdawczość spółek publicznych
 • Dofinansowanie na studia podyplomowe „Raport Zintegrowany”
 • Nowa aplikacja do badania sf
 • IX Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów
 • Ważne dokumenty dotyczące usług wykonywanych przez biegłych rewidentów
 • Spotkania środowiskowe

Pytania i odpowiedzi

Sprawozdanie z badania a raport biegłego rewidenta uzupełniający opinię

Od kilku lat badam spółkę z o.o. Wynik ostatniego badania (za 2017 r.) przedstawiłem zarządowi spółki, zgodnie z przepisami uobr, w formie sprawozdania z badania zamiast – jak uprzednio – opinii z raportem. Prezes spółki zapytał mnie o raport. Wyjaśniłem, że obecnie nie sporządza się raportu, lecz sprawozdanie z badania, które jest obszerniejsze niż dawna opinia i zawiera niektóre elementy raportu. Samo badanie zaś daje większą pewność, ale jest też bardziej pracochłonne.
Prezes odpowiedział, że od lat umowa o badanie obejmowała wynagrodzenie za przeprowadzenie badania, a jego wyniki zawierała opinia wraz z obszernym, liczącym kilkadziesiąt stron raportem. Raport ten był szczegółowo rozpatrywany na zgromadzeniu wspólników. Prezes obawia się więc, że podczas tegorocznego zgromadzenia wspólników będzie miał kłopoty i trudno mu będzie uzasadnić, dlaczego za takie samo honorarium, jak w latach ubiegłych, spółka otrzymuje jedynie zwięzłe sprawozdanie z badania. Nie chodzi o to, że jest ono znacznie krótsze, ale o wiele uboższe w treści.
W kwestii zwiększenia stopnia pewności opinii o wiarygodności sprawozdania finansowego (sf) powiedział, że obecny tekst opinii nie różni się od poprzedniego, dlatego nie interesują go sposób i pracochłonność dojścia biegłego rewidenta do takiej samej konkluzji, jak w przeszłości.
Nie chciałbym tracić dobrego klienta i w związku z tym mam pytanie: czy zagadnienia objęte uprzednio raportem mogę wkomponować w treść sprawozdania z badania lub też sporządzić dodatkowy dokument? Czy zezwalają na to przepisy i standardy zawodowe?

Audytor

Dokumentacja systemu wewnętrznej kontroli jakości firmy audytorskiej (cz. II)

Antoni Kwasiborski
W artykule przedstawiono wymogi, jakie powinna spełniać dokumentacja poszczególnych elementów systemu wewnętrznej kontroli jakości[1].

Audytor

Sprawozdanie z badania w formie elektronicznej

Czy firma audytorska może przyjąć ogólną zasadę, że sprawozdanie z badania będzie w każdym przypadku sporządzane w formie elektronicznej?
Jak postąpić, jeżeli klient wpisany do rejestru przedsiębiorców KRS chce otrzymać sprawozdanie z badania w formie papierowej?

Pytania i odpowiedzi

Elektroniczne sprawozdanie z badania – podpis, przechowywanie

Czy biegły rewident opatruje podpisem elektronicznym wyłącznie sprawozdanie z badania, czy także sprawozdania z wykonania innych czynności atestacyjnych? Czy sprawozdanie z dobrowolnego badania też powinno mieć postać elektroniczną? Czy w aktach badania sprawozdanie z badania przechowuje się w wersji elektronicznej, czy papierowej?

Z działalności Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Na posiedzeniach, które odbyły się między 1.10.2018 a 31.12.2018 r., KRBR podjęła:

 • 422 uchwały ⇒ LINK, w tym dotyczące:
  • powołania oraz trybu działania Komisji ds. komunikacji (por. dalej),
  • zmiany zasad finansowania działalności regionalnych oddziałów PIBR; począwszy od 2019 r. będą otrzymywać 70% (dotychczas 75%) wpływów z tytułu składek członkowskich biegłych rewidentów należących do danego oddziału, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności statutowej, w tym funkcjonowanie biura i jego obsługę,

Pytania i odpowiedzi

Podwykonawstwo przy badaniu sprawozdań finansowych a sieć i powiązanie

Zdarza się, że moja firma audytorska podczas wykonywania badań sprawozdań finansowych korzysta z usług zaprzyjaźnionej firmy audytorskiej, świadczonych w ramach umowy o podwykonawstwo. Słyszałem, że taką współpracę uznaje się za istnienie powiązania między firmami, a także za „sieć”.
Czy to prawda, a jeżeli tak – to czy fakt korzystania z usług podwykonawcy należy gdzieś zgłosić?

Pytania i odpowiedzi

Standardy zawodowe stosowane przy przeglądzie sprawozdań finansowych

Jakie standardy zawodowe mają obowiązek stosować biegli rewidenci przeprowadzający przegląd sprawozdania finansowego?

Pytania i odpowiedzi

Brak podpisu na sprawozdaniu finansowym a sprawozdanie z badania

Przeprowadziłem badanie sprawozdania finansowego spółki z o.o. za 2017 r., sporządzonego zgodnie z uor. Badania nie podpisał jeden z członków zarządu (skłócony z pozostałymi 2 członkami zarządu – wspólnikami). Po moim pytaniu potwierdził, że nie podpisze sprawozdania, ale nie złoży też oświadczenia o odmowie podpisu z jego uzasadnieniem.
Klient jest zdania, że brak jednego podpisu nie ma znaczenia, a czeka na sprawozdanie z badania, bo spółka chce podzielić wynik i złożyć komplet dokumentów do rejestru sądowego. Pozostali członkowie zarządu podpisali sprawozdanie. Czy mogę przekazać sprawozdanie z badania klientowi? Czy należy je zmodyfikować?

Pytania i odpowiedzi

Sprawozdanie z badania w razie odmowy wydania opinii

W przypadku jednego z przeprowadzonych przeze mnie badań prawdopodobnie odmówię wydania opinii.
Czy w takiej sytuacji sporządza się sprawozdanie z badania, czy też nie jest to konieczne? Jak postąpić, gdybym zdecydował się na inne rozwiązanie, polegające na odstąpieniu od badania?

Z działalności Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

 • Posiedzenia KRBR
 • Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów
 • Opłata roczna z tytułu nadzoru mza I kwartał 2018 r.
 • Zmarł Albin Bombik
 • Marian Litwiniak nowym prezesem RO Szczecin
 • Nowa kadencja Komitetu Standardów Rachunkowości
 • Postępowanie karne a tajemnica zawodowa
 • Granice optymalizacji – interes klientów a umowa społeczna
 • PIBR partnerem XIV Kongresu MBA
 • Etyka w biznesie
 • Projekt standardu usług due diligence i comfort letters
 • Studia podyplomowe pod patronatem PIBR
 • Badanie ustawowe pod rządami RODO
 • Obowiązki biegłego rewidenta w zakresie sprawozdania z działalności
 • Subfundusze nie są jzp
 • Ministerstwo Finansów o adresie publikacyjnym uor
 • Opracowywanie procedur RODO a wymogi niezależności
 • Ważne dokumenty dotyczące usług wykonywanych przez biegłych rewidentów
 • Spotkania środowiskowe
 • Wydarzenia międzynarodowe

Pytania i odpowiedzi

Rozwiązanie umowy o badanie sprawozdania finansowego

Podpisałem umowę o ustawowe badanie sprawozdań finansowych (sf) za lata 2017–2018 niewielkiej spółki z o.o. Po pewnym czasie, zanim przystąpiłem do badania, spółka poinformowała mnie, że niewłaściwie obliczała średnioroczne zatrudnienie, co pierwotnie spowodowało przekroczenie dwóch z trzech progów kwalifikujących sf do badania. Okazuje się, że spółka nie ma obowiązku poddania sprawozdania badaniu ustawowemu i w związku z tym poproszono mnie o rozwiązanie umowy o badanie.
Czy jest to możliwe w świetle prawa? Jeżeli tak, to czy należy mi się odszkodowanie?

Pytania i odpowiedzi

Warunkowo zwiększone wynagrodzenie za sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego

Podczas negocjacji warunków ew. badania sprawozdania finansowego (sf) spółki firma audytorska, którą prowadzę, otrzymała ustne zapewnienie, że jeżeli zostanie wydana opinia bez zastrzeżeń, to do ustalonej w umowie ceny za badanie będzie doliczone dodatkowe 10%. Jednocześnie spółka zadeklarowała, że nikt z jej strony nie będzie wywierał presji na kluczowego biegłego rewidenta. Wyjaśniono mi, że taka propozycja stanowi element ogólnej strategii marketingowej spółki.
Czy mogę przyjąć takie zlecenie?

Ranking firm audytorskich

Jak co roku dziennik „Rzeczpospolita” przygotował – na podstawie ankiet i własnych wyliczeń – ranking najlepszych firm audytorskich (opublikowany w „Rz” z 17.04.2018 r.). Poniżej prezentujemy firmy, które zajęły 20 pierwszych miejsc.


XXV Konferencja Naukowo-Zawodowa „Dziś i jutro polskiej rachunkowości, rewizji finansowej i podatków”

Jadwiga Szafraniec

Konferencja – zorganizowana przez Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów (RO PIBR) we Wrocławiu oraz Instytut Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (UEW) – odbyła się 14.12.2017 r. i zgromadziła 260 osób: biegłych rewidentów, pracowników naukowo-dydaktycznych i studentów UEW, doradców podatkowych oraz praktyków.


Pytania i odpowiedzi

Badanie sprawozdania z działalności, w tym oświadczenia nt. informacji niefinansowych

Prezes spółki notowanej na GPW w Warszawie, której sprawozdanie finansowe (sf) za 2017 r. badam, pytał, czy sprawozdanie z badania będzie zawierało również opinię o sprawozdaniu z działalności (szd) i oświadczeniu nt. informacji niefinansowych. Uważam, że biegły rewident nie wydaje atestu wiarygodności tych sprawozdań, ale przyznam, że nie jestem pewien swoich racji.
Jaka jest rola biegłego rewidenta w tej kwestii i w jakim dokumencie odnosi się on do raportów niefinansowych?

Pytania i odpowiedzi

Zawyżone aktywa jednostki mikro niestosującej zasady ostrożności – czy można wyrazić opinię bez zastrzeżeń

Prowadzę niewielką firmę audytorską i mam problem z zakończeniem badania sprawozdania finansowego (sf) jednego z moich klientów. Jest to tzw. jednostka mikro, a badanie ma charakter dobrowolny – przeprowadzane jest na potrzeby uzyskania kredytu bankowego.
Problem w tym, że moim zdaniem w sf aktywa, a zwłaszcza należności, są wykazane w nadmiernej, nierealnej wysokości. Różnica jest na tyle znacząca, że nie mogę wydać opinii bez zastrzeżeń, która w zasadzie warunkuje przyznanie kredytu. Klient używa argumentu, że zgodnie z art. 7 ust. 2a uor może, jako jednostka mikro, nie stosować zasady ostrożności, a przepis ten – jako przepis szczególny – uchyla zasady ogólne określone w uor.
Czy mogę zatem przyjąć argumenty klienta za wystarczające i w sprawozdaniu z badania zamieścić objaśnienie nt. kwot wątpliwych aktywów, wraz z powołaniem na art. 7 ust. 2a uor, i wyrazić opinię bez zastrzeżeń?

Czy badacie systemy poprzedzające – wskazówki dla małych i średnich firm audytorskich

Małgorzata Szewc
Systemy poprzedzające[1] i powiązane z nimi punkty styku powinny być uznane przez przedsiębiorstwa i biegłych rewidentów za równie ważne jak system księgi głównej.

XVIII Doroczna Konferencja Audytingu (DKA) – „Bezpieczeństwo i odpowiedzialność biegłego rewidenta”

Przedstawiamy relację z wydarzenia, które odbyło się 16–18.10.2017 r. w Serocku.

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....