Zamówienie-Koszyk
Dokończ - Edytuj - Anuluj

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, klikając AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrazisz zgodę na to aby Rachunkowość Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, otwierane adresy url, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz. Informacje gromadzone będą w celu technicznego dostosowanie treści, badania zainteresowań tematami, dostosowania niektórych treści do lokalizacji z której jest odczytywana oraz wyświetlania reklam we własnym serwisie oraz w wykupionych przez nas przestrzeniach reklamowych w Internecie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Klikając w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrażasz zgodę na zapisanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie. W każdej chwili możesz skasować pliki cookie oraz ograniczyć możliwość zapisywania nowych za pomocą ustawień przeglądarki.

Wyrażając zgodę, pozwalasz nam na wyświetlanie spersonalizowanych treści m.in. indywidualne rabaty, informacje o wykupionych przez Ciebie usługach, pomiar reklam i treści.

AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU
account_circle
dehaze

Logowanie

e-mail:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą e-maila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój e-mail wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z e-maila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

e-mail:

Klikając w poniższy link, zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą e-maila

Sprawdzanie danych....

Zmiany w zatrudnianiu kierowców – terminy wypłaty wynagrodzenia, zakaz innej pracy, informacja o warunkach zatrudnienia

Marek Rotkiewicz

Od 19.08.2023 r. obowiązują odrębne od „kodeksowych” terminy płatności wynagrodzenia niektórych kierowców, możliwe jest ustalenie zakazu jednoczesnego pozostawania przez nich w stosunku pracy z innym pracodawcą lub wykonywania na jego rzecz pracy na innej podstawie niż stosunek pracy, a także pewne ograniczenie zakresu informacji o warunkach zatrudnienia.

Ustawą z 28.07.2023 r. o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym (DzU poz. 1523) wprowadzono kilka ułatwień dla pracodawców zatrudniających kierowców. Część z nich – nakierowana jedynie na przewozy międzynarodowe (zmiany w zwolnieniach od PIT części pensji) oraz transport międzynarodowy (zmiany w zwolnieniach składkowych) – została opisana w odrębnym artykule ⇒link⇐.

Poniżej przedstawiono zmiany dotyczące kierowców:

 • uznanych za pracowników delegowanych (możliwość ustalenia późniejszych terminów wypłaty części wynagrodzenia),
 • wykonujących transport drogowy (uprawnienie pracodawcy do ustanowienia zakazu pozostawania w innym zatrudnieniu),
 • wykonujących przewóz rzeczy i okazjonalne przewozy pasażerskie (zmniejszenie zakresu informacji o warunkach zatrudnienia).

Terminy wypłaty wynagrodzenia

Obowiązujące od lat zasady ustalania terminów wypłaty pracownikom wynagrodzenia wynikają z art. 85 Kp – wynagrodzenie płatne miesięcznie należy wypłacać za miesiąc z dołu, nie później niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego, w stałym i z góry ustalonym terminie.

Wyłom od tej zasady wprowadza art. 26i dodany do ustawy z 16.04.2004 r. o czasie pracy kierowców (tekst jedn. DzU z 2022 r. poz. 1473, dalej ucpk): W drodze odstępstwa od art. 85 § 1 i 2 Kp, wynagrodzenie za pracę kierowcy wykonującego międzynarodowe przewozy drogowe, uznanego za pracownika delegowanego do celów dyrektywy 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 16.12.1996 r., w rozumieniu krajowych przepisów państwa, na terytorium którego kierowca jest delegowany, może być płatne w dwóch ratach, w stałym i ustalonym z góry terminie:

1) pierwsza rata, z dołu, nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego:

a) w przypadku kierowców, których miesięczny przychód jest niższy niż przeciętne wynagrodzenie – w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłoszonego albo ustalonego na postawie art. 2 ust. 4 albo ust. 5 ustawy z 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (DzU z 2020 r. poz. 2207),

b) w przypadku kierowców, których miesięczny przychód jest wyższy niż przeciętne wynagrodzenie – w wysokości przeciętnego wynagrodzenia;

2) druga rata, z dołu, niezwłocznie po ustaleniu pełnej wysokości wynagrodzenia, nie później jednak niż do 21. dnia następnego miesiąca kalendarzowego.

Art. 26i ucpk obejmuje kierowców, którzy wykonują przewozy międzynarodowe i są w związku z tymi przewozami traktowani jako pracownicy delegowani. Dotyczy więc tylko przewozów kabotażowych i cross-trade, nie obejmuje kierowców wykonujących przewóz dwustronny oraz przewóz tranzytowy.

Wyłom w „standardowych” terminach płatności nie obejmuje zatem wszystkich pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowców. Nie można zastosować odstępstwa od art. 85 Kp w stosunku do kierowców wykonujących np. przewozy krajowe – bez względu na rodzaj tych przewozów czy rodzaj pojazdu.

Regulację szczególną umożliwiającą przesunięcie terminu wypłaty wprowadzono w związku z bardziej skomplikowanym ustalaniem wynagrodzenia kierowcom delegowanym.

Płatności mogą być dokonywane w podziale na dwie części, w zależności od wysokości zarobków kierowcy.

Pierwsza podlega wypłacie najpóźniej do 10. dnia kolejnego miesiąca i obejmuje w 2023 r. kwotę:

 • 3600 zł brutto – jeżeli miesięczny przychód kierowcy jest niższy niż przeciętne wynagrodzenie, albo
 • 6935 zł brutto – w przypadku kierowców z przychodem miesięcznym wyższym niż przeciętne wynagrodzenie.

Zgodnie z pkt 8, dodanym do art. 2 ucpk, przeciętne wynagrodzenie to prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne na dany rok kalendarzowy, ogłoszone w trybie art. 19 ust. 10 usus.

Druga część wynagrodzenia (kwota przewyższająca odpowiednio wynagrodzenie minimalne lub przeciętne) może być wypłacona nawet 11 dni później – maksymalnie do 21. dnia następnego miesiąca.

Co ważne, przy tym podziale ustawodawca nie odnosi się do średnich miesięcznych przychodów z jakiegokolwiek okresu. Skoro zaś brak takiego odniesienia, to każdy rozliczany miesiąc należy oceniać odrębnie, co jest szczególnie istotne przy zmiennych zarobkach.

Niestety, w nowelizacji nie zabrakło błędów. Nie uregulowano bowiem sytuacji, w której miesięczne zarobki kierowcy są równe przeciętnemu wynagrodzeniu. W takim przypadku najbezpieczniej będzie – moim zdaniem – przyjąć rozwiązanie na korzyść pracownika i wypłacać mu pełną kwotę do 10. dnia kolejnego miesiąca.

Ustawodawca w sposób tożsamy z regulacjami art. 85 Kp wskazuje, że wynagrodzenie ma być płatne w stałym i ustalonym z góry terminie. Sama więc zmiana ustawy niczego w terminach płatności nie zmienia. Niezbędna jest odpowiednia modyfikacja prawa wewnętrznego (regulaminu pracy), a w przypadku jego braku – przekazanie indywidualnej informacji o nowym terminie wypłaty (w zmianie informacji o warunkach zatrudnienia).

Zakaz pozostawania w innym zatrudnieniu

Art. 24 ucpk został uzupełniony o ust. 2 i 3, z których wynika, że:

 • wobec kierowców wykonujących zadania służbowe w ramach przewozów drogowych nie stosuje się art. 261 § 1 Kp,
 • pracodawca może zakazać kierowcy jednoczesnego pozostawania w stosunku pracy z innym pracodawcą lub jednoczesnego pozostawania w stosunku prawnym będącym podstawą świadczenia pracy innym niż stosunek pracy, o ile jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa w transporcie drogowym lub koniecznością przestrzegania przepisów socjalnych w transporcie drogowym.

Obowiązujący od 26.04.2023 r. art. 261 Kp wskazuje, że pracodawca nie może zakazać pracownikowi jednoczesnego pozostawania w stosunku pracy z innym pracodawcą lub jednoczesnego pozostawania w stosunku prawnym będącym podstawą świadczenia pracy innym niż stosunek pracy. Regulacji tej nie stosuje się w razie zawarcia umowy o zakazie konkurencji (w zakresie określonym w tej umowie), a także wówczas, gdy przepisy odrębne tak stanowią.

W art. 24 ucpk wyłączono więc wobec kierowców stosowanie regulacji wprost „zakazujących zakazywania”. Wyłączenie to samo w sobie nie umożliwia jednak pracodawcy tego rodzaju ingerencji w aktywność kierowcy poza stosunkiem pracy, jaką jest ustalenie zakazu podejmowania innego zatrudnienia. Pozwala na to art. 24 ust. 3 ucpk. Pracodawca na jego podstawie może zakazać pozostawania w stosunku:

 • pracy – zawartym z innym pracodawcą, lub
 • prawnym – będącym inną niż stosunek pracy podstawą świadczenia pracy.

Nie ma znaczenia rodzaj pracy ani zakres czynności wykonywanych w ramach innego stosunku pracy lub stosunku prawnego.

Czy na mocy art. 24 ust. 3 ucpk można zakazać kierowcy wykonywania usług nieodpłatnie, w formie wolontariatu? Ustawodawca nie wskazuje, że zakaz ma dotyczyć tylko umów odpłatnych. Może obejmować jakikolwiek stosunek prawny – nie tylko o charakterze zarobkowym. Może to być również umowa wolontariacka – nie jest istotny aspekt zarobkowy, ale wpływ innej pracy na zmęczenie, sprawność psychofizyczną.

Przepisy ustanawiają przy tym zakaz „pozostawania”, a nie zakaz „świadczenia”. Czy oznacza to, że pracodawca może zakazać nie tylko innej pracy, lecz także samego związania inną umową – nawet bez jej realizowania? Taka literalna interpretacja kłóciłaby się z celem regulacji, którym jest ograniczenie wpływu innych aktywności na pracę kierowcy, przede wszystkim w celu zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Trudno przyjąć, że np. kierowca przebywający u innego pracodawcy na wieloletnim urlopie bezpłatnym łamie ten zakaz.

Nakładając zakaz, pracodawca musi się kierować ograniczeniami wynikającymi z art. 24 ust. 3 ucpk – zakaz może być ustanowiony tylko wówczas, gdy jest to uzasadnione:

 • względami bezpieczeństwa w transporcie drogowym lub
 • koniecznością przestrzegania przepisów socjalnych w transporcie drogowym.

W obu przypadkach uwagę zwraca odniesienie do transportu drogowego. W rozumieniu ustawy z 6.09.2001 r. o transporcie drogowym (tekst jedn. DzU z 2022 r. poz. 2201) jest nim krajowy lub międzynarodowy transport drogowy, czyli podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób lub rzeczy pojazdami samochodowymi. Pojęcie „transportu drogowego” obejmuje także:

 • każdy przejazd drogowy wykonywany przez przedsiębiorcę pomocniczo w stosunku do działalności gospodarczej, niespełniający warunków przewozów na potrzeby własne,
 • działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy,
 • działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób.

Nie każdy kierowca podlegający przepisom ucpk wykonuje przewozy w ramach transportu drogowego. Przykładowo kierowcy zatrudnieni przez podmiot niebędący przedsiębiorcą nie mogą być objęci zakazem.

Ograniczenie informacji o warunkach zatrudnienia

Nowelizacją zmniejszono też zakres informacji o warunkach zatrudnienia (IWZ) dla niektórych kierowców (nowy art. 24 ust. 4 ucpk).

Do kierowców wykonujących zadania służbowe w ramach przewozów rzeczy i okazjonalnych przewozów pasażerskich nie stosuje się art. 29 § 3 pkt 1 lit. b Kp, czyli pracodawca nie musi informować w IWZ o obowiązującym pracownika dobowym i tygodniowym wymiarze czasu pracy. Wyłączenie to koresponduje z art. 11 ust. 2a ucpk, zgodnie z którym dla kierowcy wykonującego przewóz rzeczy lub okazjonalny przewóz osób nie ustala się rozkładów czasu pracy. Należałoby przyjąć, że stosuje się je tylko w przypadkach, gdy kierowca wykonuje wyłącznie takie przewozy. Nie można go rozciągać na IWZ kierowców realizujących różne rodzaje przewozów, w tym wykraczające poza przewozy rzeczy i przewozy okazjonalne osób.

Przewóz okazjonalny to przewóz osób, który nie stanowi przewozu regularnego, przewozu regularnego specjalnego albo przewozu wahadłowego.

Przewóz rzeczy to każdy inny przewóz niż przewóz osób. Jest to przewóz materiałów budowlanych, towaru do sklepów, paliw, a także zwierząt.

Zamknij

Skróty w artykułach

akty prawne, standardy i interpretacje:
 • dyrektywa 112 – dyrektywa Rady 2006/112/WE z 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (DzUrz UE L 347 z 11.12.2006 r.)
 • dyrektywa 2013/34/UE – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z 26.06.2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek (...) (DzUrz UE L 182 z 29.06.2013 r.)
 • Kc – ustawa z 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (DzU z 2023 r. poz. 1610)
 • KIMSF – interpretacje Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej
 • Kks – ustawa z 10.09.1999 r. Kodeks karny skarbowy (DzU z 2023 r. poz. 654)
 • Kp – ustawa z 26.06.1974 r. Kodeks pracy (DzU z 2023 r. poz. 1465)
 • Kpc – ustawa z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (DzU z 2023 r. poz. 1550)
 • Ksh – ustawa z 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (DzU z 2022 r. poz. 1467)
 • KSR – Krajowe Standardy Rachunkowości
 • MSR – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (ang. International Accounting Standards) wydawane od 2002 r. jako MSSF
 • MSSF – Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (ang. International Financial Reporting Standards)
 • Op – ustawa z 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (DzU z 2023 r. poz. 2383)
 • Ppsa – ustawa z 30.08.2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (DzU z 2023 r. poz. 1634)
 • rozporządzenie o instrumentach finansowych – rozporządzenie Ministra Finansów z 12.12.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (DzU z 2017 r. poz. 277)
 • rozporządzenie o konsolidacji – rozporządzenie Ministra Finansów z 25.09.2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych (DzU z 2017 r. poz. 676)
 • rozporządzenie składkowe – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (DzU z 2023 r. poz. 728)
 • rozporządzenie z 13.09.2017 r. – rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (DzU z 2020 r. poz. 342)
 • specustawa – ustawa z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedn. DzU z 2023 r. poz. 1327)
 • uobr – ustawa z 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (DzU z 2023 r. poz. 1015)
 • uor – ustawa z 29.09.1994 r. o rachunkowości (DzU z 2023 r. poz. 120)
 • updof – ustawa z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2022 r. poz. 2647)
 • updop – ustawa z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (DzU z 2022 r. poz. 2587)
 • upol – ustawa z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (DzU z 2023 r. poz. 70)
 • US GAAP – Amerykańskie Standardy Rachunkowości (ang. Generally Accepted Accounting Principles)
 • ustawa akcyzowa – ustawa z 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym (DzU z 2023 r. poz. 1542)
 • ustawa emerytalna – ustawa z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (DzU z 2023 r. poz. 1251)
 • ustawa KAS – ustawa z 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (DzU z 2023 r. poz. 615)
 • ustawa o KRS – ustawa z 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (DzU z 2023 r. poz. 685)
 • ustawa o PCC – ustawa z 9.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (DzU z z 2023 r. poz. 170)
 • ustawa o VAT – ustawa z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU z 2023 r. poz. 1570)
 • ustawa o zfśs – ustawa z 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (DzU z 2023 r. poz. 998)
 • ustawa zasiłkowa – ustawa z 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (DzU z 2022 r. poz. 1732)
 • ustawa zdrowotna – ustawa z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DzU z 2022 r. poz. 2561)
 • usus – ustawa z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2023 r. poz. 1230)
 • uzpd – ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
 • Założenia koncepcyjne MSSF Założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej (Conceptual Framework for Financial Reporting)
pozostałe skróty:
 • CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • EOG – Europejski Obszar Gospodarczy
 • FEP – Fundusz Emerytur Pomostowych
 • FGŚP – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • FP – Fundusz Pracy
 • FS – Fundusz Solidarnościowy
 • IASB – Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
 • IS – izba skarbowa
 • KAS – Krajowa Administracja Skarbowa
 • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa
 • KNF – Komisja Nadzoru Finansowego
 • KRBR – Krajowa Rada Biegłych Rewidentów
 • KRS – Krajowy Rejestr Sądowy
 • KSB – Krajowe Standardy Badania
 • MF – Minister Finansów
 • MPiPS – Minister Pracy i Polityki Społecznej
 • MRiF – Minister Rozwoju i Finansów
 • MRiPS – Minister Rodziny i Polityki Społecznej
 • MSiG – Monitor Sądowy i Gospodarczy
 • NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
 • PANA – Polska Agencja Nadzoru Audytowego
 • PIBR – Polska Izba Biegłych Rewidentów
 • PKD – Polska Klasyfikacja Działalności
 • pkpir – podatkowa księga przychodów i rozchodów
 • PPK – pracownicze plany kapitałowe
 • RM – Rada Ministrów
 • SA – sąd apelacyjny
 • sf – sprawozdanie finansowe
 • skok – spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa
 • SN – Sąd Najwyższy
 • SO – sąd okręgowy
 • TK – Trybunał Konstytucyjny
 • TSUE – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
 • UCS – urząd celno-skarbowy
 • UE – Unia Europejska
 • US – urząd skarbowy
 • WDT – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
 • WNT – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
 • WSA – wojewódzki sąd administracyjny
 • zfśs – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Skróty
Spis treści artykułu
Spis treści:
Stowarzyszenie
Księgowych w Polsce
Najbliższe szkolenia on-line
28.02.2024 CIT „estoński” – działanie mechanizmu i sposób jego wykorzystania przy planowaniu podatkowym z uwzględnieniem aktualnych stanowisk prezentowanych przez organy podatkowe SKwP Warszawa
28.02.2024 Dokumentacja pracownicza od A do Z SKwP Katowice
28.02.2024 Krajowy System e-faktur podatkowo i w praktyce SKwP Kielce
28.02.2024 NKUP-y w małej i dużej firmie – czyli wszystko o wydatkach, których nie można zaliczać do kosztów w 2024 r SKwP Poznań
28.02.2024 Płatnik od podstaw – nowy program obsługi programu Płatnik ZUS SKwP Wrocław
28.02.2024 Podatek VAT – uchwalone i planowane zmiany na 2024 rok. KSeF w praktyce - jak się przygotować do wdrożenia SKwP Kraków
28.02.2024 Potrącenia z wynagrodzenia za pracę, zasiłków i innych świadczeń – warsztat na kazusach SKwP Poznań
28.02.2024 Składki ZUS i zasiłki chorobowe SKwP Częstochowa, SKwP Gdańsk, SKwP Olsztyn, SKwP Zielona Góra
28.02.2024 Sporządzanie list płac pracowników od podstaw w ujęciu praktycznym SKwP Bydgoszcz, SKwP Gorzów Wielkopolski, SKwP Katowice, SKwP Kielce, SKwP Łódź, SKwP Lublin
28.02.2024 Analiza finansowa – poziom zaawansowany SKwP Warszawa
Jak Sztuczna Inteligencja (AI) usprawni pracę księgowych