Zamówienie-Koszyk
Dokończ - Edytuj - Anuluj

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, klikając AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrazisz zgodę na to aby Rachunkowość Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, otwierane adresy url, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz. Informacje gromadzone będą w celu technicznego dostosowanie treści, badania zainteresowań tematami, dostosowania niektórych treści do lokalizacji z której jest odczytywana oraz wyświetlania reklam we własnym serwisie oraz w wykupionych przez nas przestrzeniach reklamowych w Internecie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Klikając w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrażasz zgodę na zapisanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie. W każdej chwili możesz skasować pliki cookie oraz ograniczyć możliwość zapisywania nowych za pomocą ustawień przeglądarki.

Wyrażając zgodę, pozwalasz nam na wyświetlanie spersonalizowanych treści m.in. indywidualne rabaty, informacje o wykupionych przez Ciebie usługach, pomiar reklam i treści.

AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU
account_circle
dehaze

Logowanie

e-mail:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą e-maila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój e-mail wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z e-maila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

e-mail:

Klikając w poniższy link, zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą e-maila

Sprawdzanie danych....

Ulga w PIT dla rodziców z czwórką dzieci

Bożena Nowicka
Bożena Nowicka
doradca podatkowy, dyrektor Biura Doradztwa Podatkowego Doradca sp z o.o., wykładowca SKwP
więcej ⇒

Od 2022 r. osoba, która wykonuje władzę rodzicielską w stosunku do co najmniej czwórki dzieci, będzie zwolniona z PIT do kwoty przychodu nieprzekraczającej rocznie 85 528 zł. Ze zwolnienia skorzysta zarówno matka, jak i ojciec dzieci.

Taką zmianę w updof wprowadza ustawa z 29.10.2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 2105, tzw. Polski Ład).

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 153 updof wolne od podatku będą przychody (nie dochody) do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł, osiągnięte:

 • ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy,
 • z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8,
 • z pozarolniczej działalności gospodarczej, do których mają zastosowanie zasady opodatkowania określone w art. 27, art. 30c i art. 30ca albo w uzpd,

Zobacz też:


przez podatnika, który w roku podatkowym w stosunku do co najmniej czworga dzieci, o których mowa w art. 27ea ust. 1 pkt 2:

 • wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało, lub
 • sprawował funkcję rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą,
 • w przypadku pełnoletnich uczących się dzieci – wykonywał ciążący na nim obowiązek alimentacyjny albo sprawował funkcję rodziny zastępczej.

Nowa ulga przysługuje na dzieci:

 • małoletnie albo
 • pełnoletnie, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną, albo
 • pełnoletnie do ukończenia 25. roku życia, uczące się w szkołach, o których mowa w krajowych lub w zagranicznych przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe, jeżeli w roku podatkowym dzieci te nie podlegały podatkowi liniowemu ani zryczałtowanym formom opodatkowania, określonym w odrębnych ustawach, ani nie uzyskały dochodów opodatkowanych według skali, zgodnie z art. 30b updof, bądź zwolnionych w ramach zerowego PIT dla młodych i ulgi na powrót, w łącznej wysokości przekraczającej 3089 zł, z wyjątkiem renty rodzinnej.

Z literalnego brzmienia przepisu należy wysnuć wniosek, że prawo do zwolnienia od PIT przysługuje również, gdy tylko przez część danego roku podatkowego rodzice będą spełniać warunki ulgi, posiadając czwórkę dzieci, o których mowa w art. 27ea ust. 1 pkt 2, np. w stosunku do dzieci pełnoletnich, uczących się, tylko przez część danego roku będą wykonywali ciążący na nich obowiązek alimentacyjny.

Ojciec i matka przez cały 2022 r. sprawowali władzę rodzicielską w stosunku do trójki małoletnich dzieci. Ponadto wykonywali ciążący na nich obowiązek alimentacyjny wobec czwartego dziecka, już pełnoletniego, ale uczącego się jeszcze w szkole wyższej. Studia wyższe ukończyło ono w czerwcu 2022 r.

Rodzice mają prawo do zwolnienia od PIT za cały 2022 r., chociaż tylko przez część roku spełniali warunki ulgi. Ustawodawca nie wymaga bowiem, by odpowiednio ojciec czy matka, przez cały rok podatkowy wykonywali obowiązek alimentacyjny w stosunku do pełnoletniego, uczącego się dziecka.

Rodzice przez 11 mies. roku kalendarzowego wychowywali trójkę dzieci. Jednak w grudniu 2022 przyszło na świat ich czwarte dziecko. Biorąc pod uwagę literalne brzmienie przepisu, rodzice mają prawo do zwolnienia od PIT przychodów osiągniętych w 2022 do kwoty 85 528 na każdego z nich. Wykażą przychody wolne od podatku za ten rok w rocznym rozliczeniu i otrzymają zwrot podatku pobranego im wcześniej przez płatników.

Przy ustalaniu prawa do zwolnienia nie uwzględnia się dziecka, które w roku podatkowym, na podstawie orzeczenia sądu, zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych.

Omawiane zwolnienie, obejmujące przychody uzyskane od 1.01.2022 r., nie może być kumulowane ze zwolnieniem przewidzianym w art. 21 ust. 1 pkt 148 updof dla podatników, którzy nie mają ukończonego 26. roku życia. Jeżeli rodzic co najmniej czwórki dzieci jednocześnie nie ukończył 26 lat, limit zwolnienia jest jeden – w wysokości 85 528 zł.

Przy obliczaniu kwoty przychodów zwolnionych nie uwzględnia się przychodów podlegających na podstawie updof zryczałtowanemu opodatkowaniu (np. z umów zlecenia do 200 zł), zwolnionych od PIT (np. niektórych świadczeń socjalnych) oraz od których na podstawie Op zaniechano poboru podatku.

Pracodawcy nie pobiorą podatku

Zwolnienie z naliczania PIT będzie stosowane zarówno przez zakłady pracy, w których rodzic co najmniej czwórki dzieci jest zatrudniony w ramach stosunku pracy, jak i te, w których wykonuje umowę zlecenia. Wypłacane mu wynagrodzenie będzie wolne od podatku do momentu, gdy kwota przychodów (brutto) w skali roku nie przekroczy 85 528 zł.

Zgodnie z art. 32 ust. 1g updof płatnik przy poborze zaliczki na PIT uwzględnia zwolnienie od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 153 ustawy, jeżeli podatnik złoży mu sporządzone na piśmie oświadczenie, że spełnia warunki do stosowania zwolnienia. Oświadczenie rodzica korzystającego z ulgi musi być złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia (powinno zawierać klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”).

Zakłady pracy zatrudniające rodziców co najmniej czwórki dzieci będą miały obowiązek monitorowania, jak duże (narastająco) przychody uzyskał ten rodzic w danym zakładzie pracy. Jeśli przekroczą one 85 528 zł, płatnik wynagrodzenia – niezależnie, czy ze stosunku pracy, czy z umów zlecenia – będzie miał obowiązek naliczania i pobierania zaliczki na PIT na zasadach ogólnych, czyli w stawce 17% w stosunku do dochodów nieprzekraczających I progu skali podatkowej.

Obowiązki przy rozliczeniu rocznym

Rodzice – mimo że będą zwolnieni z podatku – mają obowiązek złożenia rozliczenia rocznego – indywidualnego lub wspólnego małżonków. Uzyskane przychody do kwoty 85 528 zł będą raportować w zeznaniu podatkowym, wykazując je w odpowiednich pozycjach jako przychody zwolnione z PIT.

Osoby osiągające przychody przekraczające 85 528 zł, od nadwyżki zapłacą podatek na zasadach ogólnych. Ponieważ każdy podatnik osiągający dochody opodatkowane na zasadach ogólnych ma prawo do kwoty wolnej od podatku, wynikającej ze znowelizowanej od 2022 r. skali podatkowej, to każdy z rodziców co najmniej czwórki dzieci będzie również mieć prawo do zwolnienia od podatku do kwoty 30 000 zł.

Rodzic korzystający ze zwolnienia od PIT z tytułu wychowywania co najmniej czwórki dzieci ma obowiązek do rocznego rozliczeniu podatku (zeznania podatkowego) dołączyć informację, według ustalonego wzoru, zawierającą dane o liczbie dzieci i ich PESEL, a w przypadku braku tych numerów – o imionach, nazwiskach oraz dacie urodzenia. Zwolniona z tego obowiązku jest osoba, która w zeznaniu podatkowym, w stosunku do tych samych dzieci będzie również korzystać z odliczenia od podatku ulgi prorodzinnej, o której mowa w art. 27f updof – o ile oświadczy, że równocześnie skorzystała ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 153 i prawo do zastosowania tego zwolnienia oraz tego odliczenia przysługiwało w stosunku do tych samych dzieci.

Na żądanie organów podatkowych podatnik będzie obowiązany przedstawić zaświadczenia, oświadczenia oraz inne dowody niezbędne do ustalenia prawa do zwolnienia, w szczególności: odpis aktu urodzenia dziecka, zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka czy zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

Zamknij

Skróty w artykułach

akty prawne, standardy i interpretacje:
 • dyrektywa 112 – dyrektywa Rady 2006/112/WE z 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (DzUrz UE L 347 z 11.12.2006 r.)
 • dyrektywa 2013/34/UE – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z 26.06.2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek (...) (DzUrz UE L 182 z 29.06.2013 r.)
 • Kc – ustawa z 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (DzU z 2023 r. poz. 1610)
 • KIMSF – interpretacje Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej
 • Kks – ustawa z 10.09.1999 r. Kodeks karny skarbowy (DzU z 2023 r. poz. 654)
 • Kp – ustawa z 26.06.1974 r. Kodeks pracy (DzU z 2023 r. poz. 1465)
 • Kpc – ustawa z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (DzU z 2023 r. poz. 1550)
 • Ksh – ustawa z 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (DzU z 2022 r. poz. 1467)
 • KSR – Krajowe Standardy Rachunkowości
 • MSR – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (ang. International Accounting Standards) wydawane od 2002 r. jako MSSF
 • MSSF – Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (ang. International Financial Reporting Standards)
 • Op – ustawa z 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (DzU z 2023 r. poz. 2383)
 • Ppsa – ustawa z 30.08.2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (DzU z 2023 r. poz. 1634)
 • rozporządzenie o instrumentach finansowych – rozporządzenie Ministra Finansów z 12.12.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (DzU z 2017 r. poz. 277)
 • rozporządzenie o konsolidacji – rozporządzenie Ministra Finansów z 25.09.2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych (DzU z 2017 r. poz. 676)
 • rozporządzenie składkowe – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (DzU z 2023 r. poz. 728)
 • rozporządzenie z 13.09.2017 r. – rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (DzU z 2020 r. poz. 342)
 • specustawa – ustawa z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedn. DzU z 2023 r. poz. 1327)
 • uobr – ustawa z 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (DzU z 2023 r. poz. 1015)
 • uor – ustawa z 29.09.1994 r. o rachunkowości (DzU z 2023 r. poz. 120)
 • updof – ustawa z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2022 r. poz. 2647)
 • updop – ustawa z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (DzU z 2022 r. poz. 2587)
 • upol – ustawa z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (DzU z 2023 r. poz. 70)
 • US GAAP – Amerykańskie Standardy Rachunkowości (ang. Generally Accepted Accounting Principles)
 • ustawa akcyzowa – ustawa z 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym (DzU z 2023 r. poz. 1542)
 • ustawa emerytalna – ustawa z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (DzU z 2023 r. poz. 1251)
 • ustawa KAS – ustawa z 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (DzU z 2023 r. poz. 615)
 • ustawa o KRS – ustawa z 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (DzU z 2023 r. poz. 685)
 • ustawa o PCC – ustawa z 9.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (DzU z z 2023 r. poz. 170)
 • ustawa o VAT – ustawa z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU z 2023 r. poz. 1570)
 • ustawa o zfśs – ustawa z 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (DzU z 2023 r. poz. 998)
 • ustawa zasiłkowa – ustawa z 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (DzU z 2022 r. poz. 1732)
 • ustawa zdrowotna – ustawa z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DzU z 2022 r. poz. 2561)
 • usus – ustawa z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2023 r. poz. 1230)
 • uzpd – ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
 • Założenia koncepcyjne MSSF Założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej (Conceptual Framework for Financial Reporting)
pozostałe skróty:
 • CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • EOG – Europejski Obszar Gospodarczy
 • FEP – Fundusz Emerytur Pomostowych
 • FGŚP – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • FP – Fundusz Pracy
 • FS – Fundusz Solidarnościowy
 • IASB – Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
 • IS – izba skarbowa
 • KAS – Krajowa Administracja Skarbowa
 • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa
 • KNF – Komisja Nadzoru Finansowego
 • KRBR – Krajowa Rada Biegłych Rewidentów
 • KRS – Krajowy Rejestr Sądowy
 • KSB – Krajowe Standardy Badania
 • MF – Minister Finansów
 • MPiPS – Minister Pracy i Polityki Społecznej
 • MRiF – Minister Rozwoju i Finansów
 • MRiPS – Minister Rodziny i Polityki Społecznej
 • MSiG – Monitor Sądowy i Gospodarczy
 • NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
 • PANA – Polska Agencja Nadzoru Audytowego
 • PIBR – Polska Izba Biegłych Rewidentów
 • PKD – Polska Klasyfikacja Działalności
 • pkpir – podatkowa księga przychodów i rozchodów
 • PPK – pracownicze plany kapitałowe
 • RM – Rada Ministrów
 • SA – sąd apelacyjny
 • sf – sprawozdanie finansowe
 • skok – spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa
 • SN – Sąd Najwyższy
 • SO – sąd okręgowy
 • TK – Trybunał Konstytucyjny
 • TSUE – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
 • UCS – urząd celno-skarbowy
 • UE – Unia Europejska
 • US – urząd skarbowy
 • WDT – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
 • WNT – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
 • WSA – wojewódzki sąd administracyjny
 • zfśs – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Skróty
Spis treści artykułu
Spis treści:
Stowarzyszenie
Księgowych w Polsce
Najbliższe szkolenia on-line
17.04.2024 Korekty do ZUS w płatniku SKwP Bielsko-Biała, SKwP Gdańsk, SKwP Rzeszów
17.04.2024 Jednodniowy kurs fakturowania SKwP Warszawa
17.04.2024 Naliczanie wynagrodzeń w Comarch Optima od podstaw SKwP Kraków
17.04.2024 Nieoczywiste ryzyka estońskiego CIT: półtora roku doświadczeń SKwP Gdańsk
17.04.2024 Rozliczanie VAT z tytułu transakcji międzynarodowych w 2024 r SKwP Warszawa
17.04.2024 Leasing według MSSF 16 SKwP Poznań
18.04.2024 Jak prawidłowo rozliczać czas pracy kierowców w 2024 r. – aktualny stan prawny SKwP Kraków
Kursy dla księgowych