Zamówienie-Koszyk
Dokończ - Edytuj - Anuluj

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, klikając AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrazisz zgodę na to aby Rachunkowość Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, otwierane adresy url, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz. Informacje gromadzone będą w celu technicznego dostosowanie treści, badania zainteresowań tematami, dostosowania niektórych treści do lokalizacji z której jest odczytywana oraz wyświetlania reklam we własnym serwisie oraz w wykupionych przez nas przestrzeniach reklamowych w Internecie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Klikając w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrażasz zgodę na zapisanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie. W każdej chwili możesz skasować pliki cookie oraz ograniczyć możliwość zapisywania nowych za pomocą ustawień przeglądarki.

Wyrażając zgodę, pozwalasz nam na wyświetlanie spersonalizowanych treści m.in. indywidualne rabaty, informacje o wykupionych przez Ciebie usługach, pomiar reklam i treści.

AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU
account_circle
dehaze

Logowanie

e-mail:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą e-maila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój e-mail wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z e-maila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

e-mail:

Klikając w poniższy link, zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą e-maila

Sprawdzanie danych....

Łatanie dziur w Polskim Ładzie – Minister Finansów przedłużył terminy poboru i zapłaty zaliczek na PIT

Renata Majewska
Renata Majewska
prawnik, ekspert prawa pracy
więcej ⇒

Zaliczki na podatek dochodowy, pobierane w 2022 r. od przychodów pracownika, zleceniobiorcy czy emeryta, mieszczących się w limicie 12 800 zł/mies. (dotyczącym każdego z ww. źródeł odrębnie), nie przekroczą zeszłorocznych zaliczek.

Taką gwarancję wprowadza rozporządzenie MF z 7.01.2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (DzU poz. 28, dalej rozporządzenie), które weszło w życie już następnego dnia po ogłoszeniu, tj. 8.01.2022 r.

[1] Ustawa z 29.10.2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 2105).

Ma ono przeciwdziałać niekorzystnym skutkom wprowadzenia tzw. Polskiego Ładu[1], w wyniku którego przy pierwszych wypłatach pensji w 2022 r. (m.in. nauczycielom, przedstawicielom służb mundurowych) – mimo zapewnień rządzących – wielu zatrudnionych otrzymało znacznie niższe wynagrodzenia od dotychczasowych. Przy kolejnych wypłatach podobnie byłoby u pracujących na kilku etatach czy rezygnujących ze stosowania ulgi dla klasy średniej, u emerytów i niemal wszystkich zleceniobiorców.

Rozporządzenie ma temu zapobiec, powodując, że podatnicy ci w 2022 r. nie zapłacą w trakcie roku zaliczek na PIT wyższych od tych, które byłyby potrącone z ich wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym. Ostateczne rozliczenie zaliczek (w tym ew. dopłata podatku) ma nastąpić w zeznaniu rocznym.

Przychody objęte prolongatą

Nowy akt wykonawczy przedłuża terminy poboru i przekazania do US zaliczek na PIT:

 • przez zakłady pracy – od wypłacanych lub stawianych do dyspozycji podatnika przychodów ze stosunku pracy, stosunku służbowego, spółdzielczego stosunku pracy lub pracy nakładczej oraz od wypłacanych zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego (art. 31 updof),
 • przez organy rentowe – z tytułu wypłacanych emerytur i rent, świadczeń przedemerytalnych i zasiłków przedemerytalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, rent strukturalnych, rent socjalnych oraz nauczycielskich świadczeń uzupełniających (art. 34 updof),
 • przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz przez jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej (tj. przez zleceniodawców) – od świadczeń z tytułu działalności wykonywanej osobiście, określonej w art. 13 pkt 8 updof, tj. wypłacanych bądź stawianych do dyspozycji wykonawców przychodów z umowy zlecenia określonej w tym przepisie.

Co do zasady wskazani płatnicy mają obowiązek poboru zaliczek na PIT ze środków podatnika i odprowadzenia ich do 20. dnia następnego miesiąca po miesiącu ich poboru, na rachunek US właściwego dla miejsca ich zamieszkania, a gdy nie są osobami fizycznymi – właściwego dla ich siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności (art. 38 ust. 1 i art. 42 ust. 1 updof).

Na czym polega przedłużenie

Rozporządzenie w § 1 wydłuża terminy poboru i odprowadzania nadwyżki zaliczki na PIT obliczonej od ww. przychodów według przepisów updof obowiązujących w 2022 r., nad zaliczką ustaloną od nich zgodnie z przepisami updof obowiązującymi 31.12.2021 r., pomniejszoną o składkę zdrowotną pobraną przez płatnika ze środków ubezpieczonego w kwocie 7,75% podstawy wymiaru.

[2] Szerzej na ten temat w: Polski Ład – rewolucja na liście płac, „Rachunkowość” nr 12/2021, ⇒link⇐.

W razie wystąpienia w danym miesiącu 2022 r. takiej nadwyżki płatnicy naliczają, pobierają i wpłacają PIT tylko w wysokości zaliczki obliczonej na 31.12.2021 r., a termin poboru i uiszczenia różnicy zostaje przedłużony (do kiedy – wyjaśniamy dalej).

Wejście w życie rozporządzenia oznacza zatem, że służby płacowe firm rozliczające objęte nim przychody będą musiały co miesiąc obliczać na listach płac dwie zaliczki na PIT: według zasad obowiązujących w 2022 r. i w celach porównawczych – „po staremu” zgodnie z przepisami obowiązującymi 31.12.2021 r. To kolejne utrudnienie, gdyż Polski Ład i tak już bardzo zagmatwał rozliczanie wynagrodzeń[2].

Uwaga: przedłużenie dotyczy przychodów uzyskanych wyłącznie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. w wysokości do 12 800 zł/mies., przy czym limit ten stosuje się odrębnie dla każdego źródła przychodów, tzn. odrębnie dla przychodów ze stosunku pracy, ze zlecenia i wypłacanych przez organ rentowy (§ 2 i 3 rozporządzenia). Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia, chodzi o to, że według założeń Polskiego Ładu ma on pozostać neutralny bądź korzystny dla podatników osiągających miesięczne przychody mieszczące się w limicie.

Przy obliczaniu „starej” zaliczki na PIT – w celu porównania jej z bieżącą zaliczką – płatnik uwzględnia koszty uzyskania właściwe dla danych przychodów oraz miesięczną kwotę zmniejszającą podatek (tzw. ulgę miesięczną) zgodnie z przepisami updof obowiązującymi 31.12.2021 r., o ile na moment ustalania zaliczki w 2022 r. jest uprawniony do ich stosowania (§ 1 ust. 4 rozporządzenia).

Jeśli więc na liście płac sporządzonej np. w marcu 2022 r. pracodawca oblicza zaliczkę bez stosowania podstawowych kosztów ze stosunku pracy (bo pracownik z nich zrezygnował), to – ustalając w celach porównawczych „starą” zaliczkę (według stanu prawnego na 31.12.2021 r.) – również nie potrąca tych kosztów. Podobnie jeśli w 2022 r. oblicza zaliczkę bez stosowania ulgi miesięcznej (bo zatrudniony nie złożył PIT-2), to od „starej” zaliczki także nie odejmuje tej ulgi. Inaczej mówiąc, zeszłoroczne parametry „wpisuje się” w stan faktyczny występujący w 2022 r. Dotyczy to także momentu przekroczenia przez dochody pracownika II progu skali podatkowej.

Zakładając, że dochody pracownika w 2022 r. przekroczą 85 528 zł np. w lipcu, to zaliczkę bieżącą od dochodów z tego miesiąca oblicza się jeszcze według stawki 17%, a „starą” zaliczkę – stosując dwie stawki: 17% do momentu przekroczenia progu 85 528 zł i 32% od nadwyżki (patrz lista płac z 5.12.2021 r. w kolejnym przykładzie).

Płatnik, który na początku 2022 r. obliczył i pobrał zaliczkę na PIT większą od obliczonej na „starych” zasadach (obowiązujących na 31.12.2021 r.), ma obowiązek niezwłocznego zwrotu nadwyżki podatnikowi, pod warunkiem że jeszcze jej nie przekazał na rachunek US (§ 4 rozporządzenia). Niezwłocznie oznacza natychmiast, bez zbędnej zwłoki, najlepiej tuż po wejściu w życie rozporządzenia. Obowiązek ten nie obciąża płatnika, który po sporządzeniu listy płac, np. 5.01.2022 r., od razu przelał zaliczki na rachunek US.

Zapłata prolongowanej nadwyżki

Rozporządzenie nie określa konkretnej daty zapłaty odroczonej nadwyżki zaliczek. Prolongata obowiązuje do terminu płatności w 2022 r. zaliczki na PIT za miesiąc uzyskania przez pracownika, emeryta czy zleceniobiorcę przychodów w takiej wysokości, że naliczona od nich zaliczka okaże się niższa od ustalonej „po staremu”. Płatnik przekazuje wówczas do US – do 20. dnia następnego miesiąca – kwotę zaliczki bieżącej oraz ew. przełożone wcześniej nadwyżki zaliczek – jednak tylko do kwoty różnicy między zaliczką bieżącą a „starą”. Chodzi o to, by za każdy z poszczególnych miesięcy 2022 r. zaliczka na PIT odprowadzana za pracownika, emeryta czy zleceniobiorcę nie wyniosła więcej niż ta, jaką w analogicznej sytuacji odprowadził w zeszłym roku kalendarzowym.

Uwaga: jeśli uzyskana kwota różnicy między bieżącą i „starą” zaliczką pozwoli w danym miesiącu na „odbiór” tylko części odroczonej nadwyżki, resztę płatnik odejmie w kolejnych miesiącach, kiedy taka różnica powstanie (§ 1 ust. 3 rozporządzenia).

Jak wskazał MF w „Objaśnieniach podatkowych z 20.01.2022 r. na temat obowiązujących w 2022 r. zasad poboru i przekazywania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy”, termin poboru nadwyżki zaliczki jest odroczony do 31.12.2022 r. Nie oznacza to jednak, że w przypadku gdy do końca tego dnia nie wystąpi ujemna różnica w pełni pokrywająca niepobraną wcześniej część zaliczki, płatnik ma potrącić z wynagrodzenia podatnika lub w inny sposób zabezpieczyć pobór odroczonej części zaliczki. Rozporządzenie „dopuszcza” pobór niepobranej części zaliczki tylko w sytuacji wystąpienia ujemnej różnicy. W przypadku niepobrania nadwyżki zaliczki do końca roku lub rozwiązania umowy o pracę płatnik nie będzie obowiązany do jej poboru. Ostatecznie kwoty niepobrane zostaną rozliczone przez podatnika w zeznaniu za 2022 r.

Kwotę ew. nadwyżki zaliczki, pobraną w grudniu 2022 r., płatnik ma obowiązek wpłacić do US w terminie do 20.01.2023 r.

Wniosek o niestosowanie rozporządzenia

Podatnik uzyskujący ww. przychody, od których płatnik nie odlicza miesięcznej kwoty zmniejszającej podatek (425 zł), ma prawo złożyć sporządzony na piśmie wniosek o nieprzedłużanie terminów na podstawie rozporządzenia. Wówczas płatnik uwzględnia ten wniosek najpóźniej od następnego miesiąca po miesiącu jego otrzymania (§ 5 rozporządzenia). Złożeniem wniosku będą zainteresowane osoby chcące uniknąć dopłaty podatku w wyniku sporządzenia rocznego zeznania podatkowego.

Pracownik jest zatrudniony w dwóch miejscach pracy. U pracodawcy X zarabia 10 000 zł/mies. brutto, przysługują mu podstawowe koszty uzyskania przychodów, złożył wniosek o rezygnację z ulgi dla klasy średniej, ale nie złożył oświadczenia PIT-2 (ulgę miesięczną stosuje drugi zakład pracy) ani wniosku o niestosowanie rozporządzenia. Listę płac za grudzień 2021 r. pracodawca X sporządził 5.01.2022 r. i kwota do wypłaty wyniosła 6428,39 zł netto. Jak ją skorygować zgodnie z rozporządzeniem?

Lista płac z 5.01.2022 r. rozliczona zgodnie z rozporządzeniem

Wyszczególnienie Obliczenie bieżącej zaliczki w 2022 r. Obliczenie hipotetycznej zaliczki (stan na 31.12.2021 r.)
Przychód ze stosunku pracy 10 000 10 000
Składki społeczne potrącane ze środków pracownika 1 371 1 371
Podstawa wymiaru składki zdrowotnej 8 629 8 629
Składka zdrowotna 9% 776,61 776,61
Składka zdrowotna 7,75% 668,75
Koszty uzyskania przychodów 250 250
Podstawa opodatkowania 10 000 – 1371 – 250 = 8379 10 000 – 1371 – 250 = 8379
Zaliczka na PIT 8379 × 17% = 1424,43, po zaokrągleniu 1424 8379 × 17% = 1424,43
Zaliczka na PIT do US 1424,43 – 668,75 zł = 755,68, po zaokrągleniu 756
Kwota, której termin zapłaty został przedłużony 1424 – 756 = 668
Wynagrodzenie netto 10 000 – 1371 – 776,61 – 756 = 7096,39

Sporządzając 5.01.2022 r. listę płac za grudzień, z przychodu pracownika pracodawca X obliczył i pobrał pełną zaliczkę (niepomniejszoną o składkę zdrowotną 7,75%) w kwocie 1424 zł, ponieważ rozporządzenie jeszcze tego dnia nie obowiązywało. Po wejściu rozporządzenia w życie (co nastąpiło 8.01.2022 r.) powinien niezwłocznie przeliczyć ją według nowych zasad oraz zwrócić zatrudnionemu nadwyżkę nowej zaliczki nad „starą” (tj. 668 zł). Jest to kwota bieżącej zaliczki, której termin poboru i przekazania do US został na mocy rozporządzenia prolongowany.

Zakładając, że w kolejnych miesiącach 2022 r. pracownik osiągnie identyczne przychody, na koniec października 2022 r. płatnik „uzbiera” 6680 zł nadwyżek bieżących zaliczek, których terminy poboru i zapłaty zostały przedłużone. Do tej pory też nie będzie miał żadnej okazji do ich zapłaty.

Sytuacja ulegnie zmianie w listopadzie 2022 r., kiedy dochód pracownika, liczony narastająco od początku roku, przekroczy 85 528 zł (zgodnie z przepisami obowiązującymi w 2021 r. od nadwyżki ponad tę kwotę zaliczkę ustala się według stawki 32%). Dopiero zatem na liście płac za listopad, sporządzonej 5.12.2022 r., bieżąca zaliczka na PIT będzie niższa od obliczonej według „starych” zasad, obowiązujących 31.12.2021 r.

Lista płac z 5.12.2022 r.

Etapy rachunków Obliczenie bieżącej zaliczki w 2022 r. Obliczenie hipotetycznej zaliczki (stan na 31.12.2021 r.)
Przychód ze stosunku pracy 10 000 10 000
Składki społeczne potrącane ze środków pracownika 1 371 1 371
Podstawa wymiaru składki zdrowotnej 8 629 8 629
Składka zdrowotna 9% 776,61 776,61
Składka zdrowotna 7,75% 668,75
Koszty uzyskania przychodów 250 250
Podstawa opodatkowania narastająco od początku roku 83 790 83 790
Podstawa opodatkowania 10 000 – 1371 – 250 = 8379 10 000 – 1371 – 250 = 8379
85 528 – 83 790 = 1738
8379 – 1738 = 6641
Zaliczka na PIT 8379 × 17% = 1424,43, po zaokrągleniu 1424 1738 × 17% + 6641 × 32% = 295,46 + 2125,12 = 2420,58
Zaliczka na PIT do US 2420,58 – 668,75 = 1751,83, po zaokrągleniu 1752
Kwota różnicy między bieżącą zaliczką a „starą” 1424 – 1752 = –328
Wynagrodzenie netto 10 000 – 1371 – 776,61 – 1752 = 6100,39

Zaliczka bieżąca na grudniowej liście płac okazała się większa od „starej” zaliczki obliczonej na 31.12.2021 r. Dlatego kwotę tej różnicy (328 zł) płatnik przeznacza na spłatę nadwyżek zaliczek za poprzednie miesiące. Po pomniejszeniu o tę sumę pula odroczonych nadwyżek, których termin poboru i przekazania został prolongowany na mocy rozporządzenia, na koniec grudnia 2022 r. wyniesie 6352 zł (6680 zł – 328 zł). Zostanie ona ostatecznie rozliczona przez pracownika w rocznym zeznaniu podatkowym.

Od Redakcji: Z mocą od 1.02.2022 r. przepisy rozporządzenia mają być zastąpione ustawą, która zasadniczo powiela i doprecyzowuje jego treść – zob. projekt (z 24.01.2022 r.) ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:

https://legislacja.gov.pl

Zamknij

Skróty w artykułach

akty prawne, standardy i interpretacje:
 • dyrektywa 112 – dyrektywa Rady 2006/112/WE z 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (DzUrz UE L 347 z 11.12.2006 r.)
 • dyrektywa 2013/34/UE – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z 26.06.2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek (...) (DzUrz UE L 182 z 29.06.2013 r.)
 • Kc – ustawa z 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (DzU z 2023 r. poz. 1610)
 • KIMSF – interpretacje Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej
 • Kks – ustawa z 10.09.1999 r. Kodeks karny skarbowy (DzU z 2023 r. poz. 654)
 • Kp – ustawa z 26.06.1974 r. Kodeks pracy (DzU z 2023 r. poz. 1465)
 • Kpc – ustawa z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (DzU z 2023 r. poz. 1550)
 • Ksh – ustawa z 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (DzU z 2022 r. poz. 1467)
 • KSR – Krajowe Standardy Rachunkowości
 • MSR – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (ang. International Accounting Standards) wydawane od 2002 r. jako MSSF
 • MSSF – Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (ang. International Financial Reporting Standards)
 • Op – ustawa z 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (DzU z 2023 r. poz. 2383)
 • Ppsa – ustawa z 30.08.2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (DzU z 2023 r. poz. 1634)
 • rozporządzenie o instrumentach finansowych – rozporządzenie Ministra Finansów z 12.12.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (DzU z 2017 r. poz. 277)
 • rozporządzenie o konsolidacji – rozporządzenie Ministra Finansów z 25.09.2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych (DzU z 2017 r. poz. 676)
 • rozporządzenie składkowe – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (DzU z 2023 r. poz. 728)
 • rozporządzenie z 13.09.2017 r. – rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (DzU z 2020 r. poz. 342)
 • specustawa – ustawa z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedn. DzU z 2023 r. poz. 1327)
 • uobr – ustawa z 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (DzU z 2023 r. poz. 1015)
 • uor – ustawa z 29.09.1994 r. o rachunkowości (DzU z 2023 r. poz. 120)
 • updof – ustawa z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2022 r. poz. 2647)
 • updop – ustawa z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (DzU z 2022 r. poz. 2587)
 • upol – ustawa z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (DzU z 2023 r. poz. 70)
 • US GAAP – Amerykańskie Standardy Rachunkowości (ang. Generally Accepted Accounting Principles)
 • ustawa akcyzowa – ustawa z 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym (DzU z 2023 r. poz. 1542)
 • ustawa emerytalna – ustawa z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (DzU z 2023 r. poz. 1251)
 • ustawa KAS – ustawa z 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (DzU z 2023 r. poz. 615)
 • ustawa o KRS – ustawa z 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (DzU z 2023 r. poz. 685)
 • ustawa o PCC – ustawa z 9.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (DzU z z 2023 r. poz. 170)
 • ustawa o VAT – ustawa z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU z 2023 r. poz. 1570)
 • ustawa o zfśs – ustawa z 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (DzU z 2023 r. poz. 998)
 • ustawa zasiłkowa – ustawa z 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (DzU z 2022 r. poz. 1732)
 • ustawa zdrowotna – ustawa z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DzU z 2022 r. poz. 2561)
 • usus – ustawa z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2023 r. poz. 1230)
 • uzpd – ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
 • Założenia koncepcyjne MSSF Założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej (Conceptual Framework for Financial Reporting)
pozostałe skróty:
 • CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • EOG – Europejski Obszar Gospodarczy
 • FEP – Fundusz Emerytur Pomostowych
 • FGŚP – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • FP – Fundusz Pracy
 • FS – Fundusz Solidarnościowy
 • IASB – Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
 • IS – izba skarbowa
 • KAS – Krajowa Administracja Skarbowa
 • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa
 • KNF – Komisja Nadzoru Finansowego
 • KRBR – Krajowa Rada Biegłych Rewidentów
 • KRS – Krajowy Rejestr Sądowy
 • KSB – Krajowe Standardy Badania
 • MF – Minister Finansów
 • MPiPS – Minister Pracy i Polityki Społecznej
 • MRiF – Minister Rozwoju i Finansów
 • MRiPS – Minister Rodziny i Polityki Społecznej
 • MSiG – Monitor Sądowy i Gospodarczy
 • NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
 • PANA – Polska Agencja Nadzoru Audytowego
 • PIBR – Polska Izba Biegłych Rewidentów
 • PKD – Polska Klasyfikacja Działalności
 • pkpir – podatkowa księga przychodów i rozchodów
 • PPK – pracownicze plany kapitałowe
 • RM – Rada Ministrów
 • SA – sąd apelacyjny
 • sf – sprawozdanie finansowe
 • skok – spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa
 • SN – Sąd Najwyższy
 • SO – sąd okręgowy
 • TK – Trybunał Konstytucyjny
 • TSUE – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
 • UCS – urząd celno-skarbowy
 • UE – Unia Europejska
 • US – urząd skarbowy
 • WDT – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
 • WNT – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
 • WSA – wojewódzki sąd administracyjny
 • zfśs – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Skróty
Spis treści artykułu
Spis treści:
Stowarzyszenie
Księgowych w Polsce
Najbliższe szkolenia on-line
17.04.2024 Korekty do ZUS w płatniku SKwP Bielsko-Biała, SKwP Gdańsk, SKwP Rzeszów
17.04.2024 Jednodniowy kurs fakturowania SKwP Warszawa
17.04.2024 Naliczanie wynagrodzeń w Comarch Optima od podstaw SKwP Kraków
17.04.2024 Nieoczywiste ryzyka estońskiego CIT: półtora roku doświadczeń SKwP Gdańsk
17.04.2024 Rozliczanie VAT z tytułu transakcji międzynarodowych w 2024 r SKwP Warszawa
17.04.2024 Leasing według MSSF 16 SKwP Poznań
18.04.2024 Jak prawidłowo rozliczać czas pracy kierowców w 2024 r. – aktualny stan prawny SKwP Kraków
Kursy dla księgowych