Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, klikając AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrazisz zgodę na to aby Rachunkowość Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, otwierane adresy url, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz. Informacje gromadzone będą w celu technicznego dostosowanie treści, badania zainteresowań tematami, dostosowania niektórych treści do lokalizacji z której jest odczytywana oraz wyświetlania reklam we własnym serwisie oraz w wykupionych przez nas przestrzeniach reklamowych w Internecie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Klikając w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrażasz zgodę na zapisanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie. W każdej chwili możesz skasować pliki cookie oraz ograniczyć możliwość zapisywania nowych za pomocą ustawień przeglądarki.

Wyrażając zgodę, pozwalasz nam na wyświetlanie spersonalizowanych treści m.in. indywidualne rabaty, informacje o wykupionych przez Ciebie usługach, pomiar reklam i treści.

AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu – najnowsze interpretacje ZUS - sierpień 2020

Magdalena Januszewska radca prawny

Przedstawiamy przegląd interpretacji dotyczących składek ubezpieczeniowych. Są one wydawane przez terenowe oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (w Lublinie i Gdańsku) w indywidualnych sprawach ubezpieczonych i płatników składek, na ich wniosek.

Posiłki profilaktyczne wolne od składek, karty przedpłacone – nie zawsze

Chcąc korzystać ze zwolnienia z oskładkowania, pracodawca powinien dostarczać posiłki profilaktyczne w formie rzeczowej, nawet jeśli pracownicy woleliby otrzymywać karty przedpłacone – decyzja ZUS z 16.03.2020 r. (DI/100000/43/74/2020).

Firma prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie budowy rurociągów i sieci rozdzielczych. Zgodnie z art. 232 Kp pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych zapewnia nieodpłatnie odpowiednie posiłki i napoje, jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych. Wydaje dania gotowe z możliwością podgrzania. Zapewnia też przez cały rok wodę butelkowaną. Ponadto pracownikom, którzy pracują w uciążliwych warunkach, udostępnia syropy witaminizowane, herbatę i cukier.

Na wniosek związków zawodowych firma chce jednak zmienić sposób realizacji obowiązku zapewnienia pracownikom posiłków profilaktycznych – ma im wydawać karty przedpłacone. Raz w miesiącu będzie zasilać te karty kwotą odpowiadającą iloczynowi liczby posiłków profilaktycznych przysługujących pracownikowi w danym miesiącu oraz wartości pojedynczego posiłku.

Regulamin korzystania z karty ma określać, że zgromadzone na niej środki pracownik może wykorzystać wyłącznie na nabycie artykułów spożywczych do przygotowania posiłku profilaktycznego. Zakazane będzie nabywanie napojów alkoholowych lub wyrobów tytoniowych. Pracownik będzie mógł skorzystać z karty w lokalach gastronomicznych i sklepach spożywczych. Pracodawca nie będzie kontrolował rodzaju, składu, kaloryczności nabywanych artykułów spożywczych i czy spełniają one normy posiłków profilaktycznych. Za posiłki nie będzie przysługiwać pracownikom ekwiwalent pieniężny.

Czy posiłki w formie kart przedpłaconych będą korzystać ze zwolnienia z obowiązku naliczania składek na ubezpieczenia społeczne na podstawie § 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia składkowego? Wartość takich kart stanowi przychód ze stosunku pracy, zwolniony z PIT na mocy art. 21 ust. 1 pkt 1ib w zw. z art. 21 ust. 1 pkt 11 updof.

Stanowisko ZUS: W § 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia składkowego z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wyłączono wartość świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bhp oraz ekwiwalenty za te świadczenia wypłacane zgodnie z przepisami wydanymi przez RM lub właściwego ministra, a także m.in. wartość otrzymanych przez pracowników bonów, talonów, kuponów lub innych dowodów uprawniających do otrzymania na ich podstawie napojów bezalkoholowych, posiłków i artykułów spożywczych, w przypadku gdy pracodawca, mimo ciążącego na nim obowiązku wynikającego z przepisów bhp, nie ma możliwości wydania pracownikom posiłków i napojów bezalkoholowych.

Wartość świadczeń rzeczowych oraz możliwość wypłaty z tego tytułu ekwiwalentów musi wynikać z przepisów bhp. Jeśli obowiązek taki nie wynika z przepisów bhp, wartości te dolicza do podstawy wymiaru składek.

[1] Rozporządzenie z 28.05.1996 r. (DzU nr 60 poz. 279 ze zm.).

W myśl art. 232 Kp pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych, nieodpłatnie, odpowiednie posiłki i napoje, jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych. Rodzaje tych posiłków i napojów oraz wymagania, jakie powinny spełniać, a także przypadki i warunki ich wydawania zostały określone w rozporządzeniu RM w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów[1].

Zgodnie z § 2 pkt 1 tego rozporządzenia pracodawca zapewnia pracownikowi możliwość spożycia posiłku w czasie pracy w inny sposób niż wydanie jednego dania gorącego, w szczególności przez przekazanie produktów umożliwiających przygotowanie posiłku we własnym zakresie lub bonów, talonów, kuponów oraz innych dowodów uprawniających do otrzymania na ich podstawie takich produktów lub posiłku, jeżeli ze względu na rodzaj wykonywanej przez pracownika pracy lub ze względów organizacyjnych nie ma możliwości wydawania pracownikowi posiłku w tej formie.

Pracodawca wskazał, że ma możliwość wydawania pracownikom posiłków profilaktycznych i napojów bezalkoholowych. Chciałby jedynie zmienić sposób realizacji obowiązku zapewnienia pracownikom takich posiłków przez wydanie im kart przedpłaconych. Nie pozwala to na wyłączenie z podstawy wymiaru składek wartości udostępnianych przez firmę kart, służących nabywaniu przez pracowników produktów żywnościowych celem przyrządzenia posiłków profilaktycznych.

Pokrycie kosztów wyżywienia, zakwaterowania i dojazdów w przypadku ruchomego miejsca pracy

Nie każde świadczenie dla delegowanego pracownika podlega składkom ZUS – decyzja ZUS z 18.03.2020 r. (WPI/200000/43/122/2020).

Pracownicy spółki będą świadczyć pracę w różnych miejscach na terenie Polski i innych krajów UE, wskazanych bezpośrednio przez kontrahentów spółki. Spółka planuje tak sporządzać umowy o pracę, aby – w przypadku gdy miejscem pracy pracownika będzie każde miejsce, w którym spółka będzie prowadzić prace montażowe lub serwisowe – określały one tzw. ruchome miejsce pracy na terenie kraju. Zdaniem spółki nie będą to podróże służbowe.

[2] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z 16.12.1996 r. dotycząca delegowania pracowników w ramach świadczenia usług (DzUrz UE L 18 z 21.01.1997 r.).

W przypadku wyjazdów pracowników do innych krajów UE spółka zamierza każdorazowo zawierać z nimi aneksy do umowy o pracę, wskazujące kraj, w którym pracownik ma świadczyć pracę, z jednoczesnym określeniem obowiązujących warunków pracy i płacy. Wyjazdy zagraniczne będą kwalifikowane jako delegowanie pracowników w rozumieniu dyrektywy 96/71/WE[2]. Pracownicy wykonujący pracę za granicą będą podlegać polskiemu ustawodawstwu w zakresie zabezpieczenia społecznego.

[3] Rozporządzenie z 29.01.2013 r. (DzU poz. 167).

Spółka zamierza:

  • w celu pokrycia kosztów wyżywienia – wypłacać określoną kwotę w wysokości i na warunkach wynikających z rozporządzenia MPiPS w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub w samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej[3]; stanowi ona przychód pracownika ze stosunku pracy,
  • pokrywać koszty zakwaterowania pracowników w miejscu świadczenia pracy, płacąc za hotel, ew. zwracając pracownikom poniesione przez nich koszty zakwaterowania na podstawie dokumentu księgowego wystawionego na spółkę, przy czym pracownicy będą mogli skorzystać z noclegu wyłącznie w miejscu i czasie przez nią wskazanym oraz na warunkach przez nią określonych; nie powstanie u nich z tego tytułu przychód w rozumieniu updof, bo świadczenie to nie będzie ponoszone w interesie pracownika, lecz wyłącznie w interesie pracodawcy,
  • pokrywać koszty dojazdu pracowników do miejsca świadczenia pracy i z powrotem, organizując transport, ponosząc jego koszty, ew. zwracając poniesione przez nich koszty dojazdu, na podstawie dokumentu księgowego; także w tym przypadku u pracowników nie powstanie przychód w rozumieniu updof.

Czy spółka ma zapłacić składki od tych świadczeń?

Stanowisko ZUS: Usus uzależnia włączenie danego świadczenia do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników od zakwalifikowania go jako przychodu ze stosunku pracy w rozumieniu updof. Kwota wypłacana pracownikom w celu pokrycia kosztów wyżywienia w miejscu pracy w Polsce i za granicą będzie uwzględniana w podstawie wymiaru składek.

Natomiast skoro sfinansowanie kosztów:

  • zakwaterowania w miejscu świadczenia pracy – w Polsce i za granicą,
  • dojazdów pracowników do miejsca świadczenia pracy i z powrotem (w Polsce i innych krajach UE)

nie będzie przychodem pracownika w rozumieniu updof, to takie świadczenia nie będą także uwzględniane w podstawie wymiaru składek społecznych.

Dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne – czy jest oskładkowane

Obowiązek zapłaty składek od wartości wykupionego przez przedsiębiorcę dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego pracowników, którzy będą wykonywać pracę u jego kontrahenta, zależy od miejsca jej świadczenia – w UE czy poza nią – decyzja ZUS z 19.03.2020 r. (WPI/200000/43/155/2020).

Pracownicy wyjeżdżają za granicę w celu wykonania czynności u kontrahenta przedsiębiorcy. Wykupuje on im dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne. W przypadku wyjazdów do krajów UE robi to, nawet jeśli pracownicy mają ważną kartę EKUZ. W przypadku wyjazdów poza UE inne ubezpieczenia, wynikające ze stosunku pracy, nie są tam respektowane.

Czy koszt dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego pracownika, ponoszony przez pracodawcę, jest wliczany do podstawy wymiaru składek społecznych? Dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne pracownika będzie przychodem ze stosunku pracy w rozumieniu updof, jeśli podróżuje on do krajów UE, ale w przypadku podróży do krajów spoza UE – już nie.

Stanowisko ZUS: Co do zasady podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi przychód pracownika ze stosunku pracy, natomiast rozporządzenie składkowe zawiera zamknięty katalog świadczeń podlegających – po spełnieniu ściśle określonych warunków – wyłączeniu z tej podstawy.

Wymienione enumeratywnie w § 2 ust. 1 rozporządzenia wyłączenia stanowią wyjątki od ogólnej zasady ustalania podstawy wymiaru składek emerytalnej i rentowych od każdego przychodu ze stosunku pracy, a w konsekwencji powinny być interpretowane bez dokonywania wykładni rozszerzającej.

Skoro dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne pracownika, świadczącego pracę w krajach UE, będzie jego przychodem ze stosunku pracy, to powstanie również obowiązek odprowadzania składek. Natomiast jeśli pracownik będzie świadczył pracę poza UE, to skoro dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne nie będzie dla niego przychodem z pracy, nie powstanie również obowiązek odprowadzania składek od jego wartości.

Bez znaczenia prawnego pozostaje, że pracownik będzie miał ze sobą ważną w krajach UE kartę EKUZ oraz fakt braku respektowania innych ubezpieczeń zdrowotnych w krajach poza UE.

Odprawy i dodatki w przypadku likwidacji pracodawcy

Nie każde świadczenie wypłacane przy zakończeniu stosunku pracy jest zwolnione ze składek – decyzja ZUS z 29.04.2020 r. (WPI/200000/43/313/2020).

W związku z likwidacją zakładu pracy zawarto porozumienie z reprezentującymi pracowników organizacjami związkowymi, określające zasady zwolnień grupowych.

[4] Ustawa z 13.03.2003 r. (tekst jedn. DzU z 2018 r. poz. 1969).

Porozumienie gwarantuje pracownikom wypłatę dodatkowych odpraw pieniężnych (poza wynikającymi z art. 8 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników[4]) oraz dodatku do odprawy z tytułu zaangażowania w pracy w okresie likwidacji pracodawcy. Dodatkowe odprawy zostaną wypłacone przy rozwiązaniu stosunku pracy. Wypłata dodatku do odprawy z tytułu zaangażowania w pracy nastąpi:

  • przy rozwiązaniu stosunku pracy, jeśli data rozwiązania umowy przypadnie na 2020 r.,
  • 2-krotnie, za okres proporcjonalnie przepracowany w danym roku kalendarzowym – pierwszy raz na koniec 2020 r., drugi przy rozwiązaniu stosunku pracy w 2021 r.

Dodatek wynosi 750 zł brutto za każdy miesiąc efektywnej pracy od 1.03.2020 r. aż do dnia rozwiązania umowy o pracę. Odprawy i dodatek do odprawy stanowią przychód pracownika w rozumieniu updof.

Czy są oskładkowane?

Stanowisko ZUS: Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia składkowego podstawy wymiaru składek emerytalnej i rentowych nie stanowią przychody uzyskane przez pracownika w związku z wypłatą odpraw, odszkodowań, rekompensat wypłacanych z tytułu wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy, w tym z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, nieuzasadnionego bądź niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę lub rozwiązania jej bez wypowiedzenia, skrócenia okresu jej wypowiedzenia, niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy.

Wyłączenie to ma zastosowanie do odpraw zarówno mających swoje źródło w ustawach szczególnych, jak i wynikających z regulaminu zwolnień grupowych oraz z dobrowolnych porozumień zawartych między pracodawcą a pracownikiem. Dodatkowe odprawy przewidziane w porozumieniu będą wypłacane z tytułu rozwiązania stosunku pracy, a ich wypłata będzie miała ścisły i nierozerwany związek z ustaniem zatrudnienia. Nie uwzględnia się ich więc w podstawie wymiaru składek.

Inaczej jest w przypadku dodatku do odprawy z tytułu zaangażowania w pracy. W razie rozwiązania umowy o pracę w 2021 r. wypłata dodatku w 2020 r. nie ma związku z rozwiązaniem umowy o pracę. Prawo do świadczenia pieniężnego w postaci dodatku uzyskają również te osoby, które nie nabędą prawa do odprawy, tj. świadczenia bezpośrednio i nierozerwalnie związanego z rozwiązaniem stosunku pracy. Wypłata dodatku do odprawy jest ściśle i bezpośrednio związana ze świadczeniem pracy, a nie z rozwiązaniem stosunku pracy, które ma jedynie wpływ na okres wypłaty dodatku.

Par. 2 ust. l pkt 3 rozporządzenia składkowego ma zastosowanie jedynie w przypadku, gdy wypłata np. odprawy, odszkodowania lub rekompensaty – mającej charakter świadczenia pieniężnego – pozostaje w bezpośrednim oraz nierozerwalnym związku z faktem wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy, a jedyną przyczyną wypłaty przez pracodawcę tego świadczenia jest ustanie zatrudnienia. Oznacza to, że nie może być ono wypłacane przez pracodawcę w innych okolicznościach niż pozostające w ścisłym związku z rozwiązaniem stosunku pracy. Z tego względu dodatek jest oskładkowany.

Prawa autorskie przy zleceniu

Wynagrodzenie z tytułu przeniesienia za wynagrodzeniem przez zleceniobiorcę na zleceniodawcę majątkowych praw autorskich powstałych w wykonaniu umowy zlecenia, kwalifikowane jako przychód z praw majątkowych, nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu zlecenia – decyzja ZUS z 9.04.2020 r. (DI/100000/43/250/2020).

Spółka zatrudnia jednego ze wspólników na umowę o pracę. Planowane jest wejście tej osoby do zarządu – na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników o powołaniu do zarządu – i uzyskiwanie przez nią wynagrodzenia z tytułu udziału w zarządzie (na mocy uchwały zgromadzenia wspólników). Do obowiązków członka zarządu należeć będzie prowadzenie spraw i reprezentowanie spółki. Umowa o pracę zostanie rozwiązana.

Ponadto członek zarządu zawrze ze spółką umowę zlecenia, obejmującą świadczenie przez niego usług z zakresu: finansów, controllingu i optymalizacji procesów biznesowych, księgowości i administracji, informatyki i programowania. Stawka za wykonywanie zlecenia będzie określona godzinowo.

Jeśli w trakcie realizacji umowy dojdzie do powstania utworu oraz związanych z nim majątkowych praw autorskich, to wynagrodzenie z tytułu przeniesienia majątkowych praw autorskich na spółkę stanowić będzie iloczyn liczby przepracowanych godzin nad danym utworem oraz stawki godzinowej. Liczbę godzin pracy związanej z tworzeniem utworu zleceniobiorca wskaże w liście utworów przedstawianej na koniec danego miesiąca. Wynagrodzenie to będzie odrębne od podstawowego wynagrodzenia za wykonywanie usług objętych umową zlecenia i będzie (zgodnie z uzyskaną interpretacją KIS) przychodem ze źródła prawa majątkowe (art. 10 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 18 updof).

Czy będzie stanowiło podstawę wymiaru składek?

Stanowisko ZUS: Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 usus obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym (a także wypadkowemu) podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Polski m.in. wykonują pracę na podstawie umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kc stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. Ubezpieczenie chorobowe jest dla nich dobrowolne (art. 11 ust. 2 usus).

Jeżeli umowa zlecenia jest jedynym tytułem do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, z tytułu tej umowy należy opłacać składki na ww. ubezpieczenia.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 w zw. z art. 18 ust. 3 oraz w zw. z art. 20 ust. 1 usus podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób wykonujących pracę na umowę o świadczenie usług, do której zastosowanie mają przepisy Kc o zleceniu, stanowi przychód z tej umowy,

jeżeli odpłatność za jej wykonywanie określono kwotowo, w kwotowej stawce godzinowej lub akordowej albo prowizyjnie. Przychodami na gruncie usus są zaś, zgodnie z art. 4 pkt 9, przychody w rozumieniu updof, m.in. z tytułu umowy agencyjnej lub zlecenia.

Wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich nie stanowi przychodu z działalności wykonywanej osobiście, lecz z praw majątkowych i należy traktować je odrębnie od wynagrodzenia podstawowego, jakie zleceniobiorca będzie uzyskiwał w wykonaniu umowy zlecenia. W takim wypadku nie podlega ono oskładkowaniu.

Zmienne wynagrodzenie byłych i obecnych prezesów

Trzeba płacić składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia zmiennego wypłacanego rocznie, przyznanego z tytułu wykonywania umowy o świadczenie usług zarządzania – decyzje ZUS z 12.03.2020 r. (WPI/200000/43/142/2020, WPI/200000/43/143/2020, WPI/200000/43/144/2020).

[5] Ustawa o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (tekst jedn. DzU z 2019 r. poz. 1885).

W spółce komunalnej, w związku z wejściem w życie ustawy z 9.06.2016 r.[5], nadzwyczajne zgromadzenie wspólników podjęło uchwałę w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu. Określono m.in., że z członkiem zarządu zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania, a wynagrodzenie całkowite składa się z części stałej i zmiennej.

Podano także przedział, w którym zawiera się wysokość wynagrodzenia stałego. Wskazano, że wynagrodzenie stałe za dany miesiąc będzie wypłacane przez spółkę „z dołu”, w terminie 14 dni od dnia prawidłowego doręczenia spółce rachunku wraz z oświadczeniem o liczbie godzin przeznaczonych przez zarządzającego na wykonywanie umowy. Część zmienna stanowi wynagrodzenie uzupełniające. Jego wysokość jest uzależniona od osiągania celów zarządczych i wynosi 10% wynagrodzenia stałego w poprzednim roku obrotowym. W przypadku osiągnięcia jedynie niektórych celów wynagrodzenie zmienne zostanie proporcjonalnie obniżone. Wynagrodzenie zmienne za dany rok będzie wypłacane przez spółkę „z dołu”, w terminie 14 dni od dnia doręczenia rachunku.

W 2018 r. stanowisko prezesa zarządu zajmowało kolejno trzech prezesów: pierwszy od stycznia do lipca 2018 r., drugi przez kilka miesięcy 2018 r., a trzeci od końca 2018 r. do chwili obecnej. Zgromadzenie wspólników podjęło w 2020 r. uchwałę dotyczącą realizacji przez prezesów celów zarządczych za 2018 r., ustalając jednocześnie wysokość wynagrodzenia zmiennego dla każdego z nich. Przychody osiągane przez nich z tytułu świadczenia usług zarządzania należą do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 13 pkt 7 updof.

Czy od wynagrodzenia zmiennego należy zapłacić składki, skoro faktycznie przyznaje je i ustala jego wysokość zgromadzenie wspólników na podstawie uchwały?

Stanowisko ZUS: Wypowiadając się na temat obecnego prezesa, który nie ma innego tytułu rodzącego obowiązek podlegania ubezpieczeniom społecznym, ZUS przypomniał, że w myśl art. 13 pkt 2 usus zleceniobiorcy podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu od dnia oznaczenia w umowie jako dzień rozpoczęcia wykonywania pracy do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia tej umowy. Ubezpieczenie chorobowe jest dla nich dobrowolne.

Podstawę wymiaru składek emerytalnej i rentowych osób wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kc stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, określa art. 18 ust. 1, 3 i 7 usus. Stanowi ją uzyskany z tytułu umowy przychód, w rozumieniu updof, jeżeli odpłatność za jej wykonywanie określono kwotowo, w kwotowej stawce godzinowej lub akordowej albo prowizyjnie. Ponadto w myśl art. 20 ust. 1 usus podstawę wymiaru składek chorobowej oraz wypadkowej stanowi podstawa wymiaru składek emerytalnej i rentowych.

Natomiast zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy zdrowotnej do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne zleceniobiorców stosuje się przepisy określające podstawę wymiaru składek emerytalnej i rentowych tych osób.

Zarządzający, nieposiadający innego tytułu do ubezpieczeń społecznych, podlega im z umowy o świadczenie usług zarządzania (na mocy art. 6 ust. 1 pkt 4 usus). Podstawę wymiaru składek stanowi zarówno wynagrodzenie stałe, jak i zmienne wynikające w umowy o świad‑

czenie usług zarządzania. Nie ma znaczenia, że wysokość wynagrodzenia zmiennego została uregulowana uchwałą zgromadzenia wspólników spółki, skoro jest ono przychodem zarządzającego, wynikającym z powstałego tytułu do ubezpieczeń społecznych.

Były prezes, zajmujący stanowisko od stycznia do lipca 2018 r., nie posiadał oprócz umowy o świadczenie usług innego tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. Obecnie pracuje na umowę o pracę (na pełny etat) w innym zakładzie pracy. Otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenie wyższe niż minimalne.

ZUS wskazał, że wynagrodzenie zmienne wypłacone po ustaniu umowy o świadczenie usług zarządzania, zawartej z prezesem na styczeń–lipiec 2018 r., stanowi podstawę wymiaru składek społecznych, bowiem ten składnik wynagrodzenia jest przychodem z działalności wykonywanej przez prezesa osobiście, na mocy umowy o świadczenie usług zarządzania, a wynagrodzenie stałe i zmienne dotyczy tej umowy i z niej wynika.

Bez znaczenia pozostaje, że były prezes posiada obecnie tytuł do ubezpieczeń społecznych, tj. umowę o pracę zawartą z innym płatnikiem – nie zachodzi bowiem zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych.

Prezes, zajmujący stanowisko w okresie od 12.07.2018 do 20.12.2018 r., nie posiadał oprócz umowy o świadczenie usług innego tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. Obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą (PKD 70.22.Z – pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania). Z tego tytułu odprowadza składki społeczne i zdrowotne.

ZUS wskazał, że na obowiązek opłacania składek ZUS od wypłaconego byłemu członkowi zarządu wynagrodzenia zmiennego nie wpływa fakt, że obecnie prowadzi on pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie usług zarządzania. Nie prowadził jej bowiem w okresie wykonywania umowy o świadczenie usług zawartej ze spółką. Wynagrodzenie to należy więc oskładkować.