Tarcza 6.0 – jaka pomoc dla przedsiębiorców z poszkodowanych branż

Renata Majewska Biuro Kadr i Płac

Mogą liczyć na poszerzone świadczenie postojowe oraz bezzwrotne dotacje na pokrycie kosztów prowadzonej działalności.

Zmiany w tym zakresie wprowadza najnowsza nowelizacja specustawy – z 9.12.2020 – nazywana tarczą 6.0 (DzU poz. 2255). Oprócz tego przewiduje nowe dofinansowania pensji pracowników i zwolnienie ze składek ZUS (piszemy o tym w artykułach „Nowe dopłaty z FGŚP do pensji pracowników dla firm najbardziej poszkodowanych w wyniku pandemii” oraz „Abolicja składkowa tylko dla niektórych firm”).

Dodatkowe postojowe – tylko raz

 • FP – Fundusz Pracy
 • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • updop – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
 • ustawa o VAT – ustawa o podatku od towarów i usług
 • RM – Rada Ministrów
 • Pp – Prawo przedsiębiorców

Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe, finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, przysługuje przedsiębiorcom m.in. z branż: sprzedaż detaliczna, gastronomiczna, artystyczna, sportowa, którzy łącznie spełnią poniższe warunki:

1) są osobami fizycznymi prowadzącymi pozarolniczą działalność gospodarczą (DG) na podstawie Pp lub przepisów szczególnych,

2) prowadzili 30.09.2020 przeważającą działalność oznaczoną według PKD 2007 kodami określonymi w tabeli,

Kody działalności

Kod Objaśnienie kodu/kodów
47.71.Z, 47.72.Z sprzedaż detaliczna odzieży/obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z sprzedaż detaliczna żywności, napojów, wyrobów tekstylnych, tytoniowych, odzieży i obuwia oraz pozostałych wyrobów na straganach i targowiskach
49.39.Z pozostały transport lądowy pasażerski, nigdzie niesklasyfikowany
56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z restauracje, inne stałe i ruchome placówki gastronomiczne, katering, pozostała działalność gastronomiczna oraz przygotowywanie i podawanie posiłków
59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z działalność związana z produkcją, postprodukcją i dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.20.Z, 59.14.Z nagrania dźwiękowe i muzyczne oraz projekcja filmów
74.20.Z działalność fotograficzna
77.21.Z wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
79.90.A piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni
82.30.Z organizacja targów, wystaw i kongresów
85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.B, 85.59.A pozaszkolne formy: edukacji sportowej zajęć rekreacyjnych i sportowych/edukacji artystycznej/nauki jazdy i pilotażu/pozostałe formy edukacji nigdzie niesklasyfikowane/nauka języków obcych
86.10.Z świadczenia lecznictwa uzdrowiskowego lub rehabilitacja lecznicza w trybie stacjonarnym
86.90.A, 86.90.D fizjoterapeuci/działalność paramedyczna
90.01.Z, 90.02.Z wystawianie przedstawień artystycznych i wspomaganie takiej działalności
90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 96.04.Z, 93.19.Z, 91.02.Z obiekty kulturalne/sportowe/służące poprawie kondycji fizycznej/usługi związane z poprawą kondycji fizycznej/pozostała działalność związana ze sportem/muzea
93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z wesołe miasteczka i parki rozrywki/pokoje zagadek, domy strachu, miejsca do tańczenia oraz inna rozrywka/pozostała rozrywka i rekreacja, w tym nigdzie niesklasyfikowana
96.01.Z pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych oraz futrzarskich

3) skorzystali już ze świadczenia postojowego na wniosek RSP-D, RSP-DB lub RSP-DK (tzn. otrzymali już co najmniej jedno postojowe),

4) w październiku lub w listopadzie 2020 osiągnęli z DG przychód niższy co najmniej o 40% w stosunku do uzyskanego w takim samym miesiącu 2019,

5) doszło u nich do przestoju w wykonywaniu DG w następstwie COVID-19 i złożyli do ZUS wniosek RSP-DD6 wyłącznie w postaci elektronicznej (przez PUE ZUS bezpośrednio albo za pośrednictwem strony internetowej www.gov.pl) od 30.12.2020 i najpóźniej w ciągu 3 mies. od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii (nowy art. 15zs2 specustawy).

Pomoc publiczna

Jednorazowe świadczenie postojowe kwalifikuje się do pomocy publicznej, która nie należy się przedsiębiorcom będącym w trudnej sytuacji 31.12.2019 i w dniu zgłoszenia wniosku o postojowe. Dlatego w celu weryfikacji dopuszczalności pomocy publicznej we wniosku trzeba podać również dane nt. swojej sytuacji ekonomicznej.

Od odmownej decyzji ZUS przysługuje skarga do sądu w ciągu miesiąca od doręczenia negatywnej decyzji ZUS, składana za pośrednictwem ZUS.

Turystyka z prawem do dodatkowego świadczenia

Już od 16.12.2020 został rozszerzony krąg przedsiębiorców mogących się starać o 3-krotne dodatkowe świadczenie postojowe na mocy art. 15zs1 specustawy. Przysługuje ono przedsiębiorcy, który:

 • jest osobą fizyczną, prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą (DG) na podstawie Pp lub przepisów szczególnych,
 • złoży do ZUS elektroniczny wniosek RSP-DD najpóźniej w ciągu 3 mies. od miesiąca zniesienia stanu epidemii,
 • prowadzi w dniu złożenia wniosku przeważającą działalność oznaczoną według PKD 2007 kodami: 55.10.Z (hotele i podobne obiekty zakwaterowania), 79.12.Z (organizatorzy turystyki) i 93.11.Z (obiekty sportowe),
 • skorzystał wcześniej ze świadczenia postojowego,
 • uzyskał w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc zgłoszenia wniosku przychód z DG niższy co najmniej o 75% w stosunku do osiągniętego w tym samym miesiącu 2019.

Wnioski o oba rodzaje świadczeń postojowych zawierają m.in. dane uprawnionego (imię i nazwisko, NIP, a jeśli nie został nadany, to PESEL i REGON, nazwę skróconą), rachunek płatniczy prowadzony w kraju lub wydany tu instrument płatniczy, inne niezbędne dane, podpis, a ponadto są opatrzone założonymi pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczeniami potwierdzającymi spełnienie kryteriów nabycia postojowego.

Świadczenie postojowe wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020), a dla osoby prowadzącej DG opodatkowaną w formie karty podatkowej i korzystającej ze zwolnienia z VAT na mocy art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT – 1300 zł (50% tej podstawy).

Dodatkowe świadczenia postojowe, o których mowa w art. 15zs1 i art. 15zs2 specustawy, są wolne od PIT na podstawie art. 52m updof.

Możliwość rozszerzenia uprawnień

Rząd zyskał większe uprawnienia co do uregulowania w akcie wykonawczym prawa do kolejnego świadczenia postojowego z art. 15zq. Zgodnie ze zmodyfikowanym art. 15zt specustawy w celu przeciwdziałania COVID-19 RM może w rozporządzeniu przyznać jego ponowną wypłatę wszystkim albo niektórym osobom, mając na względzie czas obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii, skutki nimi wywołane, wynikające z nich ograniczenia w prowadzeniu DG oraz obszary życia gospodarczego i społecznego w szczególny sposób dotknięte ich konsekwencjami. Ma też prawo określić wielokrotność przysługującego świadczenia postojowego, inne warunki jego nabywania oraz kody, jakimi przeważająca DG była oznaczona według PKD 2007 (w dniu przypadającym nie wcześniej niż 3 mies. przed dniem wejścia rozporządzenia w życie).

„Mikropożyczka” na bis

Na jednorazową dotację ze środków FP na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia DG w kwocie do 5000 zł ma szansę przedsiębiorca, który spełnia łącznie poniższe warunki:

a) ma status mikro- lub małego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 Pp,

b) 30.09.2020 prowadził – na podstawie wpisu do rejestru REGON z tego dnia – przeważającą DG oznaczoną zgodnie z PKD 2007 kodami określonymi w tabeli powyżej oraz 30.09.2020 nie korzystał z zawieszenia działalności,

c) w październiku albo w listopadzie 2020 osiągnął z DG przychód (w rozumieniu przepisów podatkowych) niższy co najmniej o 40% w porównaniu do analogicznych miesięcy 2019,

d) złożył elektroniczny wniosek (PSZ-DBDG) łącznie z oświadczeniami na potwierdzenie realizacji warunków nabycia dotacji, za pośrednictwem strony internetowej www.praca.gov.pl – do PUP właściwego dla swojej siedziby, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora i najpóźniej do 31.01.2021 (nowy art. 15zze4 specustawy); wnioski papierowe nie będą rozpatrywane.

Jeśli przedsiębiorca spełni wymagania, starosta (w jego imieniu dyrektor PUP) zawiera z nim umowę o udzielenie dotacji.

Uwaga: dotacja nie stanowi dla beneficjenta przychodu w rozumieniu przepisów updof i updop (art. 15zee4 ust. 14 specustawy).

Beneficjent musi wykonywać DG przez 3 mies. od daty otrzymania dotacji pod rygorem jej zwrotu w ciągu 12 mies. (chyba że RM przedłuży w rozporządzeniu okres spłaty). Ponadto ma on obowiązek zwrotu wsparcia w ciągu 30 dni od doręczenia wezwania, jeżeli:

 • wydatkował je niezgodnie z przeznaczeniem,
 • złożył oświadczenie sprzeczne ze stanem faktycznym lub nie spełniał innego warunku uzyskania dotacji,
 • nie poddał się kontroli starosty (ten ma prawo ją sprawować w ciągu 3 lat od udzielenia dotacji).

Spadkobiercy uprawnionego przedsiębiorcy, który zmarł w ciągu 3 mies. od uzyskania dotacji, nie muszą jej zwracać. Nie stanowi też ona dla nich przychodu podatkowego (art. 15zee4 ust. 13 w zw. z ust. 15 specustawy).

Środki z dotacji nie podlegają egzekucji sądowej ani administracyjnej, również po ich ulokowaniu na rachunku bankowym.

W celu przeciwdziałania COVID-19 RM może w rozporządzeniu zezwolić starostom na udzielanie dotacji wszystkim bądź niektórym podmiotom, którzy już ją otrzymali, bądź innym mikro- albo małym przedsiębiorcom. Może w tym trybie ustalić krąg przedsiębiorców wyłączonych spod zakresu pomocy poprzez określenie innych: warunków obniżenia przychodu z DG, okresu porównawczego i kodów, którymi była opatrzona według PKD 2007 przeważająca działalność na wskazany dzień, przypadający nie wcześniej niż 3 mies. przed dniem wejścia w życie rozporządzenia. W rozporządzeniu RM ma także prawo zmienić treść wymaganych oświadczeń oraz wyznaczyć inny termin na składanie wniosków.

Uwaga: dotacja stanowi pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Sekcji 3.1 Komunikatu Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (DzUrz UE C 91 I/1 z 20.03.2020).

Poprawki do „starej pomocy”

Wypłacane dotychczas przez starostę ze środków FP dofinansowania kosztów prowadzenia DG oraz pożyczki dla mikroprzedsiębiorców były obwarowane wymogiem wykonywania działalności – w pierwszym przypadku przez dotowany okres (maksymalnie przez 3 mies.), a w drugim – przez 3 mies. od udzielenia pożyczki. W tarczy 6.0 wskazano, że jeżeli przedsiębiorca umrze w tym okresie, to jego spadkobiercy nie muszą spłacać dofinansowania, a mikropożyczka ulega umorzeniu (nowy ust. 7a art. 15zzc i art. 15zzd specustawy). Jeśli spadkobierca spłacił już całość lub część dofinansowania/pożyczki, podlegają one zwrotowi na wniosek złożony do starosty, w ciągu 30 dni od doręczenia wniosku (nowe art. 31zzo i art. 31zzp specustawy).

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Temat: „Koronawirus”
Koronawirus

Wpłata styczniowych zaliczek na PIT pracowników przesunięta na sierpień

Pracodawcy z branż dotkniętych pandemią mogą zapłacić do US pobrane w styczniu zaliczki na PIT i zryczałtowany podatek do 20 sierpnia zamiast do 20 lutego 2022.

Odroczenie terminu wpłaty wynika z rozporządzenia MFFiPR z 16.02.2021 w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego (DzU poz. 318) i dotyczy zaliczek na PIT od dochodów z pracy (pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez płatników, a także zaliczek i zryczałtowanego podatku od dochodów z tytułu działalności wykonywanej osobiście na podstawie umów zlecenia i o dzieło, art. 13 pkt 8 updof) oraz z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych.

Dofinansowania

Korekty systemu refundacji w związku z pandemią

Przedsiębiorcy starający się o niektóre refundacje z PUP otrzymają je, nawet jeśli niedługo przed złożeniem wniosku na mocy specustawy obniżyli wymiar czasu pracy skierowanego do nich bezrobotnego.

Tę i inne zmiany przewiduje nowelizacja z 18.01.2021 rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (DzU poz. 131), która weszła w życie 21.01.2021.

Podatek od towarów i usług

Preferencje w VAT związane z pandemią COVID-19

W grudniu 2020 przywrócono stawkę 0% VAT dla darowizn laptopów i tabletów dla szkół. Zostały nią też objęte kolejne rodzaje sprzętu, a także dostawy, WNT i import testów diagnostycznych w kierunku SARS-CoV-2 oraz szczepionek przeciwko COVID-19.
Temat miesiąca

Zasiłki chorobowe „ciążowe” i macierzyńskie – po zmianie specustawy

Od 16.12.2020 złagodzono zasady obliczania podstaw tych zasiłków w razie zmniejszenia wielkości etatu w związku z pandemią COVID-19. Wyjaśniamy, jak przeliczać podstawę ich wymiaru przy obniżonym etacie.

Na mocy specustawy podczas trwania stanu epidemii pracodawcy mogą – w drodze porozumienia z pracownikami – obniżać wymiar czasu pracy lub wprowadzać okresowo mniej korzystne warunki zatrudnienia. Wpływało to na obliczanie zasiłków chorobowego i opiekuńczego, w tym dodatkowego opiekuńczego oraz macierzyńskiego. Zastosowanie miał bowiem art. 40 ustawy zasiłkowej.

Działalność gospodarcza

Nowe dopłaty do pensji – minimalne zatrudnienie wymaga ciągłości

Spółka 21.12.2020 złożyła wniosek o nowe, wprowadzone tarczą 6.0 dofinansowania do pensji pracobiorców (w kwocie 2000 zł/os.) za 3 mies.
Czy w wykazie dotowanych osób prawidłowo ujęła pracownicę zatrudnioną od ponad 6 lat, która w piątek 16.10.2020 rozwiązała umowę o pracę na mocy porozumienia ze względu na przejście na emeryturę, a następnie w poniedziałek 19.10.2020 znowu została przez firmę zatrudniona?
Działalność gospodarcza

O prawie do pomocy z tarczy 6.0 decyduje wpis do rejestru REGON z 30.09.2020

Według KRS (stan na 30.09.2020) przeważający rodzaj działalności spółki był sygnowany kodem PKD 74.10.Z – Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (tarcza 6.0 go nie dotuje), ale pozostała działalność kodem 56.10.A – Restauracje i inne placówki gastronomiczne. Główny dochód przynosiła kawiarnia (czyli działalność poboczna), która jednak od połowy marca 2020 jest zamknięta.
Czy spółka może skorzystać z jakiejkolwiek pomocy na mocy tarczy 6.0? Jeśli nie, to czy zmiana PKD teraz coś da?
Działalność gospodarcza

Przy dotacjach z PUP decyduje spadek przychodów z całej działalności

Indywidualny przedsiębiorca, niezatrudniający pracowników, na 30.09.2020 prowadził przeważającą działalność gospodarczą oznaczoną kodem PKD 2007 90.01.Z (związaną z wystawianiem przedstawień artystycznych). W styczniu złożył do powiatowego urzędu pracy (PUP) wniosek PSZ-DBGD o dotację na pokrycie bieżących kosztów działalności. Jednak ma wątpliwości, czy postąpił prawidłowo, ponieważ jesienią 2020 dostał już mikropożyczkę i dofinansowanie kosztów działalności firmy na mocy specustawy.
Czy formy pomocy, z których już skorzystał, stanowią przychód podatkowy i wpływają na wysokość przychodu, jaki powinienem wykazać w części 6 pkt 5 wniosku o dotację? W jaki sposób określić w tej pozycji spadek przychodu – z całej działalności gospodarczej, czy tylko z działalności dominującej (tej, której dotyczy dotowany kod PKD)? Przesłanka spadku przychodów przy zwolnieniu ze składek za listopad 2020 (art. 31zo ust. 10 specustawy) jest identyczna, a zdaniem ZUS chodzi o spadek przychodów tylko z przeważającej działalności (objętej kodem dotowanym przez tarczę 6.0).
Rachunkowość

Odliczenie straty podatkowej za 2020 r. spowodowanej pandemią COVID-19 – ujęcie w księgach rachunkowych

Jesteśmy spółką z o.o., której w myśl art. 38f updop przysługuje jednorazowe obniżenie dochodu za 2019 r. o stratę poniesioną w 2020 r. na skutek epidemii COVID-19. Nie mamy żadnych zaległości podatkowych, podatek dochodowy za 2019 r. został zapłacony. Natomiast za 2020 r. ponieśliśmy stratę spowodowaną pandemią COVID-19 (przychody za ten rok stanowiły 42% przychodów z 2019 r.). Zamierzamy złożyć korektę zeznania podatkowego za 2019 r.
Jak ująć w księgach rachunkowych odliczenie od dochodu osiągniętego w 2019 r. straty podatkowej poniesionej w 2020 r.? Dotychczas strata podatkowa mogła być potrącana tylko od dochodu osiągniętego w latach następnych.

Zgodnie z art. 38f updop stratę podatkową powstałą w związku z epidemią COVID-19, a więc za 2020 r., można odliczyć wstecznie – od dochodu osiągniętego w roku poprzedzającym (2019). Jeżeli zatem spółka poniosła za 2020 r. stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej (i spełniła warunki określone w art. 38f), to jest uprawniona do rozliczenia tej straty z dochodem 2019 r. Ta szczególna możliwość dotyczy straty nieprzekraczającej 5 mln zł.

Kontynuacja działalności w czasie kryzysu

W artykule zostały poruszone trzy tematy: warunki przyjęcia przez jednostkę założenia kontynuacji działalności, badanie zasadności tego założenia przez biegłego rewidenta, wykorzystanie do badania analizy ekonomicznej.

W celu zapewnienia obecnym i potencjalnym inwestorom oraz finansującym bezpieczeństwa ulokowanych w jednostce środków pieniężnych jej kierownik ma obowiązek zadeklarowania w rocznym sprawozdaniu finansowym (sf) chęci i możliwości kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Audytor

Odniesienie się w sprawozdaniu z badania do braku zagrożenia kontynuacji działalności

Kończę badanie sprawozdania finansowego jednego z moich klientów, który prowadzi sprzedaż przez internet. Nie tylko nie został dotknięty negatywnymi konsekwencjami pandemii COVID-19, ale poprawił wyniki w stosunku do ubiegłego roku. Zweryfikowałem zagrożenia kontynuacji działalności i jestem zdania, że spółka nie ma z tym problemu. Kierownik jednostki zwrócił się do mnie z prośbą o zawarcie w sprawozdaniu z badania stwierdzenia, że zdolność jednostki do kontynuowania działalności nie budzi wątpliwości. Prośbę uzasadnia tym, że w okresie pandemii i wywołanego przez nią kryzysu gospodarczego takie stwierdzenie umocni prestiż i pozycję firmy na rynku.
Czy w opisanej sytuacji, w tym szczególnym okresie istnieje konieczność odniesienia się do kwestii (w tym wypadku braku) zagrożenia kontynuacji działalności w sprawozdaniu z badania? A jeśli nie, to czy jest taka możliwość?

W myśl uobr (art. 83 ust. 3 pkt 14) biegły rewident zamieszcza w sprawozdaniu z badania oświadczenie o przypadkach istotnej niepewności w odniesieniu do zdarzeń lub uwarunkowań, które mogą rodzić zasadnicze wątpliwości pod względem zdolności jednostki do kontynuowania działalności. Jak widać, uobr wymaga jedynie wskazania w sprawozdaniu z badania na istotną niepewność co do możliwości kontynuowania działalności przez jednostkę. Jeżeli okoliczności takie nie zachodzą, oświadczenie jest zbędne. Szczegółowym kwestiom badania zasadności założenia kontynuacji działalności poświęcony jest KSB 570 (Z) w brzmieniu MSB 570 (zmienionego) Kontynuacja działalności. Zgodnie z jego treścią (pkt 21–23), jeśli sprawozdanie finansowe (sf) badanej jednostki:

Koronawirus

Tarcza 7.0 – co oferuje pracodawcom, płatnikom i przedsiębiorcom

Od lutego 2021 niektórzy przedsiębiorcy znowu mogą skorzystać ze zwolnienia ze składek, świadczenia postojowego, dofinansowania do pensji pracobiorców oraz dotacji z PUP.

Nową „epidemiczną” pomoc przewiduje rozporządzenie RM z 19.01.2021 w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (DzU poz. 152, dalej rozporządzenie lub tarcza 7.0), które wchodzi w życie 1.02.2021. Stanowi przedłużenie i uzupełnienie tarczy 6.0, oferując wsparcie w kwocie ok. 40 mld zł.

Tarcza 6.0

Wnioski o „stare” zwolnienie z ZUS – do 15.03.2021

Znany jest już termin zgłaszania wniosków (RDZ-B lub RDZ-M) przez płatników składek z niektórych branż poszkodowanych w wyniku pandemii, chcących skorzystać ze zwolnienia ze składek za lipiec–wrzesień 2020, wprowadzonego przez tarczę 6.0.

Przypominamy, że tarcza 6.0 nakazała ich złożenie do 30.11.2020, a tymczasem weszła w życie w tym zakresie dopiero 16.12.2020, uniemożliwiając dotrzymanie terminu. Błąd naprawiła kolejna nowelizacja specustawy – z 21.01.2021 (DzU poz. 159) – która obowiązuje od 26.01.2021, pozwalając na przekazanie tych wniosków do 15.03.2021. Chodzi o płatników, którzy w dniu złożenia wniosku będą:

Badania okresowe

Opieka zdrowotna nad pracownikami w czasie pandemii

Przedłużono zawieszenie obowiązku sporządzania niektórych badań profilaktycznych pracowników oraz umożliwiono przedsiębiorcom poczynienie pewnych oszczędności w tym zakresie.

Wiążące od 16.12.2020 zmiany – wynikające z nowelizacji 9.12.2020 do specustawy (DzU poz. 2255, tzw. tarcza 6.0) – zmierzają do uregulowania opieki profilaktycznej nad pracownikami w trakcie przedłużającej się pandemii.

PIT

Przedłużony termin ulgi mieszkaniowej dla tych, którzy sprzedali mieszkania w 2018

Osoby, które nie zdołały w 2020 wydać uzyskanych ze sprzedaży środków na własne cele mieszkaniowe, mają na to jeszcze jeden rok.

Tak wynika z rozporządzenia MFFiPR z 23.12.2020 w sprawie przedłużenia terminu na wydatkowanie na własne cele mieszkaniowe przychodu uzyskanego w 2018 z odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego (DzU poz. 2368).

Świadczenia pracownicze

Zapomoga z powodu pandemii – bez żadnych danin

Spółka prowadząca zfśs zmieniła regulamin socjalny tak, że zapomogi losowe przysługują również osobom uprawnionym, których rodziny szczególnie ucierpiały na skutek COVID-19. Świadczenia te wypłacane są tym, którzy z powodu epidemii koronawirusa utracili jedynego lub jednego z żywicieli rodziny albo stracili pracę.
Czy podlegają one opodatkowaniu?

Opisane wsparcie, ze względu na źródło sfinansowania, podlega w całości zwolnieniu od PIT dla zapomóg z tytułu klęski żywiołowej bądź śmierci. Nie należą się od niego również składki ZUS.

Ulga w ZUS

Abolicja składkowa tylko dla niektórych firm

Rozszerzenie zwolnienia z ZUS za lipiec–wrzesień oraz wprowadzenie nowego za listopad to efekt kolejnych przepisów antycovidowych.

Chodzi o nowelizację specustawy z 9.12.2020, tzw. tarczę 6.0 (DzU poz. 2255). Podobnie do ostatnich zmian tego typu oferuje ona pomoc branżową, czyli dla podmiotów najbardziej dotkniętych skutkami koronawirusa, m.in. zwolnienie z obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FS, FGŚP lub na FEP za pewne okresy, wykazane w złożonych deklaracjach rozliczeniowych. Większość zmian w tym zakresie weszła w życie 16.12.2020, a część – 30.12.2020.

Koronawirus

Tarcza 6.0 – na jakie wsparcie mogą liczyć zleceniobiorcy i inni wykonawcy cywilnoprawni

Jednorazowe postojowe i 4-miesięczna abolicja składek ZUS to pomoc dla wykonawców utrzymujących się m.in. z działalności artystycznej czy architektonicznej.

Opisaną pomoc tarcza 6.0 (najnowsza nowelizacja specustawy z 9.12.2020, DzU poz. 2255) adresuje do osób świadczących usługi na podstawie umowy agencyjnej, o dzieło, zlecenia oraz innej nienazwanej, do której stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu, osiągających ze wskazanych umów przychody z tytułu:

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....