Abolicja składkowa tylko dla niektórych firm

Renata Majewska Biuro Kadr i Płac

Rozszerzenie zwolnienia z ZUS za lipiec–wrzesień oraz wprowadzenie nowego za listopad to efekt kolejnych przepisów antycovidowych.

Chodzi o nowelizację specustawy z 9.12.2020, tzw. tarczę 6.0 (DzU poz. 2255). Podobnie do ostatnich zmian tego typu oferuje ona pomoc branżową, czyli dla podmiotów najbardziej dotkniętych skutkami koronawirusa, m.in. zwolnienie z obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FS, FGŚP lub na FEP za pewne okresy, wykazane w złożonych deklaracjach rozliczeniowych. Większość zmian w tym zakresie weszła w życie 16.12.2020, a część – 30.12.2020.

 • FP – Fundusz Pracy
 • FGŚP – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • FEP – Fundusz Emerytur Pomostowych
 • RM – Rada Ministrów

Więcej uprawnionych do „starej” ulgi

Od 16.12.2020 więcej przedsiębiorców zyskało prawo do branżowego zwolnienia ze składek za lipiec–wrzesień 2020. Muszą łącznie spełnić poniższe warunki:

 • w dniu złożenia wniosku o zwolnienie:
  • prowadzić przeważającą DG oznaczoną według PKD 2007 kodami: 49.39.Z (pozostały transport lądowy i pasażerski nigdzie niesklasyfikowany), 55.10.Z (hotele i podobne obiekty zakwaterowania), 59.11.Z, 59.12.Z i 59.13.Z (produkcja, postprodukcja i dystrybucja filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych), 59.14.Z (projekcja filmów), 59.20.Z (nagrania dźwiękowe i muzyczne), 71.11.Z (działalność w zakresie architektury), 77.39.Z (wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr nigdzie niesklasyfikowane), 79.12.Z (organizatorzy turystyki), 79.90.A (piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni), 82.30.Z (organizacja targów, wystaw i kongresów), 90.01.Z i 90.02.Z (wystawianie przedstawień artystycznych i ich wspomaganie), 90.03.Z (artystyczna i literacka działalność twórcza), 90.04.Z (obiekty kulturalne), 93.11.Z (obiekty sportowe), 93.29.A (pokoje zagadek, domy strachów i inne formy rozrywki lub rekreacji w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni), 93.29.B i 93.29.Z (pozostała rozrywka i rekreacja, w tym nigdzie niesklasyfikowana), albo
  • prowadzić muzeum niebędące instytucją kultury, o zakończonym procesie organizacji i wpisane do wykazu muzeów, albo
  • świadczyć usługi na rzecz muzeów oznaczone kodami: 79.90.A (piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni), 85.51.Z (pozostałe formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych), 85.52.Z (pozaszkolne formy edukacji artystycznej), 85.59.Z (pozostałe pozaszkolne formy edukacji nigdzie niesklasyfikowane), 85.60.Z (wspomaganie edukacji),
 • zgłosić się jako płatnik składek do 30.06.2020,
 • osiągnąć z DG w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek, przychód w rozumieniu przepisów podatkowych niższy co najmniej o 75% w porównaniu do uzyskanego w analogicznym miesiącu kalendarzowym 2019,
 • wykazać składki objęte ulgą w deklaracjach rozliczeniowych i raportach imiennych za ten okres i złożyć te dokumenty najpóźniej do 31.10.2020, chyba że dany płatnik jest zwolniony z ich składania,
 • złożyć elektroniczny wniosek o zwolnienie (RDZ-B) najpóźniej do 30.11.2020 (RM przedłuży ten termin w rozporządzeniu), a w przypadku płatnika prowadzącego w dniu zgłoszenia wniosku przeważającą działalność sygnowaną kodami 55.10.Z (hotele i podobne obiekty zakwaterowania) i 79.12.Z (organizatorzy turystyki) – najpóźniej do 15.01.2021.

Przedsiębiorca, który spełnił wymogi, jest zwolniony z obowiązku opłacania ww. składek za okres od 1 lipca do 30 września 2020, wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres najpóźniej do 31.10.2020 (zmieniony art. 31zo ust. 8, art. 31 zp i art. 31zq specustawy). Opłacone już należności podlegają zwrotowi (zmiana art. 31zo ust. 9 specustawy), poczynając od 30.12.2020.

Informacje o rozstrzygnięciu wniosku ZUS prześle pocztą lub na PUE ZUS. W razie decyzji odmownej można się odwołać do prezesa ZUS w ciągu 14 dni od doręczenia decyzji. Od negatywnej decyzji prezesa ZUS służy skarga do sądu w ciągu 30 dni od jej doręczenia.

Ulga listopadowa

Najbardziej poszkodowanym przez drugą falę pandemii tarcza 6.0 oferuje z kolei od 30.12.2020 abolicję składkową za listopad 2020. Firma, która chce z niej skorzystać, musi spełnić łącznie poniższe wymogi:

 • prowadzić 30.09.2020 przeważającą DG oznaczoną – według PKD 2007 – kodami wymienionymi w tabeli albo kodem 79.90.C – pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, nigdzie nieskalsyfikowana (bada się przy tym treść wpisu do rejestru REGON z 30.09.2020),
 • zgłosić się jako płatnik składek do 30.06.2020,
 • osiągnąć z DG w listopadzie 2020 przychód w rozumieniu przepisów podatkowych niższy co najmniej o 40% w porównaniu do uzyskanego w listopadzie 2019,
 • wykazać składki objęte ulgą w deklaracji rozliczeniowej i raportach imiennych za ten okres, przesłanych najpóźniej do 31.12.2020, chyba że płatnik jest zwolniony z ich składania,
 • złożyć elektroniczny wniosek (RDZ-B6) o zwolnienie – za pośrednictwem PUE ZUS od 30.12.2020 i najpóźniej do 31.01.2021.

Kody działalności

Kod Objaśnienie kodu/kodów
47.71.Z, 47.72.Z sprzedaż detaliczna odzieży/obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z sprzedaż detaliczna żywności, napojów, wyrobów tekstylnych, tytoniowych, odzieży i obuwia oraz pozostałych wyrobów na straganach i targowiskach
49.39.Z pozostały transport lądowy pasażerski, nigdzie niesklasyfikowany
56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z restauracje, inne stałe i ruchome placówki gastronomiczne, katering, pozostała działalność gastronomiczna oraz przygotowywanie i podawanie posiłków
59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z działalność związana z produkcją, postprodukcją i dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.20.Z, 59.14.Z nagrania dźwiękowe i muzyczne oraz projekcja filmów
74.20.Z działalność fotograficzna
77.21.Z wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
79.90.A piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni
82.30.Z organizacja targów, wystaw i kongresów
85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.B, 85.59.A pozaszkolne formy: edukacji sportowej zajęć rekreacyjnych i sportowych/edukacji artystycznej/nauki jazdy i pilotażu/pozostałe formy edukacji nigdzie niesklasyfikowane/nauka języków obcych
86.10.Z świadczenia lecznictwa uzdrowiskowego lub rehabilitacja lecznicza w trybie stacjonarnym
86.90.A, 86.90.D fizjoterapeuci/działalność paramedyczna
90.01.Z, 90.02.Z wystawianie przedstawień artystycznych i wspomaganie takiej działalności
90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 96.04.Z, 93.19.Z, 91.02.Z obiekty kulturalne/sportowe/służące poprawie kondycji fizycznej/usługi związane z poprawą kondycji fizycznej/pozostała działalność związana ze sportem/muzea
93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z wesołe miasteczka i parki rozrywki/pokoje zagadek, domy strachu, miejsca do tańczenia oraz inna rozrywka/pozostała rozrywka i rekreacja, w tym nigdzie niesklasyfikowana
96.01.Z pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych oraz futrzarskich

Abolicja to pomoc publiczna

Zwolnienie z opłacania składek stanowi pomoc publiczną, którą przedsiębiorca otrzyma, jeśli 31.12.2019 i w dniu złożenia wniosku nie był w trudnej sytuacji. We wniosku RDZ-B należy też podać informacje o sytuacji ekonomicznej, a więc czy w tych datach:

 • wysokość niepokrytych strat przewyższała 50% zarejestrowanego kapitału (spółka akcyjna, z o.o. oraz ska),
 • wysokość niepokrytych strat przewyższała 50% kapitału według ksiąg spółki (spółka jawna, komandytowa, partnerska oraz cywilna),
 • przedsiębiorca spełniał kryteria do objęcia postępowaniem upadłościowym lub jest nim objęty,
 • otrzymał pomoc na ratowanie, której nie spłacił, lub otrzymał pomoc na restrukturyzację i nadal podlega restrukturyzacji,
 • w ciągu ostatnich 2 lat stosunek długów do kapitału własnego był większy niż 7,5, a stosunek zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację do odsetek był niższy niż 1.

Przedsiębiorstwo jest w trudnej sytuacji, gdy spełnia choć jedną z ww. przesłanek.

Podmiot niebędący mikro- lub małym przedsiębiorcą znajduje się w trudnej sytuacji, gdy 31.12.2019 i w dniu złożenia wniosku RDZ-B zalegał ze składkami za okres dłuższy niż 12 mies. Nie dotyczy to podmiotu, który 31.12.2019 i w dniu zgłoszenia wniosku miał zawartą z ZUS umowę o rozłożenie na raty należności i nie podlega ona rozwiązaniu.

Oprócz danych o sytuacji ekonomicznej we wniosku RDZ-B należy podać także: wielkość podmiotu (przedsiębiorca mikro, mały, średni lub inny), powiązanie z innymi przedsiębiorcami, datę utworzenia podmiotu, formę prawną, czy otrzymał pomoc na ratowanie, której nie spłaci, lub pomoc na restrukturyzację, której nadal podlega, czy otrzymał już pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii COVID-19.

Uprawniony jest zwolniony z obowiązku opłacania ww. składek należnych za okres od 1 do 30 listopada, wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres, najpóźniej do 31.12.2020 (zmieniony art. 31zo ust. 10, art. 31zq specustawy).

Zwolnienie z opłacania składek też stanowi pomoc publiczną, do której stosuje się zasady opisane w ramce.

W celu przeciwdziałania COVID-19 RM może wskazać w rozporządzeniu okresy zwolnienia z tytułu nieopłaconych składek inne niż określone w art. 31zo ust. 1–3 specustawy, dla wszystkich albo dla niektórych płatników bądź objąć nim inne podmioty. Może także określić inne warunki ulgi.

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Temat: „Koronawirus”
Koronawirus

Wpłata styczniowych zaliczek na PIT pracowników przesunięta na sierpień

Pracodawcy z branż dotkniętych pandemią mogą zapłacić do US pobrane w styczniu zaliczki na PIT i zryczałtowany podatek do 20 sierpnia zamiast do 20 lutego 2022.

Odroczenie terminu wpłaty wynika z rozporządzenia MFFiPR z 16.02.2021 w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego (DzU poz. 318) i dotyczy zaliczek na PIT od dochodów z pracy (pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez płatników, a także zaliczek i zryczałtowanego podatku od dochodów z tytułu działalności wykonywanej osobiście na podstawie umów zlecenia i o dzieło, art. 13 pkt 8 updof) oraz z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych.

Dofinansowania

Korekty systemu refundacji w związku z pandemią

Przedsiębiorcy starający się o niektóre refundacje z PUP otrzymają je, nawet jeśli niedługo przed złożeniem wniosku na mocy specustawy obniżyli wymiar czasu pracy skierowanego do nich bezrobotnego.

Tę i inne zmiany przewiduje nowelizacja z 18.01.2021 rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (DzU poz. 131), która weszła w życie 21.01.2021.

Podatek od towarów i usług

Preferencje w VAT związane z pandemią COVID-19

W grudniu 2020 przywrócono stawkę 0% VAT dla darowizn laptopów i tabletów dla szkół. Zostały nią też objęte kolejne rodzaje sprzętu, a także dostawy, WNT i import testów diagnostycznych w kierunku SARS-CoV-2 oraz szczepionek przeciwko COVID-19.
Temat miesiąca

Zasiłki chorobowe „ciążowe” i macierzyńskie – po zmianie specustawy

Od 16.12.2020 złagodzono zasady obliczania podstaw tych zasiłków w razie zmniejszenia wielkości etatu w związku z pandemią COVID-19. Wyjaśniamy, jak przeliczać podstawę ich wymiaru przy obniżonym etacie.

Na mocy specustawy podczas trwania stanu epidemii pracodawcy mogą – w drodze porozumienia z pracownikami – obniżać wymiar czasu pracy lub wprowadzać okresowo mniej korzystne warunki zatrudnienia. Wpływało to na obliczanie zasiłków chorobowego i opiekuńczego, w tym dodatkowego opiekuńczego oraz macierzyńskiego. Zastosowanie miał bowiem art. 40 ustawy zasiłkowej.

Działalność gospodarcza

Nowe dopłaty do pensji – minimalne zatrudnienie wymaga ciągłości

Spółka 21.12.2020 złożyła wniosek o nowe, wprowadzone tarczą 6.0 dofinansowania do pensji pracobiorców (w kwocie 2000 zł/os.) za 3 mies.
Czy w wykazie dotowanych osób prawidłowo ujęła pracownicę zatrudnioną od ponad 6 lat, która w piątek 16.10.2020 rozwiązała umowę o pracę na mocy porozumienia ze względu na przejście na emeryturę, a następnie w poniedziałek 19.10.2020 znowu została przez firmę zatrudniona?
Działalność gospodarcza

O prawie do pomocy z tarczy 6.0 decyduje wpis do rejestru REGON z 30.09.2020

Według KRS (stan na 30.09.2020) przeważający rodzaj działalności spółki był sygnowany kodem PKD 74.10.Z – Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (tarcza 6.0 go nie dotuje), ale pozostała działalność kodem 56.10.A – Restauracje i inne placówki gastronomiczne. Główny dochód przynosiła kawiarnia (czyli działalność poboczna), która jednak od połowy marca 2020 jest zamknięta.
Czy spółka może skorzystać z jakiejkolwiek pomocy na mocy tarczy 6.0? Jeśli nie, to czy zmiana PKD teraz coś da?
Działalność gospodarcza

Przy dotacjach z PUP decyduje spadek przychodów z całej działalności

Indywidualny przedsiębiorca, niezatrudniający pracowników, na 30.09.2020 prowadził przeważającą działalność gospodarczą oznaczoną kodem PKD 2007 90.01.Z (związaną z wystawianiem przedstawień artystycznych). W styczniu złożył do powiatowego urzędu pracy (PUP) wniosek PSZ-DBGD o dotację na pokrycie bieżących kosztów działalności. Jednak ma wątpliwości, czy postąpił prawidłowo, ponieważ jesienią 2020 dostał już mikropożyczkę i dofinansowanie kosztów działalności firmy na mocy specustawy.
Czy formy pomocy, z których już skorzystał, stanowią przychód podatkowy i wpływają na wysokość przychodu, jaki powinienem wykazać w części 6 pkt 5 wniosku o dotację? W jaki sposób określić w tej pozycji spadek przychodu – z całej działalności gospodarczej, czy tylko z działalności dominującej (tej, której dotyczy dotowany kod PKD)? Przesłanka spadku przychodów przy zwolnieniu ze składek za listopad 2020 (art. 31zo ust. 10 specustawy) jest identyczna, a zdaniem ZUS chodzi o spadek przychodów tylko z przeważającej działalności (objętej kodem dotowanym przez tarczę 6.0).
Rachunkowość

Odliczenie straty podatkowej za 2020 r. spowodowanej pandemią COVID-19 – ujęcie w księgach rachunkowych

Jesteśmy spółką z o.o., której w myśl art. 38f updop przysługuje jednorazowe obniżenie dochodu za 2019 r. o stratę poniesioną w 2020 r. na skutek epidemii COVID-19. Nie mamy żadnych zaległości podatkowych, podatek dochodowy za 2019 r. został zapłacony. Natomiast za 2020 r. ponieśliśmy stratę spowodowaną pandemią COVID-19 (przychody za ten rok stanowiły 42% przychodów z 2019 r.). Zamierzamy złożyć korektę zeznania podatkowego za 2019 r.
Jak ująć w księgach rachunkowych odliczenie od dochodu osiągniętego w 2019 r. straty podatkowej poniesionej w 2020 r.? Dotychczas strata podatkowa mogła być potrącana tylko od dochodu osiągniętego w latach następnych.

Zgodnie z art. 38f updop stratę podatkową powstałą w związku z epidemią COVID-19, a więc za 2020 r., można odliczyć wstecznie – od dochodu osiągniętego w roku poprzedzającym (2019). Jeżeli zatem spółka poniosła za 2020 r. stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej (i spełniła warunki określone w art. 38f), to jest uprawniona do rozliczenia tej straty z dochodem 2019 r. Ta szczególna możliwość dotyczy straty nieprzekraczającej 5 mln zł.

Kontynuacja działalności w czasie kryzysu

W artykule zostały poruszone trzy tematy: warunki przyjęcia przez jednostkę założenia kontynuacji działalności, badanie zasadności tego założenia przez biegłego rewidenta, wykorzystanie do badania analizy ekonomicznej.

W celu zapewnienia obecnym i potencjalnym inwestorom oraz finansującym bezpieczeństwa ulokowanych w jednostce środków pieniężnych jej kierownik ma obowiązek zadeklarowania w rocznym sprawozdaniu finansowym (sf) chęci i możliwości kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Audytor

Odniesienie się w sprawozdaniu z badania do braku zagrożenia kontynuacji działalności

Kończę badanie sprawozdania finansowego jednego z moich klientów, który prowadzi sprzedaż przez internet. Nie tylko nie został dotknięty negatywnymi konsekwencjami pandemii COVID-19, ale poprawił wyniki w stosunku do ubiegłego roku. Zweryfikowałem zagrożenia kontynuacji działalności i jestem zdania, że spółka nie ma z tym problemu. Kierownik jednostki zwrócił się do mnie z prośbą o zawarcie w sprawozdaniu z badania stwierdzenia, że zdolność jednostki do kontynuowania działalności nie budzi wątpliwości. Prośbę uzasadnia tym, że w okresie pandemii i wywołanego przez nią kryzysu gospodarczego takie stwierdzenie umocni prestiż i pozycję firmy na rynku.
Czy w opisanej sytuacji, w tym szczególnym okresie istnieje konieczność odniesienia się do kwestii (w tym wypadku braku) zagrożenia kontynuacji działalności w sprawozdaniu z badania? A jeśli nie, to czy jest taka możliwość?

W myśl uobr (art. 83 ust. 3 pkt 14) biegły rewident zamieszcza w sprawozdaniu z badania oświadczenie o przypadkach istotnej niepewności w odniesieniu do zdarzeń lub uwarunkowań, które mogą rodzić zasadnicze wątpliwości pod względem zdolności jednostki do kontynuowania działalności. Jak widać, uobr wymaga jedynie wskazania w sprawozdaniu z badania na istotną niepewność co do możliwości kontynuowania działalności przez jednostkę. Jeżeli okoliczności takie nie zachodzą, oświadczenie jest zbędne. Szczegółowym kwestiom badania zasadności założenia kontynuacji działalności poświęcony jest KSB 570 (Z) w brzmieniu MSB 570 (zmienionego) Kontynuacja działalności. Zgodnie z jego treścią (pkt 21–23), jeśli sprawozdanie finansowe (sf) badanej jednostki:

Koronawirus

Tarcza 7.0 – co oferuje pracodawcom, płatnikom i przedsiębiorcom

Od lutego 2021 niektórzy przedsiębiorcy znowu mogą skorzystać ze zwolnienia ze składek, świadczenia postojowego, dofinansowania do pensji pracobiorców oraz dotacji z PUP.

Nową „epidemiczną” pomoc przewiduje rozporządzenie RM z 19.01.2021 w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (DzU poz. 152, dalej rozporządzenie lub tarcza 7.0), które wchodzi w życie 1.02.2021. Stanowi przedłużenie i uzupełnienie tarczy 6.0, oferując wsparcie w kwocie ok. 40 mld zł.

Tarcza 6.0

Wnioski o „stare” zwolnienie z ZUS – do 15.03.2021

Znany jest już termin zgłaszania wniosków (RDZ-B lub RDZ-M) przez płatników składek z niektórych branż poszkodowanych w wyniku pandemii, chcących skorzystać ze zwolnienia ze składek za lipiec–wrzesień 2020, wprowadzonego przez tarczę 6.0.

Przypominamy, że tarcza 6.0 nakazała ich złożenie do 30.11.2020, a tymczasem weszła w życie w tym zakresie dopiero 16.12.2020, uniemożliwiając dotrzymanie terminu. Błąd naprawiła kolejna nowelizacja specustawy – z 21.01.2021 (DzU poz. 159) – która obowiązuje od 26.01.2021, pozwalając na przekazanie tych wniosków do 15.03.2021. Chodzi o płatników, którzy w dniu złożenia wniosku będą:

Badania okresowe

Opieka zdrowotna nad pracownikami w czasie pandemii

Przedłużono zawieszenie obowiązku sporządzania niektórych badań profilaktycznych pracowników oraz umożliwiono przedsiębiorcom poczynienie pewnych oszczędności w tym zakresie.

Wiążące od 16.12.2020 zmiany – wynikające z nowelizacji 9.12.2020 do specustawy (DzU poz. 2255, tzw. tarcza 6.0) – zmierzają do uregulowania opieki profilaktycznej nad pracownikami w trakcie przedłużającej się pandemii.

PIT

Przedłużony termin ulgi mieszkaniowej dla tych, którzy sprzedali mieszkania w 2018

Osoby, które nie zdołały w 2020 wydać uzyskanych ze sprzedaży środków na własne cele mieszkaniowe, mają na to jeszcze jeden rok.

Tak wynika z rozporządzenia MFFiPR z 23.12.2020 w sprawie przedłużenia terminu na wydatkowanie na własne cele mieszkaniowe przychodu uzyskanego w 2018 z odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego (DzU poz. 2368).

Świadczenia pracownicze

Zapomoga z powodu pandemii – bez żadnych danin

Spółka prowadząca zfśs zmieniła regulamin socjalny tak, że zapomogi losowe przysługują również osobom uprawnionym, których rodziny szczególnie ucierpiały na skutek COVID-19. Świadczenia te wypłacane są tym, którzy z powodu epidemii koronawirusa utracili jedynego lub jednego z żywicieli rodziny albo stracili pracę.
Czy podlegają one opodatkowaniu?

Opisane wsparcie, ze względu na źródło sfinansowania, podlega w całości zwolnieniu od PIT dla zapomóg z tytułu klęski żywiołowej bądź śmierci. Nie należą się od niego również składki ZUS.

Koronawirus

Tarcza 6.0 – jaka pomoc dla przedsiębiorców z poszkodowanych branż

Mogą liczyć na poszerzone świadczenie postojowe oraz bezzwrotne dotacje na pokrycie kosztów prowadzonej działalności.

Zmiany w tym zakresie wprowadza najnowsza nowelizacja specustawy – z 9.12.2020 – nazywana tarczą 6.0 (DzU poz. 2255). Oprócz tego przewiduje nowe dofinansowania pensji pracowników i zwolnienie ze składek ZUS (piszemy o tym na s. 3 i 9).

Koronawirus

Tarcza 6.0 – na jakie wsparcie mogą liczyć zleceniobiorcy i inni wykonawcy cywilnoprawni

Jednorazowe postojowe i 4-miesięczna abolicja składek ZUS to pomoc dla wykonawców utrzymujących się m.in. z działalności artystycznej czy architektonicznej.

Opisaną pomoc tarcza 6.0 (najnowsza nowelizacja specustawy z 9.12.2020, DzU poz. 2255) adresuje do osób świadczących usługi na podstawie umowy agencyjnej, o dzieło, zlecenia oraz innej nienazwanej, do której stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu, osiągających ze wskazanych umów przychody z tytułu:

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....