Zamówienie-Koszyk
Dokończ - Edytuj - Anuluj

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, klikając AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrazisz zgodę na to aby Rachunkowość Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, otwierane adresy url, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz. Informacje gromadzone będą w celu technicznego dostosowanie treści, badania zainteresowań tematami, dostosowania niektórych treści do lokalizacji z której jest odczytywana oraz wyświetlania reklam we własnym serwisie oraz w wykupionych przez nas przestrzeniach reklamowych w Internecie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Klikając w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrażasz zgodę na zapisanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie. W każdej chwili możesz skasować pliki cookie oraz ograniczyć możliwość zapisywania nowych za pomocą ustawień przeglądarki.

Wyrażając zgodę, pozwalasz nam na wyświetlanie spersonalizowanych treści m.in. indywidualne rabaty, informacje o wykupionych przez Ciebie usługach, pomiar reklam i treści.

AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....

Nowe dopłaty z FGŚP do pensji pracowników dla firm najbardziej poszkodowanych w wyniku pandemii

Renata Majewska
Renata Majewska
prawnik, ekspert prawa pracy
więcej ⇒

Pracodawcy z branż artystycznej, turystycznej, gastronomicznej i innych objętych pomocą antykryzysową mogą już składać wnioski o świadczenia na ochronę miejsc pracy do dyrektora WUP właściwego według miejsca swojej siedziby.

Pomoc tę wprowadza tzw. tarcza 6.0 nazywana branżową, czyli nowelizacja z 9.12.2020 kilku ustaw, w tym o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DzU poz. 2255), która w tym zakresie wchodzi w życie 19.12.2020. Oprócz tego dokonuje ona korekt w dotychczasowym systemie dofinansowań płacowych przysługujących na mocy specustawy.

O kolejny rodzaj świadczeń na ochronę miejsc pracy może się starać pracodawca z branż najbardziej dotkniętych skutkami pandemii, który spełnia łącznie warunki:

1) posiada status przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ust. 1 i 2 Pp – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, oraz wspólnicy spółki cywilnej w zakresie świadczonej działalności gospodarczej (DG),

2) prowadził 30.09.2020 przeważającą DG oznaczoną według PKD 2007 kodami wymienionymi w tabeli (decyduje brzmienie wpisu do rejestru REGON z 30.09.2020),

Kody działalności objęte nowymi dofinansowaniami

Kod Objaśnienie kodu/kodów
47.71.Z, 47.72.Z sprzedaż detaliczna odzieży/obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z sprzedaż detaliczna żywności, napojów, wyrobów tekstylnych, tytoniowych, odzieży i obuwia oraz pozostałych wyrobów na straganach i targowiskach
49.39.Z pozostały transport lądowy pasażerski, nigdzie niesklasyfikowany
56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z restauracje, inne stałe i ruchome placówki gastronomiczne, katering, pozostała działalność gastronomiczna oraz przygotowywanie i podawanie posiłków
59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z działalność związana z produkcją, postprodukcją i dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.20.Z, 59.14.Z nagrania dźwiękowe i muzyczne oraz projekcja filmów
74.20.Z działalność fotograficzna
77.21.Z wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
79.90.A piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni
82.30.Z organizacja targów, wystaw i kongresów
85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.B, 85.59.A pozaszkolne formy: edukacji sportowej zajęć rekreacyjnych i sportowych/edukacji artystycznej/nauki jazdy i pilotażu/pozostałe formy edukacji nigdzie niesklasyfikowane/nauka języków obcych
86.10.Z świadczenia lecznictwa uzdrowiskowego lub rehabilitacja lecznicza w trybie stacjonarnym
86.90.A, 86.90.D fizjoterapeuci/działalność paramedyczna
90.01.Z, 90.02.Z wystawianie przedstawień artystycznych i wspomaganie takiej działalności
90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 96.04.Z, 93.19.Z, 91.02.Z obiekty kulturalne/sportowe/służące poprawie kondycji fizycznej/usługi związane z poprawą kondycji fizycznej/pozostała działalność związana ze sportem/muzea
93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z wesołe miasteczka i parki rozrywki/pokoje zagadek, domy strachu, miejsca do tańczenia oraz inna rozrywka/pozostała rozrywka i rekreacja, w tym nigdzie niesklasyfikowana
96.01.Z pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych oraz futrzarskich

3) w następstwie COVID-19 osiągnął z DG w jednym z 3 mies. poprzedzających miesiąc złożenia wniosku przychód (w rozumieniu przepisów podatkowych) niższy o co najmniej 40% w stosunku do miesiąca poprzedniego albo do analogicznego miesiąca roku poprzedniego,

4) nie zalegał z podatkami i ze składkami na 31.12.2019, chyba że zadłużony zawarł z ZUS umowę lub otrzymał decyzję US w sprawie spłaty zadłużenia oraz terminowo reguluje raty albo korzysta z odroczenia terminu płatności,

5) nie spełnia przesłanek upadłości określonych w art. 11 lub art. 13 ust. 3 Prawa upadłościowego,

6) nie podlega postępowaniu restrukturyzacyjnemu lub likwidacyjnemu,

7) złożył elektroniczny wniosek o wypłatę dofinansowań (VIA-WOMPP) przez stronę internetową praca.gov.pl (z wymaganymi załącznikami i wykazem dotowanych pracobiorców) do dyrektora WUP właściwego dla jego siedziby, od 19.12.2020 i najpóźniej do 28.02.2021.

Pracodawca, który sprosta wymaganiom, otrzymuje w miesięcznych transzach dofinansowania do wynagrodzeń pracowników oraz objętych obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowym: chałupników, członków rolniczej spółdzielni produkcyjnej i zleceniobiorców (z wyjątkiem pomocy domowej zatrudnionej przez osobę fizyczną), w kwocie 2000 zł na osobę (proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy), maksymalnie przez 3 mies. kalendarzowe, poczynając od miesiąca zgłoszenia wniosku.

Uwaga: za wymiar czasu pracy zleceniobiorcy, chałupnika i członka rolniczej spółdzielni produkcyjnej, potrzebny do ustalenia dofinansowania ich pensji, przyjmuje się średnią wartość etatu obliczonego jako stosunek liczby godzin wykonywania przez takiego pracobiorcę umowy w miesiącu poprzedzającym miesiąc zgłoszenia wniosku do liczby godzin pracy w tym samym miesiącu pracownika zatrudnionego na pełnym etacie.

Dopłaty nie przysługują na pracobiorcę, który:

 • w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku osiągnął wynagrodzenie wyższe od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, czyli dla wniosków przekazanych jeszcze w grudniu – osiągnął w listopadzie 2020 wynagrodzenie wyższe od 15 506,79 zł,
 • został zatrudniony w okresie krótszym niż 3 mies. przed dniem złożenia wniosku.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku dyrektor WUP zawiera – niezwłocznie – z zainteresowanym umowę o świadczenia na ochronę miejsc pracy. Beneficjent, który otrzymał taką pomoc, ma obowiązek:

 • niewypowiadania umowy o pracę z pracownikiem z przyczyn go niedotyczących przez okres objęty dofinansowaniem – pod rygorem zwrotu całego dofinansowania na daną osobą,
 • powiadomienia dyrektora WUP w ciągu 7 dni od dowiedzenia się o zmianie mającej wpływ na wysokość wypłacanej transzy środków,
 • rozliczenia otrzymanego dofinansowania i złożenia dokumentów potwierdzających wykorzystanie środków zgodnie z przeznaczeniem w ciągu 30 dni od zakończenia okresu dofinansowania,
 • zwrotu niewykorzystanych środków w ciągu 30 dni od zakończenia okresu dofinansowania,
 • poddania się kontroli dyrektora WUP (dodany art. 15gga specustawy).

Uwaga: dofinansowanie nie przysługuje za miesiące, w których przedsiębiorca otrzymał inne dotacje do wynagrodzeń pracowników, udzielone w celu zwalczenia koronawirusa.

Naruszenie ograniczeń sanitarnych

Naruszenie przez przedsiębiorcę ograniczeń, nakazów i zakazów w zakresie prowadzonej DG ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–12 ustawy z 5.12.2008 o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (DzU z 2020 poz. 1845 i 2112), stanowi podstawę odmowy udzielenia pomocy publicznej.

Dlatego pracodawca ubiegający się o dopłaty składa również oświadczenie, że nie dopuścił się ww. naruszeń.

Rząd może w rozporządzeniu przyznać ponownie opisane świadczenia wszystkim albo niektórym przedsiębiorcom, którzy już je otrzymali, lub innym uprawnionym. Ma się przy tym kierować: czasem trwania stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii, skutkami przez nie wywołanymi, wynikającymi z nich ograniczeniami w prowadzeniu działalności oraz obszarami życia gospodarczego i społecznego dotkniętymi szczególnie przez epidemię. W rozporządzeniu ma prawo wskazać inne:

 • niż określone w art. 15gga ust. 1 specustawy warunki przyznawania świadczeń w zakresie obniżenia przychodu z działalności i okresu porównawczego,
 • kody przeważającej DG niż wymienione w tabeli,
 • oświadczenia załączane do wniosku o dopłaty,
 • terminy składania wniosków

(dodany art. 15ggb do specustawy).

Korekta starych dopłat

Wnioski o dofinansowania do pensji pracobiorców z FGŚP na poprzednich zasadach, przysługujące na podstawie:

 • art. 15g (z tytułu przestoju ekonomicznego i ograniczenia wymiaru czasu pracy),
 • art. 15ga (w przypadku spadku dochodów podmiotu uzyskiwanych w związku z funkcjonowaniem zabytku),
 • art. 15gg specustawy (na pracobiorców nieobjętych przestojem, przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy),

przedsiębiorcy mogą składać do 10.06.2021, a same dopłaty są udzielane najpóźniej do końca tego miesiąca (zmiana art. 15gh specustawy). To ważna modyfikacja, gdyż dotychczas specustawa pozwalała na składanie takich wniosków najpóźniej 30. dnia po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii.

Wnioski o dofinansowania wynagrodzeń osób zatrudnionych ze środków FP też można składać do 10.06.2021, a samo wsparcie uzyskiwać do końca tego miesiąca (nowy art. 31zzn specustawy).


LinkedIn