Zamówienie-Koszyk
Dokończ - Edytuj - Anuluj

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, klikając AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrazisz zgodę na to aby Rachunkowość Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, otwierane adresy url, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz. Informacje gromadzone będą w celu technicznego dostosowanie treści, badania zainteresowań tematami, dostosowania niektórych treści do lokalizacji z której jest odczytywana oraz wyświetlania reklam we własnym serwisie oraz w wykupionych przez nas przestrzeniach reklamowych w Internecie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Klikając w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrażasz zgodę na zapisanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie. W każdej chwili możesz skasować pliki cookie oraz ograniczyć możliwość zapisywania nowych za pomocą ustawień przeglądarki.

Wyrażając zgodę, pozwalasz nam na wyświetlanie spersonalizowanych treści m.in. indywidualne rabaty, informacje o wykupionych przez Ciebie usługach, pomiar reklam i treści.

AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU
account_circle
dehaze

Logowanie

e-mail:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą e-maila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój e-mail wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z e-maila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

e-mail:

Klikając w poniższy link, zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą e-maila

Sprawdzanie danych....

Prowadzenie uproszczonej ewidencji przez organizacje pozarządowe a możliwość pozyskiwania dotacji ze źródeł publicznych

Mariusz Sobkowiak certyfikowany specjalista ds. rachunkowości, księgowy w organizacji pozarządowej

Czy organizacja pozarządowa, stowarzyszenie lub fundacja, prowadzące uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów zamiast pełnej księgowości, mogą korzys‑ tać z dotacji pochodzących ze źródeł publicznych na realizację zadań zleconych?

Tak, co potwierdza najnowsze stanowisko przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego, uzgodnione z Ministerstwem Finansów.

[1] Ustawa z 24.04.2003 r. (tekst jedn. DzU z 2020 r. poz. 1057).

Fundacje i stowarzyszenia jako jednostki mające osobowość prawną są zobowiązane do stosowania przepisów uor (art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy), więc co do zasady prowadzą księgi rachunkowe. Jednocześnie uor stanowi, że jednostki, o których mowa w art. 10a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie[1], mogą prowadzić uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów (dalej uproszczona ewidencja) na zasadach i warunkach określonych w tej ustawie (art. 2 ust. 5 uor).

Art. 10a ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wskazuje, że uproszczoną ewidencję mogą prowadzić organizacje, które uzyskują przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, z tytułu składek członkowskich, darowizn, zapisów, spadków, dotacji, subwencji, przychodów pochodzących z ofiarności publicznej. Z ww. przepisu wynika więc, że organizacje prowadzące uproszczoną ewidencję mogą uzyskiwać przychody z dotacji (bez rozróżniania źródła ich pochodzenia).

Wątpliwości dotyczące tego, czy mogą pozyskiwać dotacje pochodzące ze źródeł publicznych, powstały na tle art. 2 ust. 1 pkt 7 uor, który odnosi się do jednostek otrzymujących na realizację zadań zleconych dotacje lub subwencje z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego bądź funduszów celowych i który nakazuje stosowanie uor od początku roku obrotowego, w którym dotacje lub subwencje zostały im przyznane.

W różnych dokumentach wydawanych przez organy państwowe oraz w piśmiennictwie pojawiają się rozbieżne opinie na ten temat.

W szczególności wątpliwości wystąpiły przy rozpoczęciu (w lipcu 2021 r.) prac nad projektem ustawy o sprawozdawczości organizacji pozarządowych, która ma wprowadzić wiele zmian dotyczących prawa do prowadzenia przez organizacje uproszczonej ewidencji.

[2] ⇒link⇐.

[3] Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego – Wiceprezes RM Piotr Gliński.

[4] Nowa ustawa dotycząca sprawozdawczości organizacji pozarządowych miałaby to umożliwić przez zmianę art. 2 ust. 1 pkt 7 uor. Analogiczną zmianę przewidziano w art. 24 ustawy z 9.11.2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (tekst jedn. DzU z 2021 r. poz. 2256).

[5] ⇒link⇐.

W uzasadnieniu do projektu tej ustawy[2], odnosząc się do obecnego stanu prawnego, wskazano: Zgodnie z przepisami uor organizacje pozarządowe zobowiązane są do prowadzenia pełnej rachunkowości. O prawo do prowadzenia uproszczonej rachunkowości w formie ewidencji przychodów i wydatków mogą ubiegać się – na podstawie art. 10a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – organizacje, których przychód z działalności w poprzednim roku nie przekroczył 100 tys. zł. i które nie otrzymały żadnej dotacji ze środków publicznych. Projektodawca[3] stwierdził więc, że organizacje pozarządowe prowadzące uproszczoną ewidencję nie mogą otrzymywać dotacji ze środków publicznych[4].

Podobnie na stronie internetowej Kancelarii Prezesa RM w „Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów” przy projekcie ustawy o sprawozdawczości, w przedstawieniu istoty projektowanych rozwiązań czytamy[5]: W obecnym stanie prawnym wszystkie jednostki otrzymujące środki publiczne na realizację zadań zleconych, w tym dotacje lub subwencje z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub funduszów celowych, są zobowiązane do stosowania przepisów tej ustawy, czyli do prowadzenia pełnej rachunkowości.

Tego rodzaju zapisy w uzasadnieniu do ustawy spotkały się ze zdziwieniem organizacji pozarządowych. Portal www.ngo.pl, z którego bardzo wiele z nich korzysta, informował bowiem, że organizacje prowadzące uproszczoną ewidencję mogą otrzymywać dotacje ze środków publicznych. Takie stwierdzenie padło w artykule z 2016 r. Czy NGO prowadzące uproszczoną ewidencję będzie mogło ubiegać się o środki publiczne (opublikowanym niedługo po wprowadzeniu możliwości korzystania z uproszczonej ewidencji), w którym powołano się na odpowiedź Ministerstwa Finansów z lutego 2016 r. (DD6.8223.3.2016).

[6] Wystosowanym przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych.

Nadmienić należy, że w pytaniu do resortu finansów[6] (i odpowiedzi Ministerstwa) skupiono się na kwestii wyodrębnienia kosztów projektów w uproszczonej ewidencji, a nie na samym uprawnieniu do otrzymywania dotacji ze środków publicznych. Wymogiem ustawowym w przypadku dotacji ze źródeł publicznych jest konieczność rachunkowego wyodrębnienia przychodów i kosztów dotyczących danego zadania zleconego, co przy prowadzeniu uproszczonej ewidencji może być utrudnione.

W odpowiedzi zawarto jednak zdanie: W związku z tym nie ma żadnych przeszkód, aby organizacje pozarządowe z wyłączeniem spółek kapitałowych oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, korzystające z uproszczonych zasad ewidencji przychodów i kosztów, mogły ubiegać się o dotacje na realizacje zadań publicznych. Dlatego też portal www.ngo.pl stoi na stanowisku, że organizacje prowadzące uproszczoną ewidencję mogą otrzymywać dotacje ze źródeł publicznych.

Z uwagi na rozbieżne interpretacje wystosowaliśmy pismo do Ministerstwa Finansów oraz przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z prośbą o jednoznaczne wyjaśnienie tej kwestii.

W odpowiedzi z 9.03.2022 r. (DOB.WPL.0651.13.2022.GG) wiceprezes RM, przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego, przedstawił stanowisko[7] uzgodnione z Ministerstwem Finansów. Zwrócono w nim uwagę, że art. 2 ust. 1 pkt 7 uor odnosi się do jednostek niewymienionych w art. 2 ust. 1 pkt 1–6, jeżeli otrzymują na realizację zadań zleconych dotacje lub subwencje z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego bądź funduszów celowych.

Fundacje i stowarzyszenia nie znajdują się w katalogu jednostek, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 7, zostały bowiem wskazane w art. 2 ust. 1 pkt 1 uor. W efekcie organizacje pozarządowe, w tym fundacje i stowarzyszenia, oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na podstawie art. 2 ust. 5 uor mogą nie stosować przepisów tej ustawy również w sytuacji, gdy otrzymują one na realizację zadań zleconych dotacje lub subwencje z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub funduszów celowych (…), jeśli spełniają kryteria określone w art. 10a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Podsumowując: organizacje pozarządowe, które prowadzą uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów, mogą w obecnym stanie prawnym pozyskiwać dotacje ze źródeł publicznych, a projektowane zmiany w ramach przygotowywanej ustawy o sprawozdawczości organizacji pozarządowych nie zmieniają tego stanu

Zamknij

Skróty w artykułach

akty prawne, standardy i interpretacje:
 • dyrektywa 112 – dyrektywa Rady 2006/112/WE z 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (DzUrz UE L 347 z 11.12.2006 r.)
 • dyrektywa 2013/34/UE – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z 26.06.2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek (...) (DzUrz UE L 182 z 29.06.2013 r.)
 • Kc – ustawa z 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (DzU z 2023 r. poz. 1610)
 • KIMSF – interpretacje Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej
 • Kks – ustawa z 10.09.1999 r. Kodeks karny skarbowy (DzU z 2023 r. poz. 654)
 • Kp – ustawa z 26.06.1974 r. Kodeks pracy (DzU z 2023 r. poz. 1465)
 • Kpc – ustawa z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (DzU z 2023 r. poz. 1550)
 • Ksh – ustawa z 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (DzU z 2022 r. poz. 1467)
 • KSR – Krajowe Standardy Rachunkowości
 • MSR – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (ang. International Accounting Standards) wydawane od 2002 r. jako MSSF
 • MSSF – Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (ang. International Financial Reporting Standards)
 • Op – ustawa z 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (DzU z 2023 r. poz. 2383)
 • Ppsa – ustawa z 30.08.2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (DzU z 2023 r. poz. 1634)
 • rozporządzenie o instrumentach finansowych – rozporządzenie Ministra Finansów z 12.12.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (DzU z 2017 r. poz. 277)
 • rozporządzenie o konsolidacji – rozporządzenie Ministra Finansów z 25.09.2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych (DzU z 2017 r. poz. 676)
 • rozporządzenie składkowe – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (DzU z 2023 r. poz. 728)
 • rozporządzenie z 13.09.2017 r. – rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (DzU z 2020 r. poz. 342)
 • specustawa – ustawa z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedn. DzU z 2023 r. poz. 1327)
 • uobr – ustawa z 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (DzU z 2023 r. poz. 1015)
 • uor – ustawa z 29.09.1994 r. o rachunkowości (DzU z 2023 r. poz. 120)
 • updof – ustawa z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2022 r. poz. 2647)
 • updop – ustawa z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (DzU z 2022 r. poz. 2587)
 • upol – ustawa z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (DzU z 2023 r. poz. 70)
 • US GAAP – Amerykańskie Standardy Rachunkowości (ang. Generally Accepted Accounting Principles)
 • ustawa akcyzowa – ustawa z 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym (DzU z 2023 r. poz. 1542)
 • ustawa emerytalna – ustawa z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (DzU z 2023 r. poz. 1251)
 • ustawa KAS – ustawa z 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (DzU z 2023 r. poz. 615)
 • ustawa o KRS – ustawa z 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (DzU z 2023 r. poz. 685)
 • ustawa o PCC – ustawa z 9.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (DzU z z 2023 r. poz. 170)
 • ustawa o VAT – ustawa z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU z 2023 r. poz. 1570)
 • ustawa o zfśs – ustawa z 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (DzU z 2023 r. poz. 998)
 • ustawa zasiłkowa – ustawa z 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (DzU z 2022 r. poz. 1732)
 • ustawa zdrowotna – ustawa z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DzU z 2022 r. poz. 2561)
 • usus – ustawa z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2023 r. poz. 1230)
 • uzpd – ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
 • Założenia koncepcyjne MSSF Założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej (Conceptual Framework for Financial Reporting)
pozostałe skróty:
 • CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • EOG – Europejski Obszar Gospodarczy
 • FEP – Fundusz Emerytur Pomostowych
 • FGŚP – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • FP – Fundusz Pracy
 • FS – Fundusz Solidarnościowy
 • IASB – Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
 • IS – izba skarbowa
 • KAS – Krajowa Administracja Skarbowa
 • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa
 • KNF – Komisja Nadzoru Finansowego
 • KRBR – Krajowa Rada Biegłych Rewidentów
 • KRS – Krajowy Rejestr Sądowy
 • KSB – Krajowe Standardy Badania
 • MF – Minister Finansów
 • MPiPS – Minister Pracy i Polityki Społecznej
 • MRiF – Minister Rozwoju i Finansów
 • MRiPS – Minister Rodziny i Polityki Społecznej
 • MSiG – Monitor Sądowy i Gospodarczy
 • NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
 • PANA – Polska Agencja Nadzoru Audytowego
 • PIBR – Polska Izba Biegłych Rewidentów
 • PKD – Polska Klasyfikacja Działalności
 • pkpir – podatkowa księga przychodów i rozchodów
 • PPK – pracownicze plany kapitałowe
 • RM – Rada Ministrów
 • SA – sąd apelacyjny
 • sf – sprawozdanie finansowe
 • skok – spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa
 • SN – Sąd Najwyższy
 • SO – sąd okręgowy
 • TK – Trybunał Konstytucyjny
 • TSUE – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
 • UCS – urząd celno-skarbowy
 • UE – Unia Europejska
 • US – urząd skarbowy
 • WDT – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
 • WNT – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
 • WSA – wojewódzki sąd administracyjny
 • zfśs – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Skróty
Stowarzyszenie
Księgowych w Polsce
Najbliższe szkolenia on-line
28.02.2024 CIT „estoński” – działanie mechanizmu i sposób jego wykorzystania przy planowaniu podatkowym z uwzględnieniem aktualnych stanowisk prezentowanych przez organy podatkowe SKwP Warszawa
28.02.2024 Dokumentacja pracownicza od A do Z SKwP Katowice
28.02.2024 Krajowy System e-faktur podatkowo i w praktyce SKwP Kielce
28.02.2024 NKUP-y w małej i dużej firmie – czyli wszystko o wydatkach, których nie można zaliczać do kosztów w 2024 r SKwP Poznań
28.02.2024 Płatnik od podstaw – nowy program obsługi programu Płatnik ZUS SKwP Wrocław
28.02.2024 Podatek VAT – uchwalone i planowane zmiany na 2024 rok. KSeF w praktyce - jak się przygotować do wdrożenia SKwP Kraków
28.02.2024 Potrącenia z wynagrodzenia za pracę, zasiłków i innych świadczeń – warsztat na kazusach SKwP Poznań
28.02.2024 Składki ZUS i zasiłki chorobowe SKwP Częstochowa, SKwP Gdańsk, SKwP Olsztyn, SKwP Zielona Góra
28.02.2024 Sporządzanie list płac pracowników od podstaw w ujęciu praktycznym SKwP Bydgoszcz, SKwP Gorzów Wielkopolski, SKwP Katowice, SKwP Kielce, SKwP Łódź, SKwP Lublin
28.02.2024 Analiza finansowa – poziom zaawansowany SKwP Warszawa
Jak Sztuczna Inteligencja (AI) usprawni pracę księgowych