Zamówienie-Koszyk
Dokończ - Edytuj - Anuluj

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, klikając AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrazisz zgodę na to aby Rachunkowość Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, otwierane adresy url, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz. Informacje gromadzone będą w celu technicznego dostosowanie treści, badania zainteresowań tematami, dostosowania niektórych treści do lokalizacji z której jest odczytywana oraz wyświetlania reklam we własnym serwisie oraz w wykupionych przez nas przestrzeniach reklamowych w Internecie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Klikając w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrażasz zgodę na zapisanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie. W każdej chwili możesz skasować pliki cookie oraz ograniczyć możliwość zapisywania nowych za pomocą ustawień przeglądarki.

Wyrażając zgodę, pozwalasz nam na wyświetlanie spersonalizowanych treści m.in. indywidualne rabaty, informacje o wykupionych przez Ciebie usługach, pomiar reklam i treści.

AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU
account_circle
dehaze

Logowanie

e-mail:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą e-maila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój e-mail wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z e-maila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

e-mail:

Klikając w poniższy link, zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą e-maila

Sprawdzanie danych....

Podatkowe skutki otrzymania dotacji – zmiany od 1.01.2024 r.

Anna Koleśnik Doradca podatkowy
Agata Lipińska Specjalista ds. doradztwa w DORADCA Zespół Doradców Finansowo-Księgowych sp. z o.o. w Lublinie

Podatnicy PIT i CIT mogą zdecydować, czy określone dotacje, subwencje i dopłaty – uznawane dotąd za wyłączone z przychodów podatkowych lub zwolnione z podatku – zaliczą do przychodów opodatkowanych i tym samym unikną konieczności pomniejszania kosztów o wydatki pokryte tym dofinansowaniem.

Do przychodów podatników PIT nie zalicza się kwot otrzymanych od agencji wykonawczych, jeżeli agencje te otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa (art. 14 ust. 3 pkt 13 updof).

Z przychodów podatkowych są też wyłączone otrzymane przez podatnika PIT dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia (bez względu na źródło ich pochodzenia) przeznaczone na pokrycie kosztów lub jako zwrot wydatków, związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych (wnip), od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych (art. 14 ust. 2 pkt 2 updof).

Jednocześnie odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wnip, od tej części ich wartości, która odpowiada wydatkom poniesionym na ich nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie, zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie, nie są kosztem uzyskania przychodów (art. 23 ust. 1 pkt 45 updof).

Z kolei dotacje w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub z budżetów jednostek samorządu terytorialnego (jst), są z PIT zwolnione (art. 21 ust. 1 pkt 129 updof) – z wyjątkiem części dotacji otrzymanej na prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, która została przeznaczona, na podstawie odrębnych przepisów, na wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej tę działalność.

Konsekwencją zwolnienia jest brak możliwości uznania wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych tymi dotacjami za koszty uzyskania przychodów (art. 23 ust. 1 pkt 56 updof).

Te zwolnienia i wyłączenia z przychodów (a także kosztów) obowiązywały przed 1.01.2024 r. i nadal pozostają w mocy. Ustawodawca wprowadził jednak możliwość alternatywnego rozliczenia przez podatnika otrzymanego dofinansowania.

Nowa możliwość dla podatników PIT

Ustawą z 16.08.2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku (DzU poz. 1723, dalej nowelizacja) do updof dodano dwa przepisy, które – po spełnieniu określonego warunku formalnego – pozwalają na zaliczenie do przychodów lub rezygnację ze zwolnienia od podatku dotacji bądź innych dofinansowań.

Są to:

1) art. 14 ust. 9 updof – zgodnie z którym podatnik może zaliczyć do przychodów z działalności gospodarczej:

  • dotacje, subwencje, dopłaty, inne nieodpłatne świadczenia lub
  • kwoty otrzymane od agencji wykonawczych;

2) art. 21 ust. 42a updof – stanowiący, że podatnik może nie stosować zwolnienia dla dotacji z budżetu państwa i budżetów jst, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 129.

Konsekwencją rozliczenia ww. dofinansowania po stronie przychodów/przychodów opodatkowanych jest brak konieczności wyłączania z kosztów uzyskania przychodów – w pierwszym przypadku – odpisów amortyzacyjnych od pokrytej nimi części wartości początkowej składników majątku trwałego, a w drugim także bezpośrednio sfinansowanych z tych środków innych wydatków (podatnik nie stosuje art. 23 ust. 1 pkt 45 i 56 updof).

Warunkiem formalnym takiego sposobu rozliczenia ww. dofinansowania jest to, by podatnik – do upływu terminu złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym je otrzymał (określonego w art. 45 ust. 1 updof, czyli do 30 kwietnia następnego roku podatkowego) – złożył właściwemu naczelnikowi US sporządzone na piśmie oświadczenie odpowiednio o:

 • zaliczeniu dotacji, subwencji, dopłat, innych nieodpłatnych świadczeń lub kwot otrzymanych od agencji wykonawczych do przychodów, bądź
 • rezygnacji ze stosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 129 updof, w odniesieniu do dotacji, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymanych z budżetu państwa lub budżetów jst.

Rezygnacja ze zwolnień przez podatnika CIT

Z kolei updop – zarówno w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2023 r., jak i obecnie – stanowi, że zwolnione z podatku są m.in.:

 • dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia (z wyjątkiem dotacji z budżetu państwa otrzymanej na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach Specjalnego Przedakcesyjnego Programu na Rzecz Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, SAPARD), otrzymane na pokrycie kosztów lub jako zwrot wydatków związanych z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wnip, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych (art. 17 ust. 1 pkt 21),
 • dotacje otrzymane z budżetu państwa lub z budżetu jst, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach (art. 17 ust. 1 pkt 47),
 • kwoty otrzymane od agencji rządowych lub agencji wykonawczych, jeżeli agencje otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach (art. 17 ust. 1 pkt 48).
  • Jednocześnie nie stanowią kosztów uzyskania przychodów – na mocy art. 16 ust. 1:

   • pkt 48 updop – odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wnip, od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na ich nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie, odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie (m.in. sfinansowanych z dotacji, subwencji, dopłat i innych nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 21),
   • pkt 58 updop – wydatki i koszty bezpośrednio sfinansowane z dotacji i kwot wskazanych w art. 17 ust. 1 pkt 47 i 48.

   Na mocy dodanego od 1.01.2024 r. (ww. nowelizacją) art. 17 ust. 1g updop podatnik może nie stosować wymienionych zwolnień, jeżeli do upływu terminu złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym otrzymał dofinansowanie (określonego w art. 27 ust. 1 updop), złoży właściwemu naczelnikowi US sporządzone na piśmie oświadczenie o rezygnacji z ich stosowania w odniesieniu do wskazanych w tym oświadczeniu dotacji, subwencji, dopłat, innych nieodpłatnych świadczeń bądź kwot otrzymanych od agencji rządowych lub agencji wykonawczych.

   Wówczas wydatki i koszty, w tym odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej środków trwałych i wnip, sfinansowane z dochodów (przychodów), których dotyczy to oświadczenie, stanowią koszty uzyskania przychodów (podatnik nie stosuje art. 16 ust. 1 pkt 48 i 58 updop).

Skutki skorzystania z nowych rozwiązań

Wprowadzone przez ustawodawcę rozwiązania są fakultatywne – zarówno dla podatników PIT, jak i CIT. Podatnicy będą zatem analizować, czy chcą z nich skorzystać.

Dobrowolna rezygnacja z wyłączenia z przychodów (co dotyczy jedynie podatników PIT) bądź ze zwolnienia z podatku, przy jednoczesnej możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia środków trwałych sfinansowanych z dotacji bądź innych bezpośrednio nimi sfinansowanych wydatków i kosztów, tylko z pozoru ma podobny skutek jak brak obowiązku wykazania przychodu/przychodu opodatkowanego i jednocześnie brak prawa do kosztów uzyskania przychodów.

W przypadku podatników CIT może to być rozwiązanie nieopłacalne ekonomicznie. Należy bowiem mieć na uwadze, że dobrowolna rezygnacja ze zwolnienia od podatku będzie zobowiązywała podatnika do zaliczenia dofinansowania do przychodów podlegających opodatkowaniu w całości w roku podatkowym, w którym to dofinansowanie otrzymał. Natomiast prawo do uwzględnienia w kosztach uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych czy innych wydatków pokrytych tym dofinansowaniem może być realizowane przez kilka następnych lat (rozłożone w czasie).

Być może znajdą się podatnicy, którzy skorzystają na nowych rozwiązaniach. Przykładowo pewną korzyść z nowych przepisów mogą odczuć przedsiębiorcy, którzy w danym roku ponieśli stratę. Zaliczenie kwot dotacji do przychodów, o ile nie spowoduje wzrostu podstawy opodatkowania w roku faktycznego jej otrzymania, może umożliwić szybsze rozliczenie tej straty.

W grudniu 2024 r. podatnik CIT otrzymał dotację w wysokości 400 tys. zł na zakup środka trwałego podlegającego amortyzacji podatkowej (amortyzacja liniowa, stawka 20%), którą zaliczył do przychodów podatkowych. Gdyby tego nie zrobił, poniósłby stratę w wysokości 500 tys. zł. Po uznaniu dotacji za przychód poniesiona strata wyniesie 100 tys. (taka kwota będzie rozliczana w następnych latach). Natomiast odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej środka trwałego będą zaliczane do kosztów uzyskania przychodów przez 5 lat.

Analizowane rozwiązanie może być także korzystne dla podatników, którzy występują o refundację wydatków poniesionych wcześniej we własnym zakresie. Zaliczenie dotacji do przychodów pozwala uniknąć korekty kosztów uzyskania przychodów (która wiąże się z nakładem pracy).

W czerwcu 2023 r. podatnik CIT kupił maszynę (środek trwały). W lipcu 2023 r. rozpoczął jej amortyzację i zaliczał odpisy do kosztów uzyskania przychodów. W styczniu 2024 r. otrzymał dotację, która pokryła 60% wydatków poniesionych na zakup maszyny. W tym miesiącu musiałby zrobić korektę odpisów dotychczas zaliczonych do kosztów podatkowych (wyłączając je w 60% z tych kosztów), a kolejne – naliczane po otrzymaniu dotacji – uznawać za koszt w skorygowanej wysokości (tylko od 40% wartości początkowej maszyny).

Zdecydował się jednak skorzystać z nowego rozwiązania i zaliczyć otrzymane środki do przychodów podatkowych. W związku z tym nie był zobowiązany do korekty kosztów polegającej na wyłączeniu z nich (na bieżąco w styczniu 2024 r.) części odpisów amortyzacyjnych. W kolejnych miesiącach (i latach) będzie je naliczał w taki sam sposób, jak przed otrzymaniem dotacji (od całości wartości początkowej maszyny).

Nadzwyczajna korzyść podatników PIT

Jeśli chodzi o podatników PIT, należałoby się spodziewać, że konsekwencje nowo wprowadzonych regulacji będą analogiczne.

Na tle tak skonstruowanych przepisów nasuwa się jednak pytanie, jaki skutek będzie miało złożenie przez podatnika oświadczenia o zaliczeniu do przychodów dofinansowania – przyznanego na zakup składnika majątku środka trwałego – objętego którymś ze zwolnień wymienionych w art. 21 updof, na przykład ww. dotacji z budżetu państwa/jst. Z uwagi na przeznaczenie dotacje te nie stanowią przychodu podatkowego w myśl art. 14 ust. 2 pkt 2 updof. Złożenie oświadczenia o zaliczeniu ich do przychodów spowoduje, że:

 • będą one kwalifikowane jako przychody z działalności gospodarczej,
 • do kosztów stanowiących odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wnip z nich sfinansowanych nie będzie się stosować art. 23 ust. 1 pkt 45 updof (będą one kosztem podatkowym) – co wprost wynika z art. 14 ust. 9 updof.

Jednocześnie jednak przychody te zostaną objęte zwolnieniem od PIT na mocy art. 21 ust. 1 pkt 129 updof (z tego zwolnienia podatnik może – w myśl nowych przepisów – zrezygnować, ale nie ma w tym żadnego interesu). Konsekwencją zwolnienia jest co prawda wyłączenie bezpośrednio sfinansowanych nimi wydatków i kosztów z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 56 updof. Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę, że to ostatnie wyłączenie nie dotyczy odpisów amortyzacyjnych (bezpośrednio finansowany dotacją jest wydatek na zakup środka trwałego lub wnip, a nie odpis amortyzacyjny; poza tym gdyby pkt 56 obejmował odpisy amortyzacyjne, ustawodawca nie powoływałby się w art. 21 ust. 42a updof także na pkt 45), to mamy sytuację nadzwyczaj korzystną dla podatników PIT otrzymujących dotacje z budżetu państwa/jst, w której dotacja jest przychodem zwolnionym od podatku, a odpisy amortyzacyjne od sfinansowanego nią składnika majątku stanowią koszty uzyskania przychodów.

[1] Oczywiście związanych z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wnip, bo tylko takie nie stanowią przychodu podatkowego.

[2] Zadaliśmy je Ministerstwu Finansów, ale do momentu publikacji artykułu nie uzyskaliśmy odpowiedzi.

Zauważmy, że art. 14 ust. 9 updof umożliwia złożenie oświadczenia o zaliczeniu do przychodów podatkowych wszelkich dotacji, subwencji, dopłat, innych nieodpłatnych świadczeń[1], bez względu na źródło ich pochodzenia. Identyczny skutek jak opisany wyżej będzie więc mieć np. złożenie oświadczenia o zaliczeniu do przychodów z działalności gospodarczej przeznaczonych na zakup środków trwałych i wnip dotacji pochodzących z innych źródeł objętych zwolnieniami – np. na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 121 (środki przyznane z FP na podjęcie działalności gospodarczej) czy pkt 136 (płatności na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego).

Pytanie, czy taki właśnie był zamiar ustawodawcy[2].

Jeżeli otrzymane dofinansowanie do zakupu środka trwałego bądź wnip nie może być objęte żadnym ze zwolnień od PIT, to zaliczenie go na podstawie art. 14 ust. 9 updof do przychodów podatkowych spowoduje oczywiście opodatkowanie tego przychodu i jednocześnie możliwość zaliczenia do kosztów odpisów amortyzacyjnych od tego składnika majątku trwałego (brak obowiązku korekty tych kosztów o naliczone odpisy). W tej sytuacji skutki podatkowe będą więc identyczne jak u podatników CIT.

[3] Nie podlegają tej daninie dochody zwolnione przedmiotowo od podatku, wymienione w art. 21 updof, co potwierdza interpretacja KIS z 23.06.2023 r. (0114-KDWP.4011.40.2023.2.AS).

[4] O ile nie zmienią się zasady jej obliczania.

Podejmując decyzję o skorzystaniu z nowych rozwiązań, podatnicy PIT, którzy mogą podlegać opłacie solidarnościowej, powinni wziąć jednak dodatkowo pod uwagę, że wykazane opodatkowane przychody z dotacji[3] zwiększają podstawę obliczenia tej opłaty (z kolei wydatki nimi sfinansowane ją pomniejszą, ale niekoniecznie w tym samym roku). Dotyczy to również podstawy wymiaru składki zdrowotnej[4].

Termin wejścia w życie

[5] Których rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym.

Omawiane nowe uregulowania updof i updop weszły w życie 1.01.2024 r. (co wynika z art. 73 pkt 4 nowelizacji). Ponieważ wprowadzają mechanizm rezygnacji ze zwolnienia/z wyłączenia z przychodów poprzez złożenie oświadczenia w terminie złożenia zeznania rocznego (zeznania roczne podatników CIT[5] i PIT za 2023 r. będą składane odpowiednio do końca marca i do końca kwietnia 2024 r.), nasuwa się pytanie, czy podatnicy mogą je stosować już do dotacji otrzymanych w 2023 r. (po złożeniu oświadczenia w 2024 r.), czy dopiero w odniesieniu do dotacji otrzymanych od 1.01.2024 r. Ustawa nowelizująca nie zawiera w tym zakresie żadnych przepisów przejściowych.

Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie Redakcji „Rachunkowości” w tej sprawie stwierdziło, że brak regulacji przejściowych (które wskazywałyby, czy rozwiązania te znajdują zastosowanie do przychodów z dotacji itd. otrzymanych w 2023 r.) wynika z faktu, że skorzystanie z wprowadzanego uprawnienia jest fakultatywne, a zatem zależne od woli podatnika i niewymagające przy tym podjęcia żadnych skomplikowanych czy kosztownych działań. Podatnik będzie mógł bowiem podjąć decyzję o opodatkowaniu wspomnianych środków, dokonując jedynie stosownego zawiadomienia, w formie i terminach wynikających z odpowiednich przepisów updof lub updop. Przy czym nowe regulacje stosowane będą do wymienionych w tych przepisach środków otrzymanych po dniu 31.12.2023 r. Jednocześnie (…) wprowadzane rozwiązanie znajdzie odpowiednie zastosowanie również w przypadku podatnika (…) CIT, który ma rok podatkowy inny niż kalendarzowy, tj. który rozpoczął się w 2023 i zakończy w 2024 r.

Podobne stanowisko resort finansów zajął w odpowiedzi z 23.11.2023 r. (DD2.8223.123.2023) na wystąpienie SKwP w tej sprawie: Nowe regulacje stosowane będą do środków otrzymanych po dniu 31.12.2023 r. Tym samym nie obejmą środków otrzymanych przed dniem 1.01.2024 r. Podatnik nie może zatem złożyć w 2024 r. oświadczenia o zaliczeniu, np. dotacji do przychodów z działalności lub rezygnacji z ich zwolnienia, w odniesieniu do dotacji uzyskanych w 2023 r. W odniesieniu do podatnika CIT, którego rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy (tj. który rozpoczął się w 2023 i zakończy w 2024 r.), powyższa zasada znajduje również odpowiednie zastosowanie.

Decyzję można podjąć w trakcie lub po zakończeniu roku

Jednocześnie Ministerstwo Finansów w przywołanym piśmie z 23.11.2023 r., odpowiadając na pytania SKwP wskazało, że oświadczenie o zaliczeniu, np. dotacji do przychodów lub rezygnacji ze stosowania w odniesieniu do nich zwolnienia, będzie wprawdzie składane w terminie złożenia zeznania rocznego, ale nie będzie elementem tego zeznania. Podatnik będzie mógł, np. dotację, zaliczyć do przychodów lub zrezygnować ze zwolnienia, a wydatki sfinansowane tą dotacją rozliczyć w kosztach uzyskania przychodów, również w trakcie roku podatkowego, jeszcze przed złożeniem oświadczenia, jeżeli oświadczenie to złoży do upływu terminu złożenia zeznania rocznego. Oznacza to, że np. podatnik (…) PIT będzie mógł skorzystać z nowych regulacji już w trakcie 2024 r., jeżeli stosowne oświadczenie złoży do 30.04.2025 r.

Według Ministerstwa Finansów nie ma też przeszkód, żeby podatnik, który w trakcie roku podatkowego nie uznał np. dotacji za przychód bądź rozliczył ją jako przychód zwolniony z podatku, jednocześnie wyłączając z kosztów uzyskania przychodów wydatki nią pokryte, skorzystał z nowego sposobu rozliczenia dopiero po zakończeniu roku podatkowego (tj. rozliczył dotację jako przychód, a wydatki nią sfinansowane jako koszty uzyskania przychodów), o ile stosowne oświadczenie złoży do upływu terminu złożenia zeznania rocznego za ten rok. Jak już była o tym mowa, resort finansów uważa, że nie dotyczy to dotacji otrzymanych w 2023 r. – mimo że ich rozliczenie następuje w zeznaniu rocznym składanym już pod rządami nowych przepisów (umożliwiających złożenie oświadczenia o zmianie kwalifikacji podatkowej uzyskanego dofinansowania), a nie ma żadnych regulacji przejściowych ograniczających zastosowanie tych przepisów do dotacji otrzymanych od 1.01.2024 r.

Zamknij

Skróty w artykułach

akty prawne, standardy i interpretacje:
 • dyrektywa 112 – dyrektywa Rady 2006/112/WE z 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (DzUrz UE L 347 z 11.12.2006 r.)
 • dyrektywa 2013/34/UE – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z 26.06.2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek (...) (DzUrz UE L 182 z 29.06.2013 r.)
 • Kc – ustawa z 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (DzU z 2023 r. poz. 1610)
 • KIMSF – interpretacje Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej
 • Kks – ustawa z 10.09.1999 r. Kodeks karny skarbowy (DzU z 2023 r. poz. 654)
 • Kp – ustawa z 26.06.1974 r. Kodeks pracy (DzU z 2023 r. poz. 1465)
 • Kpc – ustawa z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (DzU z 2023 r. poz. 1550)
 • Ksh – ustawa z 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (DzU z 2022 r. poz. 1467)
 • KSR – Krajowe Standardy Rachunkowości
 • MSR – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (ang. International Accounting Standards) wydawane od 2002 r. jako MSSF
 • MSSF – Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (ang. International Financial Reporting Standards)
 • Op – ustawa z 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (DzU z 2023 r. poz. 2383)
 • Ppsa – ustawa z 30.08.2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (DzU z 2023 r. poz. 1634)
 • rozporządzenie o instrumentach finansowych – rozporządzenie Ministra Finansów z 12.12.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (DzU z 2017 r. poz. 277)
 • rozporządzenie o konsolidacji – rozporządzenie Ministra Finansów z 25.09.2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych (DzU z 2017 r. poz. 676)
 • rozporządzenie składkowe – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (DzU z 2023 r. poz. 728)
 • rozporządzenie z 13.09.2017 r. – rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (DzU z 2020 r. poz. 342)
 • specustawa – ustawa z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedn. DzU z 2023 r. poz. 1327)
 • uobr – ustawa z 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (DzU z 2023 r. poz. 1015)
 • uor – ustawa z 29.09.1994 r. o rachunkowości (DzU z 2023 r. poz. 120)
 • updof – ustawa z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2022 r. poz. 2647)
 • updop – ustawa z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (DzU z 2022 r. poz. 2587)
 • upol – ustawa z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (DzU z 2023 r. poz. 70)
 • US GAAP – Amerykańskie Standardy Rachunkowości (ang. Generally Accepted Accounting Principles)
 • ustawa akcyzowa – ustawa z 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym (DzU z 2023 r. poz. 1542)
 • ustawa emerytalna – ustawa z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (DzU z 2023 r. poz. 1251)
 • ustawa KAS – ustawa z 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (DzU z 2023 r. poz. 615)
 • ustawa o KRS – ustawa z 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (DzU z 2023 r. poz. 685)
 • ustawa o PCC – ustawa z 9.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (DzU z z 2023 r. poz. 170)
 • ustawa o VAT – ustawa z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU z 2023 r. poz. 1570)
 • ustawa o zfśs – ustawa z 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (DzU z 2023 r. poz. 998)
 • ustawa zasiłkowa – ustawa z 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (DzU z 2022 r. poz. 1732)
 • ustawa zdrowotna – ustawa z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DzU z 2022 r. poz. 2561)
 • usus – ustawa z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2023 r. poz. 1230)
 • uzpd – ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
 • Założenia koncepcyjne MSSF Założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej (Conceptual Framework for Financial Reporting)
pozostałe skróty:
 • CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • EOG – Europejski Obszar Gospodarczy
 • FEP – Fundusz Emerytur Pomostowych
 • FGŚP – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • FP – Fundusz Pracy
 • FS – Fundusz Solidarnościowy
 • IASB – Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
 • IS – izba skarbowa
 • KAS – Krajowa Administracja Skarbowa
 • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa
 • KNF – Komisja Nadzoru Finansowego
 • KRBR – Krajowa Rada Biegłych Rewidentów
 • KRS – Krajowy Rejestr Sądowy
 • KSB – Krajowe Standardy Badania
 • MF – Minister Finansów
 • MPiPS – Minister Pracy i Polityki Społecznej
 • MRiF – Minister Rozwoju i Finansów
 • MRiPS – Minister Rodziny i Polityki Społecznej
 • MSiG – Monitor Sądowy i Gospodarczy
 • NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
 • PANA – Polska Agencja Nadzoru Audytowego
 • PIBR – Polska Izba Biegłych Rewidentów
 • PKD – Polska Klasyfikacja Działalności
 • pkpir – podatkowa księga przychodów i rozchodów
 • PPK – pracownicze plany kapitałowe
 • RM – Rada Ministrów
 • SA – sąd apelacyjny
 • sf – sprawozdanie finansowe
 • skok – spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa
 • SN – Sąd Najwyższy
 • SO – sąd okręgowy
 • TK – Trybunał Konstytucyjny
 • TSUE – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
 • UCS – urząd celno-skarbowy
 • UE – Unia Europejska
 • US – urząd skarbowy
 • WDT – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
 • WNT – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
 • WSA – wojewódzki sąd administracyjny
 • zfśs – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Skróty
Spis treści artykułu
Spis treści:
Stowarzyszenie
Księgowych w Polsce
Najbliższe szkolenia on-line
05.03.2024 Podatek VAT – Zrozumieć podatek od towarów i usług SKwP Warszawa
05.03.2024 Naliczanie wynagrodzeń SKwP Bielsko-Biała, SKwP Bydgoszcz, SKwP Częstochowa, SKwP Gorzów Wielkopolski, SKwP Kielce, SKwP Włocławek
05.03.2024 CIT estoński 2023/2024 – obowiązki na koniec roku SKwP Poznań
05.03.2024 Bilans 2023 – zamknięcie ksiąg rachunkowych i sporządzenie jednostkowych sprawozdań finansowych za 2023 r. w oparciu o ustawę o rachunkowości z uwzględnieniem prawa podatkowego SKwP Radom
05.03.2024 Podsumowanie zmian w prawie pracy – zagadnienia problemowe i doświadczenia praktyczne, z uwzględnieniem stanowisk urzędowych SKwP Warszawa
05.03.2024 Rachunek przepływów pieniężnych w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym SKwP Gorzów Wielkopolski, SKwP Legnica, SKwP Zielona Góra
05.03.2024 Spółka komandytowa – rozliczenia podatkowe spółki i wspólników – aktualne orzecznictwo organów podatkowych i sądów administracyjnych SKwP Bielsko-Biała, SKwP Bydgoszcz, SKwP Częstochowa, SKwP Gorzów Wielkopolski, SKwP Olsztyn, SKwP Opole, SKwP Szczecin, SKwP Włocławek
05.03.2024 Podatek VAT w 2024 roku SKwP Kraków
06.03.2024 Naliczanie wynagrodzeń w Comarch Optima od podstaw SKwP Kraków
06.03.2024 CIT Estoński (ECIT) 2023/24: wybór, ryzyka, obowiązki na koniec roku – warsztaty praktyczne z licznymi przykładami kwotowymi SKwP Częstochowa