Zamówienie-Koszyk
Dokończ - Edytuj - Anuluj

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, klikając AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrazisz zgodę na to aby Rachunkowość Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, otwierane adresy url, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz. Informacje gromadzone będą w celu technicznego dostosowanie treści, badania zainteresowań tematami, dostosowania niektórych treści do lokalizacji z której jest odczytywana oraz wyświetlania reklam we własnym serwisie oraz w wykupionych przez nas przestrzeniach reklamowych w Internecie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Klikając w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrażasz zgodę na zapisanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie. W każdej chwili możesz skasować pliki cookie oraz ograniczyć możliwość zapisywania nowych za pomocą ustawień przeglądarki.

Wyrażając zgodę, pozwalasz nam na wyświetlanie spersonalizowanych treści m.in. indywidualne rabaty, informacje o wykupionych przez Ciebie usługach, pomiar reklam i treści.

AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU
account_circle
dehaze

Logowanie

e-mail:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą e-maila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój e-mail wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z e-maila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

e-mail:

Klikając w poniższy link, zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą e-maila

Sprawdzanie danych....

Wpłaty na Fundusz Ochrony Rolnictwa – nowy obowiązek niektórych przedsiębiorców

Krzysztof Hałub

Od 1.01.2024 r. tzw. podmioty skupujące produkty rolne od rolników, mające status czynnych podatników VAT, będą naliczać i wnosić obowiązkowe wpłaty na Fundusz Ochrony Rolnictwa (FOR). Stanowią one pośrednie koszty uzyskania przychodów.

Fundusz został utworzony na mocy obowiązującej od 1.07.2023 r. ustawy z 9.05.2023 r. o Funduszu Ochrony Rolnictwa (DzU poz. 1130, dalej ustawa o FOR). Stanowi wyodrębniony rachunek bankowy, którego dysponentem jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

Celem FOR jest wsparcie producentów rolnych niemogących uzyskać zapłaty za sprzedane produkty. Pokrzywdzony, na swój wniosek, otrzyma z funduszu – na zasadach określonych w ustawie – rekompensatę pieniężną, zwolnioną od PIT i CIT (art. 21 ust. 1 pkt 47h updof i art. 17 ust. 1 pkt 36b updop). Zwolnienie nie obejmuje jednak kwot wypłaconych w związku z prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej (w przypadku podatników PIT – tylko tych, z których dochody są opodatkowane według skali lub 19% podatkiem liniowym). Stanowią one opodatkowany przychód z tej działalności.

Zobowiązane podmioty

Do wpłat na FOR zobowiązano będące podatnikami VAT podmioty skupujące od producentów rolnych produkty rolne wymienione w zał. I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), m.in. zwierzęta żywe, mięso i podroby, ryby, produkty mleczarskie, jaja ptasie, miód naturalny, żywe drzewa i inne rośliny, bulwy, korzenie, warzywa, owoce, orzechy, przetwory z warzyw, owoców, orzechów lub innych części roślin, zboża, tłuszcze roślinne i zwierzęce, cukier buraczany, wino ze świeżych winogron (patrz ramka na końcu artykułu).

Podmiot skupujący to – w myśl art. 3 ustawy o FOR – podmiot prowadzący skup, przechowywanie, obróbkę lub przetwórstwo produktów rolnych. W uzasadnieniu projektu ustawy o FOR (druk sejmowy nr 3177 Sejmu IX kadencji) napisano, że do wpłat będą obowiązane podmioty skupujące produkty rolne w celu ich przechowywania, obróbki lub przetworzenia, ale z przepisów nie wynika, by istotny był cel nabycia produktów rolnych przez ww. podmioty.

Obowiązek wpłat na FOR ciąży przy tym na podmiotach skupujących mających status podatnika VAT. Definicję podatnika zawiera art. 15 ustawy o VAT. Są to osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza obejmuje natomiast wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wnip w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Ww. podmioty wnoszą wpłaty na FOR, o ile nabywają produkty rolne od producenta rolnego w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z 18.12.2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (tekst jedn. DzU z 2023 r. poz. 885) – patrz ramka.

Definicja producenta rolnego

Ustawa z 18.12.2003 r. definiuje producenta rolnego jako osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą rolnikiem w rozumieniu art. 3 pkt 1 rozporządzenia 2021/2115 (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115 z 2.12.2021 r. ustanawiające przepisy dotyczące wsparcia planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (…), DzUrz UE L 435 z 6.12.2021 r.). Ten zaś przepis stanowi, że „rolnik” to osoba fizyczna lub prawna bądź grupa osób fizycznych lub prawnych, bez względu na status prawny takiej grupy i jej członków w świetle prawa krajowego, których gospodarstwo jest położone na obszarze objętym zakresem terytorialnym stosowania Traktatów, określonym w art. 52 w zw. z art. 349 i art. 355 TFUE, oraz które prowadzą działalność rolniczą określoną przez państwa członkowskie zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia.

„Działalność rolnicza” oznacza natomiast działalność umożliwiającą przyczynianie się do dostarczania dóbr prywatnych i publicznych poprzez co najmniej jedno z poniższych działań:

a) wytwarzanie produktów rolnych obejmujące działania takie jak chów zwierząt lub uprawa, w tym w drodze użytkowania torfowisk – przy czym produkty rolne oznaczają produkty wymienione w zał. I do TFUE, z wyjątkiem produktów rybołówstwa – a także bawełnę i zagajniki o krótkiej rotacji,

b) utrzymywanie użytków rolnych w stanie, dzięki któremu nadają się one do wypasu lub uprawy, bez konieczności podejmowania działań przygotowawczych wykraczających poza użycie zwykłych metod rolniczych i zwykłego sprzętu rolniczego.

Zasady wnoszenia wpłat

Wpłata na FOR wynosi 0,125% wartości produktów rolnych nabytych od producenta rolnego, bez podatku od towarów i usług. Wartość produktów (bez VAT) będzie ustalana na podstawie faktur i faktur VAT RR uwzględnianych w deklaracjach VAT, składanych na podstawie art. 99 ustawy o VAT. Obowiązek wpłat na FOR dotyczy zatem wyłącznie czynnych podatników VAT, nie obejmie podatników zwolnionych z tego podatku, bo nie składają oni deklaracji VAT (zob. art. 99 ust. 7 ustawy o VAT).

W przypadku faktur VAT RR nasuwa się pytanie, czy wartość produktów rolnych, od której jest naliczana wpłata na FOR, powiększa kwota wykazanego na tych fakturach, przysługującego rolnikowi zryczałtowanego zwrotu VAT (w wysokości 7% kwoty należnej z tytułu dostawy produktów rolnych pomniejszonej o kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku). Z podstawy naliczenia opłaty na FOR została wyłączona jedynie kwota podatku od towarów i usług. Zryczałtowany zwrot VAT nie jest stricte podatkiem od towarów i usług (choć przy spełnieniu określonych warunków stanowi dla nabywcy podatek naliczony). Zgodnie jednak ze stanowiskiem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wyrażonym w odpowiedzi z 17.11.2023 r. na pytanie Redakcji „Rachunkowości i Podatków”, w przypadku gdy podstawą do naliczenia wpłaty na Fundusz jest faktura VAT RR, wysokość wpłaty wynosi 0,125% wartości produktów rolnych bez zryczałtowanego zwrotu podatku od wartości nabytych produktów rolnych.

Wpłaty na FOR będą naliczane począwszy od 1.01.2024 r. i wnoszone w okresach kwartalnych, w terminie do ostatniego dnia roboczego miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału.

Jeżeli wysokość kwoty należnej z tytułu naliczenia wpłat na FOR za dany kwartał nie przekroczy 20-krotności wysokości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, należność tę będzie się zaliczać na poczet wpłat za kolejny kwartał, w którym wysokość kwoty należnej przekroczyła ww. 20-krotność (obecnie 20 × 16 zł = 320 zł).

Do wpłat na FOR będą mieć odpowiednie zastosowanie przepisy Działu III i IV Op (m.in. w zakresie odsetek za zwłokę).

Kwartalne deklaracje

Podmioty skupujące zobowiązano też do składania dyrektorowi oddziału terenowego KOWR (właściwemu ze względu na ich miejsce zamieszkania lub siedzibę) – bezpośrednio, listownie bądź za pośrednictwem ePUAP – kwartalnych deklaracji o wysokości naliczonych wpłat na FOR. Ustawowy termin ich złożenia to 26. dzień miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału.

Formularz deklaracji zostanie opracowany przez KOWR i udostępniony na jego stronie internetowej. Ma zawierać następujące dane:

 • nazwę, siedzibę i adres albo imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres tego podmiotu,
 • określenie rodzaju, ilości i wartości nabytych produktów rolnych stanowiących podstawę naliczenia wpłaty na FOR,
 • kwotę należną z tytułu wpłaty na FOR za dany kwartał,
 • pouczenie, że w przypadku niewpłacenia w terminie kwoty naliczonej lub wpłacenia tej kwoty w niepełnej wysokości ta deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. DzU z 2022 r. poz. 479, dalej upea).

Treść deklaracji ma stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. DzU z 2022 r. poz. 1233).

Pierwsze wpłaty na FOR – za I kwartał 2024 r. – zostaną więc wniesione do 30.04.2024 r., a pierwsze deklaracje zostaną złożone do KOWR do 26.04.2024 r.

Za nieprzekazanie deklaracji w ustawowym terminie grożą surowe konsekwencje – Dyrektor Generalny KOWR nakłada – w decyzji administracyjnej – karę pieniężną w wysokości 60 zł za każdy dzień opóźnienia, lecz nie wyższą niż 10 000 zł. Od kwoty nałożonej kary nie będą naliczane odsetki.

Do egzekucji należności z tytułu wpłat od podmiotów skupujących będą stosowane przepisy upea.

Konsekwencje podatkowe

Wpłaty na FOR stanowią koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 22 ust. 1 updof i art. 15 ust. 1 updop. Jak potwierdziło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi z 21.11.2023 r. na pytanie Redakcji, należy je zakwalifikować jako tzw. koszt pośredni. Niewątpliwie są związane z osiąganymi przychodami, nie pozostają jednak w uchwytnym związku z konkretnymi przychodami. Ponieważ nie jest możliwe ustalenie, w którym okresie lub roku podatkowym wystąpi przychód uzasadniający potrącenie takich kosztów, będą potrącalne w momencie ich poniesienia.

Za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów uważa się co do zasady:

 • u podatników PIT prowadzących pkpir – dzień wystawienia faktury lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu (art. 22 ust. 6b updof),
 • u podatników PIT i CIT prowadzących księgi rachunkowe – dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury, albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (art. 22 ust. 5d updof i art. 15 ust. 4e updop).

Wpłaty na FOR będą więc ujmowane w kosztach podatkowych w momencie ich naliczenia – na postawie danych wykazanych w kwartalnej deklaracji.

Kara pieniężna za niezłożenie do KOWR kwartalnej deklaracji w terminie nie stanowi kosztu uzyskania przychodów (w myśl art. 16 ust. 1 pkt 18 updop i art. 23 ust. 1 pkt. 15 updof nie uważa się za takie koszty m.in. kar pieniężnych orzeczonych w postępowaniu administracyjnym).

Lista produktów rolnych objętych obowiązkiem wpłat na FOR (zał. nr I do TFUE)

Dział 1 Zwierzęta żywe

Dział 2 Mięso i podroby jadalne

Dział 3 Ryby, skorupiaki, mięczaki i inne bezkręgowce wodne

Dział 4 Produkty mleczarskie; jaja ptasie; miód naturalny; jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

Dział 5 05.04 Jelita, pęcherze i żołądki zwierząt (z wyjątkiem rybich), całe lub w kawałkach, świeże, chłodzone, mrożone, solone, w solance, suszone lub wędzone 05.15 Produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; martwe zwierzęta objęte działami 1 lub 3, nienadające się do spożycia przez ludzi

Dział 6 Żywe drzewa i inne rośliny; bulwy, korzenie i podobne; cięte i ozdobne liście

Dział 7 Warzywa oraz niektóre korzenie i bulwy jadalne

Dział 8 Owoce i orzechy jadalne; skórki owoców cytrusowych lub melonów

Dział 9 Kawa, herbata i przyprawy, z wyjątkiem herba mate (poz. 09.03)

Dział 10 Zboża

Dział 11 Produkty przemysłu młynarskiego; słód; skrobie; inulina; gluten pszenny

Dział 12 Nasiona i owoce oleiste; ziarna, nasiona i owoce różne; rośliny przemysłowe i lecznicze; słoma i pasza

Dział 13 (ex 13.03) Pektyna

Dział 15 15.01 Słonina i inny przetworzony tłuszcz wieprzowy; przetworzony tłuszcz drobiowy 15.02 Nieprzetworzone tłuszcze wołowe, owcze i koźle; łój (łącznie z „premier jus”) wytwarzany z tych tłuszczy 15.03 Stearyna z tłuszczu, oleju i łoju; olej z tłuszczu, oliwy i łoju, nieemulgowany, niemieszany i niepreparowany 15.04 Tłuszcze i oleje z ryb i ssaków morskich, oczyszczane lub nie 15.07 Tłuszcze roślinne, płynne lub stałe, surowe, rafinowane lub oczyszczane 15.12 Tłuszcze i oleje zwierzęce oraz roślinne, uwodorniane, rafinowane lub nie, ale bez dalszej przeróbki 15.13 Margaryna, sztuczna słonina i inne preparowane tłuszcze jadalne 15.17 Pozostałości po oczyszczaniu substancji tłuszczowych i wosków zwierzęcych lub roślinnych

Dział 16 Przetwory z mięsa, ryb lub skorupiaków, mięczaków i innych bezkręgowców wodnych

Dział 17 17.01 Cukier trzcinowy lub buraczany i chemicznie czysta sacharoza, w postaci stałej: 17.02 Inne rodzaje cukru; syropy cukrowe; miód syntetyczny (zmieszany z naturalnym lub nie); karmel 17.03 Melasa, odbarwiona lub nie 17.05 Cukry, syropy, aromatyzowana melasa lub z dodatkiem barwników (w tym cukier waniliowy lub wanilina), z wyjątkiem soków owocowych z dodatkiem cukru w jakichkolwiek proporcjach

Dział 18 18.01 Ziarna kakaowe, całe lub łamane, surowe lub palone 18.02 Kakaowe łuski, łupiny, osłonki i inne odpady z kakao

Dział 20 Przetwory z warzyw, owoców, orzechów lub innych części roślin

Dział 22 22.04 Moszcz winogronowy, fermentujący lub z fermentacją zatrzymaną w inny sposób niż przez dodanie alkoholu 22.05 Wino ze świeżych winogron; moszcz winogronowy z fermentacją zatrzymaną przez dodanie alkoholu 22.07 Inne napoje na bazie fermentacji (np. jabłecznik, wino z gruszek i miód pitny) ex 22.08 ex 22.09 Alkohol etylowy, denaturowany lub nie, o jakiejkolwiek mocy, otrzymywany z produktów rolnych, o których mowa w zał. I, z wyłączeniem wódek, likierów i innych napojów spirytusowych, złożone preparaty alkoholowe (znane jako „skoncentrowane ekstrakty”) do wyrobu napojów 22.10 Ocet i jego substytuty

Dział 23 Pozostałości i odpady przemysłu spożywczego; gotowa pasza dla zwierząt

Dział 24 24.01 Tytoń nieprzetworzony; odpady tytoniowe

Dział 45 45.01 Korek naturalny surowy; odpady korka; korek kruszony, granulowany lub mielony

Dział 54 54.01 Len surowy lub przetworzony, ale nieprzędzony; pakuły i odpady lniane (w tym skrawki workowe lub rozwłóknianie)

Dział 57 57.01 Konopie naturalne (Cannabis sativa), surowe lub przetworzone, ale nieprzędzone; pakuły i odpady z konopi naturalnych (w tym liny oraz skrawki workowe lub rozwłókniane)

Zamknij

Skróty w artykułach

akty prawne, standardy i interpretacje:
 • dyrektywa 112 – dyrektywa Rady 2006/112/WE z 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (DzUrz UE L 347 z 11.12.2006 r.)
 • dyrektywa 2013/34/UE – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z 26.06.2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek (...) (DzUrz UE L 182 z 29.06.2013 r.)
 • Kc – ustawa z 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (DzU z 2023 r. poz. 1610)
 • KIMSF – interpretacje Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej
 • Kks – ustawa z 10.09.1999 r. Kodeks karny skarbowy (DzU z 2023 r. poz. 654)
 • Kp – ustawa z 26.06.1974 r. Kodeks pracy (DzU z 2023 r. poz. 1465)
 • Kpc – ustawa z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (DzU z 2023 r. poz. 1550)
 • Ksh – ustawa z 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (DzU z 2022 r. poz. 1467)
 • KSR – Krajowe Standardy Rachunkowości
 • MSR – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (ang. International Accounting Standards) wydawane od 2002 r. jako MSSF
 • MSSF – Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (ang. International Financial Reporting Standards)
 • Op – ustawa z 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (DzU z 2023 r. poz. 2383)
 • Ppsa – ustawa z 30.08.2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (DzU z 2023 r. poz. 1634)
 • rozporządzenie o instrumentach finansowych – rozporządzenie Ministra Finansów z 12.12.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (DzU z 2017 r. poz. 277)
 • rozporządzenie o konsolidacji – rozporządzenie Ministra Finansów z 25.09.2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych (DzU z 2017 r. poz. 676)
 • rozporządzenie składkowe – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (DzU z 2023 r. poz. 728)
 • rozporządzenie z 13.09.2017 r. – rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (DzU z 2020 r. poz. 342)
 • specustawa – ustawa z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedn. DzU z 2023 r. poz. 1327)
 • uobr – ustawa z 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (DzU z 2023 r. poz. 1015)
 • uor – ustawa z 29.09.1994 r. o rachunkowości (DzU z 2023 r. poz. 120)
 • updof – ustawa z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2022 r. poz. 2647)
 • updop – ustawa z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (DzU z 2022 r. poz. 2587)
 • upol – ustawa z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (DzU z 2023 r. poz. 70)
 • US GAAP – Amerykańskie Standardy Rachunkowości (ang. Generally Accepted Accounting Principles)
 • ustawa akcyzowa – ustawa z 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym (DzU z 2023 r. poz. 1542)
 • ustawa emerytalna – ustawa z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (DzU z 2023 r. poz. 1251)
 • ustawa KAS – ustawa z 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (DzU z 2023 r. poz. 615)
 • ustawa o KRS – ustawa z 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (DzU z 2023 r. poz. 685)
 • ustawa o PCC – ustawa z 9.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (DzU z z 2023 r. poz. 170)
 • ustawa o VAT – ustawa z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU z 2023 r. poz. 1570)
 • ustawa o zfśs – ustawa z 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (DzU z 2023 r. poz. 998)
 • ustawa zasiłkowa – ustawa z 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (DzU z 2022 r. poz. 1732)
 • ustawa zdrowotna – ustawa z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DzU z 2022 r. poz. 2561)
 • usus – ustawa z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2023 r. poz. 1230)
 • uzpd – ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
 • Założenia koncepcyjne MSSF Założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej (Conceptual Framework for Financial Reporting)
pozostałe skróty:
 • CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • EOG – Europejski Obszar Gospodarczy
 • FEP – Fundusz Emerytur Pomostowych
 • FGŚP – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • FP – Fundusz Pracy
 • FS – Fundusz Solidarnościowy
 • IASB – Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
 • IS – izba skarbowa
 • KAS – Krajowa Administracja Skarbowa
 • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa
 • KNF – Komisja Nadzoru Finansowego
 • KRBR – Krajowa Rada Biegłych Rewidentów
 • KRS – Krajowy Rejestr Sądowy
 • KSB – Krajowe Standardy Badania
 • MF – Minister Finansów
 • MPiPS – Minister Pracy i Polityki Społecznej
 • MRiF – Minister Rozwoju i Finansów
 • MRiPS – Minister Rodziny i Polityki Społecznej
 • MSiG – Monitor Sądowy i Gospodarczy
 • NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
 • PANA – Polska Agencja Nadzoru Audytowego
 • PIBR – Polska Izba Biegłych Rewidentów
 • PKD – Polska Klasyfikacja Działalności
 • pkpir – podatkowa księga przychodów i rozchodów
 • PPK – pracownicze plany kapitałowe
 • RM – Rada Ministrów
 • SA – sąd apelacyjny
 • sf – sprawozdanie finansowe
 • skok – spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa
 • SN – Sąd Najwyższy
 • SO – sąd okręgowy
 • TK – Trybunał Konstytucyjny
 • TSUE – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
 • UCS – urząd celno-skarbowy
 • UE – Unia Europejska
 • US – urząd skarbowy
 • WDT – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
 • WNT – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
 • WSA – wojewódzki sąd administracyjny
 • zfśs – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Skróty
Spis treści artykułu
Spis treści:
Stowarzyszenie
Księgowych w Polsce
Najbliższe szkolenia on-line
05.03.2024 Podatek VAT – Zrozumieć podatek od towarów i usług SKwP Warszawa
05.03.2024 Naliczanie wynagrodzeń SKwP Bielsko-Biała, SKwP Bydgoszcz, SKwP Częstochowa, SKwP Gorzów Wielkopolski, SKwP Kielce, SKwP Włocławek
05.03.2024 CIT estoński 2023/2024 – obowiązki na koniec roku SKwP Poznań
05.03.2024 Bilans 2023 – zamknięcie ksiąg rachunkowych i sporządzenie jednostkowych sprawozdań finansowych za 2023 r. w oparciu o ustawę o rachunkowości z uwzględnieniem prawa podatkowego SKwP Radom
05.03.2024 Podsumowanie zmian w prawie pracy – zagadnienia problemowe i doświadczenia praktyczne, z uwzględnieniem stanowisk urzędowych SKwP Warszawa
05.03.2024 Rachunek przepływów pieniężnych w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym SKwP Gorzów Wielkopolski, SKwP Legnica, SKwP Zielona Góra
05.03.2024 Spółka komandytowa – rozliczenia podatkowe spółki i wspólników – aktualne orzecznictwo organów podatkowych i sądów administracyjnych SKwP Bielsko-Biała, SKwP Bydgoszcz, SKwP Częstochowa, SKwP Gorzów Wielkopolski, SKwP Olsztyn, SKwP Opole, SKwP Szczecin, SKwP Włocławek
05.03.2024 Podatek VAT w 2024 roku SKwP Kraków
06.03.2024 Naliczanie wynagrodzeń w Comarch Optima od podstaw SKwP Kraków
06.03.2024 CIT Estoński (ECIT) 2023/24: wybór, ryzyka, obowiązki na koniec roku – warsztaty praktyczne z licznymi przykładami kwotowymi SKwP Częstochowa