Zamówienie-Koszyk
Dokończ - Edytuj - Anuluj

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, klikając AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrazisz zgodę na to aby Rachunkowość Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, otwierane adresy url, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz. Informacje gromadzone będą w celu technicznego dostosowanie treści, badania zainteresowań tematami, dostosowania niektórych treści do lokalizacji z której jest odczytywana oraz wyświetlania reklam we własnym serwisie oraz w wykupionych przez nas przestrzeniach reklamowych w Internecie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Klikając w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrażasz zgodę na zapisanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie. W każdej chwili możesz skasować pliki cookie oraz ograniczyć możliwość zapisywania nowych za pomocą ustawień przeglądarki.

Wyrażając zgodę, pozwalasz nam na wyświetlanie spersonalizowanych treści m.in. indywidualne rabaty, informacje o wykupionych przez Ciebie usługach, pomiar reklam i treści.

AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU
account_circle
dehaze

Logowanie

e-mail:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą e-maila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój e-mail wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z e-maila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

e-mail:

Klikając w poniższy link, zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą e-maila

Sprawdzanie danych....

Praca cudzoziemców – ułatwienia od końca stycznia 2022 r.

Renata Majewska
Renata Majewska
prawnik, ekspert prawa pracy
więcej ⇒

Praca w ramach oświadczenia nawet przez 24 mies. oraz łatwiejsza zmiana warunków pracy to główne założenia zmienionych przepisów o zatrudnianiu cudzoziemców.

Obowiązująca od 29.01.2022 r. nowelizacja z 17.12.2021 r. ustawy o cudzoziemcach i niektórych innych ustaw (DzU z 2022 r. poz. 91) ma umożliwić nadrobienie zaległości w załatwianiu spraw legalizacji pobytu i pracy, spowodowane pandemią COVID-19, a także uprościć i przyspieszyć postępowania.

W normalnych (niepandemicznych) okolicznościach w Polsce mogą pracować – bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę – obywatele państw UE/EOG i Szwajcarii, członkowie ich rodzin, a także inni cudzoziemcy, wymienieni w art. 88 ustawy z 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DzU z 2021 r. poz. 1100, dalej upz) oraz w rozporządzeniu MPiPS z 21.04.2015 r. (DzU z 2021 r. poz. 2291), m.in. korzystający z ochrony humanitarnej, zezwolenia na pobyt czasowy, Karty Polaka czy studiujący. Pozostali obcokrajowcy uzyskują u wojewody (WUP) zezwolenie na pracę albo w trybie uproszczonym – zezwolenie na pracę sezonową bądź oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, albo też na szczególnych zasadach (m.in. zezwolenie na pobyt czasowy i pracę).

Zezwolenia na pracę – łatwiej zmienić warunki pracy

Zezwolenie na pracę jest co do zasady wydawane konkretnemu cudzoziemcowi. Określa: pracodawcę, stanowisko lub rodzaj powierzanej pracy, najniższe miesięczne wynagrodzenie na danym stanowisku, wymiar czasu pracy albo liczbę godzin pracy w tyg./mies., rodzaj umowy i okres ważności dokumentu (zwykle maksymalnie 3 lata), a gdy w grę wchodzi jego transfer w charakterze pracownika delegowanego bądź tymczasowego – dodatkowo jeszcze podmiot przyjmujący i pracodawcę użytkownika.

Zgodnie z nowymi przepisami szef resortu ds. gospodarki może określić w rozporządzeniu wykaz przedsiębiorców prowadzących działalność o znaczeniu strategicznym dla gospodarki narodowej. Na razie jeszcze nie wydał takiego rozporządzenia, ale jeśli to nastąpi, wnioski wskazanych w nim pracodawców o zezwolenie na pracę dla cudzoziemca będą rozpatrywane w pierwszej kolejności (dodanie art. 88ca i art. 88cb upz).

Od 29.01.2022 r. łatwiej zmienić obcokrajowcowi warunki świadczenia pracy bez konieczności uzyskiwania nowego zezwolenia na pracę (zmiana art. 88f upz). Lista takich zdarzeń została poszerzona o kilka pozycji, a pełny katalog przedstawia tabela (nowości zaznaczono pogrubioną czcionką).

Zmiany w warunkach świadczenia pracy przez cudzoziemca, które nie wymagają uzyskania nowego zezwolenia na pracę

Rodzaj zmian Na czym może polegać
Dotyczące podmiotu powierzającego pracę • zmiana jego siedziby bądź miejsca zamieszkania
• zmiana jego nazwy albo formy prawnej
• przejęcie zakładu pracy lub jego części przez nowego pracodawcę bądź przejście zakładu pracy lub jego części do innego pracodawcy
Dotyczące rodzaju i formy zleconych czynności • zastąpienie umowy cywilnoprawnej umową o pracę
zmiana nazwy stanowiska pracy przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowego zakresu obowiązków
przeniesienie obcokrajowca (na maksymalnie 30 dni w roku kalendarzowym) do innego rodzaju pracy bądź na inne stanowisko niż określone w zezwoleniu na pracę – pod warunkiem spełnienia pozostałych kryteriów świadczenia pracy, określonych w zezwoleniu albo odnoszących się do zawodów regulowanych
Dotyczące czasu pracy zwiększenie wymiaru czasu pracy z równoczesnym stosownym podniesieniem pensji
Wynikające ze szczególnych okoliczności zawieszenie w całości lub w części przepisów pracy na mocy porozumienia pracodawcy z zoz* lub z przedstawicielstwem pracowników (art. 91 Kp)
stosowanie mniej korzystnych warunków zatrudnienia od wynikających z umowy o pracę na podstawie porozumienia pracodawcy nieobjętego uzp** lub zatrudniającego poniżej 20 pracowników z zoz albo z przedstawicielstwem pracowników (art. 231a Kp)
• objęcie pracowników przestojem ekonomicznym bądź ograniczonym wymiarem czasu pracy zgodnie z art. 4 ustawy z 11.10.2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy***
zastosowanie do obcokrajowca na mocy specustawy: pracy zdalnej (art. 3); przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy przez przedsiębiorcę, który zanotował spadek obrotów gospodarczych (art. 15g ust. 6 i 8) bądź spadek przychodów ze sprzedaży towarów i usług, a także istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń (art. 15gb); elastycznych form czasu pracy przez pracodawcę infrastruktury kryzysowej (art. 15x ust. 1) lub przez pracodawcę, który odnotował spadek obrotów gospodarczych oraz nie ma zaległości podatkowych i składkowych (art. 15zf ust. 1)

[*] Zakładowa organizacja związkowa.

[**] Układ zbiorowy pracy.

[***] Ustawa z 11.10.2013 r. (DzU z 2019 r. poz. 669).

Zajęcia sezonowe

W trybie uproszczonym można przyjąć do prac sezonowych (rolniczych, hodowlanych i łowieckich) wymienionych w rozporządzeniu MRPiPS z 8.12.1997 r. (DzU z 2019 r. poz. 1845) obywateli 6 państw: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy – na maksymalnie 9 mies. w roku kalendarzowym, przypadających odpowiednio w ciągu nie więcej niż 3 kolejnych lat kalendarzowych.

Większość wniosków o zezwolenie na pracę sezonową podlega wpisowi do ewidencji wniosków zawiadywanej przez starostę właściwego dla siedziby bądź dla miejsca zamieszkania ew. pracodawcy. Nowelizacja uściśliła warunki i sposoby umorzenia postępowania w sprawie wydania takiego zezwolenia. Jeśli podmiot zatrudniający nie przestawi kopii ważnego dokumentu legalizującego pobyt obcokrajowca w Polce, postępowanie podlega umorzeniu z mocy prawa (bez wydawania decyzji) po upływie 120 dni od daty rozpoczęcia pracy określonej we wniosku, albo w dniu upływu terminu zakończenia pracy bądź 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym cudzoziemiec miał wykonywać pracę. W konsekwencji także wpis do ewidencji wniosków o udzielenie zezwolenia zostaje automatycznie unieważniony (zmienione art. 88p ust. 10 i 12, uchylony art. 88p ust. 11 upz).

Uwaga: w świetle art. 7 ust. 1 nowelizacji do postępowań wszczętych na podstawie upz i niezakończonych do 28.01.2022 r. stosuje się stare regulacje.

Zmiany w procedurze oświadczeniowej

Na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy (bez konieczności występowania o zezwolenie na pracę) można zalegalizować zatrudnienie tylko Armeńczyka, Białorusina, Gruzina, Mołdawianina, Rosjanina i Ukraińca, jednak do innych prac niż ujęte w ww. rozporządzeniu z 8.12.2017 r. Dotychczas można ich było przyjąć na nie dłużej niż 6 mies. w ciągu 12 kolejnych mies., niezależnie od liczby pracodawców w tym okresie. Nowelizacja skończyła z cyklami rozliczeniowymi, bo sprawiały problemy z ustalaniem terminów.

Od 29.01.2022 r. zatrudnienie obywatela jednego z podanych krajów w ramach procedury oświadczeniowej jest dopuszczalne na 24 mies. (art. 88z ust. 2 pkt 3 upz). Dzięki tej zmianie można go angażować w zasadzie bez przerwy, na podstawie kolejnych oświadczeń, bez konieczności ubiegania się o zezwolenie na pracę. Oczywiście oświadczenie nadal podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez PUP, jednak według nowych zasad uzyskanie wpisu zależy dodatkowo od:

 • zapewnienia nowo zatrudnionemu wynagrodzenia nie niższego od pensji osób wykonujących pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku,
 • wskazania w oświadczeniu dnia rozpoczęcia pracy przypadającego nie później niż 6 mies. od dnia jego złożenia (dodany art. 88z ust. 2 pkt 4 i 5 upz).

Dotychczas podmiot zatrudniający miał obowiązek zawiadomienia PUP o rozpoczęciu pracy przez obcokrajowca na podstawie oświadczenia najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy. Teraz ma na to 7 dni od daty rozpoczęcia pracy określonej w ewidencji oświadczeń (zmieniony art. 88z ust. 13 pkt 1 upz).

Uwaga: w myśl przepisu przejściowego (art. 14 nowelizacji) w postępowaniu o wydanie wizy w celu świadczenia pracy w ramach oświadczenia obcokrajowiec ma prawo legitymować się oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy wpisanym do ewidencji zgodnie z art. 88z ust. 2 upz w starym brzmieniu – maksymalnie przez 6 mies. od daty wejścia nowelizacji w życie, tj. do 29.07.2022 r. W razie potrzeby pracodawca, który chce go zatrudnić na 24 mies., wystawi mu zaświadczenie o wydłużeniu okresu powierzenia pracy objętej wpisanym oświadczeniem.

Nowelizacja uchyliła ponadto art. 90 ust. 11 upz, upoważniający ministra ds. pracy do określenia w rozporządzeniu zawodów, w których inni obywatele niż ww. krajów mogą w Polsce pracować na mocy oświadczenia. Delegacja od lat nie została zrealizowana, co uczyniło ją bezprzedmiotową.

Złagodzone warunki uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę

Od 29.01.2022 r. cudzoziemiec aplikujący o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę nie musi mieć w Polsce źródła stabilnego i regularnego dochodu na utrzymanie siebie i rodziny ani mieć tu miejsca zamieszkania. Nie ma już zatem obowiązku przedstawiania wraz z wnioskiem np. umowy najmu, aktu notarialnego czy potwierdzenia zameldowania.

Ew. przyszły pracodawca jest zobligowany zaoferować mu (w załączniku do wniosku o wydanie takiego zezwolenia) co najmniej minimalne wynagrodzenie (3100 zł w 2022 r.), niezależnie od wymiaru czasu pracy oraz podstawy prawnej zatrudnienia.

Uwaga: jeżeli od 29.01.2022 r. obcokrajowiec występuje o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę w kilku podmiotach zatrudniających, to suma wynagrodzeń od nich uzyskanych nie może być niższa od minimalnej pensji (zmiana art. 114 ust. 1 pkt 5 i ust. 4b ustawy z 12.12.2013 r. o cudzoziemcach, DzU z 2021 r. poz. 2354, dalej uoc).

Wymagane roczne wynagrodzenie podawane we wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji nie może być niższe niż 150% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o to zezwolenie (a nie – jak dotąd – w roku poprzedzającym rok zawarcia umowy zatrudnieniowej).

Wymóg posiadania przez cudzoziemca ubezpieczenia zdrowotnego uważa się dziś za spełniony, gdy praca mająca zostać zlecona w ramach weryfikowanego zezwolenia stanowi obligatoryjny tytuł do takiego ubezpieczenia (nowy art. 114a ust. 4a uoc). Wystarczy więc, że zgodnie z przedłożonymi dokumentami jest to stosunek pracy lub zlecenie.

Wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę nadal składa sam cudzoziemiec w urzędzie wojewódzkim właściwym dla miejsca pobytu, dodając załącznik wypełniony przez podmiot zatrudniający. Do wniosku należy dołączyć informację od starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych ew. pracodawcy na lokalnym rynku pracy (tzw. test rynku pracy).

Dotychczas wymóg ten nie dotyczył cudzoziemca, który bezpośrednio przed złożeniem wniosku miał zezwolenie na pracę/pobyt czasowy i pracę u tego samego pracodawcy na tym samym stanowisku. Od 29.01.2022 r. zwolnienie to obejmuje również obcego obywatela, który uzyskał zezwolenie na pracę/zezwolenie na pobyt czasowy i pracę u tego samego pracodawcy na tym samym stanowisku już po zgłoszeniu wniosku i wciąż je ma w dniu orzekania w sprawie udzielenia bieżącego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

Nowe wymogi uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę

Od 29.01.2022 r. cudzoziemiec może złożyć o nie wniosek, jeżeli są spełnione łącznie poniższe warunki:

 • celem jego pobytu w Polsce jest wykonywanie pracy,
 • ma ubezpieczenie zdrowotne lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia w Polsce albo wykaże, że praca powierzana mu w ramach weryfikowanego zezwolenia stanowi tytuł do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego,
 • ew. pracodawca nie ma możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy, co sprawdza starosta w formie tzw. testu rynku pracy (z wyjątkami przewidzianymi w art. 114 ust. 3 uoc),
 • ew. pracodawca zaproponował mu wynagrodzenie nie niższe od otrzymywanego przez pracowników wykonujących w tym samym czasie pracy pracę porównywalnego rodzaju bądź na porównywalnym stanowisku i jednocześnie nie niższe od minimalnej płacy bez względu na wymiar jego czasu pracy i podstawę jego zatrudnienia (organ bada kwotę podaną w załączniku do wniosku).

Przejściowe regulacje na epidemiczne zatory

Przepis przejściowy (art. 8) nowelizacji zawiera rozwiązanie, które ma „udrożnić” postępowania nawarstwione z powodu pandemii. Zgodnie z nim, jeśli wszczęte przed 1.01.2021 r. postępowanie o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę (w tym w celu pełnienia funkcji w zarządzie osoby prawnej) nie zostało do 28.01.2022 r. zakończone ostateczną decyzją, udziela się go na 2 lata bez względu na stopień zaangażowania i okoliczności sprawy.

Wydane w tym trybie zezwolenie ma specyficzny charakter: uzyskuje je każdy zainteresowany (z wyjątkiem gdy zachodzą bezwzględne podstaw odmowy, np. dana osoba figuruje w wykazie osób, których pobyt w RP jest niepożądany bądź w Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu). Dokument ten nie określa ani podmiotu powierzającego mu wykonywanie pracy, ani warunków jej świadczenia. Dane te uzupełni sam obcokrajowiec, składając w ciągu 60 dni od doręczenia zezwolenia osobne oświadczenie ew. przyszłego pracodawcy o zleceniu mu pracy.

Co ważne, dzięki zezwoleniu uzyskanemu na mocy art. 8 nowelizacji cudzoziemiec jest uprawniony do wykonywania pracy bez konieczności uzyskania „standardowego” zezwolenia na pracę, jeżeli łącznie spełnia poniższe warunki:

 • dostał angaż na podstawie umowy o pracę lub zlecenia,
 • otrzymuje wynagrodzenie nie niższe od minimalnego, niezależnie od wymiaru czasu pracy i rodzaju umowy zatrudnieniowej,
 • złożył na czas ww. oświadczenie pracodawcy o zleceniu mu pracy.

Zmiana jednolitego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę

Nowelizacja poszerzyła o dwie pozycje katalog czynników, których zaistnienie pozwala na zmianę jednolitego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Są to:

 • zmiana podmiotu powierzającego pracę,
 • zwolnienie cudzoziemca z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę na mocy odrębnych przepisów (zmiana art. 118 uoc).

Wcześniej skutek taki miały zmiana pracodawcy użytkownika lub zmiana warunków świadczenia pracy określonych w art. 118 ust. 1 pkt 2–5 uoc (stanowisko, najniższe wynagrodzenie, rodzaj umowy, wymiar czasu pracy).

Od 29.01.2022 r. zmiana nazwy stanowiska zajmowanego przez obcokrajowca przy zachowaniu poprzednich obowiązków oraz zwiększenie wymiaru czasu jego pracy z jednoczesnym proporcjonalnym podniesieniem pensji nie wymagają ani zmiany jednolitego zezwolenia, ani wydania nowego (modyfikacja art. 119 uoc). Wcześniej nie było to konieczne w razie zaistnienia okoliczności dotyczących pracodawcy (np. zmiana jego siedziby albo miejsca zamieszkania, nazwy lub formy prawnej) oraz w razie zastąpienia umowy cywilnoprawnej umową o pracę.

Zgodnie z dodanym art. 120b uoc wniosek o zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę nadal zgłasza obcokrajowiec w urzędzie wojewódzkim właściwym dla miejsca pobytu, jednak na nowym wzorze określonym w rozporządzeniu MSWiA z 20.01.2022 r. w sprawie wniosku o zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę (DzU poz. 198). Konieczne jest uiszczenie opłaty skarbowej w nowej wysokości 220 zł (połowa stawki za udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę). Według nowych zasad wojewoda ma 60 dni na rozpatrzenie wniosku.

Zamknij

Skróty w artykułach

akty prawne, standardy i interpretacje:
 • dyrektywa 112 – dyrektywa Rady 2006/112/WE z 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (DzUrz UE L 347 z 11.12.2006 r.)
 • dyrektywa 2013/34/UE – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z 26.06.2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek (...) (DzUrz UE L 182 z 29.06.2013 r.)
 • Kc – ustawa z 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (DzU z 2023 r. poz. 1610)
 • KIMSF – interpretacje Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej
 • Kks – ustawa z 10.09.1999 r. Kodeks karny skarbowy (DzU z 2023 r. poz. 654)
 • Kp – ustawa z 26.06.1974 r. Kodeks pracy (DzU z 2023 r. poz. 1465)
 • Kpc – ustawa z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (DzU z 2023 r. poz. 1550)
 • Ksh – ustawa z 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (DzU z 2022 r. poz. 1467)
 • KSR – Krajowe Standardy Rachunkowości
 • MSR – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (ang. International Accounting Standards) wydawane od 2002 r. jako MSSF
 • MSSF – Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (ang. International Financial Reporting Standards)
 • Op – ustawa z 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (DzU z 2023 r. poz. 2383)
 • Ppsa – ustawa z 30.08.2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (DzU z 2023 r. poz. 1634)
 • rozporządzenie o instrumentach finansowych – rozporządzenie Ministra Finansów z 12.12.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (DzU z 2017 r. poz. 277)
 • rozporządzenie o konsolidacji – rozporządzenie Ministra Finansów z 25.09.2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych (DzU z 2017 r. poz. 676)
 • rozporządzenie składkowe – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (DzU z 2023 r. poz. 728)
 • rozporządzenie z 13.09.2017 r. – rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (DzU z 2020 r. poz. 342)
 • specustawa – ustawa z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedn. DzU z 2023 r. poz. 1327)
 • uobr – ustawa z 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (DzU z 2023 r. poz. 1015)
 • uor – ustawa z 29.09.1994 r. o rachunkowości (DzU z 2023 r. poz. 120)
 • updof – ustawa z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2022 r. poz. 2647)
 • updop – ustawa z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (DzU z 2022 r. poz. 2587)
 • upol – ustawa z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (DzU z 2023 r. poz. 70)
 • US GAAP – Amerykańskie Standardy Rachunkowości (ang. Generally Accepted Accounting Principles)
 • ustawa akcyzowa – ustawa z 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym (DzU z 2023 r. poz. 1542)
 • ustawa emerytalna – ustawa z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (DzU z 2023 r. poz. 1251)
 • ustawa KAS – ustawa z 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (DzU z 2023 r. poz. 615)
 • ustawa o KRS – ustawa z 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (DzU z 2023 r. poz. 685)
 • ustawa o PCC – ustawa z 9.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (DzU z z 2023 r. poz. 170)
 • ustawa o VAT – ustawa z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU z 2023 r. poz. 1570)
 • ustawa o zfśs – ustawa z 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (DzU z 2023 r. poz. 998)
 • ustawa zasiłkowa – ustawa z 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (DzU z 2022 r. poz. 1732)
 • ustawa zdrowotna – ustawa z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DzU z 2022 r. poz. 2561)
 • usus – ustawa z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2023 r. poz. 1230)
 • uzpd – ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
 • Założenia koncepcyjne MSSF Założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej (Conceptual Framework for Financial Reporting)
pozostałe skróty:
 • CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • EOG – Europejski Obszar Gospodarczy
 • FEP – Fundusz Emerytur Pomostowych
 • FGŚP – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • FP – Fundusz Pracy
 • FS – Fundusz Solidarnościowy
 • IASB – Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
 • IS – izba skarbowa
 • KAS – Krajowa Administracja Skarbowa
 • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa
 • KNF – Komisja Nadzoru Finansowego
 • KRBR – Krajowa Rada Biegłych Rewidentów
 • KRS – Krajowy Rejestr Sądowy
 • KSB – Krajowe Standardy Badania
 • MF – Minister Finansów
 • MPiPS – Minister Pracy i Polityki Społecznej
 • MRiF – Minister Rozwoju i Finansów
 • MRiPS – Minister Rodziny i Polityki Społecznej
 • MSiG – Monitor Sądowy i Gospodarczy
 • NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
 • PANA – Polska Agencja Nadzoru Audytowego
 • PIBR – Polska Izba Biegłych Rewidentów
 • PKD – Polska Klasyfikacja Działalności
 • pkpir – podatkowa księga przychodów i rozchodów
 • PPK – pracownicze plany kapitałowe
 • RM – Rada Ministrów
 • SA – sąd apelacyjny
 • sf – sprawozdanie finansowe
 • skok – spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa
 • SN – Sąd Najwyższy
 • SO – sąd okręgowy
 • TK – Trybunał Konstytucyjny
 • TSUE – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
 • UCS – urząd celno-skarbowy
 • UE – Unia Europejska
 • US – urząd skarbowy
 • WDT – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
 • WNT – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
 • WSA – wojewódzki sąd administracyjny
 • zfśs – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Skróty
Spis treści artykułu
Spis treści:
Stowarzyszenie
Księgowych w Polsce
Najbliższe szkolenia on-line
28.02.2024 CIT „estoński” – działanie mechanizmu i sposób jego wykorzystania przy planowaniu podatkowym z uwzględnieniem aktualnych stanowisk prezentowanych przez organy podatkowe SKwP Warszawa
28.02.2024 Dokumentacja pracownicza od A do Z SKwP Katowice
28.02.2024 Krajowy System e-faktur podatkowo i w praktyce SKwP Kielce
28.02.2024 NKUP-y w małej i dużej firmie – czyli wszystko o wydatkach, których nie można zaliczać do kosztów w 2024 r SKwP Poznań
28.02.2024 Płatnik od podstaw – nowy program obsługi programu Płatnik ZUS SKwP Wrocław
28.02.2024 Podatek VAT – uchwalone i planowane zmiany na 2024 rok. KSeF w praktyce - jak się przygotować do wdrożenia SKwP Kraków
28.02.2024 Potrącenia z wynagrodzenia za pracę, zasiłków i innych świadczeń – warsztat na kazusach SKwP Poznań
28.02.2024 Składki ZUS i zasiłki chorobowe SKwP Częstochowa, SKwP Gdańsk, SKwP Olsztyn, SKwP Zielona Góra
28.02.2024 Sporządzanie list płac pracowników od podstaw w ujęciu praktycznym SKwP Bydgoszcz, SKwP Gorzów Wielkopolski, SKwP Katowice, SKwP Kielce, SKwP Łódź, SKwP Lublin
28.02.2024 Analiza finansowa – poziom zaawansowany SKwP Warszawa
Jak Sztuczna Inteligencja (AI) usprawni pracę księgowych