Zamówienie-Koszyk
Dokończ - Edytuj - Anuluj

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, klikając AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrazisz zgodę na to aby Rachunkowość Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, otwierane adresy url, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz. Informacje gromadzone będą w celu technicznego dostosowanie treści, badania zainteresowań tematami, dostosowania niektórych treści do lokalizacji z której jest odczytywana oraz wyświetlania reklam we własnym serwisie oraz w wykupionych przez nas przestrzeniach reklamowych w Internecie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Klikając w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrażasz zgodę na zapisanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie. W każdej chwili możesz skasować pliki cookie oraz ograniczyć możliwość zapisywania nowych za pomocą ustawień przeglądarki.

Wyrażając zgodę, pozwalasz nam na wyświetlanie spersonalizowanych treści m.in. indywidualne rabaty, informacje o wykupionych przez Ciebie usługach, pomiar reklam i treści.

AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU
account_circle
dehaze

Logowanie

e-mail:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą e-maila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój e-mail wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z e-maila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

e-mail:

Klikając w poniższy link, zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą e-maila

Sprawdzanie danych....

Oświadczenie członka zarządu jako alternatywa dla mechanizmu pay and refund

Aleksander Woźniak

Ile razy członek zarządu spółki może złożyć oświadczenie na podstawie art. 26 ust. 7a updop, aby przy wypłacie dywidendy nierezydentom mogła ona od razu zastosować zwolnienie podatkowe (ew. niższą stawkę podatku) zamiast tzw. mechanizmu pay and refund?

Złożenie oświadczenia, o które pyta Czytelnik, to jedno z dwóch alternatywnych rozwiązań dla mechanizmu pay and refund. Polega on na zapłacie podatku u źródła w ustawowej wysokości (20 lub 19%), jeżeli w danym roku zostanie przekroczony próg 2 mln zł wypłat na rzecz jednego podatnika (podmiotu powiązanego), a dopiero potem możliwości ubiegania się o zwrot zapłaconego podatku – do wysokości wynikającej z zastosowania zwolnienia podatkowego lub niższej stawki, zgodnie z międzynarodową umową o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Mechanizm pay and refund, choć uchwalony w 2018 r.(1) i przewidziany do wdrożenia już od 2019 r., de facto wszedł w życie – w nieco zmodyfikowanej wersji – dopiero od 1.01.2022 r.(2) Do tego czasu jego obowiązywanie było odraczane kolejnymi rozporządzeniami MF.

(1) DzU poz. 2193 ze zm.

(2) DzU z 2021 r. poz. 2105 ze zm.

Dotyczy on wypłaty na rzecz podmiotu powiązanego m.in. dywidend, odsetek, należności licencyjnych oraz innych należności o tzw. charakterze pasywnym, wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 1 i art. 22 ust. 1 updop (art. 29 ust. 1 pkt 1 i art. 30a ust. 1 pkt 1–5a updof).

Obowiązek zapłaty podatku u źródła w ustawowej wysokości, z pominięciem zwolnień lub niższej stawki podatku, wynika z art. 26 ust. 2e updop (art. 41 ust. 12 updof).

Zastosowanie zwolnienia lub niższej stawki podatku u źródła (zgodnie z międzynarodową umową o unikaniu podwójnego opodatkowania) jest możliwe pod warunkiem:

 • uzyskania tzw. opinii o stosowaniu preferencji, o której mowa w art. 26b updop (art. 41d updof), lub
 • złożenia oświadczenia na podstawie art. 26 ust. 7a updop (art. 41 ust. 15 updof).

Uzyskanie opinii jest czasochłonne, organ podatkowy (wyznaczono do tego naczelnika Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie) ma na jej wydanie nawet do 6 mies., a praktyka pokazuje, że i ten termin jest przekraczany.

Dlatego płatnicy wybierają często drugie rozwiązanie – złożenie oświadczenia, w którym informują, że:

 • mają dokumenty wymagane przepisami prawa podatkowego dla zastosowania stawki podatku albo zwolnienia lub niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (czyli ważny certyfikat rezydencji podmiotu zagranicznego), oraz
 • po przeprowadzeniu weryfikacji przy zachowaniu należytej staranności nie mają wiedzy uzasadniającej przypuszczenie, że istnieją okoliczności wykluczające możliwość zastosowania stawki podatku albo zwolnienia lub niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Oświadczenie składa się w formie elektronicznej, na formularzu:

 • WH-OSC (płatnik CIT) – do Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie,
 • WH-OSP (płatnik PIT) – do US właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Zobowiązany jest do tego kierownik jednostki w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 6 uor, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – wyznaczona osoba wchodząca w skład tego organu (członek zarządu). Nie jest dopuszczalne złożenie oświadczenia przez pełnomocnika.

Oświadczenie składa się najpóźniej do dnia wpłaty podatku za miesiąc, w którym doszło do przekroczenia progu 2 mln zł wypłat na rzecz jednego podatnika będącego podmiotem powiązanym z płatnikiem (art. 26 ust. 7c updop i art. 41 ust. 17 updof). Zasadą jest, że podatek u źródła powinien być wpłacony:

 • do 7. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym go pobrano (CIT),
 • do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym go pobrano (PIT).

Jeżeli płatnik złożył takie oświadczenie (pierwotne), jest ono skuteczne także do kolejnych wypłat dokonywanych na rzecz tego samego, powiązanego z nim podatnika – do końca 2. miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie pierwotne. Innymi słowy płatnik może nie stosować mechanizmu pay and refund do końca 2. miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożył oświadczenie pierwotne (art. 26 ust. 7f updop i art. 41 ust. 20 updof).

W tym celu jednak musi złożyć drugie oświadczenie (następcze) – dla płatności następujących w okresie 2 mies. po pierwotnym oświadczeniu. Należy je złożyć do 7. dnia następującego po miesiącu, w którym upłynął okres ważności pierwotnego oświadczenia (art. 26 ust. 7g updop i art. 41 ust. 21 updof). Podsumowując:

 • oświadczenie pierwotne można złożyć tylko raz – do dnia wpłaty podatku za miesiąc, w którym został przekroczony próg 2 mln zł wypłat na rzecz jednego podatnika będącego podmiotem powiązanym,
 • oświadczenie następcze można złożyć również tylko raz – do 7. dnia następującego po miesiącu, w którym upłynął okres ważności oświadczenia pierwotnego.

Złożenie któregokolwiek z tych oświadczeń w terminie późniejszym jest nieskuteczne.

Updop i updof nie przewidują możliwości składania kolejnych oświadczeń.

W sumie więc po przekroczeniu progu 2 mln zł wypłat na rzecz jednego powiązanego podatnika płatnik ma maksymalnie 4 mies. na wypłacanie dywidend (odsetek, należności licencyjnych i innych) bez potrącenia i wpłaty podatku u źródła w ustawowej wysokości:

 • miesiąc, w którym został przekroczony próg 2 mln zł,
 • miesiąc złożenia oświadczenia pierwotnego (składanego do dnia wpłaty podatku za miesiąc, w którym doszło do przekroczenia progu 2 mln zł) i
 • 2 mies. następujące po miesiącu, w którym płatnik złożył oświadczenie pierwotne i w czasie których dokonuje dalszych wypłat należności bez stosowania mechanizmu pay and refund.

Za kolejne miesiące płatnik nie może już złożyć oświadczenia, a więc musi stosować mechanizm pay and refund.

W przygotowywanej obecnie nowelizacji updop i updof przewiduje się wydłużenie terminu ważności pierwotnego oświadczenia, jednak proces legislacyjny jeszcze się nie zakończył.

Zamknij

Skróty w artykułach

akty prawne, standardy i interpretacje:
 • dyrektywa 112 – dyrektywa Rady 2006/112/WE z 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (DzUrz UE L 347 z 11.12.2006 r.)
 • dyrektywa 2013/34/UE – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z 26.06.2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek (...) (DzUrz UE L 182 z 29.06.2013 r.)
 • Kc – ustawa z 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (DzU z 2023 r. poz. 1610)
 • KIMSF – interpretacje Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej
 • Kks – ustawa z 10.09.1999 r. Kodeks karny skarbowy (DzU z 2023 r. poz. 654)
 • Kp – ustawa z 26.06.1974 r. Kodeks pracy (DzU z 2023 r. poz. 1465)
 • Kpc – ustawa z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (DzU z 2023 r. poz. 1550)
 • Ksh – ustawa z 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (DzU z 2022 r. poz. 1467)
 • KSR – Krajowe Standardy Rachunkowości
 • MSR – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (ang. International Accounting Standards) wydawane od 2002 r. jako MSSF
 • MSSF – Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (ang. International Financial Reporting Standards)
 • Op – ustawa z 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (DzU z 2023 r. poz. 2383)
 • Ppsa – ustawa z 30.08.2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (DzU z 2023 r. poz. 1634)
 • rozporządzenie o instrumentach finansowych – rozporządzenie Ministra Finansów z 12.12.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (DzU z 2017 r. poz. 277)
 • rozporządzenie o konsolidacji – rozporządzenie Ministra Finansów z 25.09.2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych (DzU z 2017 r. poz. 676)
 • rozporządzenie składkowe – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (DzU z 2023 r. poz. 728)
 • rozporządzenie z 13.09.2017 r. – rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (DzU z 2020 r. poz. 342)
 • specustawa – ustawa z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedn. DzU z 2023 r. poz. 1327)
 • uobr – ustawa z 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (DzU z 2023 r. poz. 1015)
 • uor – ustawa z 29.09.1994 r. o rachunkowości (DzU z 2023 r. poz. 120)
 • updof – ustawa z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2022 r. poz. 2647)
 • updop – ustawa z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (DzU z 2022 r. poz. 2587)
 • upol – ustawa z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (DzU z 2023 r. poz. 70)
 • US GAAP – Amerykańskie Standardy Rachunkowości (ang. Generally Accepted Accounting Principles)
 • ustawa akcyzowa – ustawa z 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym (DzU z 2023 r. poz. 1542)
 • ustawa emerytalna – ustawa z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (DzU z 2023 r. poz. 1251)
 • ustawa KAS – ustawa z 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (DzU z 2023 r. poz. 615)
 • ustawa o KRS – ustawa z 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (DzU z 2023 r. poz. 685)
 • ustawa o PCC – ustawa z 9.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (DzU z z 2023 r. poz. 170)
 • ustawa o VAT – ustawa z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU z 2023 r. poz. 1570)
 • ustawa o zfśs – ustawa z 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (DzU z 2023 r. poz. 998)
 • ustawa zasiłkowa – ustawa z 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (DzU z 2022 r. poz. 1732)
 • ustawa zdrowotna – ustawa z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DzU z 2022 r. poz. 2561)
 • usus – ustawa z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2023 r. poz. 1230)
 • uzpd – ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
 • Założenia koncepcyjne MSSF Założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej (Conceptual Framework for Financial Reporting)
pozostałe skróty:
 • CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • EOG – Europejski Obszar Gospodarczy
 • FEP – Fundusz Emerytur Pomostowych
 • FGŚP – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • FP – Fundusz Pracy
 • FS – Fundusz Solidarnościowy
 • IASB – Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
 • IS – izba skarbowa
 • KAS – Krajowa Administracja Skarbowa
 • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa
 • KNF – Komisja Nadzoru Finansowego
 • KRBR – Krajowa Rada Biegłych Rewidentów
 • KRS – Krajowy Rejestr Sądowy
 • KSB – Krajowe Standardy Badania
 • MF – Minister Finansów
 • MPiPS – Minister Pracy i Polityki Społecznej
 • MRiF – Minister Rozwoju i Finansów
 • MRiPS – Minister Rodziny i Polityki Społecznej
 • MSiG – Monitor Sądowy i Gospodarczy
 • NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
 • PANA – Polska Agencja Nadzoru Audytowego
 • PIBR – Polska Izba Biegłych Rewidentów
 • PKD – Polska Klasyfikacja Działalności
 • pkpir – podatkowa księga przychodów i rozchodów
 • PPK – pracownicze plany kapitałowe
 • RM – Rada Ministrów
 • SA – sąd apelacyjny
 • sf – sprawozdanie finansowe
 • skok – spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa
 • SN – Sąd Najwyższy
 • SO – sąd okręgowy
 • TK – Trybunał Konstytucyjny
 • TSUE – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
 • UCS – urząd celno-skarbowy
 • UE – Unia Europejska
 • US – urząd skarbowy
 • WDT – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
 • WNT – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
 • WSA – wojewódzki sąd administracyjny
 • zfśs – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Skróty w tekście
Stowarzyszenie
Księgowych w Polsce
Najbliższe szkolenia on-line
03.06.2024 CIT estoński dla księgowych SKwP Warszawa
03.06.2024 VAT – transakcje międzynarodowe SKwP Kraków
03.06.2024 Zatrudnianie cudzoziemców z uwzględnieniem dokumentacji kadrowej i przepisów specustawy wojennej SKwP Poznań
03.06.2024 Podstawy podatku VAT SKwP Białystok
04.06.2024 CIT estoński (eCit) 2024 w praktyce: wybór, ryzyka, ukryte zyski, przykłady praktyczne SKwP Bielsko-Biała, SKwP Bydgoszcz, SKwP Częstochowa, SKwP Gorzów Wielkopolski, SKwP Olsztyn, SKwP Opole, SKwP Suwałki, SKwP Szczecin, SKwP Włocławek
04.06.2024 Fundacje i Stowarzyszenia (CIT i VAT) SKwP Warszawa
04.06.2024 ABC cen transferowych SKwP Bielsko-Biała, SKwP Bydgoszcz, SKwP Częstochowa, SKwP Gorzów Wielkopolski, SKwP Kielce, SKwP Olsztyn, SKwP Opole, SKwP Szczecin, SKwP Włocławek
Kursy dla księgowych