Zamówienie-Koszyk
Dokończ - Edytuj - Anuluj

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, klikając AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrazisz zgodę na to aby Rachunkowość Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, otwierane adresy url, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz. Informacje gromadzone będą w celu technicznego dostosowanie treści, badania zainteresowań tematami, dostosowania niektórych treści do lokalizacji z której jest odczytywana oraz wyświetlania reklam we własnym serwisie oraz w wykupionych przez nas przestrzeniach reklamowych w Internecie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Klikając w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrażasz zgodę na zapisanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie. W każdej chwili możesz skasować pliki cookie oraz ograniczyć możliwość zapisywania nowych za pomocą ustawień przeglądarki.

Wyrażając zgodę, pozwalasz nam na wyświetlanie spersonalizowanych treści m.in. indywidualne rabaty, informacje o wykupionych przez Ciebie usługach, pomiar reklam i treści.

AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU
account_circle
dehaze

Logowanie

e-mail:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą e-maila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój e-mail wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z e-maila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

e-mail:

Klikając w poniższy link, zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą e-maila

Sprawdzanie danych....

Zgłaszanie fundacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Mariusz Sobkowiak certyfikowany specjalista ds. rachunkowości, księgowy w organizacji pozarządowej

Jestem prezesem fundacji rejestrowanej w KRS, nieprowadzącej działalności gospodarczej. Po raz pierwszy dokonujemy zgłoszenia do CRBR. Chcielibyśmy zapytać o kilka kwestii, które dotyczą objęcia tym obowiązkiem organizacji pozarządowych:
 • Jeśli fundacja ma kilkuosobowy zarząd, to czy wszystkich jego członków należy wykazać w zgłoszeniu jako „Zgłaszający” (we wniosku CRBR jest to „Reprezentant”)? W statucie mamy wpisaną możliwość jednoosobowego reprezentowania przez prezesa zarządu – czy zatem wniosek może być podpisany przez samego prezesa? Czy wtedy pozostałych członków zarządu również trzeba wykazać jako „Zgłaszający” („Reprezentant”)?
 • Czy osobę, która należy do organu reprezentacji (zarząd fundacji) i ma w związku z tym uprawnienia do kontroli nad organizacją, należy wykazać w zgłoszeniu dwa razy (jako „Reprezentant” i jako „Beneficjent”)?
 • Czy fundatora, który nie jest członkiem zarządu, nie należy do organu reprezentacji, trzeba wykazywać wśród beneficjentów? Co w przypadku, jeśli ma on pewne uprawnienia zapisane w statucie, np. prawo do podejmowania decyzji o likwidacji fundacji?
 • Fundacja ma organ nadzoru (radę fundacji). Czy jego członków również należy zgłosić do CRBR?
 • Czy osoby, które nie należą do żadnego organu statutowego fundacji, ale partycypują w podejmowaniu decyzji jej dotyczących jako pracownicy (zatrudniony w ramach kontraktu menedżerskiego menedżer, który kieruje pracami fundacji, określa strategię jej działań, kieruje biurem i pracami zarządu) oraz pełnomocnicy (statut przewiduje reprezentowanie fundacji przez pełnomocnika ustanowionego uchwałą) powinni zostać zgłoszeni do CRBR jako beneficjenci rzeczywiści?
 • Jaką „Datę zdarzenia” należy podać we wniosku o wpis do CRBR?

Od 31.10.2021 r. zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy z 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (DzU z 2021 r. poz. 1132, dalej ustawa) organizacje pozarządowe zostały objęte obowiązkiem wpisu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Dotyczy to fundacji i stowarzyszeń zarejestrowanych w KRS (obowiązek nie dotyczy stowarzyszeń zwykłych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez starostę powiatu).

CRBR to system, w którym są gromadzone i przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych (dalej BR), tj. osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad podmiotami wymienionymi w ustawie.

Podmioty wpisane do KRS do 31.10.2021 r. włącznie, miały obowiązek zgłosić BR do CRBR od 31.10.2021 do 31.01.2022 r. (tj. w terminie 3 mies. od wejścia w życie art. 1 pkt 32 ustawy), natomiast podmioty wpisane do KRS po 31.10.2021 r. – w terminie 7 dni od dnia wpisu, oraz dokonywać aktualizacji w systemie w ciągu 7 dni od zaistnienia zmiany. Do biegu terminów nie wlicza się sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.

Data zdarzenia

Dla podmiotów zarejestrowanych po 31.10.2021 r. datą zdarzenia (powodującego konieczność dokonania pierwszego zgłoszenia do CRBR) jest data wpisu do KRS. Podmioty zarejestrowane w KRS przed 31.10.2021 r. jako datę zdarzenia powinny były wskazać datę faktycznego przesłania zgłoszenia do CRBR.

W przypadku aktualizacji datą zdarzenia będzie odpowiednio wpis w KRS (zmiany konstytutywne) lub moment dokonania zmiany, np. przyjęcia uchwały (zmiany deklaratoryjne).

Zmianami konstytutywnymi są przede wszystkim te, które wymagają zmiany statutu fundacji. Każda zmiana statutu jest zmianą konstytutywną i dla swojej ważności wymaga wpisu do KRS. Dotyczy to np. dodania nowego organu w statucie fundacji (np. organu nadzoru), jeśli jego członkowie będą mieli uprawnienia do podejmowania kluczowych decyzji w fundacji, albo konieczności wykreślenia członków organu, jeśli zostanie on usunięty ze statutu.

Także zmiana w statucie zapisu dotyczącego sposobu reprezentacji może wymagać aktualizacji danych o BR w CRBR. Należy w nim również aktualizować dane fundacji, takie jak zmiana siedziby, czy nazwy, które zmieniają także statut i wymagają wpisu do KRS.

Zmiana deklaratoryjna oznacza, że zdarzenia lub czynności podjęte przez fundację wywołują skutki z chwilą zaistnienia zdarzenia lub dokonania czynności, nie z chwilą ujawnienia zmian w KRS. Wpis do KRS jedynie potwierdza już istniejący stan rzeczy. Taką zmianą jest chociażby zmiana nazwiska członka organu reprezentacji, co należałoby zaktualizować w CRBR i KRS w momencie powzięcia takiej informacji przez właściwy organ fundacji.

Także rezygnacja członka organu fundacji jest zmianą deklaratoryjną. Skuteczna rezygnacja członka organu fundacji, np. członka zarządu, zobowiązuje fundację do zaktualizowania jej beneficjentów rzeczywistych w CRBR poprzez usunięcie z rejestru wskazanego członka zarządu w terminie 7 dni od dnia złożenia rezygnacji, a właściwie otrzymania jego rezygnacji przez właściwy organ, chyba że inna data została wskazana w treści rezygnacji.

Zmianę taką należy również zgłosić do KRS, jednak zaistnienie zmiany nie następuje w momencie wpisu do KRS – 7 dni na dokonanie aktualizacji w CRBR mija od momentu otrzymania skutecznej rezygnacji. Podobnie jest w przypadku powołania nowego członka organu – 7 dni liczy się od momentu skutecznego przyjęcia uchwały, a nie ujawnienia zmian w KRS.

Inny przykład zmiany deklaratoryjnej to zmiana adresu fundacji. O ile zmiana siedziby (miejscowości) wymaga zmiany statutu, w którym zawiera się informację o siedzibie, i jest to zmiana konstytutywna skuteczna z chwilą wpisu do KRS, to zmiana w ramach jednej miejscowości jest jedynie zmianą adresu i należy do wpisów deklaratoryjnych.

Kto jest beneficjentem rzeczywistym

Podmiot zobowiązany do dokonania zgłoszenia do rejestru, określony w art. 58 ustawy, zgłasza do CRBR informacje o każdym BR ustalonym na podstawie definicji, o której mowa w art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy.

Ustawowa definicja BR stanowi katalog otwarty, a wyliczenie potencjalnych BR zawarte w tym przepisie ma charakter przykładowy. Należy więc przeanalizować wszystkie przesłanki zawarte w tej definicji i ustalić każdą osobę fizyczną sprawującą bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad fundacją poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania fundacji.

W przypadku fundacji jako BR należy wskazać m.in. wszystkie osoby wchodzące w skład zarządu. Taką interpretację potwierdza Zespół CRBR działający przy Ministerstwie Finansów. Jednak, jak wskazuje Zespół, to sam podmiot powinien dokonać indywidualnej oceny i analizy sytuacji, w szczególności opierając się na zapisach statutu w części dotyczącej uprawnień poszczególnych organów fundacji.

O ile w odniesieniu do stowarzyszeń przy ustalaniu BR należy się kierować art. 2 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, w którym jest mowa o „osobach prawnych innych niż spółka”, o tyle w przypadku fundacji właściwszy wydaje się być art. 2 ust. 2 pkt 1 lit. b, w którym jest mowa o trustach. Wynika to z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z 20.05.2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu zmieniającej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 (…) (eur-lex.europa.eu), którą ustawa implementuje do krajowego porządku prawnego i która w art. 3 pkt 6 lit. c nakazuje, aby określając BR w fundacjach, kierować się stanowiskami równoważnymi dla tych dotyczących trustów (w przypadku podmiotów prawnych, takich jak fundacje, oraz w przypadku porozumień prawnych podobnych do trustów – osobę fizyczną lub osoby fizyczne zajmujące stanowiska równoważne ze stanowiskami, o których mowa w lit. b, lub do nich podobne). Otwarty katalog stanowisk BR w przypadku trustów, wśród których należy szukać analogii dla fundacji, jest następujący:

 • założyciel,
 • powiernik,
 • nadzorca, jeżeli został ustanowiony,
 • beneficjent lub – w przypadku gdy osoby fizyczne czerpiące korzyści z danego trustu nie zostały jeszcze określone – grupa osób, w których głównym interesie powstał lub działa trust,
 • inna osoba sprawująca kontrolę nad trustem,
 • inna osoba fizyczna posiadająca uprawnienia lub wykonującą obowiązki równoważne z określonymi w powyższym wyliczeniu.

Określając BR, należy jednak mieć również na uwadze ogólną definicję zawartą w art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy, tj. uwzględniać każdą osobę fizyczną sprawującą bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub każdą osobę fizyczną, w imieniu której są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna. Dopiero na bazie tej definicji możemy rozpatrywać – pod kątem konieczności zgłoszenia do CRBR – członków poszczególnych organów wymienionych w katalogu w art. 2 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy, gdyż samo pełnienie funkcji wymienionej w katalogu nie jest równoznaczne z definicją BR.

Fundator i rada fundacji jako beneficjent rzeczywisty

Zgodnie z tymi wskazaniami odpowiednikiem założyciela w fundacji jest oczywiście jej fundator lub jeśli jest to kilka osób – fundatorzy. Fundatora możemy uznać za BR fundacji z koniecznością zgłoszenia do CRBR, jeśli sprawuje bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad fundacją poprzez posiadanie decydującego wpływu na czynności lub na działania podejmowane przez fundację. W ogromnej części fundacji rola fundatora kończy się na ustanowieniu fundacji aktem notarialnym, a w późniejszym okresie nie ma on żadnego wpływu na jej działania. W tym przypadku nie należy wskazywać fundatora jako BR.

W części fundacji na tym jednak rola fundatora się nie kończy. Zostaje mu nadanych wiele uprawnień zawartych w statucie fundacji. Analizując statuty wielu fundacji, można stwierdzić, że fundator często jest odpowiedzialny za dokonywanie zmian w statucie, powoływanie i odwoływanie członków innych organów wewnętrznych lub podejmuje decyzje o likwidacji podmiotu. Aby odpowiedzieć na pytanie, czy fundator lub członkowie innego organu są BR, należy przejrzeć zapisy statutu pod kątem ich kompetencji i określić, kto ma kluczowe kompetencje, tj. prawo do dokonywania zmian w statucie, podejmowania decyzji o likwidacji fundacji lub jej połączeniu z inną, a także uprawnienie do powoływania i odwoływania członków innych organów. Jeśli w statucie choć jedno z tych uprawnień leży w gestii fundatora, należy uznać, że ma on decydujący wpływ na działania fundacji i pełni rolę BR.

Jeśli takie uprawnienia przysługują także członkom organu nadzoru, np. rady fundacji, również należy uznać ich za BR i zgłosić w CRBR, ale muszą mieć decydujący wpływ na czynności lub działania fundacji. W statutach wielu fundacji znajduje się zapis, który członkom jednego organu, np. radzie fundacji, nadaje prawo do zgłaszania zmian w jej statucie, ale zmiany te muszą zostać zatwierdzone przez członków innego organu, np. zarządu lub fundatora. Podobnie w przypadku zgłaszania zmian osobowych w organach fundacji, gdy jeden organ wnioskuje do drugiego o odwołanie lub o powołanie członków innego organu. Wówczas decydujący wpływ, a więc kompetencja do zmian statutu lub zmian w składzie osobowym organów przysługuje nie temu, kto zgłasza zmianę, wnioskuje o dokonanie zmiany, lecz temu, kto ją zatwierdza, a więc decyduje ostatecznie, czy zmiana zostanie dokonana (samo jej zgłoszenie to czynność techniczna).

Inne osoby sprawujące kontrolę

Definicja BR wskazuje też na konieczność wykazania osób, które sprawują kontrolę nad podmiotem poprzez posiadane uprawnienia wynikające z okoliczności prawnych lub faktycznych. Jeśli decydujący wpływ na fundację wywiera ustanowiony pełnomocnik, poprzez uprawnienia wynikające z zapisów udzielonego pełnomocnictwa, lub zatrudniona na kontrakcie menedżerskim (lub w innej formie) osoba fizyczna sprawująca funkcję kierowniczą i posiadająca kluczowe uprawnienia wynikające z zawartej umowy, konieczne jest jej zgłoszenie do CRBR jako BR.

Wśród stanowisk wymienionych w otwartym katalogu w ustawie, odnośnie do trustów (a zatem na zasadzie analogii również odnośnie do fundacji) znajduje się także beneficjent, a więc osoba lub grupa osób, w których głównym interesie powstał lub działa podmiot. Fundacje mogą zostać powołane na rzecz określonej grupy osób, np. chorych na daną chorobę. Jednak na gruncie polskiego prawa nie ma możliwości powołania fundacji, której beneficjentem formalnie będzie tylko określona indywidualna osoba lub grupa tych osób, gdyż zgodnie z art. 1 ustawy z 6.04.1984 r. o fundacjach (DzU z 2020 r. poz. 2167) fundacja może być ustanowiona dla realizacji zgodnych z podstawowymi interesami RP celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, w szczególności takich jak ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami.

Zmiany w tym zakresie może wprowadzić planowane przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii dopuszczenie w Polsce ustanawiania fundacji rodzinnych, których celem ma być zapewnianie środków dla wskazanych przez fundatora beneficjentów, w szczególności osób mu bliskich. Obecnie jednak nie ma podstaw, by uznać, że beneficjenci istniejących fundacji (ze względu na to, że są to grupy niedookreślone, obszerne i trudne do zidentyfikowania imiennego) mogą pełnić rolę BR z koniecznością zgłoszenia do CRBR.

Jak więc widzimy w przypadku fundacji, konieczna jest dogłębna analiza uprawnień poszczególnych organów zapisanych w jej statucie i dopiero na tej podstawie może się okazać, że BR są członkowie zarządu, organu nadzoru lub fundator.

Sposób zgłoszenia

Zgłoszenia do CRBR dokonuje się drogą elektroniczną na stronie internetowej crbr.podatki.gov.pl, wybierając opcję „Utwórz zgłoszenie” (należy podać NIP i formę organizacyjną, a później wpisać datę zdarzenia zgodnie z instrukcjami w tym artykule) i wypełniając druk CRBRZG (w momencie pisania artykułu wersja 1).

Zgłaszając członków zarządu, fundatora lub członków rady fundacji jako BR, należy w części B.2. Informacja o udziałach lub uprawnieniach beneficjenta/informacja o funkcji zgłaszającego dla fundacji wskazać osobę będącą BR z tytułu „Inne uprawnienia”, jednocześnie dokonując opisu w polu 24 „Inne uprawnienia” (np. podając funkcję w organie reprezentacji, np. „członek zarządu”, „wiceprezes zarządu”, „fundator” albo „członek rady fundacji”).

W przypadku aktualizacji również należy wybrać opcję „Utwórz zgłoszenie”, a po wprowadzeniu NIP i wybraniu formy organizacyjnej wpisać datę aktualizacji i wybrać opcję „Utwórz nowe zgłoszenie”. Podczas tworzenia zgłoszenia wyświetlą się dane wcześniej zgłoszonych BR. Można zgłosić nowych, usunąć BR lub zmienić jego dane. Zamierzając korektę wcześniejszego zgłoszenia, w którym podano błędne dane, zamiast opcji „Utwórz nowe zgłoszenie” należy wybrać zgłoszenie, które ma być skorygowane ze znajdujących się poniżej, pod informacją „Aktualizacja zgłoszenia” (podane są daty wniosków) i zaakceptować komunikat o modyfikacji zgłoszenia.

Zgłoszenia do CRBR może dokonać jedynie osoba uprawniona do reprezentacji podmiotu (art. 61 ustawy). Pełnomocnicy podmiotu nie są do tego uprawnieni. Jeżeli np. zarząd jest 4-osobowy, ale do składania oświadczeń w imieniu fundacji jest – zgodnie z wpisem KRS – upoważniony prezes samodzielnie lub dwóch członków zarządu łącznie, to zgłoszenie do CRBR może podpisać prezes samodzielnie, jednocześnie podając siebie jako zgłaszającego, lub może takie zgłoszenie podpisać dwóch członków zarządu łącznie, wskazując siebie jako osoby zgłaszające.

Nie należy wpisywać w części B zgłoszenia Dane identyfikacyjne beneficjenta/zgłaszającego jako zgłaszającego wszystkich osób uprawnionych do reprezentacji, jedynie osobę zgłaszającą/osoby zgłaszające. Przy wypełnianiu części B.2 formularza, jeśli beneficjent jest również zgłaszającym, poprzez „+Dodaj informacje o udziałach lub uprawnieniach beneficjenta/informację o funkcji zgłaszającego”, należy zaznaczyć „Zgłaszający” i w pkt 18 określić jego funkcję.

Zgłoszenie musi być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP przez osoby uprawnione do reprezentacji. W przypadku gdy wymagana jest łączna reprezentacja, tj. przez więcej niż jedną osobę, zgłoszenie musi być podpisane przez wszystkie wymagane osoby (nie ma znaczenia kolejność składania podpisów, podpisy kwalifikowane i potwierdzane profilem zaufanym ePUAP mogą być zamieszczane w dowolnej konfiguracji). Zgłoszenie zawiera oświadczenie osoby lub osób dokonujących tego zgłoszenia o prawdziwości informacji zgłaszanych do CRBR.

Podsumowanie

Reasumując: do CRBR należy zgłosić wszystkich BR, zgodnie z ich uprawnieniami zawartymi w statucie lub w umowie, a także na podstawie okoliczności faktycznych. BR może być zarówno członek zarządu, jak i fundator czy członek organu nadzoru. Jeśli BR jest również zgłaszającym (jak w przypadku składających zgłoszenie członków zarządu), należy odnotować to w zgłoszeniu w sposób opisany w artykule. Uprawnienia członków zarządu wykazuje się poprzez wybór opcji „Inne uprawnienia” i podanie funkcji w zarządzie. Data zdarzenia podawana na początku zgłoszenia będzie różna w zależności od tego, czy organizacja została zarejestrowana przed wejściem w życie nowych przepisów, czy po nim. W pierwszym przypadku będzie to data faktycznego przesłania zgłoszenia, a w drugim rejestracji organizacji w KRS. W przypadku aktualizacji data będzie zależna od tego, czy nastąpiła zmiana deklaratoryjna, czy konstytutywna.

Zamknij

Skróty w artykułach

akty prawne, standardy i interpretacje:
 • dyrektywa 112 – dyrektywa Rady 2006/112/WE z 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (DzUrz UE L 347 z 11.12.2006 r.)
 • dyrektywa 2013/34/UE – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z 26.06.2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek (...) (DzUrz UE L 182 z 29.06.2013 r.)
 • Kc – ustawa z 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (DzU z 2023 r. poz. 1610)
 • KIMSF – interpretacje Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej
 • Kks – ustawa z 10.09.1999 r. Kodeks karny skarbowy (DzU z 2023 r. poz. 654)
 • Kp – ustawa z 26.06.1974 r. Kodeks pracy (DzU z 2023 r. poz. 1465)
 • Kpc – ustawa z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (DzU z 2023 r. poz. 1550)
 • Ksh – ustawa z 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (DzU z 2022 r. poz. 1467)
 • KSR – Krajowe Standardy Rachunkowości
 • MSR – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (ang. International Accounting Standards) wydawane od 2002 r. jako MSSF
 • MSSF – Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (ang. International Financial Reporting Standards)
 • Op – ustawa z 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (DzU z 2023 r. poz. 2383)
 • Ppsa – ustawa z 30.08.2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (DzU z 2023 r. poz. 1634)
 • rozporządzenie o instrumentach finansowych – rozporządzenie Ministra Finansów z 12.12.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (DzU z 2017 r. poz. 277)
 • rozporządzenie o konsolidacji – rozporządzenie Ministra Finansów z 25.09.2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych (DzU z 2017 r. poz. 676)
 • rozporządzenie składkowe – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (DzU z 2023 r. poz. 728)
 • rozporządzenie z 13.09.2017 r. – rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (DzU z 2020 r. poz. 342)
 • specustawa – ustawa z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedn. DzU z 2023 r. poz. 1327)
 • uobr – ustawa z 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (DzU z 2023 r. poz. 1015)
 • uor – ustawa z 29.09.1994 r. o rachunkowości (DzU z 2023 r. poz. 120)
 • updof – ustawa z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2022 r. poz. 2647)
 • updop – ustawa z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (DzU z 2022 r. poz. 2587)
 • upol – ustawa z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (DzU z 2023 r. poz. 70)
 • US GAAP – Amerykańskie Standardy Rachunkowości (ang. Generally Accepted Accounting Principles)
 • ustawa akcyzowa – ustawa z 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym (DzU z 2023 r. poz. 1542)
 • ustawa emerytalna – ustawa z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (DzU z 2023 r. poz. 1251)
 • ustawa KAS – ustawa z 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (DzU z 2023 r. poz. 615)
 • ustawa o KRS – ustawa z 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (DzU z 2023 r. poz. 685)
 • ustawa o PCC – ustawa z 9.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (DzU z z 2023 r. poz. 170)
 • ustawa o VAT – ustawa z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU z 2023 r. poz. 1570)
 • ustawa o zfśs – ustawa z 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (DzU z 2023 r. poz. 998)
 • ustawa zasiłkowa – ustawa z 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (DzU z 2022 r. poz. 1732)
 • ustawa zdrowotna – ustawa z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DzU z 2022 r. poz. 2561)
 • usus – ustawa z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2023 r. poz. 1230)
 • uzpd – ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
 • Założenia koncepcyjne MSSF Założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej (Conceptual Framework for Financial Reporting)
pozostałe skróty:
 • CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • EOG – Europejski Obszar Gospodarczy
 • FEP – Fundusz Emerytur Pomostowych
 • FGŚP – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • FP – Fundusz Pracy
 • FS – Fundusz Solidarnościowy
 • IASB – Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
 • IS – izba skarbowa
 • KAS – Krajowa Administracja Skarbowa
 • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa
 • KNF – Komisja Nadzoru Finansowego
 • KRBR – Krajowa Rada Biegłych Rewidentów
 • KRS – Krajowy Rejestr Sądowy
 • KSB – Krajowe Standardy Badania
 • MF – Minister Finansów
 • MPiPS – Minister Pracy i Polityki Społecznej
 • MRiF – Minister Rozwoju i Finansów
 • MRiPS – Minister Rodziny i Polityki Społecznej
 • MSiG – Monitor Sądowy i Gospodarczy
 • NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
 • PANA – Polska Agencja Nadzoru Audytowego
 • PIBR – Polska Izba Biegłych Rewidentów
 • PKD – Polska Klasyfikacja Działalności
 • pkpir – podatkowa księga przychodów i rozchodów
 • PPK – pracownicze plany kapitałowe
 • RM – Rada Ministrów
 • SA – sąd apelacyjny
 • sf – sprawozdanie finansowe
 • skok – spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa
 • SN – Sąd Najwyższy
 • SO – sąd okręgowy
 • TK – Trybunał Konstytucyjny
 • TSUE – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
 • UCS – urząd celno-skarbowy
 • UE – Unia Europejska
 • US – urząd skarbowy
 • WDT – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
 • WNT – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
 • WSA – wojewódzki sąd administracyjny
 • zfśs – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Skróty
Spis treści artykułu
Spis treści:
Stowarzyszenie
Księgowych w Polsce
Najbliższe szkolenia on-line
28.02.2024 CIT „estoński” – działanie mechanizmu i sposób jego wykorzystania przy planowaniu podatkowym z uwzględnieniem aktualnych stanowisk prezentowanych przez organy podatkowe SKwP Warszawa
28.02.2024 Dokumentacja pracownicza od A do Z SKwP Katowice
28.02.2024 Krajowy System e-faktur podatkowo i w praktyce SKwP Kielce
28.02.2024 NKUP-y w małej i dużej firmie – czyli wszystko o wydatkach, których nie można zaliczać do kosztów w 2024 r SKwP Poznań
28.02.2024 Płatnik od podstaw – nowy program obsługi programu Płatnik ZUS SKwP Wrocław
28.02.2024 Podatek VAT – uchwalone i planowane zmiany na 2024 rok. KSeF w praktyce - jak się przygotować do wdrożenia SKwP Kraków
28.02.2024 Potrącenia z wynagrodzenia za pracę, zasiłków i innych świadczeń – warsztat na kazusach SKwP Poznań
28.02.2024 Składki ZUS i zasiłki chorobowe SKwP Częstochowa, SKwP Gdańsk, SKwP Olsztyn, SKwP Zielona Góra
28.02.2024 Sporządzanie list płac pracowników od podstaw w ujęciu praktycznym SKwP Bydgoszcz, SKwP Gorzów Wielkopolski, SKwP Katowice, SKwP Kielce, SKwP Łódź, SKwP Lublin
28.02.2024 Analiza finansowa – poziom zaawansowany SKwP Warszawa
Jak Sztuczna Inteligencja (AI) usprawni pracę księgowych