Zamówienie-Koszyk
Dokończ - Edytuj - Anuluj

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, klikając AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrazisz zgodę na to aby Rachunkowość Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, otwierane adresy url, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz. Informacje gromadzone będą w celu technicznego dostosowanie treści, badania zainteresowań tematami, dostosowania niektórych treści do lokalizacji z której jest odczytywana oraz wyświetlania reklam we własnym serwisie oraz w wykupionych przez nas przestrzeniach reklamowych w Internecie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Klikając w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrażasz zgodę na zapisanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie. W każdej chwili możesz skasować pliki cookie oraz ograniczyć możliwość zapisywania nowych za pomocą ustawień przeglądarki.

Wyrażając zgodę, pozwalasz nam na wyświetlanie spersonalizowanych treści m.in. indywidualne rabaty, informacje o wykupionych przez Ciebie usługach, pomiar reklam i treści.

AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU
account_circle
dehaze

Logowanie

e-mail:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą e-maila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój e-mail wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z e-maila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

e-mail:

Klikając w poniższy link, zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą e-maila

Sprawdzanie danych....

Wypełnianie formularza INF-D-P do PFRON w przypadku pracowników zatrudnianych w ramach działalności statutowej pożytku publicznego i działalności gospodarczej

Mariusz Sobkowiak certyfikowany specjalista ds. rachunkowości, księgowy w organizacji pozarządowej

Fundacja prowadzi działalność statutową pożytku publicznego odpłatną i nieodpłatną oraz działalność gospodarczą. Otrzymuje z PFRON dofinansowanie do wynagrodzeń za zatrudniane osoby niepełnosprawne. Część z nich jest zatrudniona przy działalności gospodarczej fundacji, a część przy nieodpłatnej działalności statutowej. Koszty ponoszone na wynagrodzenia związane z działalnością statutową nieodpłatną, odpłatną i działalnością gospodarczą są zgodnie z przepisami księgowo wyodrębnione.
Czy w przypadku wszystkich pracowników niepełnosprawnych, na których jest przyznawane dofinansowanie do wynagrodzeń, należy w imiennym formularzu INF-D-P do PFRON zaznaczyć odpowiedź twierdzącą w pozycjach dotyczących zatrudnienia u pracodawcy prowadzącego działalność gospodarczą i w pytaniu, czy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną? Czy w formularzu trzeba wykazać efekt zachęty również u pracowników zatrudnionych wyłącznie przy działalności statutowej (niebędącej działalnością gospodarczą)?

Przede wszystkim należy ustalić, czy podmiot ubiegający się o dofinansowanie jest przedsiębiorcą, tj. czy prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów unijnych.

Klasyfikacja podmiotu jako przedsiębiorcy

Pojęcie przedsiębiorcy w prawie unijnym jest rozumiane bardzo szeroko i obejmuje wszystkie kategorie podmiotów zaangażowanych w działalność gospodarczą, niezależnie od formy prawnej i źródeł ich finansowania. Co więcej, nie ma znaczenia, czy prawo krajowe nadaje danemu podmiotowi status przedsiębiorcy ani czy jest on nastawiony na zysk. Zgodnie z orzecznictwem TSUE przez „działalność gospodarczą” należy rozumieć oferowanie towarów i usług na rynku, przy czym pojęcie to dotyczy zarówno działalności produkcyjnej, dystrybucyjnej, jak i usługowej (np. wyroki TSUE z 12.07.2012 r., C-138/11, i 1.07.2008 r., C-49/07). Przykładowo podmiot po zaklasyfikowaniu zgodnie z prawem krajowym jako fundacja lub stowarzyszenie może jednak zostać uznany za przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Ponadto klasyfikacja podmiotu jako przedsiębiorstwo zawsze odnosi się do konkretnej działalności. Podmiot, który prowadzi zarówno działalność gospodarczą, jak i niegospodarczą w przepisach unijnych uznaje się za przedsiębiorstwo jedynie w odniesieniu do działalności gospodarczej (tak np. w Komunikacie Komisji Europejskiej nr 2012/C8/02 w sprawie stosowania reguł UE w dziedzinie pomocy państw w odniesieniu do rekompensaty z tytułu usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (DzUrz UE C z 11.01.2012 r.).

Dwie stawki dofinansowania

W świetle powyższego w zakresie dofinansowania do wynagrodzeń z PFRON podmiot prowadzący jednocześnie działalność gospodarczą i niegospodarczą może być traktowany zarówno jako przedsiębiorca, jak i jako pracodawca nieprowadzący działalności gospodarczej – w zależności, czy pracownicy, których dotyczy dofinansowanie, są zatrudnieni przy działalności gospodarczej, czy przy innych formach działalności. W efekcie pracodawca, który prowadzi jednocześnie w świetle przepisów unijnych działalność gospodarczą i niegospodarczą, może pobierać dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych zarówno w wysokości 75%, jak i 90% kosztów płacy, co jest odnotowywane odpowiednio w imiennym formularzu INF-D-P.

Dwie różne stawki dofinansowania wynikają z art. 26a pkt 4 ustawy z 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (DzU z 2021 r. poz. 573), zgodnie z którym kwota miesięcznego dofinansowania nie może przekroczyć 90% faktycznie i terminowo poniesionych miesięcznych kosztów płacy, a w przypadku pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą, w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej – 75% tych kosztów.

Aby pobierać dofinansowanie stanowiące równowartość 90% kosztów płacy, niepełnosprawny musi być zatrudniony w związku z niegospodarczą działalnością pracodawcy (np. w ramach statutowej działalności pożytku publicznego), a ponadto:

 • działalność gospodarcza i niegospodarcza muszą być wyraźnie rozdzielone (także w zakresie źródeł ich finansowania),
 • pracodawca musi być w stanie właściwie przypisywać koszty i przychody do poszczególnych rodzajów działalności (nie może zachodzić tzw. krzyżowe dotowanie działalności gospodarczej).

Wprawdzie brak rozdzielności rachunkowej obu kategorii działalności komercyjnej i niekomercyjnej nie uniemożliwia udzielenia podmiotowi wsparcia ze środków publicznych, a jedynie powoduje, że wsparcie – mimo że może dotyczyć działalności statutowej – powinno być w całości udzielane z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej (a więc przy dofinansowaniu do 75% kosztów wynagrodzeń).

Niezbędne formularze

Jeżeli pracodawca będzie ubiegać się o dofinansowanie na pracowników zatrudnionych zarówno w części gospodarczej, jak i niegospodarczej prowadzonej działalności (a finansowanie obu rodzajów działalności można wyraźnie rozdzielić):

 • na wniosku Wn-D w poz. 9 należy wybrać odpowiedni kod wielkości przedsiębiorcy, ustalony na podstawie zał. nr I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z 17.06.2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (DzUrz UE L 187 z 26.06.2014 r.) i zależny od liczby zatrudnionych pracowników oraz rocznych obrotów netto ze sprzedaży towarów, wyrobów, usług i operacji finansowych,
 • na formularzu INF-D-P pracownika zatrudnionego:
  • w gospodarczej części działalności należy odpowiedzieć twierdząco na pyt. 46 (czy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną), pyt. 47 (czy pracownik jest zatrudniony u pracodawcy prowadzącego działalność gospodarczą) i pyt. 48 (po uprzednim zbadaniu efektu zachęty na miesiąc podjęcia pracy przez osobę niepełnosprawną, której INF-D-P dotyczy – to warunek konieczny do otrzymania pomocy),
  • w wyodrębnionej niegospodarczej części działalności należy zaznaczyć „nie” przy pyt. 46 i 47, a „tak” przy pyt. 48 (mimo że pracodawca nie ma obowiązku badać efektu zachęty na tego pracownika),
 • do wniosku Wn-D należy załączyć również formularz INF-O-PP, do którego składania zobowiązani są pracodawcy prowadzący działalność gospodarczą (dofinansowanie do wynagrodzeń stanowi dla nich pomoc publiczną).

Opisany w artykule sposób postępowania skonsultowano z Wydziałem ds. Analiz Departamentu ds. Rynku Pracy PFRON.

Zamknij

Skróty w artykułach

akty prawne, standardy i interpretacje:
 • dyrektywa 112 – dyrektywa Rady 2006/112/WE z 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (DzUrz UE L 347 z 11.12.2006 r.)
 • dyrektywa 2013/34/UE – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z 26.06.2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek (...) (DzUrz UE L 182 z 29.06.2013 r.)
 • Kc – ustawa z 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (DzU z 2023 r. poz. 1610)
 • KIMSF – interpretacje Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej
 • Kks – ustawa z 10.09.1999 r. Kodeks karny skarbowy (DzU z 2023 r. poz. 654)
 • Kp – ustawa z 26.06.1974 r. Kodeks pracy (DzU z 2023 r. poz. 1465)
 • Kpc – ustawa z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (DzU z 2023 r. poz. 1550)
 • Ksh – ustawa z 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (DzU z 2022 r. poz. 1467)
 • KSR – Krajowe Standardy Rachunkowości
 • MSR – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (ang. International Accounting Standards) wydawane od 2002 r. jako MSSF
 • MSSF – Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (ang. International Financial Reporting Standards)
 • Op – ustawa z 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (DzU z 2023 r. poz. 2383)
 • Ppsa – ustawa z 30.08.2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (DzU z 2023 r. poz. 1634)
 • rozporządzenie o instrumentach finansowych – rozporządzenie Ministra Finansów z 12.12.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (DzU z 2017 r. poz. 277)
 • rozporządzenie o konsolidacji – rozporządzenie Ministra Finansów z 25.09.2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych (DzU z 2017 r. poz. 676)
 • rozporządzenie składkowe – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (DzU z 2023 r. poz. 728)
 • rozporządzenie z 13.09.2017 r. – rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (DzU z 2020 r. poz. 342)
 • specustawa – ustawa z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedn. DzU z 2023 r. poz. 1327)
 • uobr – ustawa z 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (DzU z 2023 r. poz. 1015)
 • uor – ustawa z 29.09.1994 r. o rachunkowości (DzU z 2023 r. poz. 120)
 • updof – ustawa z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2022 r. poz. 2647)
 • updop – ustawa z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (DzU z 2022 r. poz. 2587)
 • upol – ustawa z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (DzU z 2023 r. poz. 70)
 • US GAAP – Amerykańskie Standardy Rachunkowości (ang. Generally Accepted Accounting Principles)
 • ustawa akcyzowa – ustawa z 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym (DzU z 2023 r. poz. 1542)
 • ustawa emerytalna – ustawa z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (DzU z 2023 r. poz. 1251)
 • ustawa KAS – ustawa z 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (DzU z 2023 r. poz. 615)
 • ustawa o KRS – ustawa z 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (DzU z 2023 r. poz. 685)
 • ustawa o PCC – ustawa z 9.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (DzU z z 2023 r. poz. 170)
 • ustawa o VAT – ustawa z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU z 2023 r. poz. 1570)
 • ustawa o zfśs – ustawa z 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (DzU z 2023 r. poz. 998)
 • ustawa zasiłkowa – ustawa z 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (DzU z 2022 r. poz. 1732)
 • ustawa zdrowotna – ustawa z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DzU z 2022 r. poz. 2561)
 • usus – ustawa z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2023 r. poz. 1230)
 • uzpd – ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
 • Założenia koncepcyjne MSSF Założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej (Conceptual Framework for Financial Reporting)
pozostałe skróty:
 • CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • EOG – Europejski Obszar Gospodarczy
 • FEP – Fundusz Emerytur Pomostowych
 • FGŚP – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • FP – Fundusz Pracy
 • FS – Fundusz Solidarnościowy
 • IASB – Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
 • IS – izba skarbowa
 • KAS – Krajowa Administracja Skarbowa
 • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa
 • KNF – Komisja Nadzoru Finansowego
 • KRBR – Krajowa Rada Biegłych Rewidentów
 • KRS – Krajowy Rejestr Sądowy
 • KSB – Krajowe Standardy Badania
 • MF – Minister Finansów
 • MPiPS – Minister Pracy i Polityki Społecznej
 • MRiF – Minister Rozwoju i Finansów
 • MRiPS – Minister Rodziny i Polityki Społecznej
 • MSiG – Monitor Sądowy i Gospodarczy
 • NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
 • PANA – Polska Agencja Nadzoru Audytowego
 • PIBR – Polska Izba Biegłych Rewidentów
 • PKD – Polska Klasyfikacja Działalności
 • pkpir – podatkowa księga przychodów i rozchodów
 • PPK – pracownicze plany kapitałowe
 • RM – Rada Ministrów
 • SA – sąd apelacyjny
 • sf – sprawozdanie finansowe
 • skok – spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa
 • SN – Sąd Najwyższy
 • SO – sąd okręgowy
 • TK – Trybunał Konstytucyjny
 • TSUE – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
 • UCS – urząd celno-skarbowy
 • UE – Unia Europejska
 • US – urząd skarbowy
 • WDT – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
 • WNT – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
 • WSA – wojewódzki sąd administracyjny
 • zfśs – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Skróty w tekście
Spis treści artykułu
Spis treści:
Kursy dla księgowych