Wsteczna rejestracja w celu odliczenia VAT

Aleksander Woźniak

Nabywca kilku apartamentów hotelowych chce odliczyć podatek naliczony wynikający z faktur, które otrzymał przy zakupie tych lokali, gdy nie był jeszcze zarejestrowany dla celów VAT.
Czy faktycznie będzie mógł skorzystać z odliczenia? Czy w tym celu może się zarejestrować z datą wsteczną, by złożyć deklaracje za tamten okres i obniżyć VAT należny o naliczony?

Ustawa o VAT nie pozbawia podatnika prawa do odliczenia podatku naliczonego w cenie zakupów poczynionych przed rejestracją dla celów VAT. Ważne, żeby kupione towary i usługi były wykorzystywane do bieżących lub przyszłych czynności opodatkowanych. To podstawowy warunek odliczenia (art. 86 ust. 1 ustawy o VAT) i zakładamy, że jest on spełniony, czyli apartamenty są lub będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych VAT.

 • TSUE – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
 • ustawa o VAT – ustawa o podatku od towarów i usług
 • JPK – Jednolity Plik Kontrolny
 • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa

Z art. 88 ust. 4 wynika jednak, że obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (wyjątek dotyczy nabycia nowego środka transportu).

Przepis ten nie odbiera definitywnie prawa do odliczenia VAT, a jedynie wskazuje, kiedy można z tego prawa skorzystać. Podatnik nabywa więc prawo do odliczenia podatku naliczonego w momencie otrzymania faktury, lecz aby uprawnienie to zrealizować, musi posiadać status podatnika VAT czynnego – stwierdziła KIS w interpretacji z 29.07.2020 (0113-KDIPT1-3.4012.401.2020.1.OS).

Zarówno w niej, jak i w piśmie KIS z 13.08.2020 (0112-KDIL1-2.4012.207.2020.2.PG) czytamy: Trzeba rozróżnić moment powstania prawa do odliczenia od momentu skorzystania z tego prawa. Realizacja prawa do odliczenia następuje poprzez złożenie deklaracji podatkowej, wyrażającej wolę skorzystania przez podatnika z prawa do odliczenia i aby skutecznie zrealizować powstałe uprawnienie, podatnik musi usunąć – najpóźniej przed skorzystaniem z tego prawa – wszelkie przesłanki negatywne, w tym brak rejestracji, który uniemożliwia identyfikowanie go jako podatnika.

Taką wykładnię potwierdzają wyroki TSUE w sprawach C-400/98, C-268/83, C-110/94 oraz C-385/09.

Jest to konsekwencją zasady neutralności VAT, wyrażającej się w prawie każdego podatnika VAT do obniżenia podatku należnego, o ile podatnik wykaże, że zakupy były związane z bieżącą lub z przyszłą działalnością opodatkowaną.

Zasady ogólne

Jeżeli lokale nie były do tej pory w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, to co do zasady prawo do odliczenia VAT przysługuje w rozliczeniu za okres, w którym łącznie zostały spełnione przesłanki art. 86 ust. 10 i 10b pkt 1, bądź w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Podatek naliczony wynikający z faktur zakupu można zatem odliczyć za okres rozliczeniowy, w którym w odniesieniu do nabytych towarów i usług powstał obowiązek podatkowy (art. 86 ust. 10), ale nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę (art. 86 ust. 10b pkt 1).

Jeżeli podatnik nie odliczy VAT w żadnej z trzech deklaracji, to może je potem skorygować, lecz nie później niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało u niego prawo do odliczenia (zob. interpretacje KIS z 14.08.2020, 0113-KDIPT1-3.4012.448.2020.2.KS, 28.08.2018, 0115-KDIT1-1.4012.484.2018.1.BS, i 15.05.2017, 1462-IPPP1.4512.111.2017.2.MPE).

Rejestracja z mocą wstecz

Istnieje możliwość zarejestrowania się wstecznie, w celu złożenia deklaracji za miniony okres i obniżenia w nich podatku należnego o naliczony. Potwierdza to wiele interpretacji KIS, m.in. z 6.10.2020 (0113-KDIPT1-3.4012.587.2020.1.KS).

Należy przy tym odróżnić dwie sytuacje. Pierwsza sytuacja – gdy podatnik, mimo formalnego braku rejestracji do celów VAT, zachowywał się jak zarejestrowany czynny podatnik VAT (wystawiał faktury, składał deklaracje, przesyłał JPK_VAT) i – druga – gdy podatnik nie wykonywał czynności opodatkowanych lub korzystał ze zwolnienia podmiotowego z VAT.

Jeżeli zachowanie podatnika wskazuje, że od chwili rozpoczęcia działalności zamierzał być czynnym podatnikiem VAT, a jedynie nie zarejestrował się dla celów tego podatku (np. przez niedopatrzenie), to może złożyć zgłoszenie rejestracyjne VAT-R wstecznie, tj. ze wskazaniem daty faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej (czyli dnia, od którego zaczął wykonywać czynności opodatkowane). Dzięki temu odliczy VAT naliczony już od momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej, w deklaracjach VAT-7 za poszczególne okresy rozliczeniowe, mimo że zgłoszenie rejestracyjne VAT-R złożył później (zob. wspomniane interpretacje z 29.07.2020 i 6.10.2020).

Korekta zgłoszenia VAT-R

Istnieje też możliwość skorygowania złożonego zgłoszenia rejestracyjnego – po to, aby data rezygnacji ze zwolnienia była datą wystawienia przez sprzedawcę pierwszej faktury uprawniającej nabywcę do odliczenia VAT.

Potwierdza to interpretacja KIS z 27.01.2020 (0111-KDIB3-3.4012.528.2019.1.MS).

Podatniczka zarejestrowała w CEIDG działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z) i w tym samym dniu złożyła formularz VAT-R. Wybrała opodatkowanie, a więc zrezygnowała ze zwolnienia wskazanego w art. 113 ust. 1. Potem jednak zorientowała się, że mogłaby zrezygnować ze zwolnienia z wcześniejszą datą (sprzed 2 lat), tak aby data rezygnacji ze zwolnienia była datą wystawienia przez sprzedawcę pierwszej faktury zaliczkowej, uprawniającej do odliczenia podatku naliczonego.

KIS potwierdziła, że jest to możliwe poprzez złożenie aktualizacji zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R.

W tym celu, jak czytamy w interpretacji, podatnik powinien:

 • złożyć korektę VAT-R tak, aby wskazana data rezygnacji ze zwolnienia (na podstawie art. 113 ust. 1) była datą wystawienia przez sprzedawcę nieruchomości pierwszej faktury zaliczkowej,
 • złożyć deklaracje VAT-7 za wszystkie miesiące, w których miał obowiązek je złożyć za okres wynikający z korekty VAT-R, uwzględniając w nich faktury zaliczkowe wystawione przez sprzedawcę nieruchomości,
 • wykazać w złożonych deklaracjach VAT-7 nadwyżkę VAT naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy.

W praktyce może to skutkować zwrotem nadwyżki VAT na rachunek bankowy w ciągu 180 dni, jeżeli w czasie, za który byłyby złożone deklaracje, podatnik nie wykonywał czynności opodatkowanych.

Zmiana przeznaczenia

Z pytania nie wynika, co było powodem niewykonywania do tej pory czynności opodatkowanych (np. usług najmu) przez nabywcę apartamentów. Czy był to brak takich czynności w ogóle, czy np. wykonywanie ich w okresie korzystania ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 (czyli ze względu na sprzedaż nieprzekraczającą w skali roku 200 tys. zł)?

Ma to zasadnicze znaczenie. Jeżeli lokale były już wykorzystywane, lecz do czynności niepodlegających opodatkowaniu lub zwolnionych z VAT, a następnie podatnik zmienił ich przeznaczenie, to może jedynie skorygować VAT naliczony proporcjonalnie do okresu wykorzystywania tych lokali do czynności opodatkowanych.

Zgodnie z art. 91 ust. 7 w zw. z art. 91 ust. 2, w razie zmiany przeznaczenia nabytych towarów i usług, podatek naliczony koryguje się w okresie:

 • 5 lat – gdy przedmiotem nabycia były środki trwałe lub wnip podlegające amortyzacji, o wartości początkowej przekraczającej 15 tys. zł (także grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych lub wnip nabywcy),
 • 10 lat – gdy przedmiotem nabycia były nieruchomości i prawa wieczystego użytkowania gruntów.

Roczna korekta dotyczy 1/5, a w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów – 1/10 kwoty podatku naliczonego przy ich nabyciu lub wytworzeniu. Następuje w deklaracji podatkowej składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który dokonuje się korekty.

Zmiana sposobu wykorzystania lokali może nastąpić w momencie zarejestrowania się przez podatnika dla celów VAT (poprzez złożenie VAT-R).

We wspomnianym piśmie z 13.08.2020 KIS wyjaśniła, że w takiej sytuacji nie jest możliwe zarejestrowanie się dla celów VAT z datą wsteczną i złożenie deklaracji za okres, kiedy podatnik działał jako podatnik zwolniony z VAT.

Wnioskodawczyni, oddając lokale niemieszkalne w najem w roku 2017, w sposób pełny świadomy nie chciała wykonywać tych czynności jako podatnik VAT czynny. Dopiero w chwili obecnej chce się ona zarejestrować jako czynny podatnik VAT, ponieważ chce odzyskać zapłacony naliczony podatek VAT zawarty w fakturach zakupu lokali – uzasadniła KIS.

Stwierdziła zatem, że dopiero z chwilą rezygnacji ze zwolnienia i zarejestrowania się jako podatnik VAT czynny podatniczka nabędzie uprawnienie do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabytymi lokalami. Odliczy go na zasadach wynikających z art. 91, czyli proporcjonalnie do okresu wykorzystywania tych lokali do czynności opodatkowanych w okresie 10 lat od ich nabycia.

Korekta deklaracji

Korekty VAT naliczonego wskutek zmiany przeznaczenia nabytych towarów i usług (o której mowa w art. 91) nie należy mylić z korektą deklaracji w rozumieniu art. 86 ust. 13. Są to dwa całkiem różne pojęcia.

Jak już wspomniano, art. 86 ust. 13 uprawnia do realizacji przysługującego prawa do odliczenia VAT nie później niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym prawo to powstało, jeżeli podatnik nie odliczył VAT w deklaracji za bieżący okres rozliczeniowy lub jeden z dwóch następnych okresów (art. 86 ust. 11).

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Temat: „VAT”
Podatek od towarów i usług

Preferencje w VAT związane z pandemią COVID-19

W grudniu 2020 przywrócono stawkę 0% VAT dla darowizn laptopów i tabletów dla szkół. Zostały nią też objęte kolejne rodzaje sprzętu, a także dostawy, WNT i import testów diagnostycznych w kierunku SARS-CoV-2 oraz szczepionek przeciwko COVID-19.
Objaśnienia MF

Jaka stawka VAT od kontraktów drogowych

Usługi świadczone w ramach kontraktów kompleksowego utrzymania dróg – jako usługi kompleksowe – są objęte podstawową stawką VAT (23%). Natomiast przy innych kontraktach (wywołaniowych, rozproszonych) każda z usług jest opodatkowana z zastosowaniem stawki VAT dla niej właściwej, w tym preferencyjnej 8% (np. usługi usuwania śniegu czy zagospodarowania terenów zieleni).
CIT i PIT

Potrącenie wierzytelności – skutki podatkowe

Nierzadko zdarza się, że dwaj przedsiębiorcy są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami. Jednym z powszechnie stosowanych sposobów rozliczania jest wówczas potrącenie.

Instytucja potrącenia wierzytelności wzajemnych ma na celu m.in. ograniczenie powstawania dodatkowych kosztów dla rozliczających się stron (np. z tytułu opłat związanych z przelewami bankowymi) oraz uproszczenie systemu rozliczeń.

VAT

Firma zapłaci VAT z „pustej” faktury wystawionej przez pełnomocnika

Nie można mówić o bezprawnym wykorzystaniu przez inny podmiot (pełnomocnika) danych podatnika, gdy ten powierzył mu całość swoich spraw gospodarczych.
Dowody księgowe

Skan faktury jako dowód księgowy i podstawa do odliczenia VAT

Spółka po otrzymaniu papierowej faktury zakupu skanuje ją i wprowadza do elektronicznego systemu obiegu dokumentów. Po zapisaniu skanu w bazie danych faktura papierowa zostaje zniszczona. Skany, po zatwierdzeniu ich pod względem merytorycznym, rachunkowym i podatkowym przez upoważnionych pracowników spółki, zgodnie z obowiązującymi procedurami, są podstawą do ujęcia operacji w księgach rachunkowych oraz rozliczeniu podatkowym. Taki sposób obiegu dokumentów zapewnia oszczędność czasu oraz istotnie zmniejsza koszty ich archiwizacji.
Czy jest w pełni akceptowany przez fiskusa?
Kasy rejestrujące

Zwrot towaru przy sprzedaży wysyłkowej bez podpisanego protokołu zwrotu – korekta VAT

Spółka sprzedaje towary w systemie wysyłkowym osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Sprzedaż jest ewidencjonowana za pomocą kasy on-line. Towary są dostarczane kurierem wraz z paragonem sprzedaży. Klienci mają prawo do odstąpienia od zakupu w ciągu 14 dni. Protokół zwrotu lub dokument zwrotu towarów (zwrot do paragonu) powinien być podpisany i przesłany przez klienta np. wraz ze zwracanym towarem.
Niestety, tylko część klientów przesyła te dokumenty, a nie można ich skutecznie wyegzekwować, bo zgodnie z prawem konsumenckim nie mogą być warunkiem odstąpienia od umowy ani zwrotu pieniędzy. Czy mimo to spółka ma prawo do obniżenia podstawy opodatkowania o wartość zwróconych towarów?
Nadmieńmy, że spółka prowadzi ewidencję korekt kasowych, w której rejestruje zwroty. Dołącza do niej dokumenty potwierdzające sprzedaż, gdy zostały odesłane wraz z towarem lub przesłane e-mailem. W innych przypadkach rodzaj dokumentu oraz jego numer i data są ustalane na podstawie nazwiska osoby zwracającej towar, nazwy lub etykiety produktu.
Podatki i prawo gospodarcze

Kurs waluty stosowany do przeliczenia zbiorczej faktury korygującej wartość WNT

Firma otrzymała od kontrahenta z UE fakturę korygującą, wystawioną 28.12.2020 r. Korekta dotyczy zwróconych przez nas w styczniu 2021 r. materiałów, które zostały zakupione w 2020 r. Ponieważ materiały zawierały wady, złożono kilka reklamacji. Kontrahent uznał je dopiero w grudniu i wystawił jedną fakturę korygującą, dotyczącą kilku faktur zakupu z 2020 r.
Jaki kurs waluty obcej dla celów VAT oraz podatku dochodowego zastosować do przeliczenia wartości korekty na złote? Czy powinniśmy przyjąć średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury korygującej, czy taki sam kurs waluty obcej, jaki został zastosowany przy rozliczeniu transakcji pierwotnej (w tym przypadku kilka kursów)?

Ani ustawa o VAT, ani ustawy o podatku dochodowym nie regulują wprost kwestii, jaki kurs waluty obcej należy zastosować w odniesieniu do faktur korygujących.

Podatki i prawo gospodarcze

Korekta cen transferowych poza zakresem VAT

Spółka córka produkuje urządzenia przemysłowe na zlecenie spółki matki. Ta ma 100% udziałów w spółce córce. Odpowiada za projektowanie i dystrybucję urządzeń. Spółka córka całą produkcję sprzedaje do spółki matki. Po analizie cen stosowanych w transakcjach z lat 2019 i 2020 obie spółki postanowiły dokonać w 2021 r. korekty cen transferowych w celu dostosowania rentowności spółki córki do poziomu rynkowego. Celem korekty nie jest podwyższenie ani obniżenie stosowanych cen, korekta błędów czy udzielenie rabatów, lecz wyłącznie skorygowanie poziomu rentowności spółki córki za ww. lata. W jej wyniku przychody spółki córki ulegną zwiększeniu.
Czy ta korekta pozostaje poza zakresem opodatkowania VAT i może być udokumentowana notą księgową, a nie fakturą?

Tak. W opisanym przypadku w wyniku korekty poziomu rentowności spółki córki nie doszło do dostawy towarów (w szczególności do przeniesienia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel).

Podatki 2021

Pakiet SLIM VAT – uproszczenia w rozliczaniu podatku od towarów i usług

Od 1.01.2021 r. na skutek nowelizacji ustawy o VAT obowiązują nowe zasady ujmowania korekt – zmniejszających i zwiększających sprzedaż. Wprowadzono też wiele innych zmian m.in. w zakresie odliczenia podatku naliczonego.

Robocza nazwa ustawy nowelizującej, przyjęta przez Ministerstwo Finansów, SLIM VAT – to akronim utworzony ze słów simple, local i modern, a więc w założeniu rozliczenie VAT po zmianach powinno być proste, lepiej dostosowane do specyfiki polskiego rynku, a także nowoczesne. Rzeczywiście, większość wprowadzonych w ustawie o VAT zmian jest dla podatników korzystna, choć niektóre wywołują kontrowersje.

Slim VAT

Nowości w podatku od towarów i usług od 1.01.2021

Zmieniły się m.in. terminy odliczania podatku naliczonego, zasady korygowania podstawy opodatkowania, przeliczania kursów walut dla celów VAT, rozliczania zaliczek w eksporcie, odliczania VAT przy nabyciu usług noclegowych, a także limit jednorazowych prezentów o małej wartości.

Te i inne nowości wprowadza ustawa z 27.11.2020 o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 2419), nazywana potocznie SLIM VAT.

VAT

Zmiana nabywcy z pracodawcy na pracownika na fakturze

Przy zakupie okularów klient podał NIP swojego pracodawcy, w związku z czym faktura dokumentująca zakup została wystawiona na ten podmiot. Po kilku dniach klient poinformował, że NIP pracodawcy podał przez pomyłkę i poprosił o korektę faktury na swoje imię i nazwisko.
Czy możemy wystawić taką fakturę korygującą?

Z art. 106j ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT wynika, że stwierdzenie pomyłki w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury skutkuje obowiązkiem wystawienia faktury korygującej. Na podstawie tego przepisu fakturę korygującą wystawia się m.in., jeżeli na fakturze pierwotnej został błędnie wskazany nabywca.

VAT

Faktur uproszczonych w postaci paragonu z NIP nadal nie trzeba odrębnie wykazywać w JPK_VAT

Zgodnie z zapowiedziami do końca czerwca 2021 przedłużono okres, w którym nie ma konieczności odrębnego wykazywania faktur uproszczonych – w postaci paragonów z NIP nabywcy do 450 zł/100 euro – w ewidencji VAT.

Taki sposób postępowania wynika z § 11a rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15.10.2019 w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (DzU poz. 1988). Przepis ten obowiązuje od 1.10.2020 i początkowo przewidywał, że paragony z NIP nabywcy nie będą ujmowane w ewidencji VAT (i nowym pliku JPK_VAT) do 31.12.2020. Termin ten został wydłużony do 30.06.2021 mocą rozporządzenia MFFiPR z 17.12.2020 (DzU poz. 2326), które weszło w życie 31.12.2020.

Transakcje unijne

Stawka 0% VAT dla dostawy wewnątrzwspólnotowej – objaśnienia MF

MF wyjaśnił zasady dokumentowania WDT dla celów stosowania zerowej stawki – zgodnie z unijnym rozporządzeniem i ustawą o VAT.

Reguły dokumentowania wywozu towarów i ich dostarczenia do nabywcy na terytorium innego Państwa UE w ramach WDT regulują art. 42 ust. 3–5 i 11 ustawy o VAT, a od 1.01.2020 także przepisy rozporządzenia wykonawczego (282/2011) do dyrektywy. W „Objaśnieniach podatkowych z 17.12.2020 w sprawie dokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dla celów podatku od towarów i usług” MF wskazał, jak interpretować ww. unormowania.

JPK_VAT

Kod GTU 12 a usługi badania – komunikat PIBR

Usługi badania sprawozdań finansowych nie muszą być przez firmy audytorskie oznaczane kodem GTU 12 w ewidencji VAT i nowym pliku JPK_VAT.

Potwierdza to komunikat Polskiej Izby Biegłych Rewidentów z 28.12.2020, zamieszczony na jej stronie internetowej, w którym powołano się na wyjaśnienia KIS. PIBR zwróciła się do KIS w związku z wątpliwościami firm audytorskich co do stosowania oznaczenia GTU 12 do usług audytorskich w zakresie badania sprawozdań finansowych.

VAT

Czy odstępne jest opodatkowane VAT

Działalność przedsiębiorcy opiera się na skupowaniu od osób fizycznych niebędących podatnikami VAT towarów używanych, a następnie ich sprzedaży ostatecznym odbiorcom. Zdarza się, że przed zawarciem właściwej umowy sprzedaży sprzedający decydują się na zawarcie umowy przedwstępnej. Na jej podstawie sprzedający otrzymuje od przedsiębiorcy zaliczkę na poczet późniejszej dostawy towaru. Umowa przedwstępna daje stronom możliwość odstąpienia od niej bez podania przyczyny, za zapłatą odstępnego.
Czy odstępne wpłacone na rzecz przedsiębiorcy podlega VAT?

Opodatkowana VAT jest odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju (art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT). Przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1 tej ustawy). Świadczeniem usług jest natomiast każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów, w tym również zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności bądź sytuacji (art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT).

VAT

Przekazanie na cele osobiste samochodu wykupionego z leasingu – podstawa opodatkowania VAT

Przedsiębiorca 1,5 roku temu wykupił samochód z leasingu i odliczył 50% VAT z faktury zakupu. Obecnie planuje przekazać samochód na cele osobiste.
Czy VAT powinien naliczyć od ceny netto wykupu samochodu z leasingu?

Przez podlegającą VAT dostawę towarów rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa (w tym m.in. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika), jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych (art. 7 ust. 2 ustawy o VAT).

VAT

Wcześniejsze rozwiązanie umowy leasingu a korekta odliczenia VAT

Spółka z o.o. użytkuje samochód osobowy na podstawie umowy leasingu operacyjnego zawartej w styczniu 2020 (na 36 mies.). Uiściła opłatę wstępną i płaci raty miesięczne, od których odlicza VAT. W październiku 2020 w pojeździe ujawniła się istotna wada, ukryta przez sprzedającego w dniu zawarcia umowy. Chodzi o stan techniczny auta – zatajono szkodę całkowitą – jego rzeczywista wartość okazała się więc być zawyżona. Spółka rozważa cesję umowy leasingu na sprzedającego bądź wykupienie leasingowanego auta, a następnie odsprzedanie go sprzedającemu albo zamianę leasingowanego pojazdu na wolny od wad. W każdym przypadku skutkuje to wcześniejszym rozwiązaniem umowy leasingu.
Czy spółka będzie obowiązana do korekty VAT odliczonego od opłat leasingowych?

Nie. Wszystkie czynności, które rozważa spółka, będą czynnościami odrębnymi od umowy leasingu, na podstawie której spółka użytkuje samochód osobowy, niezwiązanymi z tą umową. W momencie zakończenia umowy leasingu (a także rozwiązania tej umowy przed jej zakończeniem) nie ma konieczności korygowania kwot podatku naliczonego odliczonego od opłat leasingowych za okresy rozliczeniowe, w których samochód służył działalności gospodarczej spółki. Żaden przepis ustawy o VAT nie nakłada takiego obowiązku.

JPK_VAT

Brak faktur dotyczących WNT oraz importu usług a nowy plik JPK_VAT

Jak wykazać w JPK_VAT import usług i WNT, jeżeli nie otrzymaliśmy jeszcze faktury dokumentującej zakup? Czy powinniśmy ująć dowód wewnętrzny z oznaczeniem WEW?

Od 1.10.2020 istnieje obowiązek wykazywania w ewidencji VAT i nowym pliku JPK_VAT oznaczeń niektórych dowodów sprzedaży i zakupu. Należą do nich dowody wewnętrzne (dla których właściwe jest oznaczenie WEW) – zob. § 10 ust. 5 pkt 2 oraz § 11 ust. 8 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15.10.2019 w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (DzU poz. 1988).

JPK_VAT

Wynajem miejsca na reklamę na sklepowym regale a oznaczenie GTU 12

Przedsiębiorca prowadzący sklep wynajmuje miejsce na sklepowym regale pod reklamy i informacje o promocjach sprzedawanych w sklepie towarów.
Czy świadczenie takich usług powinno być oznaczane w ewidencji VAT i pliku JPK_VAT kodem GTU 12?

Od 1.10.2020 istnieje obowiązek wykazywania w ewidencji VAT oznaczeń liczbowych od 01 do 13 dotyczących niektórych towarów i usług (zob. § 10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15.10.2019 w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (DzU poz. 1988). Analogiczne oznaczenia powinny być wykazywane w nowym pliku JPK_VAT poprzez zaznaczanie wartości „1” w polach GTU_01–GTU_13.

JPK_VAT

Sprzedaż opodatkowana od marży, udokumentowana paragonem i fakturą – w pliku JPK_VAT

Przedsiębiorca sprzedaje używane samochody z zastosowaniem procedury marży. Każdą sprzedaż ewidencjonuje przy zastosowaniu kasy rejestrującej i dodatkowo fakturą.
Jak należy wykazywać ją w nowym pliku JPK_VAT?

Podatnicy stosujący procedurę opodatkowania marży do dostaw towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków w części ewidencyjnej nowego pliku JPK_VAT wykazują, co do zasady:

 • w polach dotyczących właściwej stawki VAT – podstawę opodatkowania (tj. kwotę marży pomniejszoną o podatek należny) i jednostkową kwotę podatku na podstawie faktycznego dokumentu sprzedaży, ze wskazaniem stosowanej procedury (poprzez wpisanie wartości „1” w polu MR_UZ), z podaniem danych kontrahenta oraz daty i numeru dokumentu sprzedaży,
 • w polu „SprzedazVAT_Marza” – łączne kwoty brutto.

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....