Tarcza 7.0 – co oferuje pracodawcom, płatnikom i przedsiębiorcom

Renata Majewska Biuro Kadr i Płac

Od lutego 2021 niektórzy przedsiębiorcy znowu mogą skorzystać ze zwolnienia ze składek, świadczenia postojowego, dofinansowania do pensji pracobiorców oraz dotacji z PUP.

Nową „epidemiczną” pomoc przewiduje rozporządzenie RM z 19.01.2021 w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (DzU poz. 152, dalej rozporządzenie lub tarcza 7.0), które weszło w życie 1.02.2021. Stanowi przedłużenie i uzupełnienie tarczy 6.0, oferując wsparcie w kwocie ok. 40 mld zł.

Zwolnienie ze składek ZUS

 • FP – Fundusz Pracy
 • FGŚP – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • FEP – Fundusz Emerytur Pomostowych
 • ustawa o VAT – ustawa o podatku od towarów i usług
 • usus – ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych
 • US – Urząd Skarbowy
 • RM – Rada Ministrów
 • Pp – Prawo przedsiębiorców
 • specustawa – ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
 • FS – Fundusz Solidarnościowy

Dalsze zwolnienie ze składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP, FS i ew. FEP, tzn. za grudzień i styczeń lub tylko za styczeń, należy się na mocy art. 31zo–31zx specustawy, jednak z odstępstwami z rozdz. 4 (§ 10–12) rozporządzenia. Może się o nie ubiegać osoba (lub podmiot), spełniająca łącznie poniższe przesłanki:

 • została zgłoszona jako płatnik składek przed 1.11.2020,
 • prowadziła – zgodnie z rejestrem REGON z 30.11.2020 – przeważającą działalność oznaczoną według PKD 2007 jednym z 49 kodów „zagrożonych branż” (patrz tabela),
 • w jednym z 2 mies. przypadających przed miesiącem złożenia wniosku osiągnęła z przeważającej działalności przychód podatkowy niższy co najmniej o 40% w stosunku do osiągniętego w jeszcze poprzednim miesiącu bądź w analogicznym miesiącu ubiegłego roku,
 • wykazała ww. składki za okres/okresy objęte w deklaracjach rozliczeniowych i ew. imiennych raportach miesięcznych złożonych najpóźniej do 28.02.2021, chyba że jest zwolniona z obowiązku ich składania,
 • zgłosiła do ZUS wniosek RDZ-B7 wyłącznie w postaci elektronicznej poprzez PUE ZUS, od 1.02.2021 do 31.03.2021.

Kody działalności uprawniające do zwolnienia z ZUS, postojowego i dotacji na podstawie tarczy 7.0[*]

Kod Objaśnienie kodu
47.71.Z, 47.72.Z sprzedaż detaliczna odzieży/obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z sprzedaż detaliczna żywności, napojów, wyrobów tekstylnych, tytoniowych, odzieży i obuwia oraz pozostałych wyrobów na straganach i targowiskach
49.32.Z[**] działalność taksówek osobowych
49.39.Z pozostały transport lądowy pasażerski, nigdzie niesklasyfikowany
52.23.Z[***] działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy
55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z hotele i podobne obiekty zakwaterowania, obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, pola kempingowe i namiotowe
56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z restauracje, inne stałe i ruchome placówki gastronomiczne, katering, pozostała działalność gastronomiczna oraz przygotowywanie i podawanie posiłków
59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z działalność związana z produkcją, postprodukcją i dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.20.Z, 59.14.Z nagrania dźwiękowe i muzyczne oraz projekcja filmów
74.20.Z działalność fotograficzna
77.21.Z wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
79.90.A, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.C piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni, agenci turystyczni, organizatorzy turystyki, pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, nigdzie niesklasyfikowana
82.30.Z organizacja targów, wystaw i kongresów
85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.B, 85.59.A pozaszkolne formy: edukacji sportowej, zajęć rekreacyjnych i sportowych/edukacji artystycznej/nauki jazdy i pilotażu/pozostałe formy edukacji nigdzie niesklasyfikowane/nauka języków obcych
86.10.Z świadczenia lecznictwa uzdrowiskowego lub rehabilitacja lecznicza w trybie stacjonarnym
86.90.A, 86.90.D fizjoterapeuci/działalność paramedyczna
90.01.Z, 90.02.Z wystawianie przedstawień artystycznych i wspomaganie takiej działalności
90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 96.04.Z, 93.19.Z, 91.02.Z obiekty kulturalne/sportowe/służące poprawie kondycji fizycznej/usługi związane z poprawą kondycji fizycznej/pozostała działalność związana ze sportem/muzea
93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z wesołe miasteczka i parki rozrywki/pokoje zagadek, domy strachu, miejsca do tańczenia oraz inna rozrywka/pozostała rozrywka i rekreacja, w tym nigdzie niesklasyfikowana
96.01.Z pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych oraz futrzarskich

[*] W porównaniu do tarczy 6.0 zestaw kodów rozrósł się o 6 pozycji; nowe kody wyróżniono pogrubieniem.

[**] Z tytułu przeważającej działalności, oznaczonej 30.11.2020 kodem 49.32.Z, nie przysługuje ponowne świadczenie postojowe ani dotacja na pokrycie bieżących kosztów DG.

[***] Z tytułu przeważającej działalności, oznaczonej 30.11.2020 kodem 52.23.Z, nie przysługuje ponowne świadczenie postojowe.

Spełniający te przesłanki płatnicy, o przeważającej działalności określonej 30.11.2020 kodami: 47.71.Z (sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach), 47.72.Z (sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych w wyspecjalizowanych sklepach), 47.81.Z (sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych na straganach i targowiskach), 47.82.Z (sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia na straganach i targowiskach) i 47.89.Z (sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów na straganach i targowiskach), mają prawo do zwolnienia tylko za grudzień 2020, a pozostali – za grudzień 2020 i styczeń 2021.

Uwaga: przy ustalaniu prawa do zwolnienia nie bierze się pod uwagę liczby osób zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych przez płatnika i okresów prowadzenia działalności, o których mowa w art. 31zo specustawy. Każdy z wymienionych płatników może więc z niego skorzystać bez względu na wielkość zatrudnienia.

ZUS zwalnia z obowiązku opłacenia składek (informując o tym przez ZUS PUE) najpóźniej w ciągu 30 dni od przesłania ostatniego dokumentu ubezpieczeniowego należnego za ostatni miesiąc podany we wniosku, a gdy płatnik jest zwolniony z obowiązku składania dokumentów – najpóźniej w ciągu 30 dni od ostatecznego terminu, do kiedy powinien uiścić składki za ostatni miesiąc objęty wnioskiem. Odmowa wymaga decyzji, od której służy wniosek do prezesa ZUS o ponowne rozpoznanie sprawy. Opłacone składki za okres objęty zwolnieniem zostaną zwrócone zgodnie z art. 24 usus.

Świadczenie postojowe

Przysługuje na zasadach określonych w art. 15zg–15zs i art. 15zu–15zza specustawy, z uwzględnieniem odrębności z rozdz. 2 (§ 4–6) rozporządzenia. Ma zatem prawo wystąpić o nie osoba, która spełnia łącznie poniższe przesłanki:

 • jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (DG) na podstawie Pp lub innych przepisów szczególnych,
 • zamieszkuje na terytorium RP jako obywatel polski albo obywatel państwa członkowskiego UE, EFTA lub Szwajcarii posiadający w Polsce prawo pobytu lub stałego pobytu bądź jako inny cudzoziemiec przebywający tu legalnie,
 • z powodu COVID-19 doszło u niej do przestoju w DG,
 • nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu albo pozostaje w zbiegu tytułów do ubezpieczeń i podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z DG,
 • otrzymała przynajmniej jedno świadczenie postojowe na podstawie wniosków RSP-D lub RSP-DB (a nie dodatkowe postojowe wprowadzone nowelizacją specustawy z 17.09.2020, DzU poz. 1639),
 • prowadziła – zgodnie z rejestrem REGON z 30.11.2020 – przeważającą DG oznaczoną według PKD 2007 jednym z 47 kodów „zagrożonych branż” (kody określone w tabeli z wyjątkiem kodów 49.32.Z – taksówki osobowe i 52.23.Z – usługi wspomagające transport lotniczy),
 • w jednym z 2 mies. przypadających przed miesiącem złożenia wniosku osiągnęła z przeważającej działalności przychód podatkowy niższy co najmniej o 40% w stosunku do uzyskanego w jeszcze poprzednim miesiącu bądź w analogicznym miesiącu ubiegłego roku,
 • zgłosiła do ZUS wniosek RSP-DD7 wyłącznie w postaci elektronicznej przez ZUS PUE, począwszy od 1.02.2021 i najpóźniej w ciągu 3 mies. od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.

ZUS wypłaca postojowe niezwłocznie po wyjaśnieniu ostatniej okoliczności niezbędnej do jego przyznania, bezgotówkowo na wskazany rachunek płatniczy osoby uprawnionej prowadzony w kraju lub wydany w kraju instrument płatniczy. Odmowę wydaje w drodze decyzji, od której przysługuje odwołanie do sądu.

Ponowne świadczenie postojowe wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia za pracę z 2020), a dla osoby wykonującej DG opodatkowaną kartą podatkową i zwolnionej z VAT na mocy art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT – 1300 zł (50% ww. minimalnego wynagrodzenia).

Uprawnionym, których przeważająca DG jest sygnowana kodami: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z i 47.89.Z, przysługuje jednokrotnie, a pozostałym – dwukrotnie. Drugie ponowne postojowe ci ostatni otrzymają nie wcześniej niż w miesiącu następnym po miesiącu wypłaty pierwszego świadczenia i m.in. pod warunkiem złożenia oświadczenia, że sytuacja materialna nie uległa poprawie.

Dotacja z PUP dla przedsiębiorców

Od 1.02.2021 starosta może udzielić jednorazowo dotacji z FP na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia DG, w kwocie do 5000 zł, na podstawie art. 15zze4 specustawy i wziąwszy pod uwagę odstępstwa z rozdz. 3 (§ 7–9) rozporządzenia. Może się o nią starać przedsiębiorca, który spełnia łącznie poniższe warunki:

 • ma status przedsiębiorcy mikro lub małego w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 Pp, w tym samozatrudnionego,
 • prowadził – zgodnie z rejestrem REGON z 30.11.2020 – przeważającą DG oznaczoną według PKD 2007 jednym z 48 kodów „zagrożonych branż” (kody określone w tabeli z wyjątkiem kodu 49.32.Z – taksówki osobowe),
 • nie zawiesił wykonywanej DG na okres obejmujący 30.11.2020,
 • w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o dotację uzyskał z DG przychód podatkowy niższy co najmniej o 40% w porównaniu z osiągniętym jeszcze w poprzednim miesiącu bądź w analogicznym miesiącu ubiegłego roku,
 • nie naruszył ograniczeń, nakazów i zakazów w zakresie DG ustanowionych podczas stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii na mocy przepisów wydanych na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–12 ustawy z 5.12.2008 o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (DzU z 2020 poz. 1845),
 • złożył do PUP właściwego dla swojej siedziby wniosek o dotację PSZ-DBDG wyłącznie w postaci elektronicznej (poprzez platformę www.praca.gov.pl), od 1.02.2021 do 31.03.2021, jednak w ramach czasowych naborów ogłaszanych przez dyrektora PUP.

Przedsiębiorca zawiera z dyrektorem PUP umowę o udzielenie dotacji. Dotacja nie stanowi przychodu podatkowego oraz nie podlega egzekucji sądowej ani administracyjnej, również po jej przekazaniu na rachunek bankowy. Przedsiębiorca, który będzie prowadził DG przez minimum 3 mies. od otrzymania środków, nie musi ich zwracać. Dotyczy to również jego spadkobierców w razie jego śmierci w ciągu ww. 3 mies.

Beneficjent musi oddać dotację (w ciągu 30 dni od doręczenia wezwania starosty), jeżeli wydatkował ją niezgodnie z przeznaczeniem, przynajmniej jedno ze złożonych przez niego oświadczeń załączanych do wniosku było nieprawdziwe, nie spełniał ww. warunków lub nie poddał się kontroli starosty.

Dofinansowania wynagrodzeń pracobiorców

Przysługują kolejnym pracodawcom na zasadach przewidzianych w art. 15ga specustawy z uwzględnieniem odrębności z rozdz. 1 (§ 1–3) tarczy 7.0. Może o nie wystąpić podmiot, który spełnia łącznie poniższe kryteria:

 • ma status przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ust. 1 i 2 Pp (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, oraz wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej DG),
 • prowadził – zgodnie z rejestrem REGON z 30.11.2020 – przeważającą DG oznaczoną według PKD 2007 jednym z 5 poniższych kodów:
  • 55.10.Z – hotele i inne obiekty zakwaterowania,
  • 55.20.Z – obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
  • 55.30.Z – pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe,
  • 79.11.A – działalność agentów turystycznych,
  • 79.12.Z – działalność organizatorów turystyki,
 • w jednym z 3 mies. przypadających przed miesiącem złożenia wniosku uzyskał z DG przychód podatkowy niższy co najmniej o 40% w stosunku do miesiąca poprzedniego albo do analogicznego miesiąca roku ubiegłego,
 • nie zalegał z podatkami i składkami na 31.12.2019, chyba że zadłużony zawarł z ZUS umowę lub otrzymał decyzję US ws. spłaty zadłużenia oraz terminowo reguluje raty albo korzysta z odroczenia terminu płatności,
 • nie spełnia przesłanek upadłości określonych w art. 11 lub w art. 13 ust. 3 Prawa upadłościowego,
 • nie podlega postępowaniu restrukturyzacyjnemu lub likwidacyjnemu,
 • złożył wniosek VIA-WOMPP o wypłatę dofinansowań (z wymaganymi załącznikami i wykazem dotowanych pracobiorców), wyłącznie w postaci elektronicznej poprzez portal praca.gov.pl, do dyrektora WUP właściwego dla jego siedziby, od 1.02.2020 i najpóźniej do 31.03.2021.

Z pracodawcą, który spełni te warunki, dyrektor WUP spisuje niezwłocznie umowę o świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy. W miesięcznych transzach otrzymuje on z FGŚP dopłaty do wynagrodzeń pracowników, a także objętych obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowym: chałupników, członków rolniczej spółdzielni produkcyjnej i zleceniobiorców, w kwocie 2000 zł na osobę (proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy), maksymalnie przez 3 mies., licząc od miesiąca zgłoszenia wniosku. Dopłaty nie przysługują na pracobiorcę, który:

 • w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku osiągnął wynagrodzenie wyższe od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału obowiązującego w dniu złożenia wniosku, czyli dla wniosków przekazanych w lutym 2021 – osiągnął w styczniu 2021 wynagrodzenie wyższe od 15 506,79 zł,
 • został zatrudniony w okresie krótszym niż 3 mies. przed dniem złożenia wniosku.

Beneficjent, który otrzymał taką pomoc, ma obowiązek:

 • niewypowiadania umowy o pracę z pracownikiem z przyczyn go niedotyczących przez okres objęty dofinansowaniem – pod rygorem zwrotu całego dofinansowania na daną osobą,
 • powiadomienia dyrektora WUP w ciągu 7 dni od dowiedzenia się o zmianie mającej wpływ na wysokość wypłacanej transzy środków,
 • rozliczenia otrzymanego dofinansowania i złożenia dokumentów potwierdzających wykorzystanie środków zgodnie z przeznaczeniem w ciągu 30 dni od zakończenia okresu dofinansowania,
 • zwrotu niewykorzystanych środków w ciągu 30 dni od zakończenia okresu dofinansowania,
 • poddania się kontroli dyrektora WUP (dodany art. 15gga specustawy).

Uwaga: dofinansowanie nie przysługuje za miesiące, w których przedsiębiorca otrzymał inne dotacje do wynagrodzeń pracowników, udzielone w celu zwalczania koronawirusa.

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Temat: „Koronawirus - ZUS”
Tarcza 6.0

Wnioski o „stare” zwolnienie z ZUS – do 15.03.2021

Znany jest już termin zgłaszania wniosków (RDZ-B lub RDZ-M) przez płatników składek z niektórych branż poszkodowanych w wyniku pandemii, chcących skorzystać ze zwolnienia ze składek za lipiec–wrzesień 2020, wprowadzonego przez tarczę 6.0.

Przypominamy, że tarcza 6.0 nakazała ich złożenie do 30.11.2020, a tymczasem weszła w życie w tym zakresie dopiero 16.12.2020, uniemożliwiając dotrzymanie terminu. Błąd naprawiła kolejna nowelizacja specustawy – z 21.01.2021 (DzU poz. 159) – która obowiązuje od 26.01.2021, pozwalając na przekazanie tych wniosków do 15.03.2021. Chodzi o płatników, którzy w dniu złożenia wniosku będą:

Świadczenia pracownicze

Zapomoga z powodu pandemii – bez żadnych danin

Spółka prowadząca zfśs zmieniła regulamin socjalny tak, że zapomogi losowe przysługują również osobom uprawnionym, których rodziny szczególnie ucierpiały na skutek COVID-19. Świadczenia te wypłacane są tym, którzy z powodu epidemii koronawirusa utracili jedynego lub jednego z żywicieli rodziny albo stracili pracę.
Czy podlegają one opodatkowaniu?

Opisane wsparcie, ze względu na źródło sfinansowania, podlega w całości zwolnieniu od PIT dla zapomóg z tytułu klęski żywiołowej bądź śmierci. Nie należą się od niego również składki ZUS.

Wniosek o zwolnienie ze składek tylko do 30 listopada

Przedsiębiorca z branży turystycznej, estradowej czy wystawienniczej, który chce skorzystać z ulgi składkowej za okres od lipca do września 2020, musi złożyć w ZUS wniosek do końca listopada 2020.

Wniosek w tej sprawie, o symbolu RDZ-B, można złożyć wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS albo przez PUE ZUS za pośrednictwem strony internetowej www.gov.pl. Informację o jego rozpatrzeniu ZUS prześle pocztą lub zamieści na PUE ZUS.

Koronawirus

Kolejna pomoc antykryzysowa dla niektórych płatników i pracodawców

Na dodatkowe świadczenie postojowe i abolicję składkową mogą liczyć przedsiębiorcy z szeroko pojętych branż turystycznej, rozrywkowej i transportowej, dotknięci skutkami pandemii.

Nowości wprowadziła Ustawa z 17.09.2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 1639). Wejdą w życie 1.10.2020.

Koronawirus

Zwolnienie z opłacania składek ZUS a koszty płacy wykazywane w deklaracjach do PFRON

Zatrudniamy dwóch pracowników z niepełnosprawnością. Otrzymujemy z PFRON dofinansowanie do ich wynagrodzeń. Wysokość dofinansowania wiąże się m.in. z kosztami płacy, jakie ponosimy w związku z zatrudnieniem tych osób. Korzystając z zapisów tzw. tarczy antykryzysowej, złożyliśmy do ZUS wniosek RDZ o zwolnienie nas, jako płatnika, z obowiązku opłacania składek ZUS za 3 mies. Składki te są jednak wykazywane w comiesięcznych deklaracjach do ZUS, a wynagrodzenia pracowników brutto są pomniejszane o te składki.
Czy składki społeczne i zdrowotne (finansowane zarówno przez pracownika, jak i przez pracodawcę) za marzec–maj, które zostaną umorzone w związku ze złożeniem do ZUS wniosku RDZ, należy wliczać do kosztów płacy we wniosku Wn-D o dofinansowanie z PFRON, czy też nie?
Co w przypadku, jeśli ZUS nie uwzględni naszego wniosku o umorzenie i w lipcu (po podjęciu przez ZUS decyzji odmownej) zapłacimy składki ZUS za 3 minione miesiące? Czy składki za te 3 mies., które zapłacimy w lipcu, możemy wliczyć do kosztów płac we wniosku Wn-D za lipiec (i czy zostaną przez PFRON uznane za zapłacone terminowo)?

Pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne przysługuje ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, o ile pracownik ten został ujęty w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych, o której mowa w art. 26b ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Koronawirus

Ulgi w składkach ZUS – sposób ujęcia w księgach

Jak zaksięgować przysługującą nam – z uwagi na skutki pandemii koronawirusa – ulgę w składkach ZUS? Jesteśmy spółką zgłaszającą do ubezpieczeń powyżej 9 osób.

Składki ZUS obciążające pracodawcę i pracowników nalicza się i deklaruje w pierwotnej wysokości. Są one księgowane jak dotychczas (jakby ulga nie przysługiwała):

Koronawirus

Bez odsetek od składek począwszy od stycznia 2020

Płatnicy, którzy nie odprowadzili składek na czas, mogą wnioskować o darowanie odsetek, powołując się na trudności wywołane epidemią.

To nowa ulga – obowiązująca od 18.04.2020, ale z mocą wsteczną. Zwolnienie nie jest jednak automatyczne, bo wymaga złożenia wniosku. Poza tym zależy od uznania ZUS.

Tarcza antykryzysowa 2.0

Nowa ulga w ZUS i PIT dla pracowników „infrastruktury krytycznej”

Świadczenia przyznane na zakwaterowanie i wyżywienie pracowników tzw. infrastruktury krytycznej są wolne do składek oraz podatku dochodowego.

Oprócz tego pracodawcy zarządzający infrastrukturą krytyczną mogą podczas zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii zmienić im system lub rozkład czasu pracy, polecić nadgodziny, odmówić udzielania urlopu, przesunąć ich bądź odwołać, zobowiązać do pozostawania poza normalnymi godzinami roboczymi w gotowości do pracy albo do realizacji odpoczynku w zakładzie pracy bądź w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę.

Tarcza antykryzysowa 2.0

Abolicja składkowa także dla średnich pracodawców

Tarcza antykryzysowa 2.0 znacznie rozszerzyła zakres 3-miesięcznego zwolnienia z obowiązku opłacania składek ZUS. Objęło ono nowe grupy płatników. Jednak ci, którzy zgłaszają do ubezpieczeń od 10 do 49 osób, nie zapłacą jedynie połowy należnych składek.

Wynika tak ze znowelizowanych od 18.04.2020 art. 31zo–31zx ustawy z 2.03.2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DzU poz. 374, dalej specustawa). Zmiany wprowadziła ustawa z 16.04.2020 o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (DzU poz. 695, dalej tarcza antykryzysowa 2.0).

Koronawirus

ZUS nie zwolni z już opłaconych składek

Jeśli w związku z epidemią złożyłem wniosek o zwolnienie ze składek ZUS za marzec–maj 2020, a ZUS na wydanie decyzji o uldze ma czas do końca czerwca, to czy mogę w tych miesiącach nie płacić składek? Czy też muszę je zapłacić, a potem zostaną umorzone? Co jeśli ich nie zapłacę, uznając, że wniosek zostanie przyjęty, a ostatecznie ZUS odmówi?

Wniosek ws. zwolnienia z obowiązku opłacania składek za okres od marca do maja 2020 (lub za mniej miesięcy z tego przedziału czasowego) należy złożyć w ZUS do 30.06.2020. Płatnik powinien też złożyć dokumenty rozliczeniowe za te miesiące, chyba że nie ma takiego obowiązku (jak np. osoba prowadząca jednoosobową działalność, opłacająca składki tylko za siebie od najniższej podstawy wymiaru).

Koronawirus

Antykryzysowe zwolnienie od składek ZUS należnych za pracowników a koszty uzyskania przychodów

Jak po uzyskaniu zwolnienia z ZUS – w ramach tarczy antykryzysowej – rozliczyć w kosztach podatkowych wynagrodzenie brutto za miesiące objęte zwolnieniem oraz składki ZUS, które powinien opłacić pracodawca? Czy stanowią one koszty uzyskania przychodów, tak jak dotychczas?

Nieopłacone do ZUS składki na ubezpieczenia społeczne za pracowników i zleceniobiorców, a także członków rad nadzorczych (RN) spółek w części finansowanej przez płatnika składek nie są kosztami uzyskania przychodów. Natomiast wynagrodzenie brutto stanowi taki koszt – także, jak się wydaje, w części odpowiadającej składkom ZUS i składce zdrowotnej, które finansuje pracownik.

Koronawirus

ZUS odroczy składki bez dodatkowych opłat

Przedsiębiorcy, których koronawirus wpędził w kłopoty finansowe, mogą się starać o odroczenie składek albo rozłożenie ich na raty bez naliczania opłaty prolongacyjnej. Dotyczy to tylko składek należnych od stycznia 2020.

Innym rodzajem pomocy jest umorzenie składek, ale nie wszyscy spełniają warunki do tej ulgi.

Ustawa z 31.03.2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 568) uprawnia płatników składek, którzy z powodu rozprzestrzeniania się koronawirusa mają problem z uregulowaniem składek, do ubiegania się o ich odroczenie albo rozłożenie na raty na korzystnych zasadach. ZUS nie będzie bowiem naliczał przy umowach o te ulgi opłaty prolongacyjnej. To opłata doliczana zamiast odsetek w wysokości 50% stawki odsetek za zwłokę obowiązującej w dniu podpisania z ZUS umowy o odroczenie lub układu ratalnego.

Koronawirus

Jak w dobie pandemii sporządzać listę płac

Abolicja składkowa dla firm zatrudniających poniżej 10 osób, zwiększenie limitów zwolnień z podatku dla świadczeń socjalnych i przesunięcie terminu zapłaty PIT za pracowników to rozwiązania tzw. tarczy antykryzysowej, na które powinny zwrócić uwagę służby kadrowo-płacowe firm.

Wprowadziła je nowelizacja z 31.03.2020 r. wielu ustaw, w tym tzw. specustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, która w przeważającej mierze weszła w życie z tą datą.

Koronawirus

Tarcza antykryzysowa – dla kogo zwolnienie ze składek ZUS na 3 mies.

Samozatrudniony oraz przedsiębiorca, który zgłasza do ubezpieczeń społecznych do 9 osób, nie muszą opłacać składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za marzec, kwiecień i maj 2020. Warunkiem jest złożenie wniosku o zwolnienie z tego obowiązku.

Z ulgi skorzystają tylko ci przedsiębiorcy, którzy byli zgłoszeni jako płatnicy składek przed 1.02.2020. Te dwie grupy uprawnionych będą jednak musiały spełnić nieco inne warunki.

Koronawirus

Ubezpieczenie zdrowotne członków rodziny w przypadku likwidacji lub zawieszenia działalności firmy

Osoba, która straci pracę albo zawiesi bądź zlikwiduje działalność, powinna pamiętać o ubezpieczeniu zdrowotnym – swoim i członków rodziny. Jest to szczególnie ważne w czasie pandemii.

Jeśli pracownik, zleceniobiorca czy przedsiębiorca traci źródło zarobkowania, musi zostać wyrejestrowany z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego. W tym samym terminie z ubezpieczenia zdrowotnego zostają też wyrejestrowane osoby, które zgłosił do tego ubezpieczenia jako członków swojej rodziny. W takiej sytuacji zarówno ubezpieczony, jak i członkowie jego rodziny mają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej tylko przez 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego.

Koronawirus

Uproszczony wniosek dla ubiegających się o odroczenie składek ZUS

ZUS zdecydował, że odroczenie płatności składek nie stanowi pomocy publicznej i przygotował uproszczony wniosek dla przedsiębiorców ubiegających się o tę formę wsparcia.

Uproszczony wniosek jest przeznaczony dla wszystkich przedsiębiorców – niezależnie od sposobu prowadzenia przez nich księgowości.

Koronawirus

ZUS odroczy składki przedsiębiorcom, którzy stracili wskutek epidemii

Przedsiębiorcy, których koronawirus wpędził w kłopoty finansowe, mogą się starać o odroczenie płatności składek albo o zawieszenie układów ratalnych. Na razie tylko za 3 mies.

Tak wynika z zarządzenia Prezesa ZUS z 17.03.2020. Na jego podstawie odroczeniem terminu płatności mogą być objęte składki za okres od lutego do kwietnia 2020. Nie ma znaczenia, że termin na uregulowanie składek za luty 2020 już minął (odpowiednio 10. lub 16. marca), a odroczenie może co do zasady dotyczyć tylko składek bieżących bądź przyszłych, których termin płatności jeszcze nie upłynął. W obecnej, wyjątkowej sytuacji ZUS pominie ten warunek.

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....