Tarcza 6.0 – na jakie wsparcie mogą liczyć zleceniobiorcy i inni wykonawcy cywilnoprawni

Renata Majewska Biuro Kadr i Płac

Jednorazowe postojowe i 4-miesięczna abolicja składek ZUS to pomoc dla wykonawców utrzymujących się m.in. z działalności artystycznej czy architektonicznej.

Opisaną pomoc tarcza 6.0 (najnowsza nowelizacja specustawy z 9.12.2020, DzU poz. 2255) adresuje do osób świadczących usługi na podstawie umowy agencyjnej, o dzieło, zlecenia oraz innej nienazwanej, do której stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu, osiągających ze wskazanych umów przychody z tytułu:

1) działalności twórczej w zakresie sztuk plastycznych, literatury, muzyki, twórczości audialnej, utworów audiowizualnych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego i sztuki ludowej,

2) działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki,

3) działalności technicznej wspomagającej produkcję audiowizualną lub produkcję i wystawianie wydarzeń artystycznych,

4) usług w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu oraz usług w zakresie architektury świadczonych przez osoby nieposiadające uprawnień budowlanych,

5) usług świadczonych na rzecz muzeów w zakresie pozaszkolnych form edukacji i przez przewodników muzeów.

Dla kogo postojowe

Pojedyncze świadczenie postojowe, finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, przysługuje zatrudnionemu, który łącznie spełnia poniższe przesłanki:

 • FP – Fundusz Pracy
 • FGŚP – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • RM – Rada Ministrów
 • wykonuje zawartą do 15.12.2020 włącznie umowę agencyjną, o dzieło, zlecenia czy inną o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy o zleceniu,
 • nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych niż umowa cywilnoprawna,
 • w miesiącu poprzedzającym miesiąc zgłoszenia wniosku uzyskał ze wskazanej umowy przychód z tytułów określonych w pkt 1–5,
 • przychód ten nie przekroczył kwoty 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez prezesa GUS obowiązującego w dniu przekazania wniosku, czyli dla wniosku zgłoszonego w styczniu 2021 nie przewyższył 15 506,79 zł,
 • sam złożył do ZUS elektroniczny wniosek RSP-CD6 (przez PUE ZUS) od 15.01.2021 i najpóźniej w ciągu 3 mies. od miesiąca zniesienia stanu epidemii (nowy art. 15zs3 specustawy).

Postojowe wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia za pracę z 2020), a jeśli w miesiącu poprzedzającym miesiąc przekazania wniosku zainteresowany uzyskał ww. przychód z umów cywilnoprawnych niższy od połowy minimalnej płacy (czyli mniejszy niż 1300 zł), postojowe jest równe sumie wynagrodzeń z tych umów.

ZUS wypłaca je niezwłocznie po wyjaśnieniu ew. wątpliwości, w formie bezgotówkowej na wskazany rachunek płatniczy prowadzony w kraju lub wydany w kraju instrument płatniczy. Jeśli odmawia, wydaje decyzję, na którą przysługuje skarga do sądu.

RM w celu przeciwdziałania COVID-19 może w rozporządzeniu przyznać ponowną wypłatę opisanego jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego dla osób, które już je otrzymały. Ma się przy tym kierować czasem obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii oraz wywołanymi przez nie skutkami.

Abolicja na wniosek pracobiorcy

Nowy art. 31zy13 specustawy pozwala wymienionym wykonawcom ubiegać się o zwolnienie ze składek na swój wniosek. Z pomocy skorzysta osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki:

 • wykonuje umowę agencyjną, o dzieło, zlecenia bądź inną o świadczenie usług, do której stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu, zawartą od 1 stycznia do 31 marca 2021,
 • uzyskuje z ww. umów przychód w rozumieniu updof z racji działalności określonych w pkt 1–5 powyżej,
 • łączny przychód z tych umów (z tytułu działalności z pkt 1–5), zawartych ze wszystkimi zleceniodawcami, osiągnięty w miesiącu poprzedzającym miesiąc zgłoszenia wniosku o zwolnienie nie przekroczył 100% ww. przeciętnej miesięcznej płacy obowiązującej w dniu jego złożenia; zakładając złożenie wniosku w styczniu 2021, wskazany przychód otrzymany w grudniu 2020 nie może przewyższyć kwoty 5168,93 zł,
 • nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu niż realizacja ww. umów cywilnoprawnych,
 • sama złożyła elektroniczny wniosek RZN (za pośrednictwem ZUS PUE) najwcześniej 1.01.2021 i najpóźniej w ciągu 7 dni od zawarcia jednej z ww. umów.

Jeśli osoba zatrudniona spełnia wszystkie kryteria, zatrudniający zostanie zwolniony z obowiązku obliczania, potrącania z dochodu wykonawcy i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP i FS należnych z racji wykonywania wskazanych umów. Zwolnienie z naliczania składek obejmuje każdą umowę spełniającą ww. warunki – do wysokości maksymalnej podstawy wymiaru tych składek, za każdy miesiąc od stycznia do kwietnia 2021, w którym była wykonywana przez co najmniej 1 dzień. Maksymalną podstawą wymiaru składek jest 100% ww. przeciętnej płacy obowiązującej w każdym takim miesiącu.

Uwaga: moim zdaniem wykonawcy cywilni podczas korzystania ze zwolnienia od składek powinni dostawać wyższe (o kwotę składek społecznych finansowanych z ich środków) wynagrodzenia – oczywiście w ramach wskazanych limitów. Jednak spowoduje to podwyższenie podstawy opodatkowania PIT (skoro składki społeczne nie będą potrącane i odprowadzane), a jednocześnie – niemożność pomniejszenia zaliczki na PIT o kwotę tzw. małej składki zdrowotnej (bo ta nie wystąpi). Zatrudniający również zyskają – nie będą naliczać i opłacać składek finansowanych przez siebie od części wynagrodzenia wykonawców objętej abolicją.

We wniosku o zwolnienie wykonawca podaje: dane swoje (imię i nazwisko, PESEL, a jeśli go nie nadano – serię i numer dowodu osobistego albo paszportu, adres do korespondencji) i zleceniodawcy (imię i nazwisko, nazwa skrócona, NIP, a jeśli go nie nadano – PESEL i REGON) oraz własne oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków nabycia zwolnienia oraz oświadczenie o świadomości, że nienaliczone składki na ubezpieczenia społeczne nie będą uwzględniane w świadczeniach z tych ubezpieczeń. O przekazaniu wniosku niezwłocznie informuje zleceniodawcę. Ten ostatni musi założyć profil informacyjny w systemie teleinformatycznym ZUS.

Uwaga: składki społeczne objęte abolicją nie są ewidencjonowane na koncie ubezpieczonego. Dlatego nie zostaną uwzględnione w podstawie wymiaru np. zasiłków. Jednak wykonawca korzystający ze zwolnienia ze składek (w tym zdrowotnych) i członkowie jego rodziny zgłoszeni przez niego do ubezpieczenia zdrowotnego zachowują prawo do świadczeń zdrowotnych.

Po wyjaśnieniu wszelkich wątpliwości ZUS zawiadamia wykonawcę i zleceniodawcę poprzez ich profile informacyjne o udzielonym zwolnieniu i wysokości podstawy, od której nie należy naliczać składek. Gdy ulga obejmuje część przychodu z umowy cywilnej, od reszty przychodu płatnik ma obowiązek naliczać, potrącić z dochodu zatrudnionego i opłacić składki na ogólnych zasadach. Za miesiące objęte abolicją płatnik musi też przesyłać za pracobiorcę raporty imienne w standardowych terminach, nie wykazując kwot „zwolnionych” składek ani podstawy ich wymiaru.

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Temat: „Koronawirus”
Koronawirus

Wpłata styczniowych zaliczek na PIT pracowników przesunięta na sierpień

Pracodawcy z branż dotkniętych pandemią mogą zapłacić do US pobrane w styczniu zaliczki na PIT i zryczałtowany podatek do 20 sierpnia zamiast do 20 lutego 2022.

Odroczenie terminu wpłaty wynika z rozporządzenia MFFiPR z 16.02.2021 w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego (DzU poz. 318) i dotyczy zaliczek na PIT od dochodów z pracy (pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez płatników, a także zaliczek i zryczałtowanego podatku od dochodów z tytułu działalności wykonywanej osobiście na podstawie umów zlecenia i o dzieło, art. 13 pkt 8 updof) oraz z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych.

Dofinansowania

Korekty systemu refundacji w związku z pandemią

Przedsiębiorcy starający się o niektóre refundacje z PUP otrzymają je, nawet jeśli niedługo przed złożeniem wniosku na mocy specustawy obniżyli wymiar czasu pracy skierowanego do nich bezrobotnego.

Tę i inne zmiany przewiduje nowelizacja z 18.01.2021 rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (DzU poz. 131), która weszła w życie 21.01.2021.

Podatek od towarów i usług

Preferencje w VAT związane z pandemią COVID-19

W grudniu 2020 przywrócono stawkę 0% VAT dla darowizn laptopów i tabletów dla szkół. Zostały nią też objęte kolejne rodzaje sprzętu, a także dostawy, WNT i import testów diagnostycznych w kierunku SARS-CoV-2 oraz szczepionek przeciwko COVID-19.
Temat miesiąca

Zasiłki chorobowe „ciążowe” i macierzyńskie – po zmianie specustawy

Od 16.12.2020 złagodzono zasady obliczania podstaw tych zasiłków w razie zmniejszenia wielkości etatu w związku z pandemią COVID-19. Wyjaśniamy, jak przeliczać podstawę ich wymiaru przy obniżonym etacie.

Na mocy specustawy podczas trwania stanu epidemii pracodawcy mogą – w drodze porozumienia z pracownikami – obniżać wymiar czasu pracy lub wprowadzać okresowo mniej korzystne warunki zatrudnienia. Wpływało to na obliczanie zasiłków chorobowego i opiekuńczego, w tym dodatkowego opiekuńczego oraz macierzyńskiego. Zastosowanie miał bowiem art. 40 ustawy zasiłkowej.

Działalność gospodarcza

Nowe dopłaty do pensji – minimalne zatrudnienie wymaga ciągłości

Spółka 21.12.2020 złożyła wniosek o nowe, wprowadzone tarczą 6.0 dofinansowania do pensji pracobiorców (w kwocie 2000 zł/os.) za 3 mies.
Czy w wykazie dotowanych osób prawidłowo ujęła pracownicę zatrudnioną od ponad 6 lat, która w piątek 16.10.2020 rozwiązała umowę o pracę na mocy porozumienia ze względu na przejście na emeryturę, a następnie w poniedziałek 19.10.2020 znowu została przez firmę zatrudniona?
Działalność gospodarcza

O prawie do pomocy z tarczy 6.0 decyduje wpis do rejestru REGON z 30.09.2020

Według KRS (stan na 30.09.2020) przeważający rodzaj działalności spółki był sygnowany kodem PKD 74.10.Z – Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (tarcza 6.0 go nie dotuje), ale pozostała działalność kodem 56.10.A – Restauracje i inne placówki gastronomiczne. Główny dochód przynosiła kawiarnia (czyli działalność poboczna), która jednak od połowy marca 2020 jest zamknięta.
Czy spółka może skorzystać z jakiejkolwiek pomocy na mocy tarczy 6.0? Jeśli nie, to czy zmiana PKD teraz coś da?
Działalność gospodarcza

Przy dotacjach z PUP decyduje spadek przychodów z całej działalności

Indywidualny przedsiębiorca, niezatrudniający pracowników, na 30.09.2020 prowadził przeważającą działalność gospodarczą oznaczoną kodem PKD 2007 90.01.Z (związaną z wystawianiem przedstawień artystycznych). W styczniu złożył do powiatowego urzędu pracy (PUP) wniosek PSZ-DBGD o dotację na pokrycie bieżących kosztów działalności. Jednak ma wątpliwości, czy postąpił prawidłowo, ponieważ jesienią 2020 dostał już mikropożyczkę i dofinansowanie kosztów działalności firmy na mocy specustawy.
Czy formy pomocy, z których już skorzystał, stanowią przychód podatkowy i wpływają na wysokość przychodu, jaki powinienem wykazać w części 6 pkt 5 wniosku o dotację? W jaki sposób określić w tej pozycji spadek przychodu – z całej działalności gospodarczej, czy tylko z działalności dominującej (tej, której dotyczy dotowany kod PKD)? Przesłanka spadku przychodów przy zwolnieniu ze składek za listopad 2020 (art. 31zo ust. 10 specustawy) jest identyczna, a zdaniem ZUS chodzi o spadek przychodów tylko z przeważającej działalności (objętej kodem dotowanym przez tarczę 6.0).
Rachunkowość

Odliczenie straty podatkowej za 2020 r. spowodowanej pandemią COVID-19 – ujęcie w księgach rachunkowych

Jesteśmy spółką z o.o., której w myśl art. 38f updop przysługuje jednorazowe obniżenie dochodu za 2019 r. o stratę poniesioną w 2020 r. na skutek epidemii COVID-19. Nie mamy żadnych zaległości podatkowych, podatek dochodowy za 2019 r. został zapłacony. Natomiast za 2020 r. ponieśliśmy stratę spowodowaną pandemią COVID-19 (przychody za ten rok stanowiły 42% przychodów z 2019 r.). Zamierzamy złożyć korektę zeznania podatkowego za 2019 r.
Jak ująć w księgach rachunkowych odliczenie od dochodu osiągniętego w 2019 r. straty podatkowej poniesionej w 2020 r.? Dotychczas strata podatkowa mogła być potrącana tylko od dochodu osiągniętego w latach następnych.

Zgodnie z art. 38f updop stratę podatkową powstałą w związku z epidemią COVID-19, a więc za 2020 r., można odliczyć wstecznie – od dochodu osiągniętego w roku poprzedzającym (2019). Jeżeli zatem spółka poniosła za 2020 r. stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej (i spełniła warunki określone w art. 38f), to jest uprawniona do rozliczenia tej straty z dochodem 2019 r. Ta szczególna możliwość dotyczy straty nieprzekraczającej 5 mln zł.

Kontynuacja działalności w czasie kryzysu

W artykule zostały poruszone trzy tematy: warunki przyjęcia przez jednostkę założenia kontynuacji działalności, badanie zasadności tego założenia przez biegłego rewidenta, wykorzystanie do badania analizy ekonomicznej.

W celu zapewnienia obecnym i potencjalnym inwestorom oraz finansującym bezpieczeństwa ulokowanych w jednostce środków pieniężnych jej kierownik ma obowiązek zadeklarowania w rocznym sprawozdaniu finansowym (sf) chęci i możliwości kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Audytor

Odniesienie się w sprawozdaniu z badania do braku zagrożenia kontynuacji działalności

Kończę badanie sprawozdania finansowego jednego z moich klientów, który prowadzi sprzedaż przez internet. Nie tylko nie został dotknięty negatywnymi konsekwencjami pandemii COVID-19, ale poprawił wyniki w stosunku do ubiegłego roku. Zweryfikowałem zagrożenia kontynuacji działalności i jestem zdania, że spółka nie ma z tym problemu. Kierownik jednostki zwrócił się do mnie z prośbą o zawarcie w sprawozdaniu z badania stwierdzenia, że zdolność jednostki do kontynuowania działalności nie budzi wątpliwości. Prośbę uzasadnia tym, że w okresie pandemii i wywołanego przez nią kryzysu gospodarczego takie stwierdzenie umocni prestiż i pozycję firmy na rynku.
Czy w opisanej sytuacji, w tym szczególnym okresie istnieje konieczność odniesienia się do kwestii (w tym wypadku braku) zagrożenia kontynuacji działalności w sprawozdaniu z badania? A jeśli nie, to czy jest taka możliwość?

W myśl uobr (art. 83 ust. 3 pkt 14) biegły rewident zamieszcza w sprawozdaniu z badania oświadczenie o przypadkach istotnej niepewności w odniesieniu do zdarzeń lub uwarunkowań, które mogą rodzić zasadnicze wątpliwości pod względem zdolności jednostki do kontynuowania działalności. Jak widać, uobr wymaga jedynie wskazania w sprawozdaniu z badania na istotną niepewność co do możliwości kontynuowania działalności przez jednostkę. Jeżeli okoliczności takie nie zachodzą, oświadczenie jest zbędne. Szczegółowym kwestiom badania zasadności założenia kontynuacji działalności poświęcony jest KSB 570 (Z) w brzmieniu MSB 570 (zmienionego) Kontynuacja działalności. Zgodnie z jego treścią (pkt 21–23), jeśli sprawozdanie finansowe (sf) badanej jednostki:

Koronawirus

Tarcza 7.0 – co oferuje pracodawcom, płatnikom i przedsiębiorcom

Od lutego 2021 niektórzy przedsiębiorcy znowu mogą skorzystać ze zwolnienia ze składek, świadczenia postojowego, dofinansowania do pensji pracobiorców oraz dotacji z PUP.

Nową „epidemiczną” pomoc przewiduje rozporządzenie RM z 19.01.2021 w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (DzU poz. 152, dalej rozporządzenie lub tarcza 7.0), które wchodzi w życie 1.02.2021. Stanowi przedłużenie i uzupełnienie tarczy 6.0, oferując wsparcie w kwocie ok. 40 mld zł.

Tarcza 6.0

Wnioski o „stare” zwolnienie z ZUS – do 15.03.2021

Znany jest już termin zgłaszania wniosków (RDZ-B lub RDZ-M) przez płatników składek z niektórych branż poszkodowanych w wyniku pandemii, chcących skorzystać ze zwolnienia ze składek za lipiec–wrzesień 2020, wprowadzonego przez tarczę 6.0.

Przypominamy, że tarcza 6.0 nakazała ich złożenie do 30.11.2020, a tymczasem weszła w życie w tym zakresie dopiero 16.12.2020, uniemożliwiając dotrzymanie terminu. Błąd naprawiła kolejna nowelizacja specustawy – z 21.01.2021 (DzU poz. 159) – która obowiązuje od 26.01.2021, pozwalając na przekazanie tych wniosków do 15.03.2021. Chodzi o płatników, którzy w dniu złożenia wniosku będą:

Badania okresowe

Opieka zdrowotna nad pracownikami w czasie pandemii

Przedłużono zawieszenie obowiązku sporządzania niektórych badań profilaktycznych pracowników oraz umożliwiono przedsiębiorcom poczynienie pewnych oszczędności w tym zakresie.

Wiążące od 16.12.2020 zmiany – wynikające z nowelizacji 9.12.2020 do specustawy (DzU poz. 2255, tzw. tarcza 6.0) – zmierzają do uregulowania opieki profilaktycznej nad pracownikami w trakcie przedłużającej się pandemii.

PIT

Przedłużony termin ulgi mieszkaniowej dla tych, którzy sprzedali mieszkania w 2018

Osoby, które nie zdołały w 2020 wydać uzyskanych ze sprzedaży środków na własne cele mieszkaniowe, mają na to jeszcze jeden rok.

Tak wynika z rozporządzenia MFFiPR z 23.12.2020 w sprawie przedłużenia terminu na wydatkowanie na własne cele mieszkaniowe przychodu uzyskanego w 2018 z odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego (DzU poz. 2368).

Świadczenia pracownicze

Zapomoga z powodu pandemii – bez żadnych danin

Spółka prowadząca zfśs zmieniła regulamin socjalny tak, że zapomogi losowe przysługują również osobom uprawnionym, których rodziny szczególnie ucierpiały na skutek COVID-19. Świadczenia te wypłacane są tym, którzy z powodu epidemii koronawirusa utracili jedynego lub jednego z żywicieli rodziny albo stracili pracę.
Czy podlegają one opodatkowaniu?

Opisane wsparcie, ze względu na źródło sfinansowania, podlega w całości zwolnieniu od PIT dla zapomóg z tytułu klęski żywiołowej bądź śmierci. Nie należą się od niego również składki ZUS.

Koronawirus

Tarcza 6.0 – jaka pomoc dla przedsiębiorców z poszkodowanych branż

Mogą liczyć na poszerzone świadczenie postojowe oraz bezzwrotne dotacje na pokrycie kosztów prowadzonej działalności.

Zmiany w tym zakresie wprowadza najnowsza nowelizacja specustawy – z 9.12.2020 – nazywana tarczą 6.0 (DzU poz. 2255). Oprócz tego przewiduje nowe dofinansowania pensji pracowników i zwolnienie ze składek ZUS (piszemy o tym na s. 3 i 9).

Ulga w ZUS

Abolicja składkowa tylko dla niektórych firm

Rozszerzenie zwolnienia z ZUS za lipiec–wrzesień oraz wprowadzenie nowego za listopad to efekt kolejnych przepisów antycovidowych.

Chodzi o nowelizację specustawy z 9.12.2020, tzw. tarczę 6.0 (DzU poz. 2255). Podobnie do ostatnich zmian tego typu oferuje ona pomoc branżową, czyli dla podmiotów najbardziej dotkniętych skutkami koronawirusa, m.in. zwolnienie z obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FS, FGŚP lub na FEP za pewne okresy, wykazane w złożonych deklaracjach rozliczeniowych. Większość zmian w tym zakresie weszła w życie 16.12.2020, a część – 30.12.2020.

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....