Zamówienie-Koszyk
Dokończ - Edytuj - Anuluj

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, klikając AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrazisz zgodę na to aby Rachunkowość Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, otwierane adresy url, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz. Informacje gromadzone będą w celu technicznego dostosowanie treści, badania zainteresowań tematami, dostosowania niektórych treści do lokalizacji z której jest odczytywana oraz wyświetlania reklam we własnym serwisie oraz w wykupionych przez nas przestrzeniach reklamowych w Internecie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Klikając w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrażasz zgodę na zapisanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie. W każdej chwili możesz skasować pliki cookie oraz ograniczyć możliwość zapisywania nowych za pomocą ustawień przeglądarki.

Wyrażając zgodę, pozwalasz nam na wyświetlanie spersonalizowanych treści m.in. indywidualne rabaty, informacje o wykupionych przez Ciebie usługach, pomiar reklam i treści.

AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU
account_circle
dehaze

Logowanie

e-mail:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą e-maila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój e-mail wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z e-maila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

e-mail:

Klikając w poniższy link, zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą e-maila

Sprawdzanie danych....

Także wynagrodzenie za zakończone zlecenia może zwiększać zasiłek pracownika

Renata Majewska
Renata Majewska
prawnik, ekspert prawa pracy
więcej ⇒

ZUS zmienił interpretację dotyczącą wliczania zarobków ze zlecenia do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych pracowników – na ich korzyść. Mogą oni żądać wyrównania.

Korektę swojego stanowiska organ rentowy zawarł w zaktualizowanym komentarzu do ustawy z 25.06.1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn. DzU z 2022 r. poz. 1732, dalej ustawa zasiłkowa), zamieszczonym na stronie internetowej ZUS 24.08.2023 r. (dalej komentarz). Oficjalnie poinformował o tym 6.09.2023 r. w "Aktualnościach" na tejże stronie.

Jednocześnie pracownik i zleceniobiorca

Zakłady pracy często zatrudniają swoich pracowników dodatkowo na umowy zlecenia. Zasadniczo jest to dopuszczalne, byleby na zlecenie pracownik wykonywał inne rodzajowo czynności niż te, na jakie opiewa umowa o pracę (np. wyrok SN z 23.06.2021 r., PSKP 18/21). Chodzi głównie o ochronę zatrudnionego przed nadmiernym wyczerpaniem i naruszaniem norm czasu pracy.

Prawo ubezpieczeń społecznych również akceptuje takie postępowanie, określając mianem pracownika – w art. 8 ust. 2a usus – również osobę wykonującą pracę na mocy umowy agencyjnej, zlecenia lub innej o świadczenie usług, do której zgodnie z Kc stosuje się przepisy o zleceniu, albo na mocy umowy o dzieło, jeżeli:

 • taką umowę zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub
 • w ramach umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.

Zakład pracy nie zgłasza do ZUS takiego „podwójnego” pracobiorcy jako zleceniobiorcy, lecz podstawę wymiaru składek stanowi łączny przychód, a więc uzyskany w danym miesiącu zarówno z umowy o pracę, jak i ze zlecenia (art. 18 ust. 1a usus).

Dotychczas ZUS w takim przypadku przyjmował niekorzystną interpretację zasad wliczania wynagrodzenia za zlecenie do podstawy wymiaru zasiłków należnych choremu pracownikowi. Bazował na art. 41 ust. 2 ustawy zasiłkowej, według którego składników wynagrodzenia przysługujących – w myśl umowy o pracę lub innego aktu, na mocy którego powstał stosunek pracy – tylko do określonego terminu, nie uwzględnia się przy ustalaniu zasiłku chorobowego należnego za okres po tym terminie. Pozwalał natomiast – z uwagi na tę regulację – uwzględniać zapłatę za umowy zlecenia trwające nieprzerwanie bądź z przerwą, ale przypadającą na dzień wolny od pracy (pkt 312 i 313 starej wersji komentarza).

Decyduje fakt wypłaty w okresie branym do podstawy wymiaru

Nieprzychylne dla zasiłkobiorców stanowisko ZUS zostało zweryfikowane przez wyroki SN (np. z 19.09.2019 r., II UK 87/18). Sąd powoływał się na art. 3 ust. 3 ustawy zasiłkowej, w myśl którego przez pojęcie „wynagrodzenia przyjmowanego do podstawy wymiaru zasiłku” rozumie się przychód pracownika stanowiący podstawę wymiaru składki chorobowej po odliczeniu potrąconych przez pracodawcę składek emerytalnej, rentowych i chorobowej: Tym samym wynagrodzeniem (…) jest także wynagrodzenie wypłacane z tytułu umowy zlecenia. (…) Nie zgłasza się bowiem dodatkowo pracownika do ubezpieczeń społecznych z tego tytułu, a wynagrodzenie wypłacane z umowy zlecenia jest sumowane z wynagrodzeniem z umowy o pracę i stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, w tym chorobowe. W takiej sytuacji pracownik obowiązkowo opłaca składkę na ubezpieczenie chorobowe, a przychód ze zlecenia jest wliczany do podstawy wymiaru świadczeń z tytułu niezdolności do pracy – czytamy w uzasadnieniu ww. orzeczenia.

W zmienionym komentarzu ZUS uznał, że w opisanej sytuacji wynagrodzenie ze zlecenia za dany miesiąc bierze się jednak do podstawy wymiaru zasiłku zawsze (tj. bez względu na to, czy umowa zlecenia nadal trwa, czy już nie), jeśli dany miesiąc przyjmuje się do podstawy wymiaru świadczenia (pkt 316 komentarza w zaktualizowanej wersji).

Przykład

Pracownica (z długim stażem pracy w firmie) była niezdolna do pracy od 5 września do 20 października 2023 r. W tym roku pracodawca zatrudniał ją również na umowy zlecenia – od 1 do 15 maja oraz od 10 do 25 czerwca; każda z wynagrodzeniem 5000 zł.

Podstawę wymiaru zasiłku należnego pracownicy za okres od 5 września do 20 października ustala się według przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za okres od września 2022 do sierpnia 2023, z uwzględnieniem wynagrodzenia za obie umowy zlecenia – mimo że obie już się zakończyły.

Można wnioskować o przeliczenie i wyrównanie

W "Aktualnościach" na swojej stronie internetowej ZUS poinformował, że nie będzie „z automatu” wypłacał rekompensaty ubezpieczonym w sprawach zamkniętych, tj. gdy zasiłek został już wypłacony na starych zasadach. Pracownicy mogą jednak występować do płatników (do ZUS lub do pracodawców o statusie płatników zasiłków) z wnioskiem o przeliczenie i wyrównanie świadczenia 3 lata wstecz. W świetle bowiem art. 67 ust. 4 ustawy zasiłkowej, jeżeli niewypłacanie zasiłku w całości lub w części było następstwem błędu płatnika składek albo ZUS, roszczenie o wypłatę zasiłku przedawnia się po upływie 3 lat.

W notatce ZUS nie napomknął nic o odsetkach. Należy więc domniemywać, że z urzędu ich nie zapłaci, a pracownicy będą musieli ich dochodzić, składając wnioski o odsetki do płatników i walcząc ew. potem w sądzie.

Zamknij

Skróty w artykułach

akty prawne, standardy i interpretacje:
 • dyrektywa 112 – dyrektywa Rady 2006/112/WE z 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (DzUrz UE L 347 z 11.12.2006 r.)
 • dyrektywa 2013/34/UE – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z 26.06.2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek (...) (DzUrz UE L 182 z 29.06.2013 r.)
 • Kc – ustawa z 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (DzU z 2023 r. poz. 1610)
 • KIMSF – interpretacje Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej
 • Kks – ustawa z 10.09.1999 r. Kodeks karny skarbowy (DzU z 2023 r. poz. 654)
 • Kp – ustawa z 26.06.1974 r. Kodeks pracy (DzU z 2023 r. poz. 1465)
 • Kpc – ustawa z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (DzU z 2023 r. poz. 1550)
 • Ksh – ustawa z 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (DzU z 2022 r. poz. 1467)
 • KSR – Krajowe Standardy Rachunkowości
 • MSR – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (ang. International Accounting Standards) wydawane od 2002 r. jako MSSF
 • MSSF – Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (ang. International Financial Reporting Standards)
 • Op – ustawa z 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (DzU z 2023 r. poz. 2383)
 • Ppsa – ustawa z 30.08.2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (DzU z 2023 r. poz. 1634)
 • rozporządzenie o instrumentach finansowych – rozporządzenie Ministra Finansów z 12.12.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (DzU z 2017 r. poz. 277)
 • rozporządzenie o konsolidacji – rozporządzenie Ministra Finansów z 25.09.2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych (DzU z 2017 r. poz. 676)
 • rozporządzenie składkowe – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (DzU z 2023 r. poz. 728)
 • rozporządzenie z 13.09.2017 r. – rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (DzU z 2020 r. poz. 342)
 • specustawa – ustawa z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedn. DzU z 2023 r. poz. 1327)
 • uobr – ustawa z 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (DzU z 2023 r. poz. 1015)
 • uor – ustawa z 29.09.1994 r. o rachunkowości (DzU z 2023 r. poz. 120)
 • updof – ustawa z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2022 r. poz. 2647)
 • updop – ustawa z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (DzU z 2022 r. poz. 2587)
 • upol – ustawa z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (DzU z 2023 r. poz. 70)
 • US GAAP – Amerykańskie Standardy Rachunkowości (ang. Generally Accepted Accounting Principles)
 • ustawa akcyzowa – ustawa z 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym (DzU z 2023 r. poz. 1542)
 • ustawa emerytalna – ustawa z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (DzU z 2023 r. poz. 1251)
 • ustawa KAS – ustawa z 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (DzU z 2023 r. poz. 615)
 • ustawa o KRS – ustawa z 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (DzU z 2023 r. poz. 685)
 • ustawa o PCC – ustawa z 9.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (DzU z z 2023 r. poz. 170)
 • ustawa o VAT – ustawa z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU z 2023 r. poz. 1570)
 • ustawa o zfśs – ustawa z 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (DzU z 2023 r. poz. 998)
 • ustawa zasiłkowa – ustawa z 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (DzU z 2022 r. poz. 1732)
 • ustawa zdrowotna – ustawa z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DzU z 2022 r. poz. 2561)
 • usus – ustawa z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2023 r. poz. 1230)
 • uzpd – ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
 • Założenia koncepcyjne MSSF Założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej (Conceptual Framework for Financial Reporting)
pozostałe skróty:
 • CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • EOG – Europejski Obszar Gospodarczy
 • FEP – Fundusz Emerytur Pomostowych
 • FGŚP – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • FP – Fundusz Pracy
 • FS – Fundusz Solidarnościowy
 • IASB – Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
 • IS – izba skarbowa
 • KAS – Krajowa Administracja Skarbowa
 • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa
 • KNF – Komisja Nadzoru Finansowego
 • KRBR – Krajowa Rada Biegłych Rewidentów
 • KRS – Krajowy Rejestr Sądowy
 • KSB – Krajowe Standardy Badania
 • MF – Minister Finansów
 • MPiPS – Minister Pracy i Polityki Społecznej
 • MRiF – Minister Rozwoju i Finansów
 • MRiPS – Minister Rodziny i Polityki Społecznej
 • MSiG – Monitor Sądowy i Gospodarczy
 • NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
 • PANA – Polska Agencja Nadzoru Audytowego
 • PIBR – Polska Izba Biegłych Rewidentów
 • PKD – Polska Klasyfikacja Działalności
 • pkpir – podatkowa księga przychodów i rozchodów
 • PPK – pracownicze plany kapitałowe
 • RM – Rada Ministrów
 • SA – sąd apelacyjny
 • sf – sprawozdanie finansowe
 • skok – spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa
 • SN – Sąd Najwyższy
 • SO – sąd okręgowy
 • TK – Trybunał Konstytucyjny
 • TSUE – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
 • UCS – urząd celno-skarbowy
 • UE – Unia Europejska
 • US – urząd skarbowy
 • WDT – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
 • WNT – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
 • WSA – wojewódzki sąd administracyjny
 • zfśs – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Skróty w tekście
Spis treści artykułu
Spis treści:
Stowarzyszenie
Księgowych w Polsce
Najbliższe szkolenia on-line
25.07.2024 Coraz więcej kontroli w VAT – przegląd poprawności rozliczania podatku należnego i naliczonego w 2024 SKwP Częstochowa
25.07.2024 Optima księga handlowa od podstaw SKwP Kielce
25.07.2024 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w praktyce SKwP Warszawa
25.07.2024 Dokumentacja pracownicza od A do Z SKwP Katowice
26.07.2024 Sygnaliści – obowiązek przygotowania procedur wewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa SKwP Poznań
26.07.2024 Zasady fakturowania w 2024 r. Nowości, najczęstsze problemy, zaostrzone sankcje, kary SKwP Kraków
26.07.2024 Ewidencja księgowa w projektach dofinansowanych SKwP Bydgoszcz, SKwP Częstochowa, SKwP Gdańsk, SKwP Gorzów Wielkopolski, SKwP Katowice, SKwP Kraków, SKwP Łódź, SKwP Lublin, SKwP Szczecin
Kursy dla księgowych