Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, klikając AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrazisz zgodę na to aby Rachunkowość Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, otwierane adresy url, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz. Informacje gromadzone będą w celu technicznego dostosowanie treści, badania zainteresowań tematami, dostosowania niektórych treści do lokalizacji z której jest odczytywana oraz wyświetlania reklam we własnym serwisie oraz w wykupionych przez nas przestrzeniach reklamowych w Internecie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Klikając w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrażasz zgodę na zapisanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie. W każdej chwili możesz skasować pliki cookie oraz ograniczyć możliwość zapisywania nowych za pomocą ustawień przeglądarki.

Wyrażając zgodę, pozwalasz nam na wyświetlanie spersonalizowanych treści m.in. indywidualne rabaty, informacje o wykupionych przez Ciebie usługach, pomiar reklam i treści.

AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....

Święta w firmie – opodatkowanie i oskładkowanie bonusów dla pracowników i zleceniobiorców

Izabela Nowacka

W grudniu, przed świętami, pracodawcy często obdarowują pracowników dodatkowymi świadczeniami, finansowanymi z różnych źródeł. Dla zatrudnionych stanowią one przychód, zasadniczo podlegający PIT i składkom ZUS.

Te dodatkowe świadczenia to zazwyczaj premie pieniężne, zapomogi, wsparcie rzeczowe, paczki dla dzieci czy karty upominkowe, finansowane ze środków obrotowych firmy, z zfśs lub z funduszu socjalno-bytowego (u pracodawców z układem zbiorowym pracy).

PIT od świątecznych świadczeń

W ujęciu podatkowym za przychody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych (art. 12 ust. 1 updof). W tak szeroko rozumianym przychodzie mieszczą się więc również świadczenia pozapłacowe bądź o charakterze socjalnym.

Zasadniczo zatem świąteczne bonusy są opodatkowane PIT, zwłaszcza gdy źródłem ich finansowania są środki obrotowe firmy. Zwolnieniem z podatku – na mocy art. 21 ust. 1 pkt 67 updof – objęta jest jedynie wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zfśs (patrz ramka), rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zfśs lub z funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym (2020) 2000 zł. Limit zwolnienia wynosi co do zasady 1000 zł, ale mocą przepisów antycovidowych (art. 52l updof) został podwojony od 2020 do końca roku podatkowego następującego po roku, w którym odwołany zostanie stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19.

Wycena nieodpłatnych świadczeń

Wartość przekazanych pracownikom prezentów należy – w celu ustalenia przychodu – wycenić według cen rynkowych. Usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej pracodawcy wycenia się na podstawie cen stosowanych wobec innych odbiorców, a jeśli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione – na podstawie cen ich zakupu. Jeżeli świadczenia są częściowo odpłatne, przychodem podatnika jest różnica między wartością tych świadczeń, ustaloną według określonych zasad wyceny, a odpłatnością ponoszoną przez podatnika. Jest to zatem część świadczenia, którą sfinansował pracodawca (art. 11 ust. 2–2b updof).

Ze zwolnienia – w ramach limitu – poza świadczeniami pieniężnymi (np. wypłacona w gotówce świąteczna zapomoga czy karta przedpłacona uprawniająca do zakupu artykułów spożywczych, będąca środkiem płatniczym) korzystają wyłącznie świadczenia o charakterze rzeczowym, tj. takie, których przedmiotem są rzeczy, niebędące jednocześnie środkami pieniężnymi lub innymi wartościami pieniężnymi, np. paczki świąteczne.

Updof zastrzega, że rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi. To oznacza, że wszelkie bony, talony, karty upominkowe czy vouchery nie korzystają ze zwolnienia, nawet jeśli zostały zakupione ze środków zfśs. Katalog nazw znaków legitymacyjnych nie jest zamknięty, o czym świadczy użyte w przepisie określenie „i inne znaki”, co oznacza, że kryterium decydującym do zakwalifikowania określonego znaku do kategorii świadczeń niebędących świadczeniami rzeczowymi w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 67 updof nie jest nazwa znaku (świadczenia), ale jego istota – a więc pełnienie funkcji quasi-pieniądza wskutek możliwości jego wymiany na towar lub usługę (wyrok NSA z 4.02.2016, II FSK 1463/14).

Jeżeli łączna wartość świadczeń z zfśs i/lub od związków zawodowych przekroczy w roku podatkowym wymieniony limit, nadwyżka podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Co istotne, do jednego limitu rocznego zaliczają się świadczenia otrzymane od wszystkich płatników, z którymi osoba uprawniona pozostawała w stosunkach pracy w danym roku, i od których otrzymała takie świadczenia. Jednak każdy pracodawca rozlicza wartość wsparcia od niego uzyskanego, natomiast to pracownik we własnym zakresie pilnuje progu zwolnienia i sporządzając zeznanie roczne, przyrównuje łączną wartość świadczeń z kwotą limitu. Nadwyżkę musi wykazać do opodatkowania.

Świąteczne bonusy a działalność socjalna

Działalność socjalna to m.in. udzielanie pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej. Środki zgromadzone na koncie zfśs pracodawca musi przede wszystkim wydatkować zgodnie z regulaminem. Regulamin może przewidywać przekazywanie m.in. zapomóg, bonów towarowych, paczek z artykułami spożywczymi czy kart przedpłaconych. Zasadniczo ze środków zfśs można sfinansować każdy rodzaj wsparcia, zarówno pieniężnego, jak i rzeczowego, którego wartość należy zróżnicować za pomocą odpowiednio określonych kryteriów socjalnych (art. 8 ust. 1 ustawy o zfśs). Oznacza to, że środki zfśs powinny być transferowane w pierwszej kolejności do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej, materialnej i rodzinnej. Podczas przyznawania świadczenia ulgowego konieczne jest zatem każdorazowe rozpatrywanie sytuacji osoby uprawnionej i jej rodziny. Nie wolno kierować się zasadą „wszystkim po równo”.

Bonusy dla związkowców

Jeśli chodzi o świąteczne zapomogi (inne niż losowe), to odrębnym zwolnieniem objęte są jeszcze – na mocy art. 21 ust. 1 pkt 9a updof – te wypłacane z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom będącym jej członkami, do wysokości 3000 zł rocznie (podstawowy limit to 1000 zł, ale został potrojony przepisami antycovidowymi od 2020 do końca roku podatkowego, w którym odwołany zostanie stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19).

W przypadku gdy świadczenia sfinansował związek zawodowy, nie ma on obowiązku pobierania zaliczek na PIT z tego tytułu. U osoby, która otrzymuje świadczenia od związku zawodowego, powstaje przychód z innych źródeł (art. 20 ust. 1 updof). Związek będzie zobowiązany do sporządzenia i przekazania swoim członkom oraz właściwemu US informacji PIT-11, w której wykaże wartość przekazanych świadczeń (podlegającą opodatkowaniu, gdy suma świadczeń przekazanych przez związek i innych świadczeniodawców przekroczy ustawowy limit).

Bonusy dla wykonawców umów cywilnoprawnych i byłych pracowników

Osobami uprawnionymi do świadczeń z zfśs są także inne osoby, które pracodawca wyszczególnił w regulaminie funduszu jako beneficjentów pomocy. Oczywiście z innych środków niż socjalne również można kupić upominki czy wypłacić zapomogę niepracownikom.

Dodatkowe świadczenie jest dla wykonawcy umowy cywilnej przychodem z działalności wykonywanej osobiście. W tym źródle mieści się nie tylko wynagrodzenie, ale także inne świadczenia przekazane w związku z łączącym strony stosunkiem cywilnoprawnym.

W odniesieniu do zleceniobiorców (wykonawców dzieła) nie przewidziano żadnego zwolnienia z PIT, nawet jeśli świadczenie pochodzi z zfśs.

Byli pracownicy – emeryci (renciści), którzy zostali obdarowani na święta przez byłego pracodawcę (lub związek zawodowy) – uzyskują przychód, przy czym jest on zwolniony z opodatkowania do kwoty 3000 zł rocznie (art. 21 ust. 1 pkt 38 updof). Zwolnienie to dotyczy różnego rodzaju świadczeń otrzymywanych w związku z wcześniejszym zatrudnieniem, w tym przekazywanych na święta np. w formie dodatkowej gotówki czy kosza prezentowego. Po przekroczeniu rocznego limitu od nadwyżki pracodawca ma obowiązek pobrać 10% zryczałtowany PIT. Jest on naliczany bezpośrednio od przychodu, bez stosowania kosztów uzyskania przychodów. Przychodu opodatkowanego podatkiem ryczałtowym nie należy łączyć z pozostałymi przychodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej.

Jeżeli przedmiotem świadczenia na rzecz emeryta (rencisty) nie są pieniądze, to jest on zobowiązany wpłacić płatnikowi kwotę należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem świadczenia (art. 41 ust. 7 updof).

Składki ZUS

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi przychód w rozumieniu updof, osiągany przez pracowników u pracodawcy z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, poza wynagrodzeniem chorobowym oraz przychodami wyłączonymi z oskładkowania. Podstawy wymiaru składek nie stanowią m.in. świadczenia (§ 2 ust. 1 pkt 19 i 20 rozporządzenia składkowego):

  • finansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach zfśs – niezależnie od rodzaju/formy i wartości świadczeń; istotne, by były zachowane kryteria socjalne,
  • wypłacane z funduszu utworzonego na cele socjalno-bytowe na podstawie układu zbiorowego pracy u pracodawców, którzy nie tworzą zfśs – do wysokości nieprzekraczającej rocznie kwoty odpisu podstawowego, określonej w ustawie o zfśs, tj. 1550,26 zł w 2020.

W przypadku sfinansowania świadczeń świątecznych ze środków obrotowych lub z funduszy innych niż zfśs (poza socjalno-bytowym) albo niezastosowania przez pracodawcę kryteriów socjalnych przy przyznawaniu świadczeń ulgowych z zfśs, ich pełna wartość stanowi przychód podlegający oskładkowaniu. Takie świadczenia trzeba zatem doliczyć do pozostałych przychodów osiągniętych przez pracownika w danym miesiącu i pobrać składki ZUS.

Również świadczenia przekazywane zleceniobiorcom z powyższych funduszy mogą być zwolnione ze składek ZUS. Wyłączenia, w tym dotyczące świadczeń socjalnych, mają bowiem odpowiednie zastosowanie do osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej o świadczenie usług, do której zgodnie z Kc stosuje się przepisy dotyczące zlecenia (§ 5 ust. 2 rozporządzenia składkowego).

Pracownica w grudniu 2020 otrzymała z zfśs paczki dla dzieci o wartości 300 zł i bon towarowy o wartości 500 zł, a ze środków obrotowych premię „choinkową” w wysokości 600 zł. To nie jej pierwsze świadczenia, bo w tym roku otrzymała już z zfśs zapomogę pieniężną w wysokości 1000 zł oraz dofinansowanie do wypoczynku 800 zł. Ma prawo do podstawowych kosztów uzyskania przychodów i złożyła PIT-2. Pracownica ma stawkę godzinową w wysokości 17 zł. W grudniu zarobiła 2856 zł. Bez oskładkowania pozostanie wartość paczki i bonu. Natomiast podstawą naliczenia zaliczki na PIT będzie wartość bonu oraz nadwyżka ponad limit 2000 zł, przekroczony o 100 zł (300 zł + 1000 zł + 800 zł = 2100 zł, 2100 zł – 2000 zł = 100 zł). Premia będzie zarówno opodatkowana, jak i oskładkowana. Rozliczenie wynagrodzenia za grudzień przedstawiono w tabeli (w zł).

1. a) wynagrodzenie
b) premia
c) świadczenia socjalne
2 856,00
600,00
800,00
2. Podstawa wymiaru składek społecznych (1a +1b) 3 456,00
3. Składki na ubezpieczenia:
emerytalne 9,76%
rentowe 1,5%
chorobowe 2,45%
337,31
51,84
84,67
4. Razem składki społeczne finansowane przez pracownika 473,82
5. Podstawa wymiaru składki zdrowotnej (2 – 4) 2 982,18
6. Składka zdrowotna:
a) należna do ZUS (5 × 9%)
b) do odliczenia od PIT (5 × 7,75%)

268,40
231,12
7. Przychód (1a + 1b + 1c) 4 256,00
8. Koszty uzyskania przychodów 250,00
9. Podstawa opodatkowania, po zaokrągleniu do pełnych złotych (1a + 1b + 500 zł + 100 zł – 8 – 4) 3 332,00
10. Zaliczka na PIT:
a) obliczona (9 × 17%) – 43,76 zł
b) należna do US, po zaokrągleniu do pełnych złotych (10a – 6b)

522,68
292,00
11. Kwota do wypłaty (1a + 1b – 4 – 6a – 10b) 2 421,78