Zamówienie-Koszyk
Dokończ - Edytuj - Anuluj

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, klikając AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrazisz zgodę na to aby Rachunkowość Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, otwierane adresy url, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz. Informacje gromadzone będą w celu technicznego dostosowanie treści, badania zainteresowań tematami, dostosowania niektórych treści do lokalizacji z której jest odczytywana oraz wyświetlania reklam we własnym serwisie oraz w wykupionych przez nas przestrzeniach reklamowych w Internecie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Klikając w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrażasz zgodę na zapisanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie. W każdej chwili możesz skasować pliki cookie oraz ograniczyć możliwość zapisywania nowych za pomocą ustawień przeglądarki.

Wyrażając zgodę, pozwalasz nam na wyświetlanie spersonalizowanych treści m.in. indywidualne rabaty, informacje o wykupionych przez Ciebie usługach, pomiar reklam i treści.

AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU
account_circle
dehaze

Logowanie

e-mail:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą e-maila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój e-mail wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z e-maila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

e-mail:

Klikając w poniższy link, zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą e-maila

Sprawdzanie danych....

Stosowanie i rezygnacja z ulgi dla pracującego seniora – tylko z inicjatywy zatrudnionego

Renata Majewska
Renata Majewska
prawnik, ekspert prawa pracy
więcej ⇒

W trakcie 2023 r. pracownik korzystał z ulgi dla pracującego seniora, ale w październiku – mimo że nie groziło mu przekroczenie rocznego limitu zwolnienia – odwołał na PIT-2 jego stosowanie (zaznaczając poz. 15 w części G). Prawdopodobnie był zatrudniony również gdzie indziej i obawiał się konieczności dopłaty podatku.
Czy od 1.01.2024 r. ponownie nie powinniśmy z jego pensji pobierać zaliczek na PIT – z uwagi na odnowienie się limitu zwolnienia dla kolejnego roku kalendarzowego?

Zwolnienie z PIT dla pracującego seniora przysługuje podatnikowi – do kwoty 85 528 zł przychodów w roku kalendarzowym – który spełnia łącznie poniższe przesłanki (art. 21 ust. 1 pkt 154 updof):

 • uzyskuje jeden lub kilka rodzajów następujących przychodów: ze stosunku pracy, ze stosunku służbowego, z pracy nakładczej, ze spółdzielczego stosunku pracy, z umowy zlecenia określonej w art. 13 pkt 8 updof, z zasiłku macierzyńskiego albo z działalności gospodarczej rozliczanej według skali, liniowo (w tym objętej ulgą IP Box) czy ryczałtem ewidencjonowanym,
 • wskazane przychody uzyskał po ukończeniu 60 lat (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna),
 • z ich tytułu nie podlega ubezpieczeniom społecznym w rozumieniu usus,
 • mimo nabycia uprawnienia nie otrzymuje emerytury, renty z racji niezdolności do pracy ani tzw. świadczenia zastępczego.

Decyduje pracownik

Pracodawca nie stosuje „z urzędu” ulgi dla pracującego seniora, lecz z inicjatywy uprawnionego podatnika (np. pracownika, zleceniobiorcy). Jeśli uważa on, że spełnił warunki zwolnienia, może przekazać płatnikowi – w dowolnym momencie roku kalendarzowego – odpowiednie oświadczenie na piśmie lub w inny sposób przyjęty w zakładzie pracy (np. zaznaczając trzeci kwadrat w poz. 14 części G formularza PIT-2 opracowanego przez resort finansów). Po jego otrzymaniu pracodawca zaprzestaje poboru zaliczek na PIT – najpóźniej od następnego miesiąca (art. 31a ust. 1, 5, 8 i 9 updof).

Oświadczenie to jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Gdyby okazało się, że zatrudniony pomylił się w osądzie i nieprawidłowo złożył PIT-2, płatnik nie ponosi odpowiedzialności za zaniżenie lub za nieodprowadzenie zaliczek na PIT (art. 31a ust. 10 updof).

Można cofnąć dyspozycję

Płatnik stosuje ulgę dla seniora (nie pobiera zaliczek na PIT) do chwili:

 • gdy uzyskane przez niego przychody kwalifikowane przekroczą roczny limit zwolnienia albo
 • ustania umowy o pracę – jeśli uprawiony jest pracownikiem, albo
 • rezygnacji przez podatnika ze stosowania ulgi, poprzez złożenie oświadczenia o rezygnacji (np. PIT-2 z zaznaczoną poz. 15 w części G) – najpóźniej od następnego miesiąca po miesiącu otrzymania oświadczenia wycofującego płatnik rozpoczyna wówczas pobór zaliczek.

Zgodnie z art. 31a ust. 2 i 3 updof podatnik jest obowiązany wycofać lub zmodyfikować uprzednio przekazane oświadczenie lub wniosek, jeżeli uległy zmianie okoliczności mające wpływ na obliczenie zaliczki. Wycofanie lub modyfikacja odbywają się w drodze nowego oświadczenia lub wniosku.

Jeśli więc pracownik był jeszcze gdzieś zatrudniony i drugi płatnik również stosował ulgę do seniora, to jej roczny limit mógł się wyczerpać wcześniej, o czym drugi pracodawca nie musiał wiedzieć. W takim przypadku najlepiej było „odwołać” zwolnienie, co właśnie podatnik uczynił.

W nowym roku kolejne oświadczenie

Na mocy art. 31a ust. 6 i 7 updof zgłoszone płatnikowi oświadczenia i wnioski mające wpływ na obliczenie zaliczki obowiązują również w kolejnych latach, chyba że dojdzie do ustania stosunku pracy lub co innego wynika z przepisów odrębnych. Dotyczy to także przekazanego przez opisanego pracownika oświadczenia o odstąpienia od stosowania ulgi dla pracującego seniora. Dlatego ulga nie reaktywuje się „z automatu” od 1.01.2024 r. ani pracodawca nie powinien sam decydować o jej stosowaniu. Podatnik ponownie musi przekazać – o ile oczywiście nadal spełnia warunki do ulgi – stosowne oświadczenie reaktywujące jej działanie (np. na PIT-2, zaznaczając trzeci kwadrat w poz. 14 w części G). Pracodawca ma wówczas obowiązek zaprzestać poboru zaliczek na PIT – najpóźniej od następnego miesiąca po miesiącu otrzymania oświadczenia. Pracownik ma prawo złożyć je jeszcze w grudniu – tak, by zwolnienie było stosowane już od stycznia.

Przepisy nie nakładają na płatnika obowiązku informowania podatnika o jego uprawnieniach i zasadach korzystania z nich.

Inne możliwe sytuacje

Gdyby podatnik korzystający z ulgi dla pracującego seniora w trakcie 2023 r. nie „odwołał” stosowania ulgi i jednocześnie nie wykorzystał rocznego limitu albo też gdyby płatnik sam zaprzestał poboru zaliczek z jego dochodów właśnie z powodu przekroczenia rocznego limitu, to ulga ta reaktywowałaby się automatycznie wraz z początkiem 2024 r. Złożone przez podatnika oświadczenie o spełnianiu warunków do wskazanego zwolnienia obowiązywałoby bowiem również w nowym roku kalendarzowym (w ramach nowego limitu przypisanego do tego roku). W takiej sytuacji płatnik od 1.01.2024 r. nie pobierałby zaliczek na PIT.

Zamknij

Skróty w artykułach

akty prawne, standardy i interpretacje:
 • dyrektywa 112 – dyrektywa Rady 2006/112/WE z 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (DzUrz UE L 347 z 11.12.2006 r.)
 • dyrektywa 2013/34/UE – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z 26.06.2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek (...) (DzUrz UE L 182 z 29.06.2013 r.)
 • Kc – ustawa z 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (DzU z 2023 r. poz. 1610)
 • KIMSF – interpretacje Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej
 • Kks – ustawa z 10.09.1999 r. Kodeks karny skarbowy (DzU z 2023 r. poz. 654)
 • Kp – ustawa z 26.06.1974 r. Kodeks pracy (DzU z 2023 r. poz. 1465)
 • Kpc – ustawa z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (DzU z 2023 r. poz. 1550)
 • Ksh – ustawa z 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (DzU z 2022 r. poz. 1467)
 • KSR – Krajowe Standardy Rachunkowości
 • MSR – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (ang. International Accounting Standards) wydawane od 2002 r. jako MSSF
 • MSSF – Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (ang. International Financial Reporting Standards)
 • Op – ustawa z 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (DzU z 2023 r. poz. 2383)
 • Ppsa – ustawa z 30.08.2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (DzU z 2023 r. poz. 1634)
 • rozporządzenie o instrumentach finansowych – rozporządzenie Ministra Finansów z 12.12.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (DzU z 2017 r. poz. 277)
 • rozporządzenie o konsolidacji – rozporządzenie Ministra Finansów z 25.09.2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych (DzU z 2017 r. poz. 676)
 • rozporządzenie składkowe – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (DzU z 2023 r. poz. 728)
 • rozporządzenie z 13.09.2017 r. – rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (DzU z 2020 r. poz. 342)
 • specustawa – ustawa z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedn. DzU z 2023 r. poz. 1327)
 • uobr – ustawa z 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (DzU z 2023 r. poz. 1015)
 • uor – ustawa z 29.09.1994 r. o rachunkowości (DzU z 2023 r. poz. 120)
 • updof – ustawa z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2022 r. poz. 2647)
 • updop – ustawa z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (DzU z 2022 r. poz. 2587)
 • upol – ustawa z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (DzU z 2023 r. poz. 70)
 • US GAAP – Amerykańskie Standardy Rachunkowości (ang. Generally Accepted Accounting Principles)
 • ustawa akcyzowa – ustawa z 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym (DzU z 2023 r. poz. 1542)
 • ustawa emerytalna – ustawa z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (DzU z 2023 r. poz. 1251)
 • ustawa KAS – ustawa z 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (DzU z 2023 r. poz. 615)
 • ustawa o KRS – ustawa z 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (DzU z 2023 r. poz. 685)
 • ustawa o PCC – ustawa z 9.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (DzU z z 2023 r. poz. 170)
 • ustawa o VAT – ustawa z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU z 2023 r. poz. 1570)
 • ustawa o zfśs – ustawa z 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (DzU z 2023 r. poz. 998)
 • ustawa zasiłkowa – ustawa z 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (DzU z 2022 r. poz. 1732)
 • ustawa zdrowotna – ustawa z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DzU z 2022 r. poz. 2561)
 • usus – ustawa z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2023 r. poz. 1230)
 • uzpd – ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
 • Założenia koncepcyjne MSSF Założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej (Conceptual Framework for Financial Reporting)
pozostałe skróty:
 • CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • EOG – Europejski Obszar Gospodarczy
 • FEP – Fundusz Emerytur Pomostowych
 • FGŚP – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • FP – Fundusz Pracy
 • FS – Fundusz Solidarnościowy
 • IASB – Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
 • IS – izba skarbowa
 • KAS – Krajowa Administracja Skarbowa
 • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa
 • KNF – Komisja Nadzoru Finansowego
 • KRBR – Krajowa Rada Biegłych Rewidentów
 • KRS – Krajowy Rejestr Sądowy
 • KSB – Krajowe Standardy Badania
 • MF – Minister Finansów
 • MPiPS – Minister Pracy i Polityki Społecznej
 • MRiF – Minister Rozwoju i Finansów
 • MRiPS – Minister Rodziny i Polityki Społecznej
 • MSiG – Monitor Sądowy i Gospodarczy
 • NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
 • PANA – Polska Agencja Nadzoru Audytowego
 • PIBR – Polska Izba Biegłych Rewidentów
 • PKD – Polska Klasyfikacja Działalności
 • pkpir – podatkowa księga przychodów i rozchodów
 • PPK – pracownicze plany kapitałowe
 • RM – Rada Ministrów
 • SA – sąd apelacyjny
 • sf – sprawozdanie finansowe
 • skok – spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa
 • SN – Sąd Najwyższy
 • SO – sąd okręgowy
 • TK – Trybunał Konstytucyjny
 • TSUE – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
 • UCS – urząd celno-skarbowy
 • UE – Unia Europejska
 • US – urząd skarbowy
 • WDT – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
 • WNT – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
 • WSA – wojewódzki sąd administracyjny
 • zfśs – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Skróty
Spis treści artykułu
Spis treści:
Stowarzyszenie
Księgowych w Polsce
Najbliższe szkolenia on-line
05.03.2024 Podatek VAT – Zrozumieć podatek od towarów i usług SKwP Warszawa
05.03.2024 Naliczanie wynagrodzeń SKwP Bielsko-Biała, SKwP Bydgoszcz, SKwP Częstochowa, SKwP Gorzów Wielkopolski, SKwP Kielce, SKwP Włocławek
05.03.2024 CIT estoński 2023/2024 – obowiązki na koniec roku SKwP Poznań
05.03.2024 Bilans 2023 – zamknięcie ksiąg rachunkowych i sporządzenie jednostkowych sprawozdań finansowych za 2023 r. w oparciu o ustawę o rachunkowości z uwzględnieniem prawa podatkowego SKwP Radom
05.03.2024 Podsumowanie zmian w prawie pracy – zagadnienia problemowe i doświadczenia praktyczne, z uwzględnieniem stanowisk urzędowych SKwP Warszawa
05.03.2024 Rachunek przepływów pieniężnych w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym SKwP Gorzów Wielkopolski, SKwP Legnica, SKwP Zielona Góra
05.03.2024 Spółka komandytowa – rozliczenia podatkowe spółki i wspólników – aktualne orzecznictwo organów podatkowych i sądów administracyjnych SKwP Bielsko-Biała, SKwP Bydgoszcz, SKwP Częstochowa, SKwP Gorzów Wielkopolski, SKwP Olsztyn, SKwP Opole, SKwP Szczecin, SKwP Włocławek
05.03.2024 Podatek VAT w 2024 roku SKwP Kraków
06.03.2024 Naliczanie wynagrodzeń w Comarch Optima od podstaw SKwP Kraków
06.03.2024 CIT Estoński (ECIT) 2023/24: wybór, ryzyka, obowiązki na koniec roku – warsztaty praktyczne z licznymi przykładami kwotowymi SKwP Częstochowa