Zamówienie-Koszyk
Dokończ - Edytuj - Anuluj

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, klikając AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrazisz zgodę na to aby Rachunkowość Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, otwierane adresy url, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz. Informacje gromadzone będą w celu technicznego dostosowanie treści, badania zainteresowań tematami, dostosowania niektórych treści do lokalizacji z której jest odczytywana oraz wyświetlania reklam we własnym serwisie oraz w wykupionych przez nas przestrzeniach reklamowych w Internecie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Klikając w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrażasz zgodę na zapisanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie. W każdej chwili możesz skasować pliki cookie oraz ograniczyć możliwość zapisywania nowych za pomocą ustawień przeglądarki.

Wyrażając zgodę, pozwalasz nam na wyświetlanie spersonalizowanych treści m.in. indywidualne rabaty, informacje o wykupionych przez Ciebie usługach, pomiar reklam i treści.

AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU
account_circle
dehaze

Logowanie

e-mail:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą e-maila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój e-mail wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z e-maila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

e-mail:

Klikając w poniższy link, zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą e-maila

Sprawdzanie danych....

Skutki wystawienia faktury w terminie wcześniejszym niż 60 dni przed datą dostawy

Marcin Szymankiewicz doradca podatkowy

Spółka z o.o. sprzedaje samochody. Klienci - firmy leasingowe - płacą niekiedy dopiero po fizycznym wydaniu pojazdu. Spółka wykazuje wówczas obowiązek podatkowy w dniu wydania pojazdu klientowi (w tym też dniu jest podpisywany protokół zdawczo-odbiorczy). Spółka uzgadnia z takimi klientami termin wydania pojazdu lub zapłaty. Jest on krótszy niż 60 dni od dnia wystawienia faktury. Zdarza się jednak, że od dnia wystawienia faktury do dnia powstania obowiązku podatkowego upływa więcej niż 60 dni. Wystawienie faktury jest niezbędne, bo klient jedynie na jej podstawie może zarejestrować pojazd i zawrzeć umowę z ubezpieczycielem.
Czy do takiej faktury, wystawionej przedwcześnie, może mieć zastosowanie art. 108 ust. 1 ustawy o VAT? Czy spółka ma obowiązek wystawienia do niej korekty, polegającej jedynie na zmianie daty faktycznej dostawy?

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dostawy towarów lub wykonania usługi (art. 19a ust. 1 ustawy o VAT). Podatek staje się wymagalny w rozliczeniu za okres, w którym wykonano dostawę/usługę i powinien być rozliczony za ten okres.

Fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano dostawę lub usługę (art. 106i ust. 1 ww. ustawy). Faktury nie mogą być wystawione wcześniej niż 60. dnia przed wykonaniem dostawy/usługi (art. 106i ust. 7 pkt 1).

Sam fakt wystawienia faktury na dostawę samochodu i przekazania jej klientowi nie wywołuje skutków w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT. Powstaje on bowiem w momencie dostawy (wydania pojazdu klientowi).

To nie jest "pusta faktura"

Nie ma podstaw, by przyjąć, że do faktur wystawionych przez spółkę w terminie wcześniejszym niż 60 dni przed dniem powstania obowiązku podatkowego mógłby mieć zastosowanie art. 108 ust. 1 ustawy o VAT. Przypomnijmy, że zgodnie z tą regulacją w przypadku gdy osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku, jest obowiązana do jego zapłaty.

Przepis ten odnosi się przede wszystkim do tzw. pustych faktur, tj. takich, które nie dokumentują rzeczywistej transakcji, zdarzenia gospodarczego. Obowiązek zapłaty VAT w trybie art. 108 wynika wówczas wyłącznie z faktu wystawienia pustej faktury. Regulacja ta znalazłaby zastosowanie, gdyby transakcja sprzedaży samochodu okazała się fikcyjna.

Skoro faktura wystawiona przez spółkę dokumentuje rzeczywiste zdarzenie gospodarcze (spółka jest gotowa wydać towar w uzgodnionym z klientem terminie dostawy), które co do zasady podlega opodatkowaniu, to sam fakt wystawienia jej przedwcześnie nie rodzi obowiązku zapłaty VAT na podstawie art. 108. Taka faktura powinna zostać zewidencjonowana i rozliczona na zasadach ogólnych – z chwilą powstania obowiązku podatkowego, tj. wydania pojazdu klientowi (chyba że wcześniej spółka otrzymałaby zapłatę – zob. art. 19a ust. 8 ustawy o VAT). Takie też stanowisko zajął NSA w wyroku z 14.03.2023 r. (I FSK 2093/18).

Brak obowiązku korekty

Jeśli chodzi o konieczność korekty takiej przedwcześnie wystawionej faktury, to art. 106j ust. 1 ustawy o VAT wyraźnie wskazuje, jakie okoliczności zobowiązują podatnika do wystawienia faktury korygującej. Otóż obowiązek taki powstaje, jeśli po wystawieniu faktury:

 • podstawa opodatkowania lub kwota podatku wskazana w fakturze uległa zmianie,
 • dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,
 • dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4,
 • stwierdzono pomyłkę w jakiejkolwiek pozycji faktury.

Wśród tych zdarzeń nie ma zatem wystawienia faktury wcześniej niż 60 dni przed datą dostawy. Taka faktura nie powoduje ryzyka uszczuplenia należności publicznoprawnych, bo dopóki u sprzedawcy nie powstanie obowiązek podatkowy, dopóty nabywca nie odliczy wynikającego z niej VAT naliczonego (art. 86 ust. 10 ustawy o VAT). W konsekwencji nie ma podstaw do jej korygowania. Byłoby to konieczne jedynie w sytuacji, gdyby transakcja, do której odnosi się faktura pierwotna, w ogóle nie doszła do skutku, np. wskutek rezygnacji klienta czy braku możliwości zrealizowania dostawy samochodu przez spółkę.

Skoro transakcja została zawarta, a spółka prawidłowo wykazała moment powstania obowiązku podatkowego, to nie ma potrzeby wystawiania faktury korygującej, która wskaże faktyczną datę dostawy czy otrzymania płatności.

Z przywołanego art. 106j ust. 1 ustawy o VAT wynika, że podatnik wystawia fakturę korygującą m.in. w przypadku, gdy stwierdzono pomyłkę w jakiejkolwiek innej pozycji faktury. Jednak w opisanej sytuacji pierwotna faktura nie zawiera pomyłki. W dacie jej wystawienia podana na niej data dostawy była prawidłowa (taką datę spółka uzgodniła z klientem). Wskazana jest jako zdarzenie przyszłe, spółka nie może przewidzieć, kiedy klient zdecyduje się na odbiór pojazdu bądź na zapłatę, mimo że do dokonania tych czynności przed upływem 60 dni od dnia wystawienia pierwotnej faktury obliguje go umowa ze spółką.

Takie też stanowisko zajmują organy podatkowe i sądy administracyjne (zob. interpretacja KIS z 14.08.2023 r., 0114-KDIP1-3.4012.672.2018.11.S.LK, i wyrok NSA z 21.04.2023 r., I FSK 229/20). Wprawdzie przywołane pismo i wyrok dotyczyły stanu prawnego obowiązującego do 31.12.2021 r. (kiedy faktury nie mogły być wystawione wcześniej niż 30. dnia przed dostawą towaru/wykonaniem usługi), to jednak zachowały aktualność także po tej dacie.

Zamknij

Skróty w artykułach

akty prawne, standardy i interpretacje:
 • dyrektywa 112 – dyrektywa Rady 2006/112/WE z 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (DzUrz UE L 347 z 11.12.2006 r.)
 • dyrektywa 2013/34/UE – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z 26.06.2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek (...) (DzUrz UE L 182 z 29.06.2013 r.)
 • Kc – ustawa z 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (DzU z 2023 r. poz. 1610)
 • KIMSF – interpretacje Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej
 • Kks – ustawa z 10.09.1999 r. Kodeks karny skarbowy (DzU z 2023 r. poz. 654)
 • Kp – ustawa z 26.06.1974 r. Kodeks pracy (DzU z 2023 r. poz. 1465)
 • Kpc – ustawa z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (DzU z 2023 r. poz. 1550)
 • Ksh – ustawa z 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (DzU z 2022 r. poz. 1467)
 • KSR – Krajowe Standardy Rachunkowości
 • MSR – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (ang. International Accounting Standards) wydawane od 2002 r. jako MSSF
 • MSSF – Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (ang. International Financial Reporting Standards)
 • Op – ustawa z 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (DzU z 2023 r. poz. 2383)
 • Ppsa – ustawa z 30.08.2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (DzU z 2023 r. poz. 1634)
 • rozporządzenie o instrumentach finansowych – rozporządzenie Ministra Finansów z 12.12.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (DzU z 2017 r. poz. 277)
 • rozporządzenie o konsolidacji – rozporządzenie Ministra Finansów z 25.09.2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych (DzU z 2017 r. poz. 676)
 • rozporządzenie składkowe – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (DzU z 2023 r. poz. 728)
 • rozporządzenie z 13.09.2017 r. – rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (DzU z 2020 r. poz. 342)
 • specustawa – ustawa z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedn. DzU z 2023 r. poz. 1327)
 • uobr – ustawa z 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (DzU z 2023 r. poz. 1015)
 • uor – ustawa z 29.09.1994 r. o rachunkowości (DzU z 2023 r. poz. 120)
 • updof – ustawa z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2022 r. poz. 2647)
 • updop – ustawa z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (DzU z 2022 r. poz. 2587)
 • upol – ustawa z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (DzU z 2023 r. poz. 70)
 • US GAAP – Amerykańskie Standardy Rachunkowości (ang. Generally Accepted Accounting Principles)
 • ustawa akcyzowa – ustawa z 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym (DzU z 2023 r. poz. 1542)
 • ustawa emerytalna – ustawa z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (DzU z 2023 r. poz. 1251)
 • ustawa KAS – ustawa z 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (DzU z 2023 r. poz. 615)
 • ustawa o KRS – ustawa z 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (DzU z 2023 r. poz. 685)
 • ustawa o PCC – ustawa z 9.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (DzU z z 2023 r. poz. 170)
 • ustawa o VAT – ustawa z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU z 2023 r. poz. 1570)
 • ustawa o zfśs – ustawa z 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (DzU z 2023 r. poz. 998)
 • ustawa zasiłkowa – ustawa z 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (DzU z 2022 r. poz. 1732)
 • ustawa zdrowotna – ustawa z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DzU z 2022 r. poz. 2561)
 • usus – ustawa z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2023 r. poz. 1230)
 • uzpd – ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
 • Założenia koncepcyjne MSSF Założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej (Conceptual Framework for Financial Reporting)
pozostałe skróty:
 • CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • EOG – Europejski Obszar Gospodarczy
 • FEP – Fundusz Emerytur Pomostowych
 • FGŚP – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • FP – Fundusz Pracy
 • FS – Fundusz Solidarnościowy
 • IASB – Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
 • IS – izba skarbowa
 • KAS – Krajowa Administracja Skarbowa
 • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa
 • KNF – Komisja Nadzoru Finansowego
 • KRBR – Krajowa Rada Biegłych Rewidentów
 • KRS – Krajowy Rejestr Sądowy
 • KSB – Krajowe Standardy Badania
 • MF – Minister Finansów
 • MPiPS – Minister Pracy i Polityki Społecznej
 • MRiF – Minister Rozwoju i Finansów
 • MRiPS – Minister Rodziny i Polityki Społecznej
 • MSiG – Monitor Sądowy i Gospodarczy
 • NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
 • PANA – Polska Agencja Nadzoru Audytowego
 • PIBR – Polska Izba Biegłych Rewidentów
 • PKD – Polska Klasyfikacja Działalności
 • pkpir – podatkowa księga przychodów i rozchodów
 • PPK – pracownicze plany kapitałowe
 • RM – Rada Ministrów
 • SA – sąd apelacyjny
 • sf – sprawozdanie finansowe
 • skok – spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa
 • SN – Sąd Najwyższy
 • SO – sąd okręgowy
 • TK – Trybunał Konstytucyjny
 • TSUE – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
 • UCS – urząd celno-skarbowy
 • UE – Unia Europejska
 • US – urząd skarbowy
 • WDT – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
 • WNT – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
 • WSA – wojewódzki sąd administracyjny
 • zfśs – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Skróty
Spis treści artykułu
Spis treści:
Stowarzyszenie
Księgowych w Polsce
Najbliższe szkolenia on-line
05.03.2024 Podatek VAT – Zrozumieć podatek od towarów i usług SKwP Warszawa
05.03.2024 Naliczanie wynagrodzeń SKwP Bielsko-Biała, SKwP Bydgoszcz, SKwP Częstochowa, SKwP Gorzów Wielkopolski, SKwP Kielce, SKwP Włocławek
05.03.2024 CIT estoński 2023/2024 – obowiązki na koniec roku SKwP Poznań
05.03.2024 Bilans 2023 – zamknięcie ksiąg rachunkowych i sporządzenie jednostkowych sprawozdań finansowych za 2023 r. w oparciu o ustawę o rachunkowości z uwzględnieniem prawa podatkowego SKwP Radom
05.03.2024 Podsumowanie zmian w prawie pracy – zagadnienia problemowe i doświadczenia praktyczne, z uwzględnieniem stanowisk urzędowych SKwP Warszawa
05.03.2024 Rachunek przepływów pieniężnych w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym SKwP Gorzów Wielkopolski, SKwP Legnica, SKwP Zielona Góra
05.03.2024 Spółka komandytowa – rozliczenia podatkowe spółki i wspólników – aktualne orzecznictwo organów podatkowych i sądów administracyjnych SKwP Bielsko-Biała, SKwP Bydgoszcz, SKwP Częstochowa, SKwP Gorzów Wielkopolski, SKwP Olsztyn, SKwP Opole, SKwP Szczecin, SKwP Włocławek
05.03.2024 Podatek VAT w 2024 roku SKwP Kraków
06.03.2024 Naliczanie wynagrodzeń w Comarch Optima od podstaw SKwP Kraków
06.03.2024 CIT Estoński (ECIT) 2023/24: wybór, ryzyka, obowiązki na koniec roku – warsztaty praktyczne z licznymi przykładami kwotowymi SKwP Częstochowa