Skutki reorganizacji urzędów skarbowych od 1.01.2021

Krzysztof Hałub

Obsługą dużych przedsiębiorców zajmuje się obecnie 19 wyspecjalizowanych wojewódzkich US, z wyjątkiem podmiotów o największej skali działalności, które podlegają pod właściwość wyspecjalizowanego US o zasięgu krajowym.

Powstał on na bazie Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie i zajmuje się rozliczeniami firm – osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, z wyłączeniem spółek cywilnych – których przychód/obrót netto w rozumieniu przepisów o rachunkowości ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług, osiągnięty w roku podatkowym 2019 (a w przypadku gdy rok podatkowy nie pokrywa się z kalendarzowym – w ostatnim roku podatkowym, który zakończył się nie później niż w 2019) przekracza 50 mln euro, a także:

 • MSR – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości
 • Op – Ordynacja podatkowa
 • US – Urząd Skarbowy
 • MFFiPR – Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
 • podatkowych grup kapitałowych i tworzących je spółek,
 • spółek publicznych z siedzibą w Polsce, 
 • NBP, banków państwowych i krajowych w formie spółek akcyjnych oraz banków hipotecznych,
 • krajowych zakładów ubezpieczeń i reasekuracji.

Obsługę przedsiębiorców krajowych (osoby prawne i jednostki organizacyjne z wyjątkiem spółek cywilnych), których przychód/obrót netto wynosił od 3 mln do 50 mln euro oraz zagranicznych (o przychodzie/obrocie netto od 3 mln euro), a także uczelni i samodzielnych publicznych zoz (o przychodzie/obrocie netto od 3 mln euro) przejęły wyspecjalizowane US o zasięgu wojewódzkim, których jest 19. Są one właściwe także dla oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych niebędących osobami fizycznymi, skok, banków spółdzielczych, jednostek samorządu terytorialnego.

Fundusze inwestycyjne i emerytalne podlegają pod Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie. Obsługuje on również przedsiębiorców zagranicznych (o przychodzie/obrocie netto od 3 mln euro), posiadających stałe miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terenie więcej niż jednego terytorialnego zasięgu działania pozostałych naczelników wyspecjalizowanych US.

Pozostałe podmioty z udziałem kapitału zagranicznego, inne niż ww. są obsługiwane przez „zwykłe” US (właściwe miejscowo). 

Z kolei Naczelnik Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie prowadzi obsługę podatników i płatników w zakresie zryczałtowanego CIT (podatku u źródła). Jest on właściwy również w sprawach stwierdzenia nadpłaty zryczałtowanego CIT pobieranego przez płatników, na wniosek podatnika-nierezydenta. 

Tak jak do tej pory żadne wyspecjalizowane US nie rozliczają podatków: akcyzowego, od gier, od wydobycia niektórych kopalin.

Opisane zasady wynikają z rozporządzeń MFFiPR z 28.12.2020:

 • w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania wykonywane są przez naczelnika US innego niż właściwy miejscowo (DzU z 2020 poz. 2456),
 • zmieniającego rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych (DzU z 2020 poz. 2410).

Osoby fizyczne rozliczają się w „starych” US

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, nawet jeśli przekroczyły próg 3 mln euro przychodu, nie są obsługiwane przez wyspecjalizowane US.

Spółka jawna, która osiągnęła przychód netto za 2019 pomiędzy 3 mln a 50 mln euro, w większości spraw (m.in. rozliczenia VAT) podlega pod właściwy dla niej wyspecjalizowany wojewódzki US. Jeśli osiągnęła powyżej 50 mln euro przychodu, rozlicza się w Pierwszym Mazowieckim Urzędzie Skarbowym w Warszawie.

Jej wspólnicy (osoby fizyczne – obywatelstwo i rezydencja polska) w 2021 rozliczają się z PIT jak dotychczas – w „zwykłym” US, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania każdego z nich, bez względu na wysokość osiąganych przychodów.

Do przeliczenia limitów w euro przyjmuje się średni kurs NBP z ostatniego dnia roku podatkowego przyjętego przez podatnika. Bierze się pod uwagę przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług, ustalony na podstawie sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z uor lub z MSR, uzyskany w ramach podstawowej działalności operacyjnej przedsiębiorstwa, bez pozostałych przychodów operacyjnych.

W 2021 zmiana „z automatu”

Przedsiębiorca jest włączany pod właściwość wyspecjalizowanego US z dniem 1 stycznia drugiego roku następującego po zakończeniu roku podatkowego, w którym został spełniony warunek progu przychodowego (w 2021 włączenie nastąpiło na podstawie danych za 2019).

Przedsiębiorca zostaje wyłączony spod właściwości wyspecjalizowanego US 1 stycznia drugiego roku następującego po upływie 2 kolejnych lat podatkowych, w których nie został spełniony warunek progu przychodowego. Jeśli np. spółka na podstawie przychodu osiągniętego w 2019 (powyżej 50 mln euro) została przypisana do Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, a w kolejnych latach uzyskany przychód nie przekroczy ww. limitu, to pozostanie we właściwości tego US do końca 2023.

O zmianie US przedsiębiorcy powinni zawiadomić, w formie pisemnej, do 15 października roku poprzedzającego rok, od którego – po spełnieniu kryterium przychodowego – zostaną zaliczeni do kategorii podatników podlegających pod wyspecjalizowany US lub wyłączeni z tej kategorii. Termin ten obowiązuje podatników i płatników zaliczanych lub wyłączanych po 1.01.2021.

Zmiana właściwości US, która nastąpiła 1.01.2021, odbyła się jednak automatycznie, bez konieczności składania jakiegokolwiek zawiadomienia (nie trzeba też było składać aktualizacji VAT-R, NIP-8 czy aktualizacji danych kas fiskalnych). To nowy US powinien był przesyłać do podatnika w styczniu powiadomienie o zmianie. W związku ze zmianą nie ma również potrzeby generowania nowego numeru mikrorachunku podatkowego.

Rozliczenia w okresie przejściowym

Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów (podatki.gov.pl) do US właściwego na 1.01.2021, a więc właściwego po zmianie, należy złożyć:

 • zeznanie CIT za rok podatkowy, który zakończył się 31.12.2020 (podmioty, u których rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym i zakończył się po 31.12.2020, zeznanie CIT za 2020 składają do US, który był właściwy w pierwszym dniu tego roku podatkowego),
 • JPK_V7M za grudzień 2020 lub JPK_V7K za IV kwartał 2020,
 • deklaracje PIT (składane przez płatnika) za 2020 (jednak np. PIT-11 nadal należało złożyć w US właściwym ze względu na adres zamieszkania podatnika),
 • korekty deklaracji/zeznań/informacji sporządzane po 31.12.2020, niezależnie od okresu, którego dotyczą (z zastrzeżeniem art. 18b Op – zasady szczególne w przypadku wszczęcia postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej).

Z kolei US właściwe przed zmianą:

 • rozpatrują niezrealizowane wnioski, które wpłynęły do tych US przed 1.01.2021:
  • dotyczące udzielenia ulg w spłacie zobowiązań podatkowych,
  • o stwierdzenie nadpłaty,
 • kontynuują kontrole podatkowe oraz postępowania podatkowe rozpoczęte i niezakończone przed 1.01.2021 – zgodnie z zasadą ciągłości wyrażoną w art. 18b § 1 i 2 Op,
 • kontynuują postępowania karne skarbowe prowadzone przed 1.01.2021.
Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Temat: „Podatki 2021”
Podatki 2021

Ograniczenie odliczania straty przez podatników CIT

Od 1.01.2021 r. wprowadzono dodatkowe ograniczenie w odliczaniu przez podatników CIT własnej straty – w przypadkach gdy doszło do połączenia podmiotów bądź nabycia przedsiębiorstwa.

Dotychczas obowiązywał jedynie zakaz „przejmowania” straty innego podmiotu. Zgodnie z art. 7 ust. 3 pkt 4 updop przy ustalaniu dochodu (…) stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia się: strat przedsiębiorców przekształcanych, łączonych, przejmowanych lub dzielonych – w razie przekształcenia formy prawnej, łączenia lub podziału przedsiębiorców, z wyjątkiem przekształcenia spółki w inną spółkę.

Podatki 2021

Opodatkowanie zbycia udziałów w spółce nieruchomościowej

W ustawach o podatku dochodowym wprowadzono definicję tzw. spółki nieruchomościowej oraz przewidziano szczególne zasady opodatkowania dochodów osiąganych ze zbycia jej udziałów. Zmiany te stanowią istotną nowość i budzą wiele kontrowersji.

Wynikają z ustawy z 28.11.2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 2123). Omówione zostaną na przykładzie przepisów updop, choć analogiczne rozwiązania znalazły się również w updof.

Podatki 2021

Pakiet SLIM VAT – uproszczenia w rozliczaniu podatku od towarów i usług

Od 1.01.2021 r. na skutek nowelizacji ustawy o VAT obowiązują nowe zasady ujmowania korekt – zmniejszających i zwiększających sprzedaż. Wprowadzono też wiele innych zmian m.in. w zakresie odliczenia podatku naliczonego.

Robocza nazwa ustawy nowelizującej, przyjęta przez Ministerstwo Finansów, SLIM VAT – to akronim utworzony ze słów simple, local i modern, a więc w założeniu rozliczenie VAT po zmianach powinno być proste, lepiej dostosowane do specyfiki polskiego rynku, a także nowoczesne. Rzeczywiście, większość wprowadzonych w ustawie o VAT zmian jest dla podatników korzystna, choć niektóre wywołują kontrowersje.

VAT

Zwolnienia z kas fiskalnych – zmiana rozporządzenia

Przełożenie kodów PKWiU z 2008 na kody CN oraz kody PKWiU z 2015 to główna zmiana w rozporządzeniu w sprawie zwolnień od kas, która weszła w życie z początkiem 2021.

Została wprowadzona rozporządzeniem MFFiPR z 15.12.2020 zmieniającym rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (DzU poz. 2317). Nie wpłynęła na stosowanie przepisów, których dotyczyła (tj. zakres czynności podlegających bezwzględnemu obowiązkowi ewidencjonowania oraz zakres zwolnień przedmiotowych z obowiązku ewidencjonowania).

Spółki jawne

Jak skutecznie poinformować o wspólnikach, by uniknąć statusu podatnika CIT

Nowo utworzone spółki jawne, których wspólnikami są nie tylko osoby fizyczne – chcąc zachować status podmiotu podatkowo transparentnego – powinny złożyć informację o wspólnikach przed dniem otwarcia ksiąg rachunkowych.

Tak wynika z odpowiedzi MFFiPR z 8.01.2021 (DD5.054.7.2020) na zapytanie poselskie nr 2151.

PIT

Przedłużony termin ulgi mieszkaniowej dla tych, którzy sprzedali mieszkania w 2018

Osoby, które nie zdołały w 2020 wydać uzyskanych ze sprzedaży środków na własne cele mieszkaniowe, mają na to jeszcze jeden rok.

Tak wynika z rozporządzenia MFFiPR z 23.12.2020 w sprawie przedłużenia terminu na wydatkowanie na własne cele mieszkaniowe przychodu uzyskanego w 2018 z odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego (DzU poz. 2368).

Podatki 2021

Dla kogo 9% stawka CIT

W 2021 więcej podatników skorzysta z obniżonej stawki CIT – to efekt podniesienia limitu przychodów uprawniających do stosowania stawki 9%.

Stawka w wysokości 9% podstawy opodatkowania dotyczy przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych. Mogą ją stosować podatnicy mali lub rozpoczynający działalność (w roku jej rozpoczęcia – z określonymi w ustawie wyjątkami dotyczącymi niektórych działań restrukturyzacyjnych). Od 1.01.2021 prawo do tej stawki mają również spółki komandytowe i jawne, które stały się podatnikami CIT.

Slim VAT

Nowości w podatku od towarów i usług od 1.01.2021

Zmieniły się m.in. terminy odliczania podatku naliczonego, zasady korygowania podstawy opodatkowania, przeliczania kursów walut dla celów VAT, rozliczania zaliczek w eksporcie, odliczania VAT przy nabyciu usług noclegowych, a także limit jednorazowych prezentów o małej wartości.

Te i inne nowości wprowadza ustawa z 27.11.2020 o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 2419), nazywana potocznie SLIM VAT.

Podatki 2021

Wydanie majątku likwidowanej spółki opodatkowane CIT

Fiskus przegrał przed sądami spór o to, czy wydanie wspólnikom składników majątku likwidowanej spółki kapitałowej skutkuje obowiązkiem wykazania przez nią przychodu i zapłaty CIT. Zmiana przepisów od 1.01.2021 spowodowała, że spółki muszą jednak szykować pieniądze na zapłatę podatku przy likwidacji.

Podstawą do tego jest zmieniony art. 14a updop, który reguluje tzw. instytucję datio in solutum (świadczenie w miejsce wykonania). Przepis ten stosuje się do świadczenia niepieniężnego, wykonywanego w celu uregulowania – w całości lub w części – zobowiązań pieniężnych. W przypadku likwidacji spółki jest to wydanie – w formie rzeczowej – składników jej majątku zamiast wypłaty wspólnikom określonej sumy pieniężnej, stosownie do wielkości ich udziałów.

Temat miesiąca

Zmiany w ryczałcie i karcie podatkowej od 2021

Zniknęły prawie wszystkie ograniczenia co do rodzajów działalności, które mogą być objęte ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Zwiększył się też znacznie limit przychodów uprawniający do tej formy rozliczenia.

Te i inne zmiany w zryczałtowanych formach opodatkowania PIT zostały wprowadzone ustawą z 28.11.2020 (DzU poz. 2123).

CIT i PIT

Ograniczenia w wyborze różnych form opodatkowania przychodów i dochodów z tego samego źródła

Od 1.01.2021 znacznie rozszerzono prawo do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Czy podatnik, który wybierze tę formę opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej, będzie mógł równolegle płacić z innego biznesu liniowy PIT albo podatek według skali?
Czy jeśli będzie działać w spółce jawnej lub partnerskiej, to wszyscy wspólnicy muszą również przejść na ryczałt ewidencjonowany?

Rozszerzenie prawa do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wynika ze zmian wprowadzonych nowelizacją z 28.11.2020 (DzU poz. 2123) do uzpd. Chodzi o:

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....