Zamówienie-Koszyk
Dokończ - Edytuj - Anuluj

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, klikając AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrazisz zgodę na to aby Rachunkowość Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, otwierane adresy url, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz. Informacje gromadzone będą w celu technicznego dostosowanie treści, badania zainteresowań tematami, dostosowania niektórych treści do lokalizacji z której jest odczytywana oraz wyświetlania reklam we własnym serwisie oraz w wykupionych przez nas przestrzeniach reklamowych w Internecie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Klikając w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrażasz zgodę na zapisanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie. W każdej chwili możesz skasować pliki cookie oraz ograniczyć możliwość zapisywania nowych za pomocą ustawień przeglądarki.

Wyrażając zgodę, pozwalasz nam na wyświetlanie spersonalizowanych treści m.in. indywidualne rabaty, informacje o wykupionych przez Ciebie usługach, pomiar reklam i treści.

AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....

Rozliczenie odszkodowania wypłaconego z tytułu zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy

Marek Barowicz

Spółka zamierza zawrzeć z kilkoma pracownikami umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy.
Jakie będą skutki podatkowe i księgowe wypłacenia im ew. odszkodowania na podstawie takiej umowy?

Zgodnie z art. 1011 Kp, w zakresie określonym w odrębnej umowie, pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność (zakaz konkurencji). Pracodawca, który poniósł szkodę wskutek naruszenia przez pracownika zakazu konkurencji przewidzianego w umowie, może dochodzić od niego wyrównania tej szkody.

Konsekwencje zawarcia umowy o zakazie konkurencji

Powyższe przepisy odnoszą się do sytuacji, gdy pracodawca i pracownik mający dostęp do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, zawierają umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. Umowa taka wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej. W umowie określa się także okres obowiązywania zakazu konkurencji oraz wysokość odszkodowania należnego z tego tytułu pracownikowi od pracodawcy.

Odszkodowanie przez okres odpowiadający okresowi obowiązywania zakazu konkurencji nie może być niższe od 25% wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika przed ustaniem stosunku pracy. Może być wypłacane w miesięcznych ratach. W razie sporu o odszkodowaniu orzeka sąd pracy.

Zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa, w razie ustania przyczyn uzasadniających taki zakaz lub niewywiązywania się pracodawcy z obowiązku wypłaty odszkodowania.

Należy również pamiętać, że w myśl art. 15gf pkt 1 specustawy w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, strony umowy o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu stosunku pracy, na rzecz których ustanowiono zakaz działalności konkurencyjnej, mogą ją wypowiedzieć z zachowaniem terminu 7 dni.

Opodatkowanie i oskładkowanie

Na gruncie prawa podatkowego odszkodowanie wypłacone byłemu pracownikowi w związku z zakazem konkurencji po ustaniu stosunku pracy, podlega PIT jako przychód ze stosunku pracy – wynika bowiem z łączącego strony stosunku pracy (por. interpretacje IS w Poznaniu z 3.06.2016, ILPB1/4511-1-319/16-2/KF, i Katowicach z 2.05.2012, IBPBII/1/415-115/12/ASz). Nie korzysta przy tym z żadnego ze zwolnień podatkowych. W myśl art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. d updof wolne od tego podatku są otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, oraz otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z postanowień układów zbiorowych pracy, innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów lub statutów, z wyjątkiem odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji.

Ryczałtowe opodatkowanie odszkodowań od spółek z udziałem Skarbu Państwa lub gminy

Od niektórych odszkodowań, przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji, pobiera się zryczałtowany podatek w wysokości 70% należnego odszkodowania, bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 15 updof dotyczy to odszkodowań wypłacanych przez spółki, w których Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, związek jednostek samorządu terytorialnego, państwowa osoba prawna lub komunalna osoba prawna dysponują bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, w tym także na podstawie porozumień z innymi osobami.

Stawka 70% ma zastosowanie do części odszkodowania przekraczającej wysokość wynagrodzenia otrzymanego przez podatnika z tytułu umowy o pracę (lub umowy o świadczenie usług wiążącej go ze spółką) w okresie 6 mies. poprzedzających pierwszy miesiąc wypłaty odszkodowania.

Odsetki zapłacone z tytułu nieterminowej wypłaty tego odszkodowania są natomiast zwolnione od PIT na mocy art. 21 ust. 1 pkt 95 updof, jako należne z tytułu nieterminowego wypłacenia świadczenia mającego źródło w stosunku pracy.

Pobór zaliczki na PIT od odszkodowań wypłaconych byłym pracownikom, z tytułu zakazu konkurencji, odbywa się na zasadach określonych w art. 32 updof. Przy kalkulacji zaliczki należy uwzględnić pracownicze koszty uzyskania przychodów. Na pracodawcy ciąży obowiązek wystawienia byłemu pracownikowi informacji PIT-11, uwzględniającej kwoty wypłaconych odszkodowań i pobranych zaliczek.

Z kolei zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia składkowego odszkodowania wypłacone byłym pracownikom po rozwiązaniu stosunku pracy, na podstawie umowy o zakazie konkurencji, nie stanowią podstawy wymiaru składek ZUS.

Dla przedsiębiorcy (byłego pracodawcy) odszkodowanie wypłacone byłemu pracownikowi w związku z zakazem konkurencji po ustaniu stosunku pracy, stanowi koszt uzyskania przychodów na ogólnych zasadach, zgodnie z art. 15 ust. 1 updop i art. 22 ust. 1 updof, jako koszt poniesiony w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

Księgowania

Operacje gospodarcze, dotyczące wypłaty byłemu pracownikowi odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy, ujmuje się w księgach rachunkowych następująco:

1. Odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy

Wn konto 76-1 „Pozostałe koszty operacyjne”

Ma konto 24 „Pozostałe rozrachunki”

2. Pobór zaliczki na PIT oraz wpłata do US

Wn konto 24 „Pozostałe rozrachunki”

Ma konto 22 „Rozrachunki publicznoprawne” (PIT)

Wn konto 22 „Rozrachunki publicznoprawne” (PIT)

Ma konto 13 „Rachunki i kredyty bankowe”

3. Naliczone odsetki za zwłokę w wypłacie odszkodowania

Wn konto 75-1 „Koszty finansowe”

Ma konto 24 „Pozostałe rozrachunki”

4. Wypłata byłemu pracownikowi odszkodowania wraz z ew. odsetkami, pomniejszonego o zaliczkę na PIT

Wn konto 24 „Pozostałe rozrachunki”

Ma konto 13 „Rachunki i kredyty bankowe”.


LinkedIn

Spis treści artykułu
Spis treści: