Rozliczenie młodego pracownika po przekroczeniu limitu przychodu zwolnionego z PIT

Izabela Nowacka

Firma zatrudnia pracownika w wieku do 26 lat. W listopadzie jego przychód przekroczy limit ulgi dla młodych.
Jak w takim przypadku rozliczyć PIT i składki ZUS?

Art. 21 ust. 1 pkt 148 updof zwalnia z PIT przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz z umów zlecenia (kwalifikowanych jako działalność wykonywania osobiście), otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł. Jest to tzw. ulga dla młodych („zerowy PIT dla młodych”).

  • MF – Minister Finansów
  • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych

Od 1.01.2020 podatnik, który chce skorzystać z ulgi, nie musi wnioskować do płatnika (pracodawcy) o niepobieranie zaliczek na PIT.

Pracodawca sam stosuje zwolnienie, biorąc pod uwagę wiek zatrudnionego (pracownika/zleceniobiorcy) oraz wysokość uzyskiwanych w danym roku przychodów (a nie dochodów), które trzeba monitorować pod kątem przekroczenia limitu 85 528 zł.

Zatrudniony może natomiast złożyć pracodawcy pisemny wniosek (odrębnie dla każdego roku podatkowego) o rezygnację z ulgi i opodatkowanie dochodów. Pracodawca zaczyna potrącać zaliczki najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał wniosek.

Ulgą dla młodych są objęte jedynie przychody z dwóch źródeł:

  • ze stosunku pracy lub pokrewnych,
  • z działalności wykonywanej osobiście, ale wyłącznie z umów zleceń.

Przychody z umów o dzieło czy zasiłki z ubezpieczenia społecznego nie podlegają zwolnieniu.

Zwolnienie jest obwarowane dwoma warunkami – wiekiem oraz wysokością rocznego przychodu.

Przychód ponad limit ulgi

Jak postąpić w przypadku, gdy kryterium wieku jest spełnione, lecz w trakcie roku dochodzi do przekroczenia progu przychodów?

Przede wszystkim przychodu objętego ulgą (do kwoty 85 528 zł) nie należy uwzględniać przy obliczaniu dochodu na podstawie art. 32 updof (czyli narastająco od początku roku) w celu ustalenia miesięcznej zaliczki na PIT. Innymi słowy przychód zwolniony należy „odłożyć na bok”, jakby pracownik dopiero zaczął zarabiać. Płatnik pobiera więc zaliczkę w wysokości 17%.

Przykład 1

Pracownik (25 lat) zarabia miesięcznie 8500 zł brutto. W listopadzie jego przychód z pracy – uzyskany w okresie od stycznia do listopada – przekroczył 85 528 zł (do tej wysokości objęty był ulgą dla młodych) i wyniósł 93 500 zł. Przychód przewyższający limit zwolnienia (7972 zł) należy już rozliczyć na zasadach ogólnych, ustalając dochód i pobierając zaliczkę na PIT według stawki 17%.

Dochód uzyskany od początku roku u tego pracodawcy, dla potrzeb ustalania zaliczek zgodnie z art. 32 updof, nie przekroczył 85 528 zł, czyli kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali.

Ukończenie 26 lat w trakcie miesiąca

W przypadku gdy pracownik w trakcie roku ukończy 26. rok życia, zgodnie ze stanowiskiem MF, który powołuje się na art. 12 § 4 Op (mówiący, że terminy określone w latach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim roku, który odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim roku nie było – w dniu, który poprzedzałby bezpośrednio ten dzień), prawo do ulgi dla młodych – przy spełnieniu pozostałych warunków – przysługuje mu włącznie z dniem 26. urodzin (por. objaśnienia podatkowe z 14.04.2020 dotyczące nowej preferencji w podatku dochodowym od osób fizycznych dla młodych osób).

Przykład 2

Pracownik urodził się 4.11.1994. Prawo do ulgi dla młodych przysługuje mu do 4.11.2020 włącznie (dzień 26. urodzin). Jeżeli wynagrodzenie za październik otrzyma najpóźniej tego dnia, będzie ono objęte ulgą. Jeśli jednak zostanie wypłacone 10 listopada, czyli już po dniu 26. urodzin, nie będzie objęte zwolnieniem, mimo że przysługuje za okres wcześniejszy i na podstawie umowy zawartej przed tym dniem.

Koszty uzyskania przychodów

Zasadniczo prawo do miesięcznych, zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy przysługuje za okres, w którym podatnik, świadcząc pracę, uzyskał przychód w wysokości niższej niż limity kosztów określone w updof, lub w całości objęty zwolnieniem od PIT. Korzystanie z ulgi dla młodych powoduje jednak ograniczenie kosztów do wysokości przychodu podlegającego opodatkowaniu (art. 22 ust. 3b updof). Oznacza to, że za miesiące wykonywania pracy, w których pracownik uzyskiwał przychód objęty ulgą, koszty też można odliczyć, ale tylko w wysokości odpowiadającej opodatkowanemu przychodowi. Jeśli więc pracownik w całym roku osiągnie wyłącznie przychód zwolniony, koszty nie będą w ogóle potrącane.

Oczywiście potrącenie pełnych przysługujących kosztów jest możliwe dopiero w rozliczeniu rocznym, ponieważ płatnik przy obliczaniu zaliczki na PIT w danym miesiącu może odliczyć tylko jedną normę kosztów.

Przykład 3

25-letni podatnik cały rok pracował na umowę o pracę. Uzyskał przychód w wysokości 86 700 zł, z czego 85 528 zł objęte ulgą dla młodych. Mieszka w tej samej miejscowości, w której znajduje się zakład pracy. Przysługują mu zryczałtowane, kwotowe koszty uzyskania przychodów za cały rok (12 mies.), z tym że ich wysokość nie może przekroczyć rocznego limitu kosztów oraz kwoty przychodu podlegającego opodatkowaniu. Limit roczny kosztów podstawowych to 3000 zł (250 zł × 12). W zeznaniu rocznym podatnik może odliczyć jedynie 1172 zł, czyli tyle, ile wynosi kwota podlegającego opodatkowaniu przychodu z umowy o pracę (86 700 zł – 85 528 zł). Gdyby jego przychód wyniósł np. 93 500 zł, przewyższając kwotę przychodu objętego ulgą dla młodych o 7972 zł (jak w przykładzie 1), podatnik mógłby odliczyć całość kosztów (3000 zł).

Składki ZUS

Składki społeczne oraz zdrowotne finansowane przez podatnika, zasadniczo podlegają odliczeniu odpowiednio od dochodu i podatku. Wyjątkiem są składki, których podstawę wymiaru stanowi przychód zwolniony z PIT. Odliczeniu nie podlegają więc składki potrącone przez płatnika ze środków podatnika od przychodów objętych ulgą dla młodych (ani w trakcie roku przy obliczaniu zaliczek na PIT, ani w rozliczeniu rocznym).

Jeżeli podatnik nie wie, jaka jest dokładna kwota składek pobranych przez płatnika od przychodu objętego ulgą dla młodych, a zna jedynie ogólną kwotę zapłaconych składek społecznych i zdrowotnych, odliczeniu podlega tylko ta ich część, która odpowiada udziałowi przychodu podlegającego opodatkowaniu w sumie przychodów (objętego ulgą oraz podlegającego opodatkowaniu).

Przykład 4

W 2020 podatnik skończył 26 lat. Do dnia 26. urodzin uzyskał przychód z umowy o pracę w wysokości 23 400 zł (objęty ulgą dla młodych). Po tym dniu, z tego samego źródła uzyskał jeszcze 7800 zł przychodu. Łączny przychód z pracy etatowej wyniósł 31 200 zł w 2020. W zeznaniu rocznym nie może odliczyć wszystkich potrąconych przez płatnika składek. W informacji PIT-11 pracodawca nie wyodrębnił kwoty składek ustalonych od przychodu zwolnionego. Z ogólnej kwoty zapłaconych składek społecznych i zdrowotnych podatnik odliczy zatem 25%, czyli tyle, ile w jego przypadku wynosi udział procentowy przychodu podlegającego opodatkowaniu w sumie przychodów (7800 zł : 31 200 zł).

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:

Zobacz tematy:

Temat: „PIT za pracownika”
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Ulga „zerowy PIT” – decyduje data powstania przychodu z praktyki absolwenckiej, a nie zawarcia umowy

W ostatnich dniach grudnia spółka z o.o. podpisała z informatykiem (19-latkiem) umowę o praktykę absolwencką na I kwartał 2021 r., za wynagrodzeniem 3200 zł/mies. brutto.
Czy miała do tego prawo, skoro zatrudniany wylegitymował się dyplomem IB (International Baccalaureate) wystawionym w Szwajcarii?
Pierwszą pensję dostał pod koniec stycznia i spółka nie potrąciła z niej zaliczki na PIT na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 updof. Czy prawidłowo, skoro zwolnienie „zerowy PIT” zostało rozszerzone od 1.01.2021 r., a wskazaną umowę nawiązano jeszcze w grudniu?

Z osobą, która przedstawia dyplom IB, można zawrzeć umowę o praktykę absolwencką. Przychody z niej, otrzymane bądź postawione do dyspozycji praktykanta, od 1.01.2021 r. korzystają z „zerowego PIT” bez względu na datę zawarcia umowy.

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Udzielanie pracownikom nieoprocentowanych pożyczek – obowiązki płatnika PIT

Spółka prowadzi działalność sklasyfikowaną jako pozostałe formy udzielania kredytów. Udziela pożyczek wyłącznie przedsiębiorcom (głównie ze środków pochodzących z UE). Jej działalność nie obejmuje pożyczek konsumenckich. Zamierza wprowadzić regulamin, który pozwoli jej pracownikom ubiegać się – na jednakowych zasadach – o nieoprocentowaną pożyczkę finansowaną ze środków obrotowych spółki.
Czy w związku z udzieleniem pożyczki powstanie u pracowników przychód z nieodpłatnych świadczeń, a spółka będzie miała obowiązek poboru zaliczek na PIT?

Wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych, otrzymanych przez pracownika od pracodawcy w związku z pozostawaniem w stosunku pracy, jest uznawana za przychód ze stosunku pracy (art. 12 ust. 1 updof), od którego pracodawca ma obowiązek pobrać zaliczkę na PIT, na zasadach określonych w art. 31 updof.

Obowiązki płatnika

Szczepienie przeciwko grypie bez PIT

Firma, która sfinansuje pracownikowi, zleceniobiorcy, menedżerowi lub członkowi rady nadzorczej koszt szczepienia przeciwko grypie, nie musi odprowadzać od tego świadczenia podatku dochodowego.

Tak wynika z rozporządzenia MFFiPR z 2.12.2020 w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od wartości nieodpłatnych świadczeń z tytułu szczepień ochronnych przeciw grypie (DzU poz. 2174), które weszło w życie 8.12.2020.

Temat miesiąca

Święta w firmie – opodatkowanie i oskładkowanie bonusów dla pracowników i zleceniobiorców

W grudniu, przed świętami, pracodawcy często obdarowują pracowników dodatkowymi świadczeniami, finansowanymi z różnych źródeł. Dla zatrudnionych stanowią one przychód, zasadniczo podlegający PIT i składkom ZUS.

Te dodatkowe świadczenia to zazwyczaj premie pieniężne, zapomogi, wsparcie rzeczowe, paczki dla dzieci czy karty upominkowe, finansowane ze środków obrotowych firmy, z zfśs lub z funduszu socjalno-bytowego (u pracodawców z układem zbiorowym pracy).

Wynagrodzenia

Pobór zaliczki na PIT, gdy dochód pracownika przekroczył próg podatkowy

Pracownik w listopadzie uzyska dochód przekraczający 85 528 zł. Czy zaliczkę na PIT należy w tym miesiącu pomniejszyć o tzw. kwotę wolną (43,76 zł)?

Pracodawcy (jako płatnicy PIT) mają obowiązek obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na PIT od osób, które uzyskują u nich przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, a także zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, jeśli pracodawca je wypłaca w danym roku kalendarzowym. Zaliczki za miesiące od stycznia do grudnia wynoszą (art. 32):

Interpretacja MF

Kiedy pracownik-twórca korzysta z wyższych kosztów

MF określił, jakie warunki muszą być spełnione, by potraktować wynagrodzenie

Z interpretacji ogólnej z 15.09.2020 (DD3.8201.1.2018) wynika, że niezbędne jest spełnienie trzech przesłanek:

Świadczenia pracownicze

Pokrycie kosztów udziału w rozmowie kwalifikacyjnej – czy powstaje przychód

Czy zwrot kosztów dojazdu na rozmowę kwalifikacyjną i noclegu przez przedsiębiorcę przeprowadzającego rekrutację stanowi dla kandydatów do pracy przychód podlegający PIT?

Z interpretacji organów podatkowych wynika, że jest to tzw. przychód z innych źródeł (art. 20 ust. 1 updof), od którego potencjalny pracodawca nie musi jednak pobierać zaliczek na PIT. Co do zasady ma natomiast obowiązek wystawienia informacji podatkowej PIT-11. Na podstawie takiej informacji osoba fizyczna powinna wykazać i opodatkować przychód w zeznaniu rocznym.

Temat miesiąca

Świadczenia dla pracowników i zleceniobiorców mogą mieć różne skutki podatkowe

W wielu przepisach – również antykryzysowych – zleceniobiorcy są traktowani na równi z pracownikami. Nie zawsze natomiast skutki zatrudnienia tych osób są identycznie interpretowane przez organy podatkowe. Dotyczy to zarówno kosztów uzyskania przychodów, jak i podstawy opodatkowania VAT.

Kp reguluje prawa i obowiązki pracowników i pracodawców (art. 1). Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę (art. 2). Niektóre ustawy pozwalają jednak traktować zleceniobiorców na równi z pracownikami, uznając jednych i drugich za osoby wykonujące pracę zarobkową (np. ustawa o związkach zawodowych).

Świadczenia pracownicze

Podatki i składki, gdy pracownik jedzie własnym autem

W regulaminie wynagradzania spółki wprowadzono postanowienie, że zwrot kosztów używania do służbowych jazd lokalnych samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy następuje na podstawie zawartej z pracownikiem pisemnej umowy cywilnoprawnej o używanie pojazdu do celów służbowych. Takie umowy są zawierane i określają dodatkowe warunki zwrotu. Stawki wynikają z rozporządzenia Ministra Infrastruktury. Pracownicy rozliczają się ryczałtowo, a pracodawca wskazuje limity miesięczne dla każdego pracownika, w zależności od tego, do jakich celów służbowych używany jest prywatny samochód pracownika.
Czy tak określoną „kilometrówkę” należy wliczyć do dochodu pracownika i opodatkować oraz oskładkować?

Zasadniczo – zgodnie ze stanowiskiem fiskusa – opłacanie ryczałtem lub według tzw. kilometrówki służbowych jazd lokalnych odbywanych prywatnym pojazdem powoduje wystąpienie u pracownika przychodu podlegającego w całości opodatkowaniu.

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Ryczałtowy PIT od zlecenia w przypadku wynagrodzenia akordowego

Zawarliśmy z ekspertem umowę zlecenia na ocenę wniosków projektowych. Wynagrodzenie zostało określone stawką akordową w wysokości 40 zł brutto za wniosek. W umowie jest zapis, że ekspert przyjmuje do wykonania czynności polegające na ocenie wniosków w liczbie nieprzekraczającej dwóch wniosków.
Umowa została zawarta na okres krótszy niż miesiąc. Wiemy zatem, że wynagrodzenie wyniesie mniej niż 200 zł.
Czy należy je opodatkować PIT ryczałtowo, czy też ze względu na to, że jest określone akordowo, jest opodatkowane na zasadach ogólnych (niezależnie od zapisu, że ekspert oceni nie więcej niż 2 wnioski)?

Przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 updof, co do zasady są opodatkowane PIT na zasadach ogólnych. Od tej reguły istnieją jednak wyjątki.

Zasiłki

Nie ma „zerowego PIT” od zasiłku

Spółka zatrudnia pracownika, który ma 25 lat. Nie pobiera od jego wynagrodzenia zaliczki na podatek. W czerwcu i lipcu pracownik był na zwolnieniu lekarskim. Za część czerwca otrzymał wynagrodzenie za pracę, potem uzyskał prawo – na przełomie czerwca i lipca – do wynagrodzenia chorobowego za 33 dni, a następnie do zasiłku chorobowego. Jako firma zatrudniająca 26 osób spółka wypłaca mu zasiłek.
Jak rozliczyć podatkowo-składkowo przychody tego pracownika?

Z pensji pracownika, który nie ukończył 26. roku życia, nie pobiera się podatku. Ta ulga nie ma jednak zastosowania do zasiłków z ubezpieczenia społecznego.

Świadczenia pracownicze

Wykorzystywanie służbowych telefonów do celów prywatnych – czy powstaje przychód

Spółka udostępnia pracownikom służbowe telefony komórkowe. Ponosi miesięczną, stałą opłatę za abonament, niezależną od liczby wykonanych połączeń, wysłanych wiadomości SMS lub MMS, a także transferu danych sieci komórkowej (umowa z operatorem nie określa stawki za minutę połączenia, wysłanie wiadomości ani jednostkę transferu danych). Zasady korzystania z telefonów służbowych zostały określone w umowach o pracę. Przydzielony telefon powinien być wykorzystywany jedynie do celów służbowych, używanie go w celach prywatnych może mieć wyłącznie incydentalny i marginalny charakter. Powierzone pracownikom telefony stanowią narzędzie pracy, a celem ich przekazania jest należyte wykonywanie obowiązków zleconych przez spółkę.
Czy incydentalne korzystanie z telefonu służbowego w celach prywatnych powoduje powstanie u pracownika przychodu ze stosunku pracy, a tym samym obowiązek pobrania przez spółkę zaliczki na PIT?
Deklaracje podatkowe

Zmiany w formularzach PIT dla płatników

Od 1.01.2020 obowiązują nowe wzory formularzy deklaracji, informacji i oświadczeń związanych z naliczaniem i poborem PIT za pracobiorców.

Wprowadziło je rozporządzenie MF z 9.12.2019 w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (DzU poz. 2397).

Interaktywne wersje formularzy są dostępne na stronie internetowej MF www.podatki.gov.pl w zakładce e-Deklaracje/PIT/Dla płatników.

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Mniejszościowy udział podmiotów publicznych wyklucza pobór przez spółkę 70% PIT od odszkodowań z tytułu zakazu konkurencji

Czy w art. 30 ust. 1 pkt 15 updof – określającym, kto jest płatnikiem zryczałtowanego PIT od odszkodowań z tytułu zakazu konkurencji (gdy mowa o dysponowaniu m.in. przez Skarb Państwa większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu) – chodzi o większość obliczoną z uwzględnieniem frekwencji na danym zgromadzeniu, czy na podstawie dokumentów statuujących ustrój spółki?
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Uwzględnianie kosztów i kwoty zmniejszającej podatek przy wypłacie 13. pensji dla byłego pracownika

Spółka z o.o. zamierza do końca I kwartału 2020 r. wypłacić pracownikom dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastkę) za 2019 r. Otrzymają je również byli pracownicy (z którymi rozwiązano stosunek pracy w trakcie 2019 r.).
Czy pobierając zaliczkę na PIT przy wypłacie na ich rzecz, spółka ma prawo uwzględnić koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy oraz kwotę zmniejszającą podatek?
Podatki i prawo gospodarcze

PIT od wpłaty do PPK finansowanej przez pracodawcę

Pracodawca, zobowiązany do tworzenia pracowniczych planów kapitałowych (PPK) w pierwszym terminie, zawarł 4.11.2019 r. umowę o prowadzenie PPK z towarzystwem funduszy inwestycyjnych. Pierwsza wypłata pensji zatrudnionym (pracownikom, zleceniobiorcom i członkowi rady nadzorczej) umieszczonym na liście uczestników PPK, stanowiącym załącznik do ww. umowy, nastąpi 28.11.2019, a kolejna – 27.12.2019 r.
Jak na liście płac rozliczać dokonywane wpłaty do programu, finansowane przez obie strony? Dodam, że pracodawca zadeklarował pokrywanie za wszystkich uczestników wpłat dodatkowych w wysokości 1% wynagrodzenia.
Wykładnia Ministerstwa Finansów

Wypłata w dniu urodzin jest wolna od PIT

Jeśli pracodawca wypłaci pensję dokładnie w dniu 26. urodzin pracownika, który nie przekroczył jeszcze limitu przychodów objętych ulgą „zerowy PIT”, to nie powinien pobierać od niej zaliczki na podatek.

Tak uważa Ministerstwo Finansów, argumentując, że do liczenia wieku trzeba stosować przepisy Op dotyczące terminów, a nie regulacje prawa cywilnego.

Zasadniczo wiek osoby fizycznej oblicza się zgodnie z art. 112 Kc, stanowiącym, że przy obliczaniu wieku termin upływa z początkiem ostatniego dnia.

Podatki i prawo gospodarcze

Ulga socjalna z tytułu „wczasów pod gruszą” a limit „zerowego PIT”

Firma zatrudnia ponad 80 osób, prowadzi zfśs. W połowie sierpnia pracownik i zleceniobiorca (ten ostatni nie ma statusu ucznia ani studenta), obaj poniżej 26 lat i otrzymujący wynagrodzenie 2500 brutto miesięcznie, złożyli oświadczenia o stosowaniu zwolnienia „zerowy PIT” do końca 2019 r. (firma uwzględnia je od września). We wrześniu oprócz wynagrodzenia obaj dostali „wczasy pod gruszą” z zfśs, w kwocie po 1500 zł brutto. Świadczenie to uszczupli limit „zerowego PIT” pracownika o 500 zł.
Co z limitem tego zwolnienia przypisanym do zleceniobiorcy? Czy trzeba go pomniejszyć? Jak należało sporządzić za obu zatrudnionych listę płac za wrzesień? Pensje są wypłacane do 28. dnia miesiąca, a żaden z nich w 2019 r. nie uzyskał jeszcze od firmy wsparcia socjalnego.
PIT

Zmiany w PIT od 1.10.2019 r. – niższa stawka podatkowa, wyższe koszty pracownicze

Od października 2019 r. z 18% do 17% obniżona została najniższa stawka PIT, co jest istotne dla wszystkich podatników tego podatku, rozliczających się według skali podatkowej. W konsekwencji zmieniła się też skala podatkowa oraz wysokość kwoty zmniejszającej podatek. Niezależnie od tego podniesiono pracownicze koszty uzyskania przychodów.

Zmiany mają zastosowanie częściowo już do przychodów i dochodów uzyskanych od 1.10.2019 r., częściowo odnoszą się do dochodów za cały 2019 r., a w pozostałej części wejdą w życie 1.01.2020 r. i będą stosowane do przychodów/dochodów uzyskanych od tego dnia.

Od 1.10.2019 r. najniższa stawka podatku, wynikająca ze skali podatkowej, wynosi 17% (dotychczas 18%). Ma ona zastosowanie przy obliczaniu przez zakłady pracy zaliczek na PIT (o czym jest mowa dalej). W rozliczeniu za cały 2019 r. stawka wyniesie 17,75%. Bez zmian pozostała druga stawka skali podatkowej – 32%.

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....