Zamówienie-Koszyk
Dokończ - Edytuj - Anuluj

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, klikając AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrazisz zgodę na to aby Rachunkowość Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, otwierane adresy url, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz. Informacje gromadzone będą w celu technicznego dostosowanie treści, badania zainteresowań tematami, dostosowania niektórych treści do lokalizacji z której jest odczytywana oraz wyświetlania reklam we własnym serwisie oraz w wykupionych przez nas przestrzeniach reklamowych w Internecie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Klikając w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrażasz zgodę na zapisanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie. W każdej chwili możesz skasować pliki cookie oraz ograniczyć możliwość zapisywania nowych za pomocą ustawień przeglądarki.

Wyrażając zgodę, pozwalasz nam na wyświetlanie spersonalizowanych treści m.in. indywidualne rabaty, informacje o wykupionych przez Ciebie usługach, pomiar reklam i treści.

AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU
account_circle
dehaze

Logowanie

e-mail:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą e-maila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój e-mail wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z e-maila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

e-mail:

Klikając w poniższy link, zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą e-maila

Sprawdzanie danych....

Rozliczenie faktury za leasing amortyzowanego samochodu osobowego w spółce na estońskim CIT

Bożena Nowicka
Bożena Nowicka
doradca podatkowy, dyrektor Biura Doradztwa Podatkowego Doradca sp z o.o., wykładowca SKwP
więcej ⇒

W świetle interpretacji KIS podstawa opodatkowania ukrytych zysków i wydatków niezwiązanych z działalnością powinna być ustalana przy uwzględnieniu kwot brutto (a nie netto) wydatków wykazanych na fakturach dokumentujących koszty używania samochodu osobowego, w tym koszty leasingu.

Na tym tle powstają problemy z rozliczeniem leasingu samochodów osobowych, w przypadku gdy są one bilansowo amortyzowane. Pojawia się wówczas konieczność wykonania skomplikowanych obliczeń w celu prawidłowego ustalenia wysokości ryczałtu od dochodów spółek (tzw. estońskiego CIT) – biorąc pod uwagę koszty amortyzacji samochodu oraz kwoty VAT, w stosunku do których nie przysługuje odliczenie.

Koszty eksploatacji łącznie z VAT

Jak wiadomo, do ukrytych zysków bądź wydatków niezwiązanych z działalnością, stanowiących podstawę opodatkowania ryczałtem, zalicza się 50% kosztów amortyzacji samochodu oraz 50% innych wydatków dotyczących danego samochodu.

Z najnowszej interpretacji KIS z 22.01.2024 r. (0111-KDIB1-1.4010.707.2023.1.KM) wynika, że przy ustalaniu podstawy opodatkowania estońskim CIT należy uwzględnić kwotę brutto wydatku uwidocznioną na fakturze. KIS uzasadnia swoje stanowisko definicją ukrytych zysków zawartą w art. 28m ust. 3 updop oraz treścią art. 28m ust. 4 i 4a updop, gdzie ustawodawca posługuje się określeniem „wydatek”, a nie „koszt”.

To kolejna już interpretacja, w której KIS konsekwentnie wskazuje, że m.in. w odniesieniu do wydatków eksploatacyjnych takich jak koszty paliwa, napraw, myjni, ubezpieczenia, parkingów itp., podstawę opodatkowania estońskim CIT z tytułu ukrytych zysków lub z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą stanowi 50% kwoty brutto tych wydatków, tj. łącznie z VAT, także w tej części, która podlega odliczeniu zgodnie z przepisami ustawy o VAT. Takie też stanowisko wyrażono wcześniej w interpretacjach KIS z: 4.05.2023 r. (0111-KDIB1-2.4010.103.2023.1.EJ), 12.01.2023 r. (0111-KDIB1-2.4010.730.2022.2.DP), 20.12.2022 r. (0111-KDIB1-2.4010.689.2022.2.AK), 9.12.2022 r. (0111-KDIB1-1.4010.644.2022.2.MF).

Jak rozliczyć koszty leasingu

To samo dotyczy wydatków na raty leasingowe. W praktyce prawidłowe ustalenie podstawy opodatkowania estońskim CIT w odniesieniu do leasingowanych aut osobowych, podlegających u leasingobiorcy amortyzacji bilansowej, okazuje się być nie lada wyzwaniem.

W przypadku samochodów osobowych ujawnionych w środkach trwałych część kapitałowa raty leasingowej jest de facto częścią wartości początkowej amortyzowanego auta. Wprowadzenie samochodu osobowego do ewidencji środków trwałych pociąga za sobą konieczność ustalenia jego wartości początkowej. Obejmuje ona połowę VAT niepodlegającego odliczeniu. Obliczając zatem estoński CIT od kosztów amortyzacji, spółka uwzględnia już w podstawie opodatkowania połowę VAT, która później jest uwidoczniona na fakturach dokumentujących raty leasingu.

Także część odsetkową raty leasingu, zaliczaną bezpośrednio do kosztów, należy opodatkować estońskim CIT. I w tym przypadku spółce przysługuje prawo do odliczenia tylko połowy VAT. Niepodlegający odliczeniu VAT jest księgowany w koszty, więc też de facto powinien być objęty ryczałtem.

Brutto, czyli ile?

Kalkulując zatem podstawę opodatkowania estońskim CIT z tytułu ukrytych zysków i wydatków niezwiązanych z działalnością w przypadku auta osobowych będących przedmiotem umowy leasingu, które bilansowo są amortyzowane, należy brać pod uwagę:

 • 50% kosztów amortyzacji oraz
 • 50% kwoty VAT przypadającej na każdą ratę kapitałową (drugie 50% jest uwzględnione kosztach amortyzacji), oraz
 • 50% kwoty brutto z części odsetkowej raty leasingowej.

Przykład

Spółka z o.o. bilansowo amortyzuje samochód osobowy, z którego korzysta udziałowiec, będący członkiem zarządu (zarówno do celów służbowych, jak i prywatnych). Otrzymała fakturę dotyczącą leasingu tego samochodu, wskazującą, że:

 • część kapitałowa raty leasingowej wynosi 3000 zł + 690 zł VAT = 3690 zł brutto,
 • część odsetkowa raty leasingowej wynosi 1000 zł + 230 zł VAT = 1230 zł brutto.

W związku z tą fakturą spółka ustaliła podstawę opodatkowania estońskim CIT z tytułu ukrytych zysków w kwocie 960 zł, tj. 345 zł (50% VAT od części kapitałowej raty leasingu) + 615 zł (50% wartości brutto części odsetkowej raty leasingu).

Niezależnie od powyższego, do podstawy opodatkowania ryczałtem spółka zalicza również 50% kosztów amortyzacji (w momencie dokonywania poszczególnych odpisów i ujęcia ich w kosztach).

Prawidłowość takiego postpowania potwierdziła KIS w przywołanej na wstępie interpretacji z 22.01.2024 r.: 50% kwoty (…) VAT przypadającej na część kapitałową raty leasingowej, która nie podlega odliczeniu z uwagi na wykorzystywanie samochodów do celów mieszanych wnioskodawcy, jest wliczana do wartości początkowej leasingowanych samochodów, ustalanej dla celów rachunkowych, a co za tym idzie, jest uwzględniania w dokonywanych przez spółkę odpisach amortyzacyjnych. Tym samym wnioskodawca, opodatkowując estońskim CIT 50% odpisów amortyzacyjnych, opodatkowuje również 50% kwoty (…) VAT przypadającej na część kapitałową raty leasingowej, która nie podlega odliczeniu, stosownie do przepisów ustawy o VAT.

Zasadne jest zatem uznanie, iż z faktury dokumentującej raty leasingowe spółka powinna opodatkować estońskim CIT 50% kwoty (…) VAT przypadającej na część kapitałową raty leasingowej, która podlega odliczeniu.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że przedmiotem opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek jako dochód z tytułu ukrytych zysków lub wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest: 50% odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej leasingowanych samochodów, dokonywanych zgodnie z przepisami o rachunkowości (odpowiadające części kapitałowej raty leasingowej) oraz 50% kwoty podatku VAT przypadającej na część kapitałową raty leasingowej w tej części, która podlega odliczeniu zgodnie z przepisami ustawy o VAT, oraz 50% kwoty brutto przypadającej na część odsetkową raty leasingowej, tj. kwota odsetek wraz z przypadającą na nią kwotą (…) VAT.

Moment powstania obowiązku podatkowego

W cytowanej interpretacji podtrzymano pogląd, że obowiązek podatkowy w estońskim CIT nie wiąże się z zapłatą, czyli z faktycznym poniesieniem wydatku, lecz z momentem ujęcia wydatku (kosztu) w księgach rachunkowych w sposób powodujący obciążenie wyniku finansowego. Przykładowo, w przypadku zawieranych przez spółkę polis ubezpieczeniowych samochodów osobowych, które są opłacane z góry za cały rok, a które dla celów bilansowych są ujmowane w okresach miesięcznych (tj. co miesiąc w odpowiedniej części obciążają wynik finansowy netto spółki), momentem opodatkowania ryczałtem powinien być miesiąc, w którym polisa ta obciążyła wynik finansowy netto spółki (a nie moment zapłaty za polisę).

Zamknij

Skróty w artykułach

akty prawne, standardy i interpretacje:
 • dyrektywa 112 – dyrektywa Rady 2006/112/WE z 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (DzUrz UE L 347 z 11.12.2006 r.)
 • dyrektywa 2013/34/UE – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z 26.06.2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek (...) (DzUrz UE L 182 z 29.06.2013 r.)
 • Kc – ustawa z 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (DzU z 2023 r. poz. 1610)
 • KIMSF – interpretacje Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej
 • Kks – ustawa z 10.09.1999 r. Kodeks karny skarbowy (DzU z 2023 r. poz. 654)
 • Kp – ustawa z 26.06.1974 r. Kodeks pracy (DzU z 2023 r. poz. 1465)
 • Kpc – ustawa z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (DzU z 2023 r. poz. 1550)
 • Ksh – ustawa z 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (DzU z 2022 r. poz. 1467)
 • KSR – Krajowe Standardy Rachunkowości
 • MSR – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (ang. International Accounting Standards) wydawane od 2002 r. jako MSSF
 • MSSF – Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (ang. International Financial Reporting Standards)
 • Op – ustawa z 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (DzU z 2023 r. poz. 2383)
 • Ppsa – ustawa z 30.08.2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (DzU z 2023 r. poz. 1634)
 • rozporządzenie o instrumentach finansowych – rozporządzenie Ministra Finansów z 12.12.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (DzU z 2017 r. poz. 277)
 • rozporządzenie o konsolidacji – rozporządzenie Ministra Finansów z 25.09.2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych (DzU z 2017 r. poz. 676)
 • rozporządzenie składkowe – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (DzU z 2023 r. poz. 728)
 • rozporządzenie z 13.09.2017 r. – rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (DzU z 2020 r. poz. 342)
 • specustawa – ustawa z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedn. DzU z 2023 r. poz. 1327)
 • uobr – ustawa z 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (DzU z 2023 r. poz. 1015)
 • uor – ustawa z 29.09.1994 r. o rachunkowości (DzU z 2023 r. poz. 120)
 • updof – ustawa z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2022 r. poz. 2647)
 • updop – ustawa z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (DzU z 2022 r. poz. 2587)
 • upol – ustawa z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (DzU z 2023 r. poz. 70)
 • US GAAP – Amerykańskie Standardy Rachunkowości (ang. Generally Accepted Accounting Principles)
 • ustawa akcyzowa – ustawa z 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym (DzU z 2023 r. poz. 1542)
 • ustawa emerytalna – ustawa z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (DzU z 2023 r. poz. 1251)
 • ustawa KAS – ustawa z 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (DzU z 2023 r. poz. 615)
 • ustawa o KRS – ustawa z 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (DzU z 2023 r. poz. 685)
 • ustawa o PCC – ustawa z 9.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (DzU z z 2023 r. poz. 170)
 • ustawa o VAT – ustawa z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU z 2023 r. poz. 1570)
 • ustawa o zfśs – ustawa z 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (DzU z 2023 r. poz. 998)
 • ustawa zasiłkowa – ustawa z 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (DzU z 2022 r. poz. 1732)
 • ustawa zdrowotna – ustawa z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DzU z 2022 r. poz. 2561)
 • usus – ustawa z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2023 r. poz. 1230)
 • uzpd – ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
 • Założenia koncepcyjne MSSF Założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej (Conceptual Framework for Financial Reporting)
pozostałe skróty:
 • CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • EOG – Europejski Obszar Gospodarczy
 • FEP – Fundusz Emerytur Pomostowych
 • FGŚP – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • FP – Fundusz Pracy
 • FS – Fundusz Solidarnościowy
 • IASB – Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
 • IS – izba skarbowa
 • KAS – Krajowa Administracja Skarbowa
 • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa
 • KNF – Komisja Nadzoru Finansowego
 • KRBR – Krajowa Rada Biegłych Rewidentów
 • KRS – Krajowy Rejestr Sądowy
 • KSB – Krajowe Standardy Badania
 • MF – Minister Finansów
 • MPiPS – Minister Pracy i Polityki Społecznej
 • MRiF – Minister Rozwoju i Finansów
 • MRiPS – Minister Rodziny i Polityki Społecznej
 • MSiG – Monitor Sądowy i Gospodarczy
 • NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
 • PANA – Polska Agencja Nadzoru Audytowego
 • PIBR – Polska Izba Biegłych Rewidentów
 • PKD – Polska Klasyfikacja Działalności
 • pkpir – podatkowa księga przychodów i rozchodów
 • PPK – pracownicze plany kapitałowe
 • RM – Rada Ministrów
 • SA – sąd apelacyjny
 • sf – sprawozdanie finansowe
 • skok – spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa
 • SN – Sąd Najwyższy
 • SO – sąd okręgowy
 • TK – Trybunał Konstytucyjny
 • TSUE – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
 • UCS – urząd celno-skarbowy
 • UE – Unia Europejska
 • US – urząd skarbowy
 • WDT – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
 • WNT – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
 • WSA – wojewódzki sąd administracyjny
 • zfśs – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Skróty w tekście
Spis treści artykułu
Spis treści:
Kursy dla księgowych