Zamówienie-Koszyk
Dokończ - Edytuj - Anuluj

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, klikając AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrazisz zgodę na to aby Rachunkowość Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, otwierane adresy url, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz. Informacje gromadzone będą w celu technicznego dostosowanie treści, badania zainteresowań tematami, dostosowania niektórych treści do lokalizacji z której jest odczytywana oraz wyświetlania reklam we własnym serwisie oraz w wykupionych przez nas przestrzeniach reklamowych w Internecie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Klikając w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrażasz zgodę na zapisanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie. W każdej chwili możesz skasować pliki cookie oraz ograniczyć możliwość zapisywania nowych za pomocą ustawień przeglądarki.

Wyrażając zgodę, pozwalasz nam na wyświetlanie spersonalizowanych treści m.in. indywidualne rabaty, informacje o wykupionych przez Ciebie usługach, pomiar reklam i treści.

AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU
account_circle
dehaze

Logowanie

e-mail:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą e-maila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój e-mail wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z e-maila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

e-mail:

Klikając w poniższy link, zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą e-maila

Sprawdzanie danych....

Prosta spółka akcyjna – zasady działania i opodatkowania

Agata Kowalik radca prawny, doradca podatkowy w DORADCA Zespół Doradców Finansowo-Księgowych sp. z o.o., członek i wykładowca SKwP

Już od ponad 2 lat (od 1.07.2021 r.) w obrocie gospodarczym funkcjonuje nowy rodzaj spółki kapitałowej – prosta spółka akcyjna (PSA). Na taką formę prowadzenia działalności decyduje się coraz więcej przedsiębiorców. Biura rachunkowe nie tylko mogą obsługiwać tego typu podmioty, ale one także mogą być prowadzone w tej formie.

PSA jest odrębnym, trzecim typem spółki kapitałowej, łączącym cechy spółki osobowej i spółki kapitałowej. Jej cechą wspólną ze spółkami osobowymi jest możliwość wnoszenia wkładu w postaci pracy lub usług. Ze spółkami kapitałowymi, a zwłaszcza ze spółką akcyjną, łączy ją natomiast mechanizm pozyskiwania kapitału w drodze emisji akcji.

PSA może zostać utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym (jedynym odstępstwem od tej reguły jest brak możliwości zawiązania PSA jedynie przez jednoosobową spółkę z o.o.).

Akcje i kapitał akcyjny

Jedną z istotnych cech odróżniających PSA od innych spółek kapitałowych jest brak kapitału zakładowego, w miejsce którego wprowadzono tzw. kapitał akcyjny, z wkładem o wartości co najmniej 1 zł. W związku z tym akcje PSA nie mają wartości nominalnej (są akcjami „beznominałowymi”), nie stanowią części kapitału akcyjnego i są niepodzielne. Zatem akcje wyrażają prawa członkowskie w spółce, nie zaś cząstkę kapitału akcyjnego jako kapitału podstawowego. Oznacza to, że nie potrzeba żadnego kapitału, żeby taką spółkę założyć. Co więcej, zmiana tego kapitału nie powoduje konieczności zmiany umowy spółki.

Skutkiem zniesienia kapitału zakładowego jest wprowadzenie zakazu dokonywania wypłat (świadczeń) na rzecz akcjonariuszy, które zagrażałyby wypłacalności spółki oraz innych instrumentów wzmacniających pozycję wierzycieli PSA. Ponadto ustanowiono obowiązek zasilania kapitału akcyjnego odpisami z zysku na pokrycie przyszłych strat. Rozwiązanie to ma w pewnym zakresie odpowiadać istniejącemu w spółce akcyjnej obowiązkowi tworzenia kapitału zapasowego.

Akcje PSA mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne. I tu pojawia się kolejna istotna cecha odróżniająca ten rodzaj spółki od innych spółek kapitałowych. Otóż w PSA – w przeciwieństwie do spółki z o.o. i akcyjnej – wkładem niepieniężnym na pokrycie akcji może być np. świadczenie pracy lub usług. Co jednak istotne, wkłady wnoszone przez akcjonariuszy na pokrycie akcji mogą być przeznaczone na kapitał akcyjny tylko wtedy, gdy wkład do spółki nie polega na świadczeniu pracy bądź usług.

Rachunkowość

Prosta spółka akcyjna jako osoba prawna musi – zgodnie z uor – prowadzić księgi rachunkowe. Nie przewidziano dla niej możliwości prowadzenia uproszczonych ewidencji przychodów i kosztów czy pkpir. PSA (jak inne spółki kapitałowe) jest również zobligowana do sporządzania rocznych sprawozdań finansowych.

Kierownik jednostki ma obowiązek opracowania i przyjęcia polityki rachunkowości, a także wprowadzenia w tym dokumencie rozwiązania uwzględniającego specyfikę tego podmiotu. Kierownikiem jednostki w przypadku PSA jest członek zarządu albo dyrektor (członkowie zarządu albo dyrektorzy, gdy organ jest wieloosobowy) – w zależności od tego, czy w spółce jest ustanowiony zarząd, czy rada dyrektorów.

W PSA występują specyficzne operacje dotyczące kapitałów i rozliczeń z akcjonariuszami. Kapitał akcyjny pełni funkcję kapitału zapasowego. Ksh nie przewiduje bowiem tworzenia w PSA kapitału zapasowego, w tym z agio.

Jak już wskazano, do zmian wysokości kapitału akcyjnego nie stosuje się przepisów o zmianie umowy spółki. Zmiany są dokonywane elastycznie, ale podlegają zgłoszeniu do KRS. W związku z tym art. 36 ust. 2aa uor stanowi, że kapitał akcyjny prostej spółki akcyjnej wykazuje się w wysokości wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane, lecz niewniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne wkłady na poczet kapitału. Może to oznaczać, że kapitał akcyjny w PSA będzie ulegał częstym zmianom. Jeśli taka spółka sporządza sprawozdanie finansowe według zał. nr 1 do uor, to musi w informacji dodatkowej wskazać liczbę akcji obejmowanych przez akcjonariuszy w zamian za wkłady niepieniężne, których przedmiotem jest prawo niezbywalne lub świadczenie pracy lub usług.

Księgowania dotyczące kapitału akcyjnego, objęcia akcji i wypłaty dywidend w PSA mogą więc sprawiać księgowym problemy. Rozwiązania prawne przewidują tu też dużą elastyczność i odejście od zasady wyceny w pieniądzu, a to powoduje wątpliwości co do ujęcia w księgach takiego zdarzenia.

Opodatkowanie spółki

Jak już wspomniano, PSA jest spółką kapitałową. Wydawać by się więc mogło, że powinny ją obowiązywać te same zasady opodatkowania, co inne spółki tego rodzaju. Jednak na gruncie niektórych podatków ustawodawca przewidział pewne odmienności.

PSA jako osoba prawna jest objęta CIT, tak jak spółka z o.o. i akcyjna.

Do jej przychodów (dochodów) może mieć zastosowanie jedna z dwóch stawek CIT:

 • 19% podstawy opodatkowania,
 • 9% podstawy opodatkowania od przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych – w przypadku spółki, u której przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 mln euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

PSA jako podatnik jest zobligowana do obliczenia oraz zapłaty zaliczek na CIT. Może je wpłacać jako zaliczki miesięczne (do 20. dnia kolejnego miesiąca za miesiąc poprzedni) lub kwartalne (do 20. dnia miesiąca za poprzedni kwartał).

PSA ma prawo (przy spełnieniu warunków przewidzianych w updop) skorzystać z tzw. Innovation Box (ulgi IP Box). Podatek od osiągniętego przez nią kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wyniesie wówczas 5% podstawy opodatkowania.

Ponadto PSA może też wybrać (przy spełnieniu warunków, o których mowa w art. 28j updop) opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych (tzw. estoński CIT).

Opodatkowanie dywidendy wypłacanej wspólnikom

PSA, tak jak pozostałe spółki kapitałowe, jest podwójnie opodatkowana, co oznacza, że najpierw opodatkowaniu podlega dochód spółki, a następnie również zysk wypłacany wspólnikom w formie dywidendy.

Wypłacane wspólnikom zyski są opodatkowane CIT lub PIT (w zależności od tego, czy są to osoby fizyczne, czy prawne) zasadniczo na tych samych zasadach co zyski wspólników innych spółek kapitałowych.

Podatek dochodowy od uzyskanych dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobiera się według ryczałtowej stawki 19% CIT lub PIT. Wspólnikom będącym osobami prawnymi przysługuje, po spełnieniu dodatkowych warunków, zwolnienie dywidend od CIT.

W przypadku spółek, które są opodatkowane estońskim CIT, przepisy pozwalają na zaliczenie na poczet podatku od dywidendy należnego od wspólnika podatku zapłaconego już przez spółkę. Podatek z tytułu wypłaty dywidendy jest wówczas płacony na preferencyjnych zasadach, czyli podlega pomniejszeniu o:

 • 90% kwoty podatku należnego spółki przypadającego na udział wspólnika – w przypadku wypłaty ze spółki będącej małym podatnikiem i
 • 70% kwoty podatku należnego spółki przypadającego na udział wspólnika – w przypadku wypłaty ze spółki niebędącej małym podatnikiem.

PSA występuje w charakterze płatnika podatku od dywidendy i w związku z tym odpowiada za naliczenie, pobranie oraz przekazanie podatku do właściwego US.

Opodatkowanie wkładów

Wspólnicy mogą też być opodatkowani na etapie wnoszenia wkładów do spółki. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 updof oraz art. 12 ust. 1 pkt 7 updop wspólnik spółki kapitałowej osiąga dochód w momencie objęcia udziałów bądź akcji w zamian za wkład niepieniężny.

W przypadku PSA opodatkowane są tylko wkłady niepieniężne mające postać zbywalną. Natomiast od wkładów niemających wartości bilansowej, np. polegających na świadczeniu pracy lub usług wspólnikowi, nie zostanie ustalony przychód i naliczony podatek. Powstanie przychodu przesunie się na moment sprzedaży akcji objętych za wkład niezbywalny.

Ponieważ wspólnik obejmujący akcje za wkład niezbywalny nie ponosi wydatków na nabycie lub wytworzenie przedmiotu wkładu niepieniężnego, w przypadku zbycia akcji objętych za taki wkład nie rozpozna on kosztów nabycia tych akcji.

Podatek od zwrotu wniesionego kapitału

Kolejna odmienność PSA, w stosunku do pozostałych spółek kapitałowych, dotyczy możliwości zwrotu kapitału wniesionego przez wspólników. Jeżeli kapitał wniesiony do spółki akcyjnej czy z o.o. okaże się niepotrzebny, nie da się go zwrócić. Konieczne jest wówczas przeprowadzenie uciążliwej i długotrwałej procedury obniżenia kapitału zakładowego.

W PSA pieniądze wpłacone na kapitał akcyjny spółki mogą zostać zwrócone na rzecz wpłacającego wspólnika. Nie jest do tego potrzebne przeprowadzenie procedury obniżenia kapitału. Środki mogą zostać wypłacone akcjonariuszom tytułem dywidendy przy uwzględnieniu testu bilansowego oraz zakazu wypłat zagrażających wypłacalności spółki.

Zgodnie z art. 30015 § 2 Ksh kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać sumy zysku, a ostatni rok obrotowy – niepodzielonych zysków z lat ubiegłych, utworzonych z zysku kapitałów rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy, oraz kwoty z kapitału akcyjnego, która została przeznaczona do wypłaty dywidendy. Sumę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz kwoty, które zgodnie z ustawą lub z umową spółki powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały rezerwowe, które nie mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy.

Zrównanie zwrotu wkładów z wypłatą dywidendy znalazło także swoje odzwierciedlenie w ustawach podatkowych – wypłata z kapitału akcyjnego została zaliczona do kategorii przychodów z zysków osób prawnych (art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. n updop oraz art. 24 ust. 5 pkt 1c updof).

Zakwalifikowanie zwrotu kapitału akcyjnego do kategorii przychodów z zysków osób prawnych oznacza, że taki zwrot na zasadach analogicznych do dywidendy będzie opodatkowany 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym pobieranym przez płatnika. Z uwagi na ryczałtowy charakter podatku nie można przy tym obniżyć podstawy opodatkowania o poniesione koszty.

Inne podatki

PSA jest podatnikiem VAT na takich samych zasadach, jak każda inna spółka handlowa.

Korzystnym – z punktu widzenia spółki i jej wspólników – rozwiązaniem jest brak konieczności zapłaty PCC z tytułu zawarcia statutu PSA lub jego późniejszej zmiany. W przypadku innych spółek kapitałowych (z o.o. i akcyjnej) w takiej sytuacji jest pobierany PCC od zawarcia lub od zmiany umowy spółki w wysokości 0,5% kapitału zakładowego. Brak PCC od zawarcia statutu PSA ma zachęcać inwestorów do wnoszenia kapitału do tego typu spółek.

Podsumowanie

PSA zawiera wiele rozwiązań mających skłonić przedsiębiorców do wyboru właśnie tej formy prowadzenia działalności. Łączy cechy spółki z o.o. (stosunkowo proste i mało kosztowne założenie, funkcjonowanie i likwidacja) z zaletami spółki akcyjnej. Brak kapitału zakładowego oraz możliwość zwrotu wniesionego kapitału wspólnikom zwiększa elastyczność finansową spółki. Pozwala też inwestorom wnieść do spółki większe środki, po czym wypłacić ich część, jeżeli okaże się, że nie są spółce potrzebne. Trzeba jednak pamiętać, że takie „wycofanie” wiąże się z określonymi skutkami podatkowymi.

Zachętą do zakładania tego rodzaju spółek są również ułatwienia podatkowe, takie jak nieobejmowanie wkładów podatkiem PCC czy nieopodatkowanie wkładu do spółki w postaci świadczenia pracy bądź usług przez jej wspólników.

Niestety, ustawodawca nie przewidział dla PSA żadnych uproszczeń w zakresie rachunkowości. W związku z tym prowadzenie działalności w tej formie nie zminimalizuje kosztów związanych z obsługą księgową. Ponadto specyfika PSA powoduje, że księgowi obsługujący te podmioty mogą miewać kłopoty przy księgowaniu – w szczególności w odniesieniu do kapitałów akcyjnych.

Nie powinno to jednak zniechęcać do zakładania tego typu spółek, które wydają się ciekawą alternatywą dla pozostałych form prowadzenia działalności, zwłaszcza gdy założyciele nie dysponują znaczącymi środkami finansowymi lub też chcą w stosunkowo łatwy sposób pozyskać zewnętrznych inwestorów (PSA miała być przede wszystkim formą prowadzenia działalności dla tzw. start-upów).

Zamknij

Skróty w artykułach

akty prawne, standardy i interpretacje:
 • dyrektywa 112 – dyrektywa Rady 2006/112/WE z 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (DzUrz UE L 347 z 11.12.2006 r.)
 • dyrektywa 2013/34/UE – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z 26.06.2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek (...) (DzUrz UE L 182 z 29.06.2013 r.)
 • Kc – ustawa z 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (DzU z 2023 r. poz. 1610)
 • KIMSF – interpretacje Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej
 • Kks – ustawa z 10.09.1999 r. Kodeks karny skarbowy (DzU z 2023 r. poz. 654)
 • Kp – ustawa z 26.06.1974 r. Kodeks pracy (DzU z 2023 r. poz. 1465)
 • Kpc – ustawa z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (DzU z 2023 r. poz. 1550)
 • Ksh – ustawa z 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (DzU z 2022 r. poz. 1467)
 • KSR – Krajowe Standardy Rachunkowości
 • MSR – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (ang. International Accounting Standards) wydawane od 2002 r. jako MSSF
 • MSSF – Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (ang. International Financial Reporting Standards)
 • Op – ustawa z 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (DzU z 2023 r. poz. 2383)
 • Ppsa – ustawa z 30.08.2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (DzU z 2023 r. poz. 1634)
 • rozporządzenie o instrumentach finansowych – rozporządzenie Ministra Finansów z 12.12.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (DzU z 2017 r. poz. 277)
 • rozporządzenie o konsolidacji – rozporządzenie Ministra Finansów z 25.09.2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych (DzU z 2017 r. poz. 676)
 • rozporządzenie składkowe – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (DzU z 2023 r. poz. 728)
 • rozporządzenie z 13.09.2017 r. – rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (DzU z 2020 r. poz. 342)
 • specustawa – ustawa z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedn. DzU z 2023 r. poz. 1327)
 • uobr – ustawa z 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (DzU z 2023 r. poz. 1015)
 • uor – ustawa z 29.09.1994 r. o rachunkowości (DzU z 2023 r. poz. 120)
 • updof – ustawa z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2022 r. poz. 2647)
 • updop – ustawa z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (DzU z 2022 r. poz. 2587)
 • upol – ustawa z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (DzU z 2023 r. poz. 70)
 • US GAAP – Amerykańskie Standardy Rachunkowości (ang. Generally Accepted Accounting Principles)
 • ustawa akcyzowa – ustawa z 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym (DzU z 2023 r. poz. 1542)
 • ustawa emerytalna – ustawa z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (DzU z 2023 r. poz. 1251)
 • ustawa KAS – ustawa z 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (DzU z 2023 r. poz. 615)
 • ustawa o KRS – ustawa z 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (DzU z 2023 r. poz. 685)
 • ustawa o PCC – ustawa z 9.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (DzU z z 2023 r. poz. 170)
 • ustawa o VAT – ustawa z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU z 2023 r. poz. 1570)
 • ustawa o zfśs – ustawa z 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (DzU z 2023 r. poz. 998)
 • ustawa zasiłkowa – ustawa z 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (DzU z 2022 r. poz. 1732)
 • ustawa zdrowotna – ustawa z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DzU z 2022 r. poz. 2561)
 • usus – ustawa z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2023 r. poz. 1230)
 • uzpd – ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
 • Założenia koncepcyjne MSSF Założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej (Conceptual Framework for Financial Reporting)
pozostałe skróty:
 • CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • EOG – Europejski Obszar Gospodarczy
 • FEP – Fundusz Emerytur Pomostowych
 • FGŚP – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • FP – Fundusz Pracy
 • FS – Fundusz Solidarnościowy
 • IASB – Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
 • IS – izba skarbowa
 • KAS – Krajowa Administracja Skarbowa
 • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa
 • KNF – Komisja Nadzoru Finansowego
 • KRBR – Krajowa Rada Biegłych Rewidentów
 • KRS – Krajowy Rejestr Sądowy
 • KSB – Krajowe Standardy Badania
 • MF – Minister Finansów
 • MPiPS – Minister Pracy i Polityki Społecznej
 • MRiF – Minister Rozwoju i Finansów
 • MRiPS – Minister Rodziny i Polityki Społecznej
 • MSiG – Monitor Sądowy i Gospodarczy
 • NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
 • PANA – Polska Agencja Nadzoru Audytowego
 • PIBR – Polska Izba Biegłych Rewidentów
 • PKD – Polska Klasyfikacja Działalności
 • pkpir – podatkowa księga przychodów i rozchodów
 • PPK – pracownicze plany kapitałowe
 • RM – Rada Ministrów
 • SA – sąd apelacyjny
 • sf – sprawozdanie finansowe
 • skok – spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa
 • SN – Sąd Najwyższy
 • SO – sąd okręgowy
 • TK – Trybunał Konstytucyjny
 • TSUE – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
 • UCS – urząd celno-skarbowy
 • UE – Unia Europejska
 • US – urząd skarbowy
 • WDT – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
 • WNT – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
 • WSA – wojewódzki sąd administracyjny
 • zfśs – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Skróty
Spis treści artykułu
Spis treści:
Stowarzyszenie
Księgowych w Polsce
Najbliższe szkolenia on-line
05.03.2024 Podatek VAT – Zrozumieć podatek od towarów i usług SKwP Warszawa
05.03.2024 Naliczanie wynagrodzeń SKwP Bielsko-Biała, SKwP Bydgoszcz, SKwP Częstochowa, SKwP Gorzów Wielkopolski, SKwP Kielce, SKwP Włocławek
05.03.2024 CIT estoński 2023/2024 – obowiązki na koniec roku SKwP Poznań
05.03.2024 Bilans 2023 – zamknięcie ksiąg rachunkowych i sporządzenie jednostkowych sprawozdań finansowych za 2023 r. w oparciu o ustawę o rachunkowości z uwzględnieniem prawa podatkowego SKwP Radom
05.03.2024 Podsumowanie zmian w prawie pracy – zagadnienia problemowe i doświadczenia praktyczne, z uwzględnieniem stanowisk urzędowych SKwP Warszawa
05.03.2024 Rachunek przepływów pieniężnych w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym SKwP Gorzów Wielkopolski, SKwP Legnica, SKwP Zielona Góra
05.03.2024 Spółka komandytowa – rozliczenia podatkowe spółki i wspólników – aktualne orzecznictwo organów podatkowych i sądów administracyjnych SKwP Bielsko-Biała, SKwP Bydgoszcz, SKwP Częstochowa, SKwP Gorzów Wielkopolski, SKwP Olsztyn, SKwP Opole, SKwP Szczecin, SKwP Włocławek
05.03.2024 Podatek VAT w 2024 roku SKwP Kraków
06.03.2024 Naliczanie wynagrodzeń w Comarch Optima od podstaw SKwP Kraków
06.03.2024 CIT Estoński (ECIT) 2023/24: wybór, ryzyka, obowiązki na koniec roku – warsztaty praktyczne z licznymi przykładami kwotowymi SKwP Częstochowa