Zamówienie-Koszyk
Dokończ - Edytuj - Anuluj

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, klikając AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrazisz zgodę na to aby Rachunkowość Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, otwierane adresy url, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz. Informacje gromadzone będą w celu technicznego dostosowanie treści, badania zainteresowań tematami, dostosowania niektórych treści do lokalizacji z której jest odczytywana oraz wyświetlania reklam we własnym serwisie oraz w wykupionych przez nas przestrzeniach reklamowych w Internecie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Klikając w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrażasz zgodę na zapisanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie. W każdej chwili możesz skasować pliki cookie oraz ograniczyć możliwość zapisywania nowych za pomocą ustawień przeglądarki.

Wyrażając zgodę, pozwalasz nam na wyświetlanie spersonalizowanych treści m.in. indywidualne rabaty, informacje o wykupionych przez Ciebie usługach, pomiar reklam i treści.

AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU
account_circle
dehaze

Logowanie

e-mail:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą e-maila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój e-mail wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z e-maila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

e-mail:

Klikając w poniższy link, zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą e-maila

Sprawdzanie danych....

Progi przychodowe dla korzystających z 9% stawki CIT w 2024 r.

Anna Koleśnik doradca podatkowy

Aby zastosować niższą stawkę podatku dochodowego od osób prawnych, bieżące przychody objęte updop w 2024 r. nie mogą przekroczyć 8 687 000 zł. U podatników, którzy w tym roku nie mają statusu podmiotu rozpoczynającego prowadzenie działalności, ważne są także przychody ze sprzedaży (wraz z VAT) z roku ubiegłego – nie mogą być wyższe niż 9 218 000 zł. Limity te dotyczą podatników, których rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym.

Obniżoną stawkę CIT 9%, obejmującą wyłącznie przychody (dochody) inne niż z zysków kapitałowych (art. 19 ust. 1 pkt 2 updop), mogą stosować podatnicy:

 • mali,
 • rozpoczynający prowadzenie działalności – w roku podatkowym, w którym ją rozpoczęli, z pewnymi ograniczeniami dotyczącymi podmiotów powstałych w wyniku niektórych czynności restrukturyzacyjnych.

Ta preferencyjna stawka nie obejmuje podatkowych grup kapitałowych i fundacji rodzinnych (art. 19 ust. 1b updop).

Dwa limity

Warunkiem zastosowania stawki 9% jest (art. 19 ust. 1 pkt 2 updop), by przychody podatnika CIT osiągnięte w roku podatkowym (a więc w 2024 r., jeśli pokrywa się on z rokiem kalendarzowym) nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 mln euro, przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł. Dla podatników, których rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym, kwota ta, w przeliczeniu na złote po kursie z 2.01.2024 r. (4,3434 zł/euro, tabela nr 001/A/NBP/2024), wynosi 8 687 000 zł.

„Przychód” w rozumieniu art. 19 ust. 1 pkt 2 updop to – jak wskazują organy podatkowe – przychód ustalony zgodnie z przepisami tej ustawy (w kwocie netto, bez VAT), bez względu na źródło, z którego pochodzi. Obejmuje także wszelkie kategorie przychodów (dochodów) zwolnione z CIT (np. dotacje), co potwierdził NSA w wyroku z 13.07.2023 r. (II FSK 106/21).

Jeżeli w 2024 r. podatnik nie rozpoczyna działalności, to może stosować obniżoną stawkę CIT, tylko jeśli ma status małego podatnika. W myśl art. 4a pkt 10 updop małymi podatnikami są jednostki, których wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego VAT) w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła równowartości 2 mln euro, w przeliczeniu po średnim kursie euro ogłoszonym przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

Podatnicy, których rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym, mogą być uznani za małych podatników w 2024 r., jeśli ich przychód ze sprzedaży nie przekroczył w 2023 r. kwoty 9 218 000 zł (limit obliczony przy zastosowaniu kursu euro z 2.10.2023 r. wynoszącego 4,6091 zł, tabela nr 190/A/NBP/2023).

Przy obliczaniu tego limitu należy uwzględnić wszelkie przychody danego podatnika ze sprzedaży, w tym zwolnione od CIT, oraz przychody ze sprzedaży zaliczane do zysków kapitałowych. Wyłączone są natomiast przychody osiągane z innego tytułu niż sprzedaż. W limicie nie uwzględnia się więc m.in.:

 • otrzymanych dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych (m.in. ze sprzedaży udziałów w spółce),
 • przychodów z umorzenia odsetek,
 • uzyskanego odszkodowania,
 • dotacji, dopłat, refundacji kosztów.

Updop nie wskazuje, jak należy kalkulować ww. limity przychodów, przy roku podatkowym krótszym bądź dłuższym niż 12 mies. Zgodnie z literalnym brzmieniem przepisów limit odpowiadający równowartości 2 mln euro powinien być stosowany niezależnie od długości roku podatkowego (nie ma podstaw, by przeliczać go proporcjonalnie).

Skutki przekroczenia limitu bieżących przychodów

Podatnicy – których rok podatkowy jest równy kalendarzowemu – kontynuujący w 2024 r. działalność rozpoczętą w poprzednich latach, w celu ustalenia prawa do obniżonej 9% stawki CIT powinni więc:

 • obliczyć dwa różne przychody z dwóch różnych lat podatkowych:
  • na wstępie, przed rozpoczęciem stosowania stawki 9%, przychód ze sprzedaży (wraz z należnym VAT) z roku poprzedniego (2023) – w celu sprawdzenia, czy mają status małego podatnika,
  • w trakcie roku (co miesiąc lub co kwartał – w zależności od sposobu rozliczenia), narastająco od początku roku przychód osiągnięty w tym roku (2024) w rozumieniu updop (bez VAT),
 • porównać wysokość tych przychodów z dwoma różnymi, choć zbliżonymi limitami (wynikającymi z przeliczenia kwoty 2 mln euro po średnim kursie NBP z dwóch różnych dat):
  • przychód ze sprzedaży z roku ubiegłego nie może być wyższy niż 9 218 000 zł,
  • przychód w rozumieniu updop z roku bieżącego nie może przekroczyć 8 687 000 zł (w 2023 r. było to znacznie więcej, bo 9 357 000 zł).

Jeśli bieżący przychód w trakcie 2024 r. przekroczy równowartość 2 mln euro (8 687 000 zł), oznacza to utratę prawa do stawki 9% w stosunku do dochodów uzyskanych od początku roku, a nie tylko od momentu przekroczenia. Całość dochodów takiego podatnika, wykazanych w zeznaniu CIT-8 za 2024 r. (uzyskanych od początku roku), powinna być objęta stawką 19%.

Stawka 9% już przy obliczaniu zaliczek

Potwierdzenie spełnienia warunku dotyczącego wysokości bieżącego przychodu będzie możliwe dopiero po zakończeniu roku podatkowego. Jednak stawka 9% może być (ale nie musi – zależy to od decyzji podatnika) stosowana już przy obliczaniu zaliczek na CIT (art. 25 ust. 1g updop, interpretacja KIS z 19.12.2022 r., 0111-KDWB.4010.87.2022.2.HK).

Przekroczenie progu przychodów uprawniających do stawki 9% skutkuje obowiązkiem obliczania zaliczek według wyższej stawki (19%) począwszy od miesiąca/kwartału, w którym nastąpiło przekroczenie. W okresie (miesiącu/kwartale), w którym suma przychodów przekroczy 2 mln euro, nie jest już możliwe stosowanie obniżonej stawki.

Nie ma wówczas obowiązku korygowania (ani „wyrównywania”) zaliczek miesięcznych wpłaconych od początku roku do momentu przekroczenia limitu. Po przekroczeniu podatnik wpłaca zaliczki według stawki 19% w wysokości różnicy między CIT należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące, ustalonych jeszcze według stawki 9%.

Zamknij

Skróty w artykułach

akty prawne, standardy i interpretacje:
 • dyrektywa 112 – dyrektywa Rady 2006/112/WE z 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (DzUrz UE L 347 z 11.12.2006 r.)
 • dyrektywa 2013/34/UE – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z 26.06.2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek (...) (DzUrz UE L 182 z 29.06.2013 r.)
 • Kc – ustawa z 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (DzU z 2023 r. poz. 1610)
 • KIMSF – interpretacje Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej
 • Kks – ustawa z 10.09.1999 r. Kodeks karny skarbowy (DzU z 2023 r. poz. 654)
 • Kp – ustawa z 26.06.1974 r. Kodeks pracy (DzU z 2023 r. poz. 1465)
 • Kpc – ustawa z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (DzU z 2023 r. poz. 1550)
 • Ksh – ustawa z 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (DzU z 2022 r. poz. 1467)
 • KSR – Krajowe Standardy Rachunkowości
 • MSR – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (ang. International Accounting Standards) wydawane od 2002 r. jako MSSF
 • MSSF – Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (ang. International Financial Reporting Standards)
 • Op – ustawa z 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (DzU z 2023 r. poz. 2383)
 • Ppsa – ustawa z 30.08.2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (DzU z 2023 r. poz. 1634)
 • rozporządzenie o instrumentach finansowych – rozporządzenie Ministra Finansów z 12.12.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (DzU z 2017 r. poz. 277)
 • rozporządzenie o konsolidacji – rozporządzenie Ministra Finansów z 25.09.2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych (DzU z 2017 r. poz. 676)
 • rozporządzenie składkowe – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (DzU z 2023 r. poz. 728)
 • rozporządzenie z 13.09.2017 r. – rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (DzU z 2020 r. poz. 342)
 • specustawa – ustawa z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedn. DzU z 2023 r. poz. 1327)
 • uobr – ustawa z 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (DzU z 2023 r. poz. 1015)
 • uor – ustawa z 29.09.1994 r. o rachunkowości (DzU z 2023 r. poz. 120)
 • updof – ustawa z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2022 r. poz. 2647)
 • updop – ustawa z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (DzU z 2022 r. poz. 2587)
 • upol – ustawa z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (DzU z 2023 r. poz. 70)
 • US GAAP – Amerykańskie Standardy Rachunkowości (ang. Generally Accepted Accounting Principles)
 • ustawa akcyzowa – ustawa z 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym (DzU z 2023 r. poz. 1542)
 • ustawa emerytalna – ustawa z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (DzU z 2023 r. poz. 1251)
 • ustawa KAS – ustawa z 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (DzU z 2023 r. poz. 615)
 • ustawa o KRS – ustawa z 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (DzU z 2023 r. poz. 685)
 • ustawa o PCC – ustawa z 9.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (DzU z z 2023 r. poz. 170)
 • ustawa o VAT – ustawa z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU z 2023 r. poz. 1570)
 • ustawa o zfśs – ustawa z 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (DzU z 2023 r. poz. 998)
 • ustawa zasiłkowa – ustawa z 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (DzU z 2022 r. poz. 1732)
 • ustawa zdrowotna – ustawa z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DzU z 2022 r. poz. 2561)
 • usus – ustawa z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2023 r. poz. 1230)
 • uzpd – ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
 • Założenia koncepcyjne MSSF Założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej (Conceptual Framework for Financial Reporting)
pozostałe skróty:
 • CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • EOG – Europejski Obszar Gospodarczy
 • FEP – Fundusz Emerytur Pomostowych
 • FGŚP – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • FP – Fundusz Pracy
 • FS – Fundusz Solidarnościowy
 • IASB – Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
 • IS – izba skarbowa
 • KAS – Krajowa Administracja Skarbowa
 • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa
 • KNF – Komisja Nadzoru Finansowego
 • KRBR – Krajowa Rada Biegłych Rewidentów
 • KRS – Krajowy Rejestr Sądowy
 • KSB – Krajowe Standardy Badania
 • MF – Minister Finansów
 • MPiPS – Minister Pracy i Polityki Społecznej
 • MRiF – Minister Rozwoju i Finansów
 • MRiPS – Minister Rodziny i Polityki Społecznej
 • MSiG – Monitor Sądowy i Gospodarczy
 • NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
 • PANA – Polska Agencja Nadzoru Audytowego
 • PIBR – Polska Izba Biegłych Rewidentów
 • PKD – Polska Klasyfikacja Działalności
 • pkpir – podatkowa księga przychodów i rozchodów
 • PPK – pracownicze plany kapitałowe
 • RM – Rada Ministrów
 • SA – sąd apelacyjny
 • sf – sprawozdanie finansowe
 • skok – spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa
 • SN – Sąd Najwyższy
 • SO – sąd okręgowy
 • TK – Trybunał Konstytucyjny
 • TSUE – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
 • UCS – urząd celno-skarbowy
 • UE – Unia Europejska
 • US – urząd skarbowy
 • WDT – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
 • WNT – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
 • WSA – wojewódzki sąd administracyjny
 • zfśs – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Skróty
Spis treści artykułu
Spis treści:
Stowarzyszenie
Księgowych w Polsce
Najbliższe szkolenia on-line
05.03.2024 Podatek VAT – Zrozumieć podatek od towarów i usług SKwP Warszawa
05.03.2024 Naliczanie wynagrodzeń SKwP Bielsko-Biała, SKwP Bydgoszcz, SKwP Częstochowa, SKwP Gorzów Wielkopolski, SKwP Kielce, SKwP Włocławek
05.03.2024 CIT estoński 2023/2024 – obowiązki na koniec roku SKwP Poznań
05.03.2024 Bilans 2023 – zamknięcie ksiąg rachunkowych i sporządzenie jednostkowych sprawozdań finansowych za 2023 r. w oparciu o ustawę o rachunkowości z uwzględnieniem prawa podatkowego SKwP Radom
05.03.2024 Podsumowanie zmian w prawie pracy – zagadnienia problemowe i doświadczenia praktyczne, z uwzględnieniem stanowisk urzędowych SKwP Warszawa
05.03.2024 Rachunek przepływów pieniężnych w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym SKwP Gorzów Wielkopolski, SKwP Legnica, SKwP Zielona Góra
05.03.2024 Spółka komandytowa – rozliczenia podatkowe spółki i wspólników – aktualne orzecznictwo organów podatkowych i sądów administracyjnych SKwP Bielsko-Biała, SKwP Bydgoszcz, SKwP Częstochowa, SKwP Gorzów Wielkopolski, SKwP Olsztyn, SKwP Opole, SKwP Szczecin, SKwP Włocławek
05.03.2024 Podatek VAT w 2024 roku SKwP Kraków
06.03.2024 Naliczanie wynagrodzeń w Comarch Optima od podstaw SKwP Kraków
06.03.2024 CIT Estoński (ECIT) 2023/24: wybór, ryzyka, obowiązki na koniec roku – warsztaty praktyczne z licznymi przykładami kwotowymi SKwP Częstochowa