Zamówienie-Koszyk
Dokończ - Edytuj - Anuluj

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, klikając AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrazisz zgodę na to aby Rachunkowość Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, otwierane adresy url, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz. Informacje gromadzone będą w celu technicznego dostosowanie treści, badania zainteresowań tematami, dostosowania niektórych treści do lokalizacji z której jest odczytywana oraz wyświetlania reklam we własnym serwisie oraz w wykupionych przez nas przestrzeniach reklamowych w Internecie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Klikając w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrażasz zgodę na zapisanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie. W każdej chwili możesz skasować pliki cookie oraz ograniczyć możliwość zapisywania nowych za pomocą ustawień przeglądarki.

Wyrażając zgodę, pozwalasz nam na wyświetlanie spersonalizowanych treści m.in. indywidualne rabaty, informacje o wykupionych przez Ciebie usługach, pomiar reklam i treści.

AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU
account_circle
dehaze

Logowanie

e-mail:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą e-maila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój e-mail wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z e-maila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

e-mail:

Klikając w poniższy link, zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą e-maila

Sprawdzanie danych....

Prawo do 9-proc. stawki CIT nie takie łatwe do oceny

Bartosz Przybysz doradca podatkowy

Weryfikacja, czy podatnik CIT może skorzystać z preferencyjnej 9-proc. stawki podatku, jest zmorą wielu księgowych. Problemy wynikają z nieprecyzyjnych przepisów. Jak się okazuje, różne formy pomocy finansowej otrzymanej od państwa nie pozostają bez wpływu na ustawowe limity. Nawet w przypadku braku realnego wpływu środków do jednostki może u niej powstać przychód, wyłączający prawo do obniżonej stawki CIT.

Zastosowanie 9% stawki CIT jest możliwe po spełnieniu dwóch warunków. Dotyczą one wysokości przychodów, które muszą się zmieścić w limicie 2 mln euro. Co istotne, przychody liczone są za różne okresy i obejmują różne rodzaje wpływów, ponadto limit w euro jest przeliczany na złote według kursu tej waluty z dwóch różnych dni.

Pierwszy limit odnosi się do statusu małego podatnika – w rozumieniu art. 4a pkt 10 updop – który musi mieć spółka stosująca 9-proc. stawkę, o ile nie jest podatnikiem rozpoczynającym działalność. Przepis ten odwołuje się do wartości „przychodów ze sprzedaży” z poprzedniego roku wraz z kwotą należnego VAT, która nie może przekroczyć 2 mln euro. W 2023 r. limit ten po przeliczeniu na złote według kursu euro ogłoszonego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł, wynosi 9 654 000 zł.

Drugi limit – wynikający z art. 19 ust. 1 pkt 2 updop – dotyczy bieżących przychodów. Również wynosi 2 mln euro, jednak jest przeliczany przy zastosowaniu innego kursu – ogłoszonego przez NBP na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł. W 2023 r., dla podatników, których rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym, wynosi on 9 357 000 zł.

Jak pomoc de minimis wpływa na przychód

Zasadą jest, że przychód dla celów updop stanowi każda wartość wchodząca do majątku podatnika, która zwiększa jego aktywa. Tym samym przysporzenia majątkowe o charakterze trwałym powodują obowiązek zapłaty podatku dochodowego. Wyjątek stanowią jedynie przysporzenia wyłączone z przychodów na podstawie art. 12 ust. 4 updop.

Pomoc de minimis jest szczególnym rodzajem wsparcia udzielanym przez państwo przedsiębiorcom. Jej udzialanie reguluje prawo wspólnotowe, tj. rozporządzenie komisji (UE) nr 1407/2013 z 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (DzUrz UE L 352 z 24.12.2013 r.).

Updop nie przewiduje wyłączenia takiej pomocy z przychodów podatkowych. Otrzymane w sposób definitywny środki pieniężne w postaci dofinansowania będą zatem z reguły podlegać opodatkowaniu.

Art. 12 ust. 4 pkt 14 updop stanowi jednak, że do przychodów nie zalicza się wartości otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także wartości innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń finansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, ze środków agencji rządowych, agencji wykonawczych lub ze środków pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, w ramach rządowych programów.

Updop nie precyzuje, co należy rozumieć przez „świadczenie nieodpłatne” (inne niż otrzymane nieodpłatnie rzeczy lub prawa). Najczęściej odnosi się to do zdarzeń o charakterze finansowym, z którymi nie są związane koszty lub inne ekwiwalentne formy zapłaty.

Organizowane przez jednostki samorządu terytorialnego programy pomocowe nierzadko polegają na opłaceniu konkretnych usług. W interpretacji z 14.09.2023 r. (0111-KDIB1-2.4010.355.2023.1.DP) KIS stwierdziła, że wartość pokrytych przez powiat kosztów będzie stanowić przychód podatkowy. Nie zmienia tego fakt, że środki faktycznie nigdy nie trafiły na konto spółki. Organ wskazał, że sposób przekazania pomocy de minimis nie zmienia jej charakteru. Spółka w ramach pomocy otrzymała zatem środki pieniężne, a nie nieodpłatne świadczenie.

Wpływ dofinansowania na status małego podatnika

Należy zwrócić uwagę, że „wartość przychodu ze sprzedaży” brana pod uwagę przy obliczaniu wielkości przychodu jednostki w celu ustalenia, czy ma ona status małego podatnika, nie jest tożsama z pojęciem przychodu podatkowego. Pojęcie to również nie zostało zdefiniowane w updop, ale można się tu posłużyć definicją "sprzedaży" obowiązującą na gruncie VAT, przez którą rozumie się m.in. odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług. Trzeba jednak pamiętać o rozbieżnościach. Dla przykładu sprzedaż poza terytorium kraju usług nie podlega VAT, ale podlega CIT.

W związku z tym przy weryfikacji statusu małego podatnika trzeba uwzględnić przychody ze sprzedaży (w kwotach brutto, wraz z VAT), w tym także zwolnionej od podatku. Spod kalkulacji – jak potwierdzają organy podatkowe – wyłączone są wpływy z innych tytułów niż sprzedaż, m.in. odsetki, odszkodowanie, refundacje wydatków, dotacje.

W świetle powyższego, otrzymane dofinansowanie pozostaje bez wpływu na status małego podatnika. Pomoc ta nie stanowi bowiem przychodu ze sprzedaży.

Limit limitowi nierówny

Zasady kalkulacji obu limitów przychodów (przychodów ze sprzedaży małego podatnika i bieżących przychodów w rozumieniu updop) wskazują, że w większości przypadków nie będą one uwzględniać tych samych operacji gospodarczych. Nawet z pozoru ta sama wartość przychodu (tj. 2 mln euro) jest w rzeczywistości inna, ze względu na zastosowanie innego kursu waluty.

Bieżący limit przychodów nie ogranicza się wyłącznie do wartości sprzedaży. Ustawodawca odwołuje się do pojęcia „przychodów”, a zatem do wszystkich rodzajów przychodów podatkowych.

Otrzymane w ramach pomocy de minimis dofinansowanie należy zatem uwzględnić przy ustaleniu limitu bieżących przychodów, który uprawnia do stosowania 9-proc. stawki CIT. Nie jest istotne, czy ten przychód może być objęty zwolnieniem z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 updop, co potwierdza KIS w interpretacji z 8.08.2023 r. (0111-KDIB1-2.4010.304.2023.1.MC).

Stanowisko fiskusa akceptują sądy administracyjne. W wyroku z 5.08.2020 r. (I SA/Kr 332/20) WSA w Krakowie wyraźnie zaznaczył, że pojęcie "przychodu" należy rozumieć odmiennie (szerzej) niż przychód ze sprzedaży. Również NSA w wyroku z 13.07.2023 r. (II FSK 106/21) stwierdził, że niedopuszczalne jest zrównanie limitu przychodów małego podatnika z bieżącym limitem przychodów.

Służby księgowe jednostki muszą być precyzyjne w kalkulacji obu limitów. Przeoczenia mogą rodzić poważne konsekwencje. Przekroczenie bieżącego limitu przychodów oznacza utratę prawa do preferencyjnej stawki już od początku roku.

Zamknij

Skróty w artykułach

akty prawne, standardy i interpretacje:
 • dyrektywa 112 – dyrektywa Rady 2006/112/WE z 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (DzUrz UE L 347 z 11.12.2006 r.)
 • dyrektywa 2013/34/UE – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z 26.06.2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek (...) (DzUrz UE L 182 z 29.06.2013 r.)
 • Kc – ustawa z 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (DzU z 2023 r. poz. 1610)
 • KIMSF – interpretacje Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej
 • Kks – ustawa z 10.09.1999 r. Kodeks karny skarbowy (DzU z 2023 r. poz. 654)
 • Kp – ustawa z 26.06.1974 r. Kodeks pracy (DzU z 2023 r. poz. 1465)
 • Kpc – ustawa z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (DzU z 2023 r. poz. 1550)
 • Ksh – ustawa z 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (DzU z 2022 r. poz. 1467)
 • KSR – Krajowe Standardy Rachunkowości
 • MSR – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (ang. International Accounting Standards) wydawane od 2002 r. jako MSSF
 • MSSF – Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (ang. International Financial Reporting Standards)
 • Op – ustawa z 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (DzU z 2023 r. poz. 2383)
 • Ppsa – ustawa z 30.08.2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (DzU z 2023 r. poz. 1634)
 • rozporządzenie o instrumentach finansowych – rozporządzenie Ministra Finansów z 12.12.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (DzU z 2017 r. poz. 277)
 • rozporządzenie o konsolidacji – rozporządzenie Ministra Finansów z 25.09.2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych (DzU z 2017 r. poz. 676)
 • rozporządzenie składkowe – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (DzU z 2023 r. poz. 728)
 • rozporządzenie z 13.09.2017 r. – rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (DzU z 2020 r. poz. 342)
 • specustawa – ustawa z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedn. DzU z 2023 r. poz. 1327)
 • uobr – ustawa z 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (DzU z 2023 r. poz. 1015)
 • uor – ustawa z 29.09.1994 r. o rachunkowości (DzU z 2023 r. poz. 120)
 • updof – ustawa z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2022 r. poz. 2647)
 • updop – ustawa z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (DzU z 2022 r. poz. 2587)
 • upol – ustawa z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (DzU z 2023 r. poz. 70)
 • US GAAP – Amerykańskie Standardy Rachunkowości (ang. Generally Accepted Accounting Principles)
 • ustawa akcyzowa – ustawa z 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym (DzU z 2023 r. poz. 1542)
 • ustawa emerytalna – ustawa z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (DzU z 2023 r. poz. 1251)
 • ustawa KAS – ustawa z 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (DzU z 2023 r. poz. 615)
 • ustawa o KRS – ustawa z 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (DzU z 2023 r. poz. 685)
 • ustawa o PCC – ustawa z 9.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (DzU z z 2023 r. poz. 170)
 • ustawa o VAT – ustawa z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU z 2023 r. poz. 1570)
 • ustawa o zfśs – ustawa z 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (DzU z 2023 r. poz. 998)
 • ustawa zasiłkowa – ustawa z 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (DzU z 2022 r. poz. 1732)
 • ustawa zdrowotna – ustawa z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DzU z 2022 r. poz. 2561)
 • usus – ustawa z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2023 r. poz. 1230)
 • uzpd – ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
 • Założenia koncepcyjne MSSF Założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej (Conceptual Framework for Financial Reporting)
pozostałe skróty:
 • CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • EOG – Europejski Obszar Gospodarczy
 • FEP – Fundusz Emerytur Pomostowych
 • FGŚP – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • FP – Fundusz Pracy
 • FS – Fundusz Solidarnościowy
 • IASB – Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
 • IS – izba skarbowa
 • KAS – Krajowa Administracja Skarbowa
 • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa
 • KNF – Komisja Nadzoru Finansowego
 • KRBR – Krajowa Rada Biegłych Rewidentów
 • KRS – Krajowy Rejestr Sądowy
 • KSB – Krajowe Standardy Badania
 • MF – Minister Finansów
 • MPiPS – Minister Pracy i Polityki Społecznej
 • MRiF – Minister Rozwoju i Finansów
 • MRiPS – Minister Rodziny i Polityki Społecznej
 • MSiG – Monitor Sądowy i Gospodarczy
 • NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
 • PANA – Polska Agencja Nadzoru Audytowego
 • PIBR – Polska Izba Biegłych Rewidentów
 • PKD – Polska Klasyfikacja Działalności
 • pkpir – podatkowa księga przychodów i rozchodów
 • PPK – pracownicze plany kapitałowe
 • RM – Rada Ministrów
 • SA – sąd apelacyjny
 • sf – sprawozdanie finansowe
 • skok – spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa
 • SN – Sąd Najwyższy
 • SO – sąd okręgowy
 • TK – Trybunał Konstytucyjny
 • TSUE – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
 • UCS – urząd celno-skarbowy
 • UE – Unia Europejska
 • US – urząd skarbowy
 • WDT – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
 • WNT – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
 • WSA – wojewódzki sąd administracyjny
 • zfśs – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Skróty
Spis treści artykułu
Spis treści:
Stowarzyszenie
Księgowych w Polsce
Najbliższe szkolenia on-line
05.03.2024 Podatek VAT – Zrozumieć podatek od towarów i usług SKwP Warszawa
05.03.2024 Naliczanie wynagrodzeń SKwP Bielsko-Biała, SKwP Bydgoszcz, SKwP Częstochowa, SKwP Gorzów Wielkopolski, SKwP Kielce, SKwP Włocławek
05.03.2024 CIT estoński 2023/2024 – obowiązki na koniec roku SKwP Poznań
05.03.2024 Bilans 2023 – zamknięcie ksiąg rachunkowych i sporządzenie jednostkowych sprawozdań finansowych za 2023 r. w oparciu o ustawę o rachunkowości z uwzględnieniem prawa podatkowego SKwP Radom
05.03.2024 Podsumowanie zmian w prawie pracy – zagadnienia problemowe i doświadczenia praktyczne, z uwzględnieniem stanowisk urzędowych SKwP Warszawa
05.03.2024 Rachunek przepływów pieniężnych w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym SKwP Gorzów Wielkopolski, SKwP Legnica, SKwP Zielona Góra
05.03.2024 Spółka komandytowa – rozliczenia podatkowe spółki i wspólników – aktualne orzecznictwo organów podatkowych i sądów administracyjnych SKwP Bielsko-Biała, SKwP Bydgoszcz, SKwP Częstochowa, SKwP Gorzów Wielkopolski, SKwP Olsztyn, SKwP Opole, SKwP Szczecin, SKwP Włocławek
05.03.2024 Podatek VAT w 2024 roku SKwP Kraków
06.03.2024 Naliczanie wynagrodzeń w Comarch Optima od podstaw SKwP Kraków
06.03.2024 CIT Estoński (ECIT) 2023/24: wybór, ryzyka, obowiązki na koniec roku – warsztaty praktyczne z licznymi przykładami kwotowymi SKwP Częstochowa