Zamówienie-Koszyk
Dokończ - Edytuj - Anuluj

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, klikając AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrazisz zgodę na to aby Rachunkowość Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, otwierane adresy url, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz. Informacje gromadzone będą w celu technicznego dostosowanie treści, badania zainteresowań tematami, dostosowania niektórych treści do lokalizacji z której jest odczytywana oraz wyświetlania reklam we własnym serwisie oraz w wykupionych przez nas przestrzeniach reklamowych w Internecie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Klikając w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrażasz zgodę na zapisanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie. W każdej chwili możesz skasować pliki cookie oraz ograniczyć możliwość zapisywania nowych za pomocą ustawień przeglądarki.

Wyrażając zgodę, pozwalasz nam na wyświetlanie spersonalizowanych treści m.in. indywidualne rabaty, informacje o wykupionych przez Ciebie usługach, pomiar reklam i treści.

AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU
account_circle
dehaze

Logowanie

e-mail:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą e-maila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój e-mail wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z e-maila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

e-mail:

Klikając w poniższy link, zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą e-maila

Sprawdzanie danych....

Praca zdalna okazjonalna w wolną sobotę

Marek Rotkiewicz

Pracownik pracuje od poniedziałku do piątku w stałym rozkładzie godzinowym. Czy można mu polecić pracę zdalną w wolną sobotę?
Nie pracuje on zdalnie, ale niekiedy wykonuje na swój wniosek pracę zdalną okazjonalną. Jak taką pracę należałoby rozliczyć?

Wydanie polecenia wykonywania pracy zdalnie jest możliwe tylko w szczególnych przypadkach, które tu nie zachodzą. Możliwe byłoby wykonywanie w dniu wolnym pracy zdalnie, jeżeli pracodawca wydałby polecenie wykonywania pracy (nie narzucając formy zdalnej), a pracownik złożyłby wniosek o pracę zdalną okazjonalną.

Zatrudniając się w ramach stosunku pracy, pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem (art. 22 § 1 Kp). Kierownictwo pracodawcy nad pracownikiem i podporządkowanie poleceniom służbowym pracodawcy to zatem podstawowe elementy konstrukcyjne stosunku pracy.

Praca w dniu wolnym

Na możliwość wydania polecenia pracy w dniu wolnym od pracy wynikającym z zasady przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy i odpowiadający mu pracowniczy obowiązek zrealizowania tego polecenia wskazują zarówno art. 22 § 1, jak i art. 100 § 1 Kp, zgodnie z którym pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub z umową o pracę.

W przypadku zaktualizowania się przesłanki „szczególnych potrzeb pracodawcy” lub „konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii” pracodawca może polecić taką pracę i powinna ona (w granicach do 8 godz.) zostać zrekompensowana dniem wolnym od pracy, udzielonym w terminie uzgodnionym z pracownikiem, przypadającym w danym okresie rozliczeniowym (art. 1513 Kp). Nie oznacza to jednak, że pracodawca może narzucać jednocześnie określoną formę, w jakiej praca miałaby być wykonywana.

Praca zdalna

Wskazana w pytaniu osoba nie pracuje zdalnie – praca w tej formie nie została ustalona przez strony – a zatem dla możliwości wydania polecenia pracy zdalnej musiałaby się zaktualizować jedna z przesłanek wskazanych w art. 6719 § 3 Kp, tj.:

1. ogłoszenie stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii lub wydanie polecenia w okresie 3 mies. po ich odwołaniu (obecnie warunek ten nie jest spełniony) lub

2. czasowo niemożliwe z powodu działania siły wyższej zapewnienie przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w dotychczasowym miejscu pracy pracownika (z pytania nie wynika, by o takiej sytuacji można było mówić).

Dodatkowo powinien być spełniony jeszcze jeden warunek – pracownik musiałby złożyć bezpośrednio przed wydaniem polecenia oświadczenie – w postaci papierowej lub elektronicznej – że ma warunki lokalowe i techniczne do wykonywania pracy zdalnej. Wobec braku takich warunków polecenie nie mogłoby być wydane.

O ile więc jest możliwe samo polecenie wykonywania pracy w sobotę, o tyle niedopuszczalne byłoby narzucenie jej w formie zdalnej, i to nawet wówczas, gdyby miało dotyczyć jedynej osoby w firmie pracującej tego dnia, co mogłoby się wiązać z nawet znacznymi trudnościami z zapewnieniem jej miejsca pracy (konieczność otwarcia biura itp.).

Ponieważ część pracodawców próbuje dosyć szeroko traktować przesłankę polecenia pracy zdalnej wskazaną w pkt 2 powyżej, podkreślenia wymaga, że nie uzasadniałaby wydania takiego polecenia potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa przy wykonywaniu pracy (argument, że samotna praca w siedzibie firmy może stwarzać zwiększone zagrożenie). Nawet jeżeli uznać, że taki argument mógłby być niekiedy trafny, to w żaden sposób nie wyczerpuje przesłanki wskazanej w pkt 2. Mowa jest tam o braku możliwości zapewnienia bhp w miejscu pracy z powodu siły wyższej, a z taką sytuacją nie mamy do czynienia.

Rozwiązaniem – wniosek o pracę zdalną okazjonalną

W mojej ocenie praca zdalna byłaby jednak możliwa na wniosek pracownika złożony na podstawie art. 6733 Kp, czyli wniosek o pracę zdalną okazjonalną. Praca okazjonalna obejmuje 24 dni w roku kalendarzowym, przy czym przepisy nie precyzują, że chodzi jedynie o dni pracy wynikające z rozkładu czasu pracy. Oczywiście w zwykłej sytuacji o takie właśnie dni w praktyce chodzi, ale wprost ustawodawca tego nie zastrzegł – nie ma tu (inaczej niż np. w art. 1731 dotyczącym urlopu opiekuńczego, czy art. 1032 dotyczącym urlopu szkoleniowego) wyraźnego wskazania, że praca taka może być wykonywana tylko „w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy”.

Nie można zatem wykluczyć akceptacji wniosku pracownika dotyczącego wykonywania pracy okazjonalnej w dniu, który co do zasady jest dniem wolnym od pracy dla tej osoby, ale na który została mu polecona praca dodatkowo (na podstawie art. 1513 Kp). Najpierw jednak musiałoby zostać wydane polecenie samej pracy, a następnie pracownik mógłby (rzecz jasna w pełni dobrowolnie) złożyć wniosek o pracę zdalną okazjonalną na ten dzień. Złożenie wniosku mogłoby być dla niego korzystne, bo praca zdalna w standardowym dniu wolnym mogłaby być po prostu dla niego dużo wygodniejsza.

Wolne w zamian, rozliczenie nadgodzin

Praca świadczona z uwagi na szczególne potrzeby pracodawcy w dniu wolnym od pracy wynikającym z zasady przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy jest rekompensowana dniem wolnym od pracy w terminie uzgodnionym z pracownikiem, przypadającym do końca okresu rozliczeniowego czasu pracy (art. 1513 Kp). Nie ma tu znaczenia, czy praca taka byłaby świadczona zdalnie, czy w tradycyjny sposób (w miejscu pracy). Za pracę do 8 godz. w wolną sobotę powinien być udzielony dzień wolny. Gdyby pracownik przepracował więcej, to w związku z powstaniem nadgodzin dobowych dodatkowa (poza dniem wolnym) rekompensata za pracę powyżej 8 godz. opierałaby się na zasadach rekompensaty pracy w godzinach nadliczbowych.

Zamknij

Skróty w artykułach

akty prawne, standardy i interpretacje:
 • dyrektywa 112 – dyrektywa Rady 2006/112/WE z 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (DzUrz UE L 347 z 11.12.2006 r.)
 • dyrektywa 2013/34/UE – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z 26.06.2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek (...) (DzUrz UE L 182 z 29.06.2013 r.)
 • Kc – ustawa z 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (DzU z 2023 r. poz. 1610)
 • KIMSF – interpretacje Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej
 • Kks – ustawa z 10.09.1999 r. Kodeks karny skarbowy (DzU z 2023 r. poz. 654)
 • Kp – ustawa z 26.06.1974 r. Kodeks pracy (DzU z 2023 r. poz. 1465)
 • Kpc – ustawa z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (DzU z 2023 r. poz. 1550)
 • Ksh – ustawa z 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (DzU z 2022 r. poz. 1467)
 • KSR – Krajowe Standardy Rachunkowości
 • MSR – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (ang. International Accounting Standards) wydawane od 2002 r. jako MSSF
 • MSSF – Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (ang. International Financial Reporting Standards)
 • Op – ustawa z 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (DzU z 2023 r. poz. 2383)
 • Ppsa – ustawa z 30.08.2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (DzU z 2023 r. poz. 1634)
 • rozporządzenie o instrumentach finansowych – rozporządzenie Ministra Finansów z 12.12.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (DzU z 2017 r. poz. 277)
 • rozporządzenie o konsolidacji – rozporządzenie Ministra Finansów z 25.09.2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych (DzU z 2017 r. poz. 676)
 • rozporządzenie składkowe – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (DzU z 2023 r. poz. 728)
 • rozporządzenie z 13.09.2017 r. – rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (DzU z 2020 r. poz. 342)
 • specustawa – ustawa z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedn. DzU z 2023 r. poz. 1327)
 • uobr – ustawa z 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (DzU z 2023 r. poz. 1015)
 • uor – ustawa z 29.09.1994 r. o rachunkowości (DzU z 2023 r. poz. 120)
 • updof – ustawa z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2022 r. poz. 2647)
 • updop – ustawa z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (DzU z 2022 r. poz. 2587)
 • upol – ustawa z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (DzU z 2023 r. poz. 70)
 • US GAAP – Amerykańskie Standardy Rachunkowości (ang. Generally Accepted Accounting Principles)
 • ustawa akcyzowa – ustawa z 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym (DzU z 2023 r. poz. 1542)
 • ustawa emerytalna – ustawa z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (DzU z 2023 r. poz. 1251)
 • ustawa KAS – ustawa z 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (DzU z 2023 r. poz. 615)
 • ustawa o KRS – ustawa z 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (DzU z 2023 r. poz. 685)
 • ustawa o PCC – ustawa z 9.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (DzU z z 2023 r. poz. 170)
 • ustawa o VAT – ustawa z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU z 2023 r. poz. 1570)
 • ustawa o zfśs – ustawa z 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (DzU z 2023 r. poz. 998)
 • ustawa zasiłkowa – ustawa z 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (DzU z 2022 r. poz. 1732)
 • ustawa zdrowotna – ustawa z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DzU z 2022 r. poz. 2561)
 • usus – ustawa z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2023 r. poz. 1230)
 • uzpd – ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
 • Założenia koncepcyjne MSSF Założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej (Conceptual Framework for Financial Reporting)
pozostałe skróty:
 • CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • EOG – Europejski Obszar Gospodarczy
 • FEP – Fundusz Emerytur Pomostowych
 • FGŚP – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • FP – Fundusz Pracy
 • FS – Fundusz Solidarnościowy
 • IASB – Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
 • IS – izba skarbowa
 • KAS – Krajowa Administracja Skarbowa
 • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa
 • KNF – Komisja Nadzoru Finansowego
 • KRBR – Krajowa Rada Biegłych Rewidentów
 • KRS – Krajowy Rejestr Sądowy
 • KSB – Krajowe Standardy Badania
 • MF – Minister Finansów
 • MPiPS – Minister Pracy i Polityki Społecznej
 • MRiF – Minister Rozwoju i Finansów
 • MRiPS – Minister Rodziny i Polityki Społecznej
 • MSiG – Monitor Sądowy i Gospodarczy
 • NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
 • PANA – Polska Agencja Nadzoru Audytowego
 • PIBR – Polska Izba Biegłych Rewidentów
 • PKD – Polska Klasyfikacja Działalności
 • pkpir – podatkowa księga przychodów i rozchodów
 • PPK – pracownicze plany kapitałowe
 • RM – Rada Ministrów
 • SA – sąd apelacyjny
 • sf – sprawozdanie finansowe
 • skok – spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa
 • SN – Sąd Najwyższy
 • SO – sąd okręgowy
 • TK – Trybunał Konstytucyjny
 • TSUE – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
 • UCS – urząd celno-skarbowy
 • UE – Unia Europejska
 • US – urząd skarbowy
 • WDT – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
 • WNT – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
 • WSA – wojewódzki sąd administracyjny
 • zfśs – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Skróty
Spis treści artykułu
Spis treści:
Stowarzyszenie
Księgowych w Polsce
Najbliższe szkolenia on-line
05.03.2024 Podatek VAT – Zrozumieć podatek od towarów i usług SKwP Warszawa
05.03.2024 Naliczanie wynagrodzeń SKwP Bielsko-Biała, SKwP Bydgoszcz, SKwP Częstochowa, SKwP Gorzów Wielkopolski, SKwP Kielce, SKwP Włocławek
05.03.2024 CIT estoński 2023/2024 – obowiązki na koniec roku SKwP Poznań
05.03.2024 Bilans 2023 – zamknięcie ksiąg rachunkowych i sporządzenie jednostkowych sprawozdań finansowych za 2023 r. w oparciu o ustawę o rachunkowości z uwzględnieniem prawa podatkowego SKwP Radom
05.03.2024 Podsumowanie zmian w prawie pracy – zagadnienia problemowe i doświadczenia praktyczne, z uwzględnieniem stanowisk urzędowych SKwP Warszawa
05.03.2024 Rachunek przepływów pieniężnych w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym SKwP Gorzów Wielkopolski, SKwP Legnica, SKwP Zielona Góra
05.03.2024 Spółka komandytowa – rozliczenia podatkowe spółki i wspólników – aktualne orzecznictwo organów podatkowych i sądów administracyjnych SKwP Bielsko-Biała, SKwP Bydgoszcz, SKwP Częstochowa, SKwP Gorzów Wielkopolski, SKwP Olsztyn, SKwP Opole, SKwP Szczecin, SKwP Włocławek
05.03.2024 Podatek VAT w 2024 roku SKwP Kraków
06.03.2024 Naliczanie wynagrodzeń w Comarch Optima od podstaw SKwP Kraków
06.03.2024 CIT Estoński (ECIT) 2023/24: wybór, ryzyka, obowiązki na koniec roku – warsztaty praktyczne z licznymi przykładami kwotowymi SKwP Częstochowa