Zamówienie-Koszyk
Dokończ - Edytuj - Anuluj

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, klikając AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrazisz zgodę na to aby Rachunkowość Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, otwierane adresy url, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz. Informacje gromadzone będą w celu technicznego dostosowanie treści, badania zainteresowań tematami, dostosowania niektórych treści do lokalizacji z której jest odczytywana oraz wyświetlania reklam we własnym serwisie oraz w wykupionych przez nas przestrzeniach reklamowych w Internecie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Klikając w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrażasz zgodę na zapisanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie. W każdej chwili możesz skasować pliki cookie oraz ograniczyć możliwość zapisywania nowych za pomocą ustawień przeglądarki.

Wyrażając zgodę, pozwalasz nam na wyświetlanie spersonalizowanych treści m.in. indywidualne rabaty, informacje o wykupionych przez Ciebie usługach, pomiar reklam i treści.

AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU
account_circle
dehaze

Logowanie

e-mail:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą e-maila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój e-mail wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z e-maila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

e-mail:

Klikając w poniższy link, zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą e-maila

Sprawdzanie danych....

Praca z małoletnimi pod wzmożoną kontrolą

Renata Majewska
Renata Majewska
prawnik, ekspert prawa pracy
więcej ⇒

Osoby podejmujące zajęcie wymagające kontaktu z dziećmi muszą składać informacje z rejestrów karnych krajów, w których mieszkały przez ostatnie 20 lat.

Ochrona małoletnich już na etapie rekrutacji do pracy z dziećmi (czy do innej działalności wymagającej kontaktu z nimi) nie jest niczym nowym. Jednak od 15.02.2024 r. została dodatkowo zaostrzona – za sprawą nowelizacji z 28.07.2023 r. kilku ustaw, w tym ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (DzU poz. 1606, dalej nowelizacja).

Pracodawca lub organizator sprawdza rejestry

Dotychczas podmiot rekrutujący do pracy lub działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi miał obowiązek uzyskać informację, czy dane kandydata nie są zamieszczone w:

 • Rejestrze z dostępem ograniczonym (stanowi on część Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym), bądź
 • Rejestrze osób, w stosunku do których Państwowa Komisja ds. przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie do rejestru.

Na pracodawcach i organizatorach nadal ciążą takie powinności, jednak od 15.02.2024 r. zakres aktywności podlegających weryfikacji uległ rozszerzeniu o: świadczenie porad psychologicznych dla małoletnich, działalność związaną z ich rozwojem duchowym, uprawianiem sportu lub realizowaniem przez nich innych zainteresowań (art. 21 ust. 1 i 2 ustawy z 13.05.2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich, tekst jedn. DzU z 2023 r. poz. 1304, dalej ustawa).

Reasumując: obecnie zakład pracy lub organizator musi sprawdzić w ww. rejestrach osobę rekrutowaną do pracy lub działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem, świadczeniem porad psychologicznych, rozwojem duchowym, uprawianiem sportu lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich lub z opieką nad nimi – przed jej dopuszczeniem do tej pracy lub działalności. Chodzi o objęcie ochroną każdej aktywności, jeśli tylko w jej trakcie zatrudniony ma kontakt z dzieckiem.

W celu pozyskania danych z Rejestru z dostępem ograniczonym pracodawca lub organizator składa bezpłatnie wniosek za pośrednictwem systemu teleinformatycznego zarządzanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Rejestr osób, w stosunku do których Państwowa Komisja ds. przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie w rejestrze, jest natomiast dostępny bez ograniczeń i publikowany na stronie internetowej BIP wskazanego resortu (art. 14 i art. 16 ustawy). Pozyskane w tym trybie informacje należy utrwalić w formie wydruku i załączyć do akt osobowych pracownika albo dokumentacji związanej z inną działalnością.

Naruszenia surowo karane

Kontrolę nad realizacją przez pracodawców i organizatorów ww. obowiązków sprawuje m.in. Państwowa Inspekcja Pracy, która w razie stwierdzenia naruszeń natychmiast wzywa Policję lub prokuratora (art. 22y ustawy). Nowelizacja zaostrzyła również kary za zaniedbania. Wcześniej przepisy penalizowały jedynie dopuszczenie osoby do weryfikowanych aktywności bez jej sprawdzenia w ww. rejestrach – przewidując areszt, ograniczenie wolności bądź grzywnę nie niższą niż 1000 zł.

Od 15.02.2024 r. taka sama kara czeka osobę dopuszczającą do tych aktywności kogoś, o kim wie, że jego dane figurują w ww. rejestrach, lub że został prawomocnie skazany za przestępstwo określone w rozdz. XIX (przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu) bądź XXV Kk (przeciwko wolności seksualnej i obyczajności) czy w art. 189a (handel ludźmi) lub art. 207 Kk (znęcanie się psychiczne lub fizyczne nad osobą najbliższą) albo w ustawie z 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. DzU z 2023 r. poz. 1939).

Ponadto więzienie – od 3 mies. do 5 lat – grozi za dopuszczenie osoby, jeżeli zatrudniający wie, że ma ona obowiązek stosowania się do orzeczonego przez sąd zakazu zajmowania wszelkich lub określonych stanowisk, wykonywania wszelkich lub określonych zawodów albo działalności związanych z edukacją, wychowaniem, leczeniem małoletnich lub opieką nad nimi (art. 23a i art. 23c ustawy).

Zaświadczenie lub oświadczenie

Nowością jest, że od 15.02.2024 r. osoba zamierzająca podjąć pracę lub przystąpić do działalności wymagającej kontaktu z dziećmi (w obszarach podlegających weryfikacji) sama musi przedłożyć pracodawcy/organizatorowi:

 • informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą przestępstw określonych w rozdz. XIX i XXV oraz w art. 189a i art. 207 Kk, a także w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii lub odpowiadających tym przestępstwom czynów zabronionych określonych w przepisach prawa obcego,
 • jeśli ma obce obywatelstwo – dodatkowo informację z rejestru kraju obywatelstwa uzyskiwaną dla celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z dziećmi,
 • gdy w ciągu ostatnich 20 lat mieszkała w innych państwach niż Polska i państwo obywatelstwa – jeszcze oświadczenie o tych innych państwach oraz informacje z ich rejestrów karnych uzyskiwane dla celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z dziećmi (oba dokumenty pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia).

Jeżeli prawo obcego państwa nie przewiduje wydawania ww. informacji, należy przedstawić informację z rejestru karnego tego państwa. Gdy jednak inny kraj nie prowadzi również rejestru karnego, zainteresowany ma złożyć (pod rygorem odpowiedzialności karnej) oświadczenie o tym fakcie wraz z deklaracją, że w danym państwie:

 • nie był prawomocnie skazany za czyny zabronione odpowiadające przestępstwom z rozdz. XIX i XXV, art. 189a i art. 207 Kk oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,
 • nie wydano wobec niego innego orzeczenia potwierdzającego dopuszczenie się przez niego takich czynów zabronionych,
 • nie ma obowiązku wynikającego z orzeczenia sądu, innego uprawnionego organu lub ustawy stosowania się do zakazu zajmowania wszelkich lub określonych stanowisk, wykonywania wszelkich lub określonych zawodów albo działalności, związanych z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem, świadczeniem porad psychologicznych, rozwojem duchowym, uprawianiem sportu lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich lub z opieką nad nimi (art. 21 ust. 3–7 ustawy).

Informacje i oświadczenia przedstawione w tym trybie pracodawca/organizator załącza do akt osobowych pracownika/dokumentacji innej osoby (art. 21 ust. 9 ustawy).

Zamknij

Skróty w artykułach

akty prawne, standardy i interpretacje:
 • dyrektywa 112 – dyrektywa Rady 2006/112/WE z 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (DzUrz UE L 347 z 11.12.2006 r.)
 • dyrektywa 2013/34/UE – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z 26.06.2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek (...) (DzUrz UE L 182 z 29.06.2013 r.)
 • Kc – ustawa z 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (DzU z 2023 r. poz. 1610)
 • KIMSF – interpretacje Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej
 • Kks – ustawa z 10.09.1999 r. Kodeks karny skarbowy (DzU z 2023 r. poz. 654)
 • Kp – ustawa z 26.06.1974 r. Kodeks pracy (DzU z 2023 r. poz. 1465)
 • Kpc – ustawa z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (DzU z 2023 r. poz. 1550)
 • Ksh – ustawa z 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (DzU z 2022 r. poz. 1467)
 • KSR – Krajowe Standardy Rachunkowości
 • MSR – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (ang. International Accounting Standards) wydawane od 2002 r. jako MSSF
 • MSSF – Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (ang. International Financial Reporting Standards)
 • Op – ustawa z 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (DzU z 2023 r. poz. 2383)
 • Ppsa – ustawa z 30.08.2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (DzU z 2023 r. poz. 1634)
 • rozporządzenie o instrumentach finansowych – rozporządzenie Ministra Finansów z 12.12.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (DzU z 2017 r. poz. 277)
 • rozporządzenie o konsolidacji – rozporządzenie Ministra Finansów z 25.09.2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych (DzU z 2017 r. poz. 676)
 • rozporządzenie składkowe – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (DzU z 2023 r. poz. 728)
 • rozporządzenie z 13.09.2017 r. – rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (DzU z 2020 r. poz. 342)
 • specustawa – ustawa z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedn. DzU z 2023 r. poz. 1327)
 • uobr – ustawa z 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (DzU z 2023 r. poz. 1015)
 • uor – ustawa z 29.09.1994 r. o rachunkowości (DzU z 2023 r. poz. 120)
 • updof – ustawa z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2022 r. poz. 2647)
 • updop – ustawa z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (DzU z 2022 r. poz. 2587)
 • upol – ustawa z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (DzU z 2023 r. poz. 70)
 • US GAAP – Amerykańskie Standardy Rachunkowości (ang. Generally Accepted Accounting Principles)
 • ustawa akcyzowa – ustawa z 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym (DzU z 2023 r. poz. 1542)
 • ustawa emerytalna – ustawa z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (DzU z 2023 r. poz. 1251)
 • ustawa KAS – ustawa z 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (DzU z 2023 r. poz. 615)
 • ustawa o KRS – ustawa z 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (DzU z 2023 r. poz. 685)
 • ustawa o PCC – ustawa z 9.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (DzU z z 2023 r. poz. 170)
 • ustawa o VAT – ustawa z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU z 2023 r. poz. 1570)
 • ustawa o zfśs – ustawa z 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (DzU z 2023 r. poz. 998)
 • ustawa zasiłkowa – ustawa z 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (DzU z 2022 r. poz. 1732)
 • ustawa zdrowotna – ustawa z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DzU z 2022 r. poz. 2561)
 • usus – ustawa z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2023 r. poz. 1230)
 • uzpd – ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
 • Założenia koncepcyjne MSSF Założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej (Conceptual Framework for Financial Reporting)
pozostałe skróty:
 • CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • EOG – Europejski Obszar Gospodarczy
 • FEP – Fundusz Emerytur Pomostowych
 • FGŚP – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • FP – Fundusz Pracy
 • FS – Fundusz Solidarnościowy
 • IASB – Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
 • IS – izba skarbowa
 • KAS – Krajowa Administracja Skarbowa
 • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa
 • KNF – Komisja Nadzoru Finansowego
 • KRBR – Krajowa Rada Biegłych Rewidentów
 • KRS – Krajowy Rejestr Sądowy
 • KSB – Krajowe Standardy Badania
 • MF – Minister Finansów
 • MPiPS – Minister Pracy i Polityki Społecznej
 • MRiF – Minister Rozwoju i Finansów
 • MRiPS – Minister Rodziny i Polityki Społecznej
 • MSiG – Monitor Sądowy i Gospodarczy
 • NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
 • PANA – Polska Agencja Nadzoru Audytowego
 • PIBR – Polska Izba Biegłych Rewidentów
 • PKD – Polska Klasyfikacja Działalności
 • pkpir – podatkowa księga przychodów i rozchodów
 • PPK – pracownicze plany kapitałowe
 • RM – Rada Ministrów
 • SA – sąd apelacyjny
 • sf – sprawozdanie finansowe
 • skok – spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa
 • SN – Sąd Najwyższy
 • SO – sąd okręgowy
 • TK – Trybunał Konstytucyjny
 • TSUE – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
 • UCS – urząd celno-skarbowy
 • UE – Unia Europejska
 • US – urząd skarbowy
 • WDT – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
 • WNT – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
 • WSA – wojewódzki sąd administracyjny
 • zfśs – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Skróty
Spis treści artykułu
Spis treści:
Stowarzyszenie
Księgowych w Polsce
Najbliższe szkolenia on-line
17.04.2024 Korekty do ZUS w płatniku SKwP Bielsko-Biała, SKwP Gdańsk, SKwP Rzeszów
17.04.2024 Jednodniowy kurs fakturowania SKwP Warszawa
17.04.2024 Naliczanie wynagrodzeń w Comarch Optima od podstaw SKwP Kraków
17.04.2024 Nieoczywiste ryzyka estońskiego CIT: półtora roku doświadczeń SKwP Gdańsk
17.04.2024 Rozliczanie VAT z tytułu transakcji międzynarodowych w 2024 r SKwP Warszawa
17.04.2024 Leasing według MSSF 16 SKwP Poznań
18.04.2024 Jak prawidłowo rozliczać czas pracy kierowców w 2024 r. – aktualny stan prawny SKwP Kraków
Kursy dla księgowych