Potrącenie wierzytelności – skutki podatkowe

Agata Kowalik radca prawny, doradca podatkowy w Doradca sp. z o.o. w Lublinie, członek i wykładowca SKwP

Nierzadko zdarza się, że dwaj przedsiębiorcy są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami. Jednym z powszechnie stosowanych sposobów rozliczania jest wówczas potrącenie.

Instytucja potrącenia wierzytelności wzajemnych ma na celu m.in. ograniczenie powstawania dodatkowych kosztów dla rozliczających się stron (np. z tytułu opłat związanych z przelewami bankowymi) oraz uproszczenie systemu rozliczeń.

 • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • updop – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
 • ustawa o VAT – ustawa o podatku od towarów i usług
 • Kc – Kodeks cywilny
 • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa
 • MPP – mechanizm podzielonej płatności w VAT

Przepisy prawa cywilnego przewidują dwa rodzaje potrącenia – ustawowe (jednostronne) oraz umowne (dwustronne).

Potrącenie ustawowe

Dokonywanie potrąceń jednostronnych regulują art. 498–505 Kc.

Zgodnie z art. 498 § 1 Kc, aby wzajemne wierzytelności mogły podlegać potrąceniu, muszą być spełnione następujące przesłanki:

 • przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku,
 • obie wierzytelności są wymagalne,
 • obie wierzytelności mogą być dochodzone przed sądem lub przed innym organem państwowym.

W myśl art. 498 § 2 Kc graniczną kwotą, do wysokości której obie potrącane wierzytelności nawzajem się umorzą, jest wartość niższej wierzytelności.

Potrącenia na zasadach określonych w Kc dokonuje się w formie oświadczenia jednej ze stron złożonego drugiej stronie. Przepisy nie wymagają określonej formy, ale ze względów praktycznych właściwa będzie tu forma pisemna.

Oświadczenie o potrąceniu ma moc wsteczną od chwili, kiedy potrącenie stało się możliwe.

Jak widać, potrącenie ustawowe może być dokonane wbrew woli drugiej strony. Staje się skuteczne przy spełnieniu wskazanych w ustawie przesłanek, z chwilą dotarcia oświadczenia do adresata.

Potrącenie umowne

Na gruncie obowiązujących przepisów (art. 3531 Kc) możliwe jest również zawarcie porozumienia (umowy kompensacyjnej), w którym strony ustalą, które wierzytelności wzajemne podlegają potrąceniu oraz w jakim dniu do takiego potrącenia skutecznie dojdzie (np. w dniu podpisania porozumienia lub też w innym dniu określonym w tym porozumieniu).

Przepisy prawa nie określają żadnych zasad, które miałyby mieć zastosowanie do potrącenia umownego. Strony umowy potrącenia mogą zatem swobodnie kształtować tryb kompensaty należności, o ile umowa nie jest sprzeczna z naturą tego stosunku prawnego, z prawem czy z zasadami współżycia społecznego.

Aby potrącenie umowne doszło do skutku, strony umowy muszą być względem siebie zarówno wierzycielami, jak i dłużnikami. W przeciwieństwie do potrącenia ustawowego nie musi być natomiast spełniona przesłanka jednorodzajowości ani wymagalności wierzytelności.

Wyłączenie możliwości potrącenia

Czy jeśli w umowie lub na fakturze jako sposób zapłaty wskazano „przelew”, to tym samym strony wyłączyły możliwość rozliczenia się przez kompensatę? Wyłączenie stosowania potrącenia musi wprost wynikać z umowy stron, a wskazanie sposobu zapłaty nie jest tożsame z takim wyłączeniem.

Skutki w podatku dochodowym

Przepisy updop i updof nie odnoszą się wprost do instytucji potrącenia. Kompensata wzajemnych wierzytelności niewątpliwie stanowi jednak zapłatę należności. Jest zatem formą regulowania (wykonywania) zobowiązań. Nie powoduje powstania dodatkowo przychodu po którejkolwiek ze stron. Wprawdzie zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 updop (art. 14 ust. 2 pkt 6 updof) przychodem jest m.in. wartość umorzonych zobowiązań, niemniej ww. przepisy nie mają zastosowania do sytuacji wzajemnego potrącenia zobowiązań.

W przypadku potrącenia nie dochodzi bowiem do wzrostu majątku podatnika. Zdarzenie to powoduje jednocześnie zmniejszenie stanu należności i zobowiązań o tę samą wartość. Istotą i skutkiem potrącenia jest, że strony transakcji fizycznie nie dokonują płatności z uwagi na wzajemność ich świadczeń. W efekcie, pomimo braku transferu środków, dochodzi do zaspokojenia i wygaśnięcia zobowiązania.

W przypadku kompensaty jako przychód należy wykazać pierwotnie należną wierzytelność, na zasadach wynikających z art. 12 updop i art. 14 updof. W świetle tych przepisów za moment powstania przychodu uważa się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności.

Jeżeli strony ustalą, że usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku.

Natomiast w razie otrzymania przychodu z działalności gospodarczej, do którego nie stosuje się powyższych zasad, za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty (przy kompensacie będzie to moment potrącenia, które jest równoznaczne z zapłatą).

Spółka A dostarcza różne towary na rzecz spółki B. Jednocześnie wykonuje na rzecz B usługi (roboty budowlane). Zgodnie z umową, jeżeli A nie wykona robót w terminie, będzie zobowiązana do zapłaty kary umownej. Termin, od którego kara mogłaby zostać naliczona, to 5.02.2021.

1.02.2021 – zgodnie z zamówieniem – A dostarczyła B towary o wartości 10 tys zł, na potwierdzenie czego w tym samym dniu wystawiła fakturę. B nie uregulowała tej należności.

Jednocześnie A nie zrealizowała robót budowlanych w terminie i z tego powodu B naliczyła jej karę umowną wynikającą z umowy – w wysokości 10 tys. zł.

W związku z zaistniałą sytuacją 1.03.2021 A wysłała drogą pocztową pisemne oświadczenie o potrąceniu należności z faktury z wierzytelnością z tytułu naliczonej kary umownej. Oświadczenie to dotarło do B 10.03.2021.

W tej sytuacji – niezależnie od daty dokonania potrącenia – przychód po stronie A powstanie 1.02.2021 (a więc w momencie wydania towaru). Może być natomiast problem z ustaleniem daty jego powstania po stronie B (przychód z tytułu kary umownej powstaje generalnie z chwilą otrzymania zapłaty).

W przypadku potrącenia jednostronnego mogą pojawić się wątpliwości, jaką datę uznać za dzień otrzymania zapłaty. Czy będzie to dzień wystawienia oświadczenia o potrąceniu, czy dzień, w którym druga strona mogła zapoznać się z takim oświadczeniem, czy też może dzień, w którym potrącenie odnosi skutek, a więc w którym stało się możliwe (czyli dzień, w którym obie wierzytelności były wymagalne)?

Organy podatkowe stoją na stanowisku, że jeżeli potrącenie ustawowe zostało dokonane zgodnie z Kc, to wywołało skutki prawne (również podatkowe) od chwili, kiedy potrącenie stało się możliwe (tak m.in. interpretacje KIS z 23.04.2018, 0111-KDIB1-2.4010.100.2018.1.AW, i 22.06.2020, 0111-KDIB3-1.4012.207.2020.2.ICZ). Stanowisko to – skądinąd znajdujące umocowanie w obowiązujących przepisach – może w praktyce komplikować rozliczenia podatkowe przedsiębiorców.

Powyższych wątpliwości nie będzie w przypadku potrącenia umownego. Data dokonania potrącenia zostanie bowiem ustalona przez strony w zawartym porozumieniu kompensacyjnym.

Kompensata a koszty uzyskania przychodów

Przy określaniu skutków podatkowych zapłaty w formie kompensaty należy odnieść się także do możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów należności z faktury, która zostanie uregulowana w ten sposób.

Zgodnie z art. 15d ust. 1 updop (art. 22p updof) podatnicy nie mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji przekraczającej 15 tys. zł została dokonana:

 • bez pośrednictwa rachunku płatniczego, lub
 • przelewem na rachunek czynnego podatnika VAT nieznajdujący się na dzień zlecenia przelewu w wykazie podatników VAT (tzw. biała lista), lub
 • pomimo zawarcia na fakturze wyrazów „mechanizm podzielonej płatności” zostanie dokonana z pominięciem MPP.

W myśl art. 15d ust. 2 updop (art. 22p updof) w przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego, podatnicy, w miesiącu, w którym dokonano takiej płatności:

 • zmniejszają koszty uzyskania przychodów albo
 • w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów – zwiększają przychody.

Przyjmuje się, że powyższe regulacje nie mają zastosowania, gdy koszt zostanie „opłacony” w formie kompensaty. Może wówczas zostać ujęty w rachunku podatkowym w pełnej wysokości (na zasadach ogólnych), także gdy jednorazowa wartość transakcji przekracza 15 tys. zł.

Ponieważ w przypadku kompensaty nie występuje fizyczny przepływ środków, nie można mówić o przelewie. Skoro więc podatnik nie dokona zapłaty na rachunek z białej listy, lecz ureguluje zobowiązanie w poprzez kompensatę, może ująć je w kosztach uzyskania przychodów.

Skutki w VAT

Ustawa o VAT nie zawiera ograniczeń co do formy zapłaty należności. Jedną z takich form może więc być potrącenie, które daje skutek w postaci wzajemnego umorzenia wierzytelności do wysokości niższej z nich.

VAT z faktury objętej kompensatą podlega odliczeniu na zasadach ogólnych.

Co istotne, również obowiązek stosowania MPP nie wyklucza regulowania wzajemnych zobowiązań poprzez potrącenie. Wynika to bezpośrednio z art. 108a ust. 1d ustawy o VAT (w brzmieniu obowiązującym od 1.01.2021), zgodnie z którym w przypadku potrącenia nie stosuje się MPP w zakresie, w jakim kwoty należności są potrącane.

Należy zwrócić uwagę, że do końca 2020 powyższy przepis odnosił się tylko do potrącenia ustawowego (o którym mowa w art. 498 Kc), co oznaczało, że w sytuacji gdy MPP był obowiązkowy, nie można było stosować potrącenia umownego.

Miało to skutki w podatku dochodowym. Tylko wydatki na zakup towarów/usług objętych obligatoryjnym MPP, uregulowane w drodze potrącenia ustawowego, nie były objęte wyłączeniem z kosztów uzyskania przychodów, o którym mowa w art. 15d ust. 1 pkt 3 updop (art. 22p updof). Natomiast gdy zobowiązanie objęte obligatoryjnym MPP zostało uregulowane w formie potrącenia umownego, nie mogło stanowić kosztów uzyskania przychodów.

Od 1.01.2021 obie formy kompensaty uprawniają do wykazania kosztu podatkowego, mimo zawarcia na fakturze wyrazów „mechanizm podzielonej płatności”.

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Temat: „Koszty podatkowe”
CIT i PIT

Można odwrócić skutki zapłaty na rachunek spoza „białej listy”

Zwrot środków wpłaconych na niewłaściwy rachunek bankowy i ponowna wpłata na konto figurujące w wykazie podatników VAT (tzw. biała lista) pozwala uniknąć sankcji w CIT i PIT w postaci wyłączenia wydatku z kosztów uzyskania przychodów.
CIT i PIT

Wydatki na pogrzeb pracownika – koszt podatkowy i odliczenie VAT

Jak podatkowo rozliczyć wydatki związane z pogrzebem pracownika spółki (wieńce, nekrologi, koszt transportu pracowników uczestniczących w pogrzebie itp.)?
Dowody księgowe

Skan faktury jako dowód księgowy i podstawa do odliczenia VAT

Spółka po otrzymaniu papierowej faktury zakupu skanuje ją i wprowadza do elektronicznego systemu obiegu dokumentów. Po zapisaniu skanu w bazie danych faktura papierowa zostaje zniszczona. Skany, po zatwierdzeniu ich pod względem merytorycznym, rachunkowym i podatkowym przez upoważnionych pracowników spółki, zgodnie z obowiązującymi procedurami, są podstawą do ujęcia operacji w księgach rachunkowych oraz rozliczeniu podatkowym. Taki sposób obiegu dokumentów zapewnia oszczędność czasu oraz istotnie zmniejsza koszty ich archiwizacji.
Czy jest w pełni akceptowany przez fiskusa?
CIT i PIT

Sprzedaż kryptowaluty otrzymanej jako zapłata za sprzedane towary – jaki koszt uzyskania

Przedsiębiorca (osoba fizyczna) za wykonaną usługę otrzymał zapłatę w kryptowalucie.
Czy wartość usługi lub otrzymanej waluty wirtualnej stanowi koszt uzyskania przychodu z tytułu jej odpłatnego zbycia?

W myśl art. 30b ust. 1a updof opodatkowaniu (stawką 19%) podlega dochód uzyskany z odpłatnego zbycia walut wirtualnych, tj. osiągnięta w roku podatkowym różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu obrotu kryptowalutami a kosztami uzyskania tych przychodów (zob. art. 30b ust. 1b).

CIT i PIT

Skutki zwolnienia przedsiębiorcy ze składek ZUS, zapłaconych i zaliczonych do kosztów podatkowych

Przedsiębiorca, który opłacił składki na własne ubezpieczenia społeczne i ujął je w kosztach uzyskania przychodów, a następnie uzyskał ich umorzenie w związku z COVID-19 i zwrot na rachunek bankowy, ma obowiązek skorygować koszty podatkowe.

Dotyczyła ona przedsiębiorcy, który skorzystał ze zwolnienia od składek ZUS za marzec, kwiecień i maj 2020, na podstawie art. 31zo tzw. specustawy (czyli ustawy z 2.03.2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, DzU poz. 1842). Ponieważ wcześniej je zapłacił, otrzymał ich zwrot na firmowy rachunek bankowy.

Podatek dochodowy

Odpisy aktualizujące wartość należności jako koszty uzyskania przychodów

W razie wystąpienia ryzyka nieotrzymania zapłaty od dłużnika obowiązkiem wierzyciela jest utworzenie w księgach rachunkowych odpisu aktualizującego w celu „czasowego” urealnienia wyniku finansowego. Artykuł przedstawia zasady uznawania takich odpisów za koszty uzyskania przychodów oraz sposoby dalszych rozliczeń podatkowych związanych z różnymi „scenariuszami” postępowania z wierzytelnością.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 26a updop nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów aktualizujących, z tym że kosztem uzyskania przychodów są odpisy aktualizujące wartość należności, określone w uor, od tej części należności, która była uprzednio zaliczona na podstawie art. 12 ust. 3 do przychodów należnych, a ich nieściągalność została uprawdopodobniona na podstawie ust. 2a pkt 1.

Podatki i prawo gospodarcze

Ustalenie przychodu ze zbycia przedsiębiorstwa

Jak ustalić przychód w przypadku sprzedaży przez spółkę z o.o. przedsiębiorstwa, w którego skład wchodzą prawa majątkowe (licencje oraz know-how)?
Czy w takiej sytuacji uzyskany przychód należy częściowo zakwalifikować do zysków kapitałowych?

Przedmiotem odpłatnego zbycia może być przedsiębiorstwo w rozumieniu Kc lub jego zorganizowana część (zcp). Updop nie zawiera szczególnego przepisu, który regulowałby sposób ustalania przychodu z tego tytułu. Jak potwierdzają organy podatkowe, zastosowanie mają ogólne zasady ustalania przychodu podatkowego.

Przychodem ze sprzedaży przedsiębiorstwa/zcp jest – zgodnie z art. 14 ust. 1 updop – cena określona w umowie, która nie powinna bez uzasadnionej przyczyny odbiegać od wartości rynkowej (interpretacja KIS z 29.03.2018 r., 0111-KDIB1-3.4010.71.2018.1.PC).

CIT i PIT

Wzmocnienie odporności pracowników podczas pandemii wpływa na przychody firmy

Pracodawca może zaliczyć do kosztów podatkowych wydatki na zakup dla pracowników leków i preparatów wzmacniających odporność w czasie epidemii koronawirusa, a także na ich zaszczepienie przeciwko grypie.

O jej wydanie wystąpiła spółka zajmująca się produkcją i sprzedażą okien. We wniosku wskazała, że z uwagi na epidemię COVID-19 podjęła środki zaradcze, zabezpieczające pracowników przed ew. zarażeniem się i zachorowaniem na tę chorobę, a tym samym ograniczające ryzyko dla jej działalności, polegające na uszczupleniu mocy produkcyjnych.

Ceny transefowe

Korekta cen transferowych

Podatkowe skutki korekt cen transferowych, dokonywanych przez podmioty powiązane, budzą wiele wątpliwości. Celem artykułu jest przyjrzenie się dotychczasowej praktyce organów podatkowych w tym zakresie, zarówno na gruncie podatku dochodowego, jak i VAT.

Zaostrzenie regulacji prawnych i nowe obowiązki sprawozdawcze zmuszają podatników do bardziej wnikliwego przyjrzenia się transakcjom zawieranym z podmiotami powiązanymi. Z uwagi na zmienne warunki rynkowe oraz brak porównywalnych danych rynkowy charakter transakcji niejednokrotnie trudno jest oceniać na bieżąco. Ocena, czy stosowane w relacjach między podmiotami powiązanymi ceny odpowiadały cenom rynkowym, jest zatem często dokonywana ex post (po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego).

CIT/PIT

Ulga IP Box w praktyce

Począwszy od 2019 r. kwalifikowane dochody z tzw. kwalifikowanych praw własności intelektualnej podlegają opodatkowaniu CIT oraz PIT przy zastosowaniu obniżonej 5% stawki (tzw. ulga IP Box). Przepisy dotyczące ulgi, pomimo obszernych objaśnień MF, wciąż pozostawiają sporo wątpliwości. Budzi to obawy u przedsiębiorców, którzy mogliby korzystać z tej preferencji.
Artykuł przedstawia aktualne problemy stosowania ulgi IP Box oraz główne wątpliwości podatników.

Według najnowszych badań GUS dotyczących działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, w latach 2016–2018 innowacyjność ta była na poziomie niemal 22%, co oznacza, że taki odsetek badanych firm wdrażał innowację.

Podatki i prawo gospodarcze

Odwołanie rezerwacji w hotelu – ujęcie w kosztach podatkowych

Zdarza się, że rezygnujemy z noclegów zarezerwowanych dla pracowników (w związku z planowanymi podróżami służbowymi) bądź dla kontrahentów, którzy przyjeżdżają na spotkania w siedzibie naszej spółki. Nie zawsze udaje nam się odwołać rezerwacje bezkosztowo – czasami jest już po prostu za późno.
Czy koszty związane z odwołaniem zarezerwowanych noclegów możemy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

Tak. W myśl updop kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Musi być wykazana celowość i zasadność wydatku. Drugorzędne znaczenie ma to, czy faktycznie doprowadził do powstania przychodu. Ponadto istnieją przecież wydatki ponoszone na ogólną działalność danego podmiotu, które również przyczyniają się do powstania, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów.

CIT i PIT

Wydatki na rekrutację pracowników jako koszty podatkowe

Spółka prowadzi postępowanie rekrutacyjne na stanowisko dla specjalisty. Kandydaci polecani przez firmę rekrutacyjną, jak również bezpośrednio przesyłający CV, mieszkają w różnych częściach Polski, zdarza się, że w oddalonych od siedziby spółki o setki kilometrów. Wytypowani potencjalni pracownicy, zapraszani na rozmowę kwalifikacyjną, pytają o pokrycie kosztów przejazdu, a czasami nawet noclegu, jeżeli nie jest możliwy przyjazd w dniu spotkania. Ponieważ na niektórych kandydatach spółce bardzo zależy, jest gotowa ponieść takie koszty.
Czy może je zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

Firma poszukująca specjalisty, z czym wiążą się dodatkowe koszty ponoszone na rzecz kandydata do pracy, powinna mieć prawo zaliczyć te wydatki do kosztów podatkowych.

CIT i PIT

Rozliczenie kosztów używania samochodów elektrycznych

Spółka z o.o. wykorzystuje w działalności samochody osobowe o napędzie elektrycznym – na podstawie umowy leasingu operacyjnego. Auta są używane przez pracowników wyłącznie do celów służbowych (wykluczona jest możliwość prywatnego użytku). Dla każdego pojazdu spółka złożyła VAT-26 w US, prowadzi też ewidencję przebiegu pojazdu zgodnie z przepisami o VAT, w celu wykluczenia wykorzystania do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Użytkując samochody, spółka ponosi następujące wydatki: miesięczne raty leasingowe, opłaty miesięczne za świadczone usługi relokacji samochodów, ładowanie, mycie, czyszczenie, ubezpieczenia OC, AC, NNW, usuwanie szkód komunikacyjnych, naprawy (w tym części zamienne), koszty eksploatacyjne (wymiany części) i administracyjne (np. rejestracji), abonament rtv (radio).
Czy ma prawo zaliczenia 100% tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów?
CIT i PIT

Wydatki na wymianę części składowych środka trwałego – ujęcie w kosztach podatkowych

Spółka z o.o. wykorzystuje specjalistyczne maszyny, będące środkami trwałymi, od których dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Niedawno wymieniła niektóre zużyte części składowe tych maszyn. Wymiana nie spowodowała zmiany przeznaczenia i pełnionej funkcji, zwiększenia wydajności maszyny ani wzrostu wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia do używania. Wydatki na ten cel zostały księgowo zaliczone do czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów.
Czy spółka może je jednorazowo zaliczyć do pośrednich kosztów uzyskania przychodów?

W myśl art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. c updop nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na ulepszenie środków trwałych, które zgodnie z art. 16g ust. 13 powiększają wartość tych środków, stanowiącą podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych.

Temat miesiąca

Świadczenia dla pracowników i zleceniobiorców mogą mieć różne skutki podatkowe

W wielu przepisach – również antykryzysowych – zleceniobiorcy są traktowani na równi z pracownikami. Nie zawsze natomiast skutki zatrudnienia tych osób są identycznie interpretowane przez organy podatkowe. Dotyczy to zarówno kosztów uzyskania przychodów, jak i podstawy opodatkowania VAT.

Kp reguluje prawa i obowiązki pracowników i pracodawców (art. 1). Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę (art. 2). Niektóre ustawy pozwalają jednak traktować zleceniobiorców na równi z pracownikami, uznając jednych i drugich za osoby wykonujące pracę zarobkową (np. ustawa o związkach zawodowych).

CIT i PIT

Rozliczenie kosztów pośrednich w przypadku korzystania z ulgi IP BOX

Przedsiębiorca (podatnik PIT), który tworzy programy komputerowe, chce skorzystać z ulgi IP Box. Poza kosztami bezpośrednio związanymi z wytworzeniem programu ponosi koszty pośrednie, takie jak koszty leasingu samochodu, najmu lokalu, materiałów biurowych. Służą one także działalności niezwiązanej z IP Box.
Czy je również można rozliczyć w ramach ulgi? Jeśli tak, to w jaki sposób?

Jeśli powyższe koszty są związane z wytworzeniem innowacyjnego programu komputerowego w ramach działalności badawczo rozwojowej (B+R), to można je uwzględnić w rachunku podatkowym. Koszty pośrednie, mimo że nie są związane bezpośrednio z wytworzeniem kwalifikowanych praw własności intelektualnej (dalej kwalifikowane IP), są niezbędne do wytworzenia tych praw i są w ścisłej relacji z uzyskiwanymi przychodami z tych praw. Brak możliwości przypisania kosztów pośrednich do przychodów osiąganych ze sprzedaży kwalifikowanych IP mógłby prowadzić do sytuacji, w której nie zostałyby one rozliczone.

CIT i PIT

Zapłata za wytworzenie dzieła nie musi być kosztem

Nie każda umowa o dzieło zawarta przez przedsiębiorcę ma związek z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

Kwestią sporną była zasadność zaliczenia przez skarżącą spółkę do kosztów uzyskania przychodów wydatków na wyjazdy lekarzy na kongresy oraz na wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło. Skarżącą łączyła z zagraniczną spółką B umowa o świadczenie usług reklamowych. Obejmowała ona m.in. świadczenie usług reklamowych, badań rynku i usług doradczych, zaś w załączniku do tej umowy jako jeden z przejawów świadczenia przez skarżącą usług reklamowych wyszczególniono wysyłanie lekarzy na zagraniczne kongresy.

CIT

Moment zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków na zakup materiałów marketingowych

Spółka z o.o. kupuje materiały marketingowe służące wsparciu sprzedaży. W momencie zakupu wprowadza je na stan magazynu, z którego następnie są stop‑ niowo wyprowadzane w miarę zużycia do akcji promocyjnych (jeszcze w tym samym roku lub w latach kolejnych po zakupie).
Od strony rachunkowej wydatki te obciążają konta wynikowe spółki w momencie zakupu (otrzymania faktury). Działania promocyjne, do których wykorzystywa‑ ne są materiały marketingowe, nie mają bezpośredniego powiązania ze sprzedażą (dystrybucją) konkretnych produktów spółki.
Czy prawidłowe jest ujęcie tych wydatków w kosztach uzyskania przychodów w momencie odniesienia ich w ciężar kont o charakterze wynikowym (moment ujęcia w księgach spółki), tj. w chwili ich zakupu i otrzymania faktury?

KIS w interpretacji z 29.04.2020 (0111-KDIB1-2.4010.89.2020.1.BG), powołując się na orzecznictwo sądowe, uznała, że uzależnienie momentu ujęcia kosztów podatkowych od momentu odniesienia wydatku w ciężar kont o charakterze wynikowym w księgach rachunkowych jest nieprawidłowe.

CIT i PIT

Korekta przychodów i kosztów po unieważnieniu umowy

Zarówno unieważnienie umowy sprzedaży z mocą wsteczną, jak i jej rozwiązanie z momentem zawarcia porozumienia stron, spowodowane problemami finansowymi kontrahenta i zaleganiem przez niego z zapłatą całej ceny, pozwala na bieżącą korektę przychodów (u sprzedawcy) i kosztów (u kupującego).

Potwierdzają to interpretacje KIS z 25.05.2020 (0111-KDIB1-2.4010.140.2020.4.MZA) i 19.03.2020 (0111-KDIB1-1.4010.615.2019.4.SG).

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....