Zamówienie-Koszyk
Dokończ - Edytuj - Anuluj

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, klikając AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrazisz zgodę na to aby Rachunkowość Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, otwierane adresy url, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz. Informacje gromadzone będą w celu technicznego dostosowanie treści, badania zainteresowań tematami, dostosowania niektórych treści do lokalizacji z której jest odczytywana oraz wyświetlania reklam we własnym serwisie oraz w wykupionych przez nas przestrzeniach reklamowych w Internecie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Klikając w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrażasz zgodę na zapisanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie. W każdej chwili możesz skasować pliki cookie oraz ograniczyć możliwość zapisywania nowych za pomocą ustawień przeglądarki.

Wyrażając zgodę, pozwalasz nam na wyświetlanie spersonalizowanych treści m.in. indywidualne rabaty, informacje o wykupionych przez Ciebie usługach, pomiar reklam i treści.

AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU
account_circle
dehaze

Logowanie

e-mail:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą e-maila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój e-mail wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z e-maila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

e-mail:

Klikając w poniższy link, zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą e-maila

Sprawdzanie danych....

Porządki w dokumentacji zasiłkowej

Renata Majewska
Renata Majewska
prawnik, ekspert prawa pracy
więcej ⇒

6.12.2023 r. weszły w życie zmiany w zakresie zaświadczeń i wniosków o przyznanie świadczeń chorobowych i macierzyńskich. Polegają głownie na dostosowaniu do znowelizowanych wcześniej przepisów Kp i ustawy zasiłkowej.

Rozporządzenie MRPiPS z 8.12.2015 r. w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub ich wysokość oraz dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 87, dalej rozporządzenie) było przestarzałe i zawierało odwołania do nieistniejących już rozwiązań prawnych, co utrudniało pracę służbom płacowym firm. Nowelizacja z 24.11.2023 r. (DzU poz. 2575, dalej nowelizacja) ma wyeliminować te problemy.

Przypominamy, że samo rozporządzenie nie zawiera wzoru dokumentów zasiłkowych, lecz w 8 załącznikach określa dane, które muszą się w nich znaleźć w konkretnych przypadkach. Pomocnicze wzory i nazwy formularzy opracował ZUS. Zamieścił je na swojej stronie internetowej. Są to m.in.:

 • zaświadczenia płatnika składek (Z-3, Z-3a, Z-3b),
 • wniosek o zasiłek chorobowy (ZAS-53),
 • wniosek o świadczenie rehabilitacyjne (ZNp-7),
 • wnioski o zasiłki opiekuńcze (Z-15A, Z-15B),
 • liczne wnioski o zasiłek macierzyński i związane z nimi dodatkowe oświadczenia o różnych nazwach, składane w zależności od okoliczności życiowych.

Łatwiej przekazać

Od 6.12.2023 r. ww. formularze kierowane do ZUS oraz dodatkowe zaświadczenia i oświadczenia, będące załącznikami do nich, można składać – w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego (podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnianym bezpłatnie przez ZUS) – na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS lub na adres do doręczeń elektronicznych. Wcześniej musiały one mieć formę papierową lub dokumentu elektronicznego uwierzytelnionego z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP, przesyłanego na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS.

W kierunku work-life balance

Część zmian ma za zadanie dostosować rozporządzenie do ustawy z 9.03.2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 641, tzw. nowelizacja work-life balance). Usunięto więc z niego sformułowania i odwołania do konstrukcji, które zostały wyeliminowane przez ww. ustawę, np. dotyczące wymogu skorzystania z części urlopu rodzicielskiego bezpośrednio po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, odroczonego urlopu rodzicielskiego czy złożenia tzw. długiego wniosku o urlop rodzicielski (np. uchylenie § 25a rozporządzenia).

Ponadto o dwie pozycje:

 • urlop opiekuńczy przypadający podczas niezdolności do pracy, oraz
 • usprawiedliwioną nieobecność w pracy przypadającą od dnia śmierci pracodawcy do dnia wygaśnięcia umowy o pracę

poszerzono wykaz okoliczności wyłączających prawo do zasiłku, jakie płatnik ma obowiązek podać w zaświadczeniu Z-3 w przypadku ubezpieczonego będącego pracownikiem (zmiana w pkt 9 zał. nr 1 do rozporządzenia).

Z kolei w zaświadczeniu płatnika Z-3a, składanym w przypadku ubezpieczonego niebędącego pracownikiem (z wyłączeniem prowadzącego działalność pozarolniczą, współpracującego z osobą prowadzącą taką działalność oraz duchownego) trzeba obecnie podawać, czy ubezpieczony miał usprawiedliwioną absencję przypadającą od dnia śmierci pracodawcy do dnia wygaśnięcia umowy (zmiana do pkt 10 zał. nr 2 do rozporządzenia).

Potwierdzenie za zgodność z oryginałem

Od 6.12.2023 r. kopia dokumentu (karty wypadku lub zaświadczenia lekarskiego wystawionego na zwykłym druku) uprawniającego do przyznania i wypłaty 100% zasiłku chorobowego za niezdolność do pracy:

 • spowodowaną wypadkiem w drodze do lub z pracy ubezpieczonego uprawnionego do zasiłku z kilku tytułów,
 • wynikającą z następstw zaistniałych w stanie zdrowia w związku z wcześniej stwierdzonym takim wypadkiem

może być potwierdzona za zgodność z oryginałem także przez ubezpieczonego. Wcześniej zgodność z oryginałem mógł potwierdzić jedynie płatnik albo ZUS (zmiana § 7 rozporządzenia). Tak samo jest w przypadku kopii innych dokumentów zasiłkowych, np.:

 • odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka – jeśli chodzi o zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego (zmiana § 9 rozporządzenia),
 • ostatecznej decyzji o odroczeniu obowiązku szkolnego dziecka – jeśli chodzi o zasiłek macierzyński za okres urlopu na warunkach macierzyńskiego (zmiana § 11 rozporządzenia),
 • orzeczenia o niezdolności do pracy ubezpieczonej matki i samodzielnej egzystencji – jeśli chodzi o rezygnację z pobierania części zasiłku macierzyńskiego (zmiana § 16 rozporządzenia),
 • zaświadczenia placówki leczniczej o terminie przyjęcia matki – jeśli chodzi o przerwanie wypłaty zasiłku macierzyńskiego (zmiana § 19 rozporządzenia).

Wypłata świadczenia ciężarnej w razie śmierci pracodawcy

Od 1.01.2022 r. (na mocy nowelizacji z 24.06.2021 r. m.in. ustawy zasiłkowej, DzU poz. 1421) pracownica, której umowa o pracę wygasła w trakcie ciąży wskutek śmierci pracodawcy, i której nie zostało zapewnione inne zatrudnienie, korzysta z takich samych regulacji osłonowych co pracownice, których zatrudnienie ustało wskutek ogłoszenia upadłości bądź likwidacji pracodawcy. Do dnia porodu przysługuje jej zasiłek w wysokości macierzyńskiego, a potem na ogólnych zasadach zasiłek macierzyński za czas urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego. Od 6.12.2023 r. sprecyzowano, że dokumentami potwierdzającymi w tych okolicznościach prawo do zasiłku macierzyńskiego:

 • w wysokości zasiłku macierzyńskiego (tzn. należnego do dnia porodu) – są zaświadczenie lekarskie wystawione na zwykłym druku stwierdzające stan ciąży w okresie zatrudnienia, świadectwo pracy lub inny dokument potwierdzający wygaśnięcie stosunku pracy z powodu śmierci pracodawcy oraz oświadczenie ubezpieczonej, że nie zapewniono jej innego zatrudnienia,
 • za okres po ustaniu ubezpieczenia w tych okolicznościach – są ww. zaświadczenie i świadectwo pracy oraz odpis skrócony aktu urodzenia dziecka lub jego kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez ubezpieczonego, płatnika lub ZUS (zmiany w § 11 i 13 rozporządzenia).

Opieka nad dzieckiem ze znaczną niepełnosprawnością

Przez dodanie do rozporządzenia § 29a i 29b nowelizacja usuwa lukę, polegającą na braku regulacji sposobu potwierdzania prawa do zasiłku opiekuńczego przysługującego na chore dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – znacznej lub ze specjalnymi wskazaniami (stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji do ukończenia 18 lat).

Zgodnie z § 29a do przyznania zasiłku opiekuńczego na takie dziecko chore niezbędne są: zaświadczenie lekarskie, wniosek o zasiłek opiekuńczy oraz dokumenty poświadczające ww. niepełnosprawność lub ich kopia, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez ubezpieczonego, płatnika lub ZUS.

Z kolei w myśl § 29b osoba starająca się o zasiłek opiekuńczy na takie dziecko z powodu:

 • porodu lub choroby małżonka bądź rodzica dziecka, stale opiekujących się dzieckiem, którym poród lub choroba uniemożliwia sprawowanie opieki, albo
 • pobytu małżonka lub rodzica stale opiekujących się dzieckiem w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym,

musi przedstawić:

  • zaświadczenie lekarskie wystawione na zwykłym druku lub jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez ubezpieczonego, płatnika lub ZUS, stwierdzające ww. okoliczności,
  • wniosek o zasiłek opiekuńczy,
  • dokumenty potwierdzające ww. niepełnosprawność dziecka lub ich kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez ubezpieczonego, płatnika lub ZUS.

Zamknij

Skróty w artykułach

akty prawne, standardy i interpretacje:
 • dyrektywa 112 – dyrektywa Rady 2006/112/WE z 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (DzUrz UE L 347 z 11.12.2006 r.)
 • dyrektywa 2013/34/UE – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z 26.06.2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek (...) (DzUrz UE L 182 z 29.06.2013 r.)
 • Kc – ustawa z 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (DzU z 2023 r. poz. 1610)
 • KIMSF – interpretacje Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej
 • Kks – ustawa z 10.09.1999 r. Kodeks karny skarbowy (DzU z 2023 r. poz. 654)
 • Kp – ustawa z 26.06.1974 r. Kodeks pracy (DzU z 2023 r. poz. 1465)
 • Kpc – ustawa z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (DzU z 2023 r. poz. 1550)
 • Ksh – ustawa z 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (DzU z 2022 r. poz. 1467)
 • KSR – Krajowe Standardy Rachunkowości
 • MSR – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (ang. International Accounting Standards) wydawane od 2002 r. jako MSSF
 • MSSF – Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (ang. International Financial Reporting Standards)
 • Op – ustawa z 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (DzU z 2023 r. poz. 2383)
 • Ppsa – ustawa z 30.08.2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (DzU z 2023 r. poz. 1634)
 • rozporządzenie o instrumentach finansowych – rozporządzenie Ministra Finansów z 12.12.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (DzU z 2017 r. poz. 277)
 • rozporządzenie o konsolidacji – rozporządzenie Ministra Finansów z 25.09.2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych (DzU z 2017 r. poz. 676)
 • rozporządzenie składkowe – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (DzU z 2023 r. poz. 728)
 • rozporządzenie z 13.09.2017 r. – rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (DzU z 2020 r. poz. 342)
 • specustawa – ustawa z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedn. DzU z 2023 r. poz. 1327)
 • uobr – ustawa z 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (DzU z 2023 r. poz. 1015)
 • uor – ustawa z 29.09.1994 r. o rachunkowości (DzU z 2023 r. poz. 120)
 • updof – ustawa z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2022 r. poz. 2647)
 • updop – ustawa z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (DzU z 2022 r. poz. 2587)
 • upol – ustawa z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (DzU z 2023 r. poz. 70)
 • US GAAP – Amerykańskie Standardy Rachunkowości (ang. Generally Accepted Accounting Principles)
 • ustawa akcyzowa – ustawa z 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym (DzU z 2023 r. poz. 1542)
 • ustawa emerytalna – ustawa z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (DzU z 2023 r. poz. 1251)
 • ustawa KAS – ustawa z 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (DzU z 2023 r. poz. 615)
 • ustawa o KRS – ustawa z 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (DzU z 2023 r. poz. 685)
 • ustawa o PCC – ustawa z 9.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (DzU z z 2023 r. poz. 170)
 • ustawa o VAT – ustawa z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU z 2023 r. poz. 1570)
 • ustawa o zfśs – ustawa z 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (DzU z 2023 r. poz. 998)
 • ustawa zasiłkowa – ustawa z 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (DzU z 2022 r. poz. 1732)
 • ustawa zdrowotna – ustawa z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DzU z 2022 r. poz. 2561)
 • usus – ustawa z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2023 r. poz. 1230)
 • uzpd – ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
 • Założenia koncepcyjne MSSF Założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej (Conceptual Framework for Financial Reporting)
pozostałe skróty:
 • CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • EOG – Europejski Obszar Gospodarczy
 • FEP – Fundusz Emerytur Pomostowych
 • FGŚP – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • FP – Fundusz Pracy
 • FS – Fundusz Solidarnościowy
 • IASB – Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
 • IS – izba skarbowa
 • KAS – Krajowa Administracja Skarbowa
 • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa
 • KNF – Komisja Nadzoru Finansowego
 • KRBR – Krajowa Rada Biegłych Rewidentów
 • KRS – Krajowy Rejestr Sądowy
 • KSB – Krajowe Standardy Badania
 • MF – Minister Finansów
 • MPiPS – Minister Pracy i Polityki Społecznej
 • MRiF – Minister Rozwoju i Finansów
 • MRiPS – Minister Rodziny i Polityki Społecznej
 • MSiG – Monitor Sądowy i Gospodarczy
 • NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
 • PANA – Polska Agencja Nadzoru Audytowego
 • PIBR – Polska Izba Biegłych Rewidentów
 • PKD – Polska Klasyfikacja Działalności
 • pkpir – podatkowa księga przychodów i rozchodów
 • PPK – pracownicze plany kapitałowe
 • RM – Rada Ministrów
 • SA – sąd apelacyjny
 • sf – sprawozdanie finansowe
 • skok – spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa
 • SN – Sąd Najwyższy
 • SO – sąd okręgowy
 • TK – Trybunał Konstytucyjny
 • TSUE – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
 • UCS – urząd celno-skarbowy
 • UE – Unia Europejska
 • US – urząd skarbowy
 • WDT – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
 • WNT – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
 • WSA – wojewódzki sąd administracyjny
 • zfśs – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Skróty w tekście
Spis treści artykułu
Spis treści:
Stowarzyszenie
Księgowych w Polsce
Najbliższe szkolenia on-line
25.07.2024 Coraz więcej kontroli w VAT – przegląd poprawności rozliczania podatku należnego i naliczonego w 2024 SKwP Częstochowa
25.07.2024 Optima księga handlowa od podstaw SKwP Kielce
25.07.2024 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w praktyce SKwP Warszawa
25.07.2024 Dokumentacja pracownicza od A do Z SKwP Katowice
26.07.2024 Sygnaliści – obowiązek przygotowania procedur wewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa SKwP Poznań
26.07.2024 Zasady fakturowania w 2024 r. Nowości, najczęstsze problemy, zaostrzone sankcje, kary SKwP Kraków
26.07.2024 Ewidencja księgowa w projektach dofinansowanych SKwP Bydgoszcz, SKwP Częstochowa, SKwP Gdańsk, SKwP Gorzów Wielkopolski, SKwP Katowice, SKwP Kraków, SKwP Łódź, SKwP Lublin, SKwP Szczecin
Kursy dla księgowych