Zamówienie-Koszyk
Dokończ - Edytuj - Anuluj

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, klikając AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrazisz zgodę na to aby Rachunkowość Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, otwierane adresy url, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz. Informacje gromadzone będą w celu technicznego dostosowanie treści, badania zainteresowań tematami, dostosowania niektórych treści do lokalizacji z której jest odczytywana oraz wyświetlania reklam we własnym serwisie oraz w wykupionych przez nas przestrzeniach reklamowych w Internecie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Klikając w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrażasz zgodę na zapisanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie. W każdej chwili możesz skasować pliki cookie oraz ograniczyć możliwość zapisywania nowych za pomocą ustawień przeglądarki.

Wyrażając zgodę, pozwalasz nam na wyświetlanie spersonalizowanych treści m.in. indywidualne rabaty, informacje o wykupionych przez Ciebie usługach, pomiar reklam i treści.

AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....

Pomoc z tarczy antykryzysowej dla szkolnych sklepików

Renata Majewska

Prowadzący je przedsiębiorcy od 23.07.2021 mogą się ubiegać o dofinansowanie pensji pracowników, dotację na pokrycie kosztów działalności gospodarczej, zwolnienie ze składek i świadczenie postojowe.

Za sprawą nowelizacji z 24.06.2021 do specustawy i innych ustaw (DzU poz. 1192) wsparcie zostało przyznane podmiotom spełniającym łącznie poniższe warunki:

1) prowadzenie 30.09.2020 działalności gospodarczej (DG) w zakresie sprzedaży środków spożywczych, papierniczych i piśmienniczych na rzecz uczniów, słuchaczy lub wychowanków na terenie jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 2 Prawa oświatowego (m.in. w szkołach, przedszkolach, placówkach kształcenia ustawicznego, oświatowo-wychowawczych czy w artystycznych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, bibliotekach pedagogicznych),

2) oznaczenie tej działalności w rejestrze REGON według stanu na 30.09.2020 jako przeważającej działalności kodami PKD 2007: 47.11.Z (sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych) lub 47.19.Z (pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach),

3) osiągnięcie – w następstwie pandemii – w miesiącu wybranym dowolnie z okresu od listopada 2020 do marca 2021 przychodu podatkowego z DG niższego co najmniej o 40% w stosunku do września 2019 albo 2020,

4) złożenie oświadczenia o posiadaniu pisemnego zaświadczenia dyrektora jednostki systemu oświaty potwierdzającego, że przez co najmniej 14 dni miesiąca znacznego spadku przychodów strony łączyła umowa najmu powierzchni przeznaczonej do wykonywania tej DG,

5) pozostałe, niżej wymienione.

Nowela skorygowała ponadto delegacje ustawowe zawarte w specustawie, by w przyszłości, podczas kolejnej fali pandemii, przedłużone instrumenty pomocowe na mocy rozporządzenia wykonawczego objęły również nowych beneficjentów (zmiany odpowiednio do art. 15zt, art. 31zy, art. 15zee5 i art. 15ggb specustawy).

Zwolnienie ze składek ZUS

Na podstawie nowego art. 31zo ust. 12 specustawy zwolnienie z obowiązku opłacania składek – społecznych, zdrowotnej, na FP, FGŚP, FS i ew. na FEP – należnych za okres od listopada 2020 do marca 2021 przysługuje szkolnemu sklepikowi będącemu płatnikiem składek, jeśli oprócz warunków z pkt 1–4 powyżej spełnia poniższe:

 • był zgłoszony jako płatnik składek do 30.09.2020,
 • wykazał należne składki za wskazane okresy w deklaracjach rozliczeniowych za dany miesiąc (dane miesiące) najpóźniej do 30.04.2021, chyba że był zwolniony z obowiązku ich przekazywania,
 • złożył albo złoży do ZUS elektroniczny wniosek (RDZ-SK) przez PUE ZUS, od 23.07.2021 i najpóźniej do 30.09.2021.

ZUS zwalnia z obowiązku opłacenia składek (informując o tym przez PUE) najpóźniej w ciągu 30 dni od przesłania ostatniego dokumentu ubezpieczeniowego należnego za ostatni miesiąc podany we wniosku bądź od ostatecznego terminu, w którym płatnik powinien uiścić składki za ostatni miesiąc objęty wnioskiem – gdy jest zwolniony z obowiązku składania dokumentów.

Zwolnienie ze składek także dla pilotów i przewodników wycieczek

O zwolnienie z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 mogą wystąpić także piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni, którzy świadczą usługi na rzecz muzeów (PKD 79.90.A), jeżeli byli zgłoszeni jako płatnicy składek do 30.06.2020, składki należne za lipiec–wrzesień 2020 wykazali w deklaracjach rozliczeniowych i ew. imiennych raportach do 31.10.2020 (chyba że są zwolnieni z obowiązku ich przekazywania), a z działalności uzyskali w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który zgłoszą wniosek o zwolnienie, przychód podatkowy niższy co najmniej o 75% w porównaniu do analogicznego miesiąca w roku kalendarzowym 2019. Wniosek RDZ-M mogą składać od 23.07.2021 do końca września 2021.

Świadczenie postojowe

Na mocy dodanego art. 15zs4 specustawy ma prawo się o nie starać osoba fizyczna prowadząca szkolny sklepik jako pozarolniczą DG na podstawie Pp lub innych przepisów szczególnych, jeżeli oprócz przesłanek z pkt 1–4 powyżej spełnia poniższe:

 • mieszka na terytorium RP jako obywatel polski albo państwa członkowskiego UE, EFTA lub Szwajcarii, mający w Polsce prawo pobytu lub stałego pobytu, bądź jako inny cudzoziemiec przebywający legalnie,
 • z powodu COVID-19 doznała przestoju w DG,
 • nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu albo pozostaje w zbiegu tytułów do ubezpieczeń i z racji DG podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym,
 • zgłosiła lub zgłosi do ZUS elektroniczny wniosek (RSP-DD7) przez PUE ZUS, od 23.07.2021 i najpóźniej w ciągu 3 mies. od miesiąca zniesienia stanu epidemii.

Świadczenie postojowe (finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) wynosi 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2020, czyli 2080 zł. Zainteresowany ma do niego prawo za każdy miesiąc z okresu od listopada 2020 do marca 2021, w którym wykaże znaczny spadek przychodów (co najmniej 40%), jednak maksymalnie 5-krotnie. We wniosku o kolejne świadczenie nie można wskazać tego samego miesiąca spadku przychodów, co w poprzednim. W pozostałym zakresie stosuje się odpowiednio art. 15zs ust. 6 i 7, art. 15zu, art. 15zv, art. 15zx, art. 15zz i art. 15zza specustawy.

Dotacja na pokrycie bieżących kosztów działalności

W świetle nowego 15zze4a specustawy przysługuje ona (w wysokości do 5 tys. zł) szkolnemu sklepikowi o statusie mikro- bądź małego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 7 ust. 1 i 2 Pp, który obok wymogów z pkt 1–4 powyżej sprosta poniższym:

 • nie dopuścił się naruszeń ograniczeń, nakazów i zakazów w zakresie prowadzonej DG ustanowionych podczas stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii w kolejnych rozporządzeniach RM,
 • złoży do PUP właściwego dla jego siedziby elektroniczny wniosek (PSZ-DBKDG), przez stronę internetową www.praca.gov.pl, od 23.07.2021 i najpóźniej 30.09.2021, ale w ramach czasowych naborów ogłaszanych przez dyrektora urzędu.

Po spełnieniu warunków starosta (w jego imieniu dyrektor PUP) podpisuje z zainteresowanym umowę o udzielenie dotacji. Sklepik ma prawo występować o nią za każdy miesiąc z okresu od listopada 2020 do marca 2021, w którym wykaże znaczny spadek przychodów, jednak maksymalnie 5-krotnie. We wniosku o kolejną dotację nie można wskazać tego samego miesiąca znacznego spadku przychodów co w poprzednim. W pozostałych aspektach stosuje się odpowiednio art. 15zze4 specustawy.

Dofinansowanie wynagrodzeń pracobiorców

Zgodnie z nowym art. 15gga1 specustawy od 23.07.2021 szkolny sklepik o statusie przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ust. 1 i 2 Pp (wykonująca DG osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, oraz wspólnicy spółki cywilnej w zakresie świadczonej DG), może się ubiegać się o świadczenia z FGŚP na ochronę miejsc pracy, gdy spełni wymogi z pkt 1–4 powyżej i dodatkowo:

 • nie zalegał 31.12.2019 z podatkami i składkami, chyba że zadłużony zawarł z ZUS umowę lub otrzymał decyzję US w sprawie spłaty zadłużenia oraz terminowo reguluje raty albo korzysta z odroczenia terminu płatności,
 • nie spełnia przesłanek upadłości określonych w art. 11 lub w art. 13 ust. 3 Prawa upadłościowego,
 • nie podlega postępowaniu restrukturyzacyjnemu lub likwidacyjnemu,
 • złożył lub złoży elektroniczny wniosek (VIA-WOMPS) z wymaganymi załącznikami i wykazem dotowanych pracobiorców, przez stronę internetową www.praca.gov.pl, do dyrektora WUP właściwego dla jego siedziby, od 23.07.2021 i najpóźniej do 30.09.2021.

Z przedsiębiorcą spełniającym te warunki, dyrektor WUP zawiera niezwłocznie umowę o świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy. Dopłaty do wynagrodzeń pracowników oraz objętych obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowym: chałupników, członków rolniczej spółdzielni produkcyjnej i zleceniobiorców, wypłacane są z FGŚP w miesięcznych transzach, w kwocie 2000 zł/os. (proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy) maksymalnie przez 3 mies. od miesiąca zgłoszenia wniosku. Nie przysługują na pracobiorcę, który:

 • w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku osiągnął wynagrodzenie wyższe od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału obowiązującego w dniu złożenia wniosku, czyli dla wniosków przekazanych w lipcu i sierpniu 2021 osiągnął odpowiednio w czerwcu i lipcu 2021 wynagrodzenie wyższe od 17 044,68 zł (5681,56 × 300%),
 • został zatrudniony w okresie krótszym niż 3 mies. przed dniem złożenia wniosku.

W pozostałym zakresie do dopłat tych stosuje się art. 15gga specustawy.


LinkedIn

Spis treści artykułu
Spis treści: