Zamówienie-Koszyk
Dokończ - Edytuj - Anuluj

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, klikając AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrazisz zgodę na to aby Rachunkowość Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, otwierane adresy url, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz. Informacje gromadzone będą w celu technicznego dostosowanie treści, badania zainteresowań tematami, dostosowania niektórych treści do lokalizacji z której jest odczytywana oraz wyświetlania reklam we własnym serwisie oraz w wykupionych przez nas przestrzeniach reklamowych w Internecie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Klikając w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrażasz zgodę na zapisanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie. W każdej chwili możesz skasować pliki cookie oraz ograniczyć możliwość zapisywania nowych za pomocą ustawień przeglądarki.

Wyrażając zgodę, pozwalasz nam na wyświetlanie spersonalizowanych treści m.in. indywidualne rabaty, informacje o wykupionych przez Ciebie usługach, pomiar reklam i treści.

AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU
account_circle
dehaze

Logowanie

e-mail:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą e-maila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój e-mail wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z e-maila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

e-mail:

Klikając w poniższy link, zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą e-maila

Sprawdzanie danych....

Zapłata w 2021 składek ZUS za 2022 – skutki w PIT

Bożena Nowicka
Bożena Nowicka
doradca podatkowy, dyrektor Biura Doradztwa Podatkowego Doradca sp z o.o., wykładowca SKwP
więcej ⇒

Podatnik prowadzący indywidualną działalność gospodarczą rozważa zapłatę składek ZUS (społecznych i zdrowotnej) z góry za cały 2022 w dniu 20.12.2021.
Czy będzie mógł odliczyć składki społeczne od dochodu, a zdrowotną – w wysokości 7,75% podstawy jej wymiaru – od podatku za 2021?

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. a updof podstawę obliczenia podatku stanowi dochód, po odliczeniu kwot składek określonych w usus, zapłaconych w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe) podatnika lub osób z nim współpracujących.

Z kolei w myśl art. 27b ust. 1 pkt 1 lit. a updof podatek dochodowy, obliczony zgodnie z art. 27 (według skali podatkowej) lub art. 30c (opodatkowany liniową stawką 19%), w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę opłaconej w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Na skutek uchwalenia zmian do updof (ustawą z 29.10.2021, w ramach tzw. Polskiego Ładu) art. 27b w dotychczasowym brzmieniu przestanie obowiązywać od 1.01.2022. Składki zdrowotne opłacone po 31.12.2021 nie będą zatem mogły być odliczone od podatku.

Czy wcześniejsza zapłata składek ZUS za 2022 przez przedsiębiorcę opisanego w pytaniu pozwoli obejść skutki tej zmiany?

Zasady opłacania składek

W myśl art. 46 ust. 1 i art. 47 ust. 1 usus płatnik składek jest obowiązany ­– według zasad wynikających z przepisów usus – obliczać, rozliczać oraz opłacać należne składki za każdy miesiąc kalendarzowy. Składki za dany miesiąc powinien opłacać nie później niż do 10. dnia następnego miesiąca (osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie) bądź do 15. dnia następnego miesiąca (pozostali płatnicy niebędący jednostkami budżetowymi).

Podmioty zobowiązane do rozliczania i opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne są obowiązane bez wezwania opłacić i rozliczyć te składki za każdy miesiąc kalendarzowy w trybie i na zasadach oraz w terminie przewidzianych dla składek na ubezpieczenie społeczne (art. 87 ustawy zdrowotnej).

Do momentu więc upływu danego okresu rozliczeniowego (tu miesiąca), w którym przedsiębiorca podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu, nie ciąży na nim obowiązek zapłaty należnych za ten okres składek

Przepisy nie zabraniają dokonania wpłaty określonej kwoty środków pieniężnych z góry z przeznaczeniem na poczet składek wymaganych w przyszłych okresach. Taka wpłata zostanie jednak zaliczona na poczet składki należnej za dany okres dopiero z upływem terminu zapłaty składki za ten okres.

Aby powstał obowiązek zapłaty ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego, dana osoba musi podlegać tym ubezpieczeniom.

Wpłata z góry to jeszcze nie składka

Nie można z góry, w grudniu 2021, założyć, że przedsiębiorca przez wszystkie miesiące 2022 będzie podlegać ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu, w związku z czym dokonane przez niego w 2021 wpłaty są wpłatami na poczet należnych przyszłych składek – nie można bowiem wykluczyć zawieszenia działalności, jej likwidacji czy np. tego, że przedsiębiorca będzie pobierał zasiłek chorobowy bądź opiekuńczy.

Poza tym dopóki nie zakończy się dany miesiąc podlegania ubezpieczeniom społecznym, nie można też ustalić indywidualnej podstawy wymiaru składek za ten miesiąc (w niektórych przypadkach może ona podlegać proporcjonalnemu zmniejszeniu w stosunku do obowiązującej na mocy ustawy, np. w przypadku zawieszenia działalności w trakcie miesiąca). Nie dotyczy to składki zdrowotnej, która jest miesięczna i niepodzielna (wystarczy więc, by przedsiębiorca podlegał ubezpieczeniu przez jeden dzień miesiąca, by miał obowiązek zapłacić pełną składkę zdrowotną za ten miesiąc), niemniej jednak dany okres podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu musi się rozpocząć, aby można było mówić, że jest ona za ten okres należna w określonej ustawą wysokości.

Dodatkowym argumentem jest też, że w grudniu 2021 nie są jeszcze znane wszystkie dane niezbędne do ustalenia podstaw wymiaru składek społecznych i zdrowotnej przedsiębiorców, obowiązujących w 2022 (a tym samym wysokości tych składek). Przykładowo wyznaczające wysokość podstawy wymiaru składki zdrowotnej miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, jest ogłaszane przez Prezesa GUS w „Monitorze Polskim” dopiero w II połowie stycznia.

Składka zdrowotna za grudzień

Reasumując: indywidualny przedsiębiorca, który zapłaci z góry składki ZUS za 2022 w dniu 20.12.2021, nie będzie mógł – moim zdaniem – odliczyć w 2021 takiej wpłaty od podstawy opodatkowania ani od podatku. Co najwyżej będzie mógł odliczyć od podatku za 2021 składkę zdrowotną za grudzień 2021 zapłaconą przed upływem tego miesiąca (termin jej zapłaty upływa w styczniu 2022). Jeżeli bowiem będzie podlegał obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego choćby przez jeden dzień grudnia, to za ten miesiąc powstanie obwiązek opłacenia przez niego składki w pełnej wysokości, bez względu na to, czy działalność gospodarczą będzie wykonywał przez cały ten miesiąc, czy tylko przez jego część. Wcześniejsza zapłata (najlepiej 31.12.2021, łącznie ze składkami społecznymi za grudzień) umożliwi odliczenie tej składki od podatku za 2021, zapłata w styczniu 2022 pozbawi prawa do odliczenia.

Zamknij

Skróty w artykułach

akty prawne, standardy i interpretacje:
 • dyrektywa 112 – dyrektywa Rady 2006/112/WE z 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (DzUrz UE L 347 z 11.12.2006 r.)
 • dyrektywa 2013/34/UE – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z 26.06.2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek (...) (DzUrz UE L 182 z 29.06.2013 r.)
 • Kc – ustawa z 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (DzU z 2023 r. poz. 1610)
 • KIMSF – interpretacje Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej
 • Kks – ustawa z 10.09.1999 r. Kodeks karny skarbowy (DzU z 2023 r. poz. 654)
 • Kp – ustawa z 26.06.1974 r. Kodeks pracy (DzU z 2023 r. poz. 1465)
 • Kpc – ustawa z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (DzU z 2023 r. poz. 1550)
 • Ksh – ustawa z 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (DzU z 2022 r. poz. 1467)
 • KSR – Krajowe Standardy Rachunkowości
 • MSR – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (ang. International Accounting Standards) wydawane od 2002 r. jako MSSF
 • MSSF – Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (ang. International Financial Reporting Standards)
 • Op – ustawa z 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (DzU z 2023 r. poz. 2383)
 • Ppsa – ustawa z 30.08.2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (DzU z 2023 r. poz. 1634)
 • rozporządzenie o instrumentach finansowych – rozporządzenie Ministra Finansów z 12.12.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (DzU z 2017 r. poz. 277)
 • rozporządzenie o konsolidacji – rozporządzenie Ministra Finansów z 25.09.2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych (DzU z 2017 r. poz. 676)
 • rozporządzenie składkowe – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (DzU z 2023 r. poz. 728)
 • rozporządzenie z 13.09.2017 r. – rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (DzU z 2020 r. poz. 342)
 • specustawa – ustawa z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedn. DzU z 2023 r. poz. 1327)
 • uobr – ustawa z 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (DzU z 2023 r. poz. 1015)
 • uor – ustawa z 29.09.1994 r. o rachunkowości (DzU z 2023 r. poz. 120)
 • updof – ustawa z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2022 r. poz. 2647)
 • updop – ustawa z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (DzU z 2022 r. poz. 2587)
 • upol – ustawa z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (DzU z 2023 r. poz. 70)
 • US GAAP – Amerykańskie Standardy Rachunkowości (ang. Generally Accepted Accounting Principles)
 • ustawa akcyzowa – ustawa z 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym (DzU z 2023 r. poz. 1542)
 • ustawa emerytalna – ustawa z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (DzU z 2023 r. poz. 1251)
 • ustawa KAS – ustawa z 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (DzU z 2023 r. poz. 615)
 • ustawa o KRS – ustawa z 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (DzU z 2023 r. poz. 685)
 • ustawa o PCC – ustawa z 9.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (DzU z z 2023 r. poz. 170)
 • ustawa o VAT – ustawa z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU z 2023 r. poz. 1570)
 • ustawa o zfśs – ustawa z 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (DzU z 2023 r. poz. 998)
 • ustawa zasiłkowa – ustawa z 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (DzU z 2022 r. poz. 1732)
 • ustawa zdrowotna – ustawa z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DzU z 2022 r. poz. 2561)
 • usus – ustawa z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2023 r. poz. 1230)
 • uzpd – ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
 • Założenia koncepcyjne MSSF Założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej (Conceptual Framework for Financial Reporting)
pozostałe skróty:
 • CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • EOG – Europejski Obszar Gospodarczy
 • FEP – Fundusz Emerytur Pomostowych
 • FGŚP – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • FP – Fundusz Pracy
 • FS – Fundusz Solidarnościowy
 • IASB – Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
 • IS – izba skarbowa
 • KAS – Krajowa Administracja Skarbowa
 • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa
 • KNF – Komisja Nadzoru Finansowego
 • KRBR – Krajowa Rada Biegłych Rewidentów
 • KRS – Krajowy Rejestr Sądowy
 • KSB – Krajowe Standardy Badania
 • MF – Minister Finansów
 • MPiPS – Minister Pracy i Polityki Społecznej
 • MRiF – Minister Rozwoju i Finansów
 • MRiPS – Minister Rodziny i Polityki Społecznej
 • MSiG – Monitor Sądowy i Gospodarczy
 • NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
 • PANA – Polska Agencja Nadzoru Audytowego
 • PIBR – Polska Izba Biegłych Rewidentów
 • PKD – Polska Klasyfikacja Działalności
 • pkpir – podatkowa księga przychodów i rozchodów
 • PPK – pracownicze plany kapitałowe
 • RM – Rada Ministrów
 • SA – sąd apelacyjny
 • sf – sprawozdanie finansowe
 • skok – spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa
 • SN – Sąd Najwyższy
 • SO – sąd okręgowy
 • TK – Trybunał Konstytucyjny
 • TSUE – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
 • UCS – urząd celno-skarbowy
 • UE – Unia Europejska
 • US – urząd skarbowy
 • WDT – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
 • WNT – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
 • WSA – wojewódzki sąd administracyjny
 • zfśs – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Skróty
Spis treści artykułu
Spis treści:
Stowarzyszenie
Księgowych w Polsce
Najbliższe szkolenia on-line
17.04.2024 Korekty do ZUS w płatniku SKwP Bielsko-Biała, SKwP Gdańsk, SKwP Rzeszów
17.04.2024 Jednodniowy kurs fakturowania SKwP Warszawa
17.04.2024 Naliczanie wynagrodzeń w Comarch Optima od podstaw SKwP Kraków
17.04.2024 Nieoczywiste ryzyka estońskiego CIT: półtora roku doświadczeń SKwP Gdańsk
17.04.2024 Rozliczanie VAT z tytułu transakcji międzynarodowych w 2024 r SKwP Warszawa
17.04.2024 Leasing według MSSF 16 SKwP Poznań
18.04.2024 Jak prawidłowo rozliczać czas pracy kierowców w 2024 r. – aktualny stan prawny SKwP Kraków
Kursy dla księgowych