Zamówienie-Koszyk
Dokończ - Edytuj - Anuluj

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, klikając AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrazisz zgodę na to aby Rachunkowość Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, otwierane adresy url, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz. Informacje gromadzone będą w celu technicznego dostosowanie treści, badania zainteresowań tematami, dostosowania niektórych treści do lokalizacji z której jest odczytywana oraz wyświetlania reklam we własnym serwisie oraz w wykupionych przez nas przestrzeniach reklamowych w Internecie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Klikając w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrażasz zgodę na zapisanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie. W każdej chwili możesz skasować pliki cookie oraz ograniczyć możliwość zapisywania nowych za pomocą ustawień przeglądarki.

Wyrażając zgodę, pozwalasz nam na wyświetlanie spersonalizowanych treści m.in. indywidualne rabaty, informacje o wykupionych przez Ciebie usługach, pomiar reklam i treści.

AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU
account_circle
dehaze

Logowanie

e-mail:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą e-maila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój e-mail wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z e-maila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

e-mail:

Klikając w poniższy link, zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą e-maila

Sprawdzanie danych....

Wypłacanie różnicy w PIT po 10 stycznia a naruszenie obowiązku terminowej wypłaty wynagrodzenia

Mariusz Sobkowiak certyfikowany specjalista ds. rachunkowości, księgowy w organizacji pozarządowej

Firma produkcyjna zatrudnia ponad 100 pracowników. Ponowne przeliczenie wynagrodzeń dla tylu zatrudnionych i zwrot na ich rachunki bankowe różnicy między wysokością podatku obliczonego zgodnie z zasadami z 2022 i 2021 r. (na podstawie rozporządzenia MF z 7.01.2022 r.) nie były możliwe do 10 stycznia i podobnie może być w lutym. Czy wypłacenie tej różnicy po 10. następnego miesiąca będzie traktowane jako naruszenie art. 85 § 2 Kp? „Ręczne” wyliczenie tych różnic nie wchodziło w grę, a nasz program płacowy nie jest jeszcze dostosowany do zmian, które zostały wprowadzone tak późno.

[1] DzU poz. 28.

[2] Regulacje rozporządzenia zostały przeniesione do ustawy z 27.01.2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin (aktualnie oczekuje na rozpatrzenie przez Senat).

Rozporządzenie MF z 7.01.2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych[1] ma zastosowanie do przychodów osiągniętych w 2022 r. w wysokości do 12 800 zł/mies., ze źródeł przychodów wskazanych w § 1 ust. 1 rozporządzenia[2].

Płatnik oblicza zaliczkę na PIT według „nowych” zasad, wynikających z tzw. Polskiego Ładu (obowiązujących od 2022 r.) oraz „starych”, sprzed 2022 r. Następnie porównuje, która zaliczka jest mniejsza. Jeśli zaliczki według „starych” zasad są większe, nie stosuje się rozporządzenia. W przeciwnym razie rozporządzenie ma zastosowanie i płatnik pobiera zaliczki w mniejszej wysokości (według starych zasad), co automatycznie wpływa na wysokość wypłacanego wynagrodzenia netto.

Jeżeli w styczniu 2022 r. płatnik pobrał zbyt wysoką zaliczkę, bo nie zastosował przepisów rozporządzenia i nie przekazał jej jeszcze na rachunek US, to zgodnie z § 4 rozporządzenia niezwłocznie zwraca tę nadwyżkę podatnikowi. Termin „niezwłocznie” nie jest precyzyjnie określony i przyjmuje się, że oznacza „bez zbędnej zwłoki”, „w najszybszym możliwym terminie”. Termin „niezwłocznie” pojawia się w art. 455 Kc i w orzecznictwie przyjmuje się, że oznacza termin realny, uwzględniający okoliczności miejsca i czasu. Każdą sytuację należy rozpatrywać indywidualnie.

Wskazane w pytaniu okoliczności (nagła zmiana legislacyjna i niedostosowanie programów płacowych) mają oczywiste znaczenie przy określeniu „niezwłoczności”. Płatnik powinien dokonać zwrotu podatnikowi „nadwyżki” zaliczki zgodnie z § 4 rozporządzenia, co nie oznacza, że zwrot musi nastąpić do 10. następnego miesiąca, jak w przypadku wypłaty wynagrodzenia netto.

Rozporządzenie wprowadziło obowiązek zwrotu nadwyżki zaliczki pobranej w styczniu 2022 r., ale zwrot nie może zostać uznany za wypłatę wynagrodzenia netto po terminie. Takie stanowisko prezentowali również eksperci Ministerstwa Finansów i KAS podczas live chatów, dotyczących rozwiązań Polskiego Ładu. W przypadku zwrotu zaliczki w styczniu nie można więc uznać, że jej zwrot po 10 stycznia będzie traktowany jako naruszenie obowiązków płatnika w zakresie terminowego wypłacania wynagrodzenia.

Ten zapis rozporządzenia dotyczy zaliczki pobranej od wynagrodzenia wypłaconego w styczniu. Inaczej sytuacja przedstawia się, jeśli chodzi o kolejne miesiące, gdy nie ma już zastosowania § 4 rozporządzenia, a zamiast zwrotu zaliczki powiększa się o nią wynagrodzenie netto podczas wyliczania wynagrodzenia. Wtedy nie ma już mowy o konieczności „niezwłocznego” zwrotu zaliczki, ale w kolejnych miesiącach „nadwyżka” powinna być wypłacana razem z wynagrodzeniem, wyliczonym zgodnie z zasadami rozporządzenia. Należy przy tym kierować się zasadą zawartą w Kp.

Zgodnie z art. 85 § 2 Kp wynagrodzenie za pracę płatne raz w miesiącu wypłaca się „z dołu”, niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego. Wypłacenie części wynagrodzenia netto po tym terminie powinno być traktowane jako naruszenie ww. przepisu, dotyczącego terminowej wypłaty wynagrodzeń.

Podsumowując: zwrot zaliczki podatnikowi po 10 stycznia w przypadku jej potrącenia z wynagrodzenia styczniowego nie będzie stanowił naruszenia przepisu o terminowej wypłacie wynagrodzeń, ale już niepozostawienie „nadwyżki” podatku PIT do dyspozycji pracownika w kolejnych miesiącach (a więc nieprzekazanie wynagrodzenia netto w wysokości wyliczonej zgodnie z zasadami rozporządzenia) może być uznane - w świetle obecnych przepisów - za naruszenie art. 85 § 2 Kp.

Stan prawny zmieni się po wejściu w życie ustawy z 24.02.2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin (oczekującej na podpis Prezydenta), która ma być stosowana począwszy od zaliczek za luty. Nadwyżek zaliczek od lutego 2022 r., obliczonych zgodnie z nowym art. 53a ust. 1 updof, płatnik nie pobiera i nie wpłaca do US, więc stanowią one część wynagrodzenia netto przekazanego podatnikowi za dany miesiąc. Wynagrodzenie należy zaś przekazywać w terminach wskazanych w Kp. W przypadku gdy płatnik pobrał zaliczkę na PIT w części odpowiadającej nadwyżce obliczonej zgodnie z art. 53a ust. 1 updof (w tym przepisie mowa zaś o zaliczkach za miesiące od lutego do grudnia 2022 r.) i nie przekazał tej zaliczki na rachunek US, musi niezwłocznie zwrócić tę nadwyżkę podatnikowi. Co istotne, ustawa odnosi się także do zaliczki niepobranej za styczeń 2022 r., której termin pobrania został przedłużony na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 50 Op (a więc na mocy rozporządzenia MF z 07.01.2022 r.). Do tej niepobranej zaliczki należy stosować przepisy odnoszące się do jej późniejszego poboru w miesiącach, w których wystąpi "różnica ujemna". Nie wydaje się jednak, aby wpływało to na uznanie zwrotu pobranej zaliczki za styczeń za wypłatę wynagrodzenia po terminie.

Zamknij

Skróty w artykułach

akty prawne, standardy i interpretacje:
 • dyrektywa 112 – dyrektywa Rady 2006/112/WE z 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (DzUrz UE L 347 z 11.12.2006 r.)
 • dyrektywa 2013/34/UE – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z 26.06.2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek (...) (DzUrz UE L 182 z 29.06.2013 r.)
 • Kc – ustawa z 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (DzU z 2023 r. poz. 1610)
 • KIMSF – interpretacje Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej
 • Kks – ustawa z 10.09.1999 r. Kodeks karny skarbowy (DzU z 2023 r. poz. 654)
 • Kp – ustawa z 26.06.1974 r. Kodeks pracy (DzU z 2023 r. poz. 1465)
 • Kpc – ustawa z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (DzU z 2023 r. poz. 1550)
 • Ksh – ustawa z 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (DzU z 2022 r. poz. 1467)
 • KSR – Krajowe Standardy Rachunkowości
 • MSR – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (ang. International Accounting Standards) wydawane od 2002 r. jako MSSF
 • MSSF – Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (ang. International Financial Reporting Standards)
 • Op – ustawa z 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (DzU z 2023 r. poz. 2383)
 • Ppsa – ustawa z 30.08.2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (DzU z 2023 r. poz. 1634)
 • rozporządzenie o instrumentach finansowych – rozporządzenie Ministra Finansów z 12.12.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (DzU z 2017 r. poz. 277)
 • rozporządzenie o konsolidacji – rozporządzenie Ministra Finansów z 25.09.2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych (DzU z 2017 r. poz. 676)
 • rozporządzenie składkowe – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (DzU z 2023 r. poz. 728)
 • rozporządzenie z 13.09.2017 r. – rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (DzU z 2020 r. poz. 342)
 • specustawa – ustawa z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedn. DzU z 2023 r. poz. 1327)
 • uobr – ustawa z 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (DzU z 2023 r. poz. 1015)
 • uor – ustawa z 29.09.1994 r. o rachunkowości (DzU z 2023 r. poz. 120)
 • updof – ustawa z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2022 r. poz. 2647)
 • updop – ustawa z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (DzU z 2022 r. poz. 2587)
 • upol – ustawa z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (DzU z 2023 r. poz. 70)
 • US GAAP – Amerykańskie Standardy Rachunkowości (ang. Generally Accepted Accounting Principles)
 • ustawa akcyzowa – ustawa z 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym (DzU z 2023 r. poz. 1542)
 • ustawa emerytalna – ustawa z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (DzU z 2023 r. poz. 1251)
 • ustawa KAS – ustawa z 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (DzU z 2023 r. poz. 615)
 • ustawa o KRS – ustawa z 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (DzU z 2023 r. poz. 685)
 • ustawa o PCC – ustawa z 9.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (DzU z z 2023 r. poz. 170)
 • ustawa o VAT – ustawa z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU z 2023 r. poz. 1570)
 • ustawa o zfśs – ustawa z 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (DzU z 2023 r. poz. 998)
 • ustawa zasiłkowa – ustawa z 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (DzU z 2022 r. poz. 1732)
 • ustawa zdrowotna – ustawa z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DzU z 2022 r. poz. 2561)
 • usus – ustawa z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2023 r. poz. 1230)
 • uzpd – ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
 • Założenia koncepcyjne MSSF Założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej (Conceptual Framework for Financial Reporting)
pozostałe skróty:
 • CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • EOG – Europejski Obszar Gospodarczy
 • FEP – Fundusz Emerytur Pomostowych
 • FGŚP – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • FP – Fundusz Pracy
 • FS – Fundusz Solidarnościowy
 • IASB – Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
 • IS – izba skarbowa
 • KAS – Krajowa Administracja Skarbowa
 • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa
 • KNF – Komisja Nadzoru Finansowego
 • KRBR – Krajowa Rada Biegłych Rewidentów
 • KRS – Krajowy Rejestr Sądowy
 • KSB – Krajowe Standardy Badania
 • MF – Minister Finansów
 • MPiPS – Minister Pracy i Polityki Społecznej
 • MRiF – Minister Rozwoju i Finansów
 • MRiPS – Minister Rodziny i Polityki Społecznej
 • MSiG – Monitor Sądowy i Gospodarczy
 • NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
 • PANA – Polska Agencja Nadzoru Audytowego
 • PIBR – Polska Izba Biegłych Rewidentów
 • PKD – Polska Klasyfikacja Działalności
 • pkpir – podatkowa księga przychodów i rozchodów
 • PPK – pracownicze plany kapitałowe
 • RM – Rada Ministrów
 • SA – sąd apelacyjny
 • sf – sprawozdanie finansowe
 • skok – spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa
 • SN – Sąd Najwyższy
 • SO – sąd okręgowy
 • TK – Trybunał Konstytucyjny
 • TSUE – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
 • UCS – urząd celno-skarbowy
 • UE – Unia Europejska
 • US – urząd skarbowy
 • WDT – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
 • WNT – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
 • WSA – wojewódzki sąd administracyjny
 • zfśs – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Skróty w tekście
Stowarzyszenie
Księgowych w Polsce
Najbliższe szkolenia on-line
25.07.2024 Coraz więcej kontroli w VAT – przegląd poprawności rozliczania podatku należnego i naliczonego w 2024 SKwP Częstochowa
25.07.2024 Optima księga handlowa od podstaw SKwP Kielce
25.07.2024 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w praktyce SKwP Warszawa
25.07.2024 Dokumentacja pracownicza od A do Z SKwP Katowice
26.07.2024 Sygnaliści – obowiązek przygotowania procedur wewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa SKwP Poznań
26.07.2024 Zasady fakturowania w 2024 r. Nowości, najczęstsze problemy, zaostrzone sankcje, kary SKwP Kraków
26.07.2024 Ewidencja księgowa w projektach dofinansowanych SKwP Bydgoszcz, SKwP Częstochowa, SKwP Gdańsk, SKwP Gorzów Wielkopolski, SKwP Katowice, SKwP Kraków, SKwP Łódź, SKwP Lublin, SKwP Szczecin
Kursy dla księgowych