Zamówienie-Koszyk
Dokończ - Edytuj - Anuluj

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, klikając AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrazisz zgodę na to aby Rachunkowość Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, otwierane adresy url, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz. Informacje gromadzone będą w celu technicznego dostosowanie treści, badania zainteresowań tematami, dostosowania niektórych treści do lokalizacji z której jest odczytywana oraz wyświetlania reklam we własnym serwisie oraz w wykupionych przez nas przestrzeniach reklamowych w Internecie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Klikając w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrażasz zgodę na zapisanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie. W każdej chwili możesz skasować pliki cookie oraz ograniczyć możliwość zapisywania nowych za pomocą ustawień przeglądarki.

Wyrażając zgodę, pozwalasz nam na wyświetlanie spersonalizowanych treści m.in. indywidualne rabaty, informacje o wykupionych przez Ciebie usługach, pomiar reklam i treści.

AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU
account_circle
dehaze

Logowanie

e-mail:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą e-maila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój e-mail wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z e-maila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

e-mail:

Klikając w poniższy link, zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą e-maila

Sprawdzanie danych....

Wymóg zapewnienia płatności bezgotówkowych i zintegrowania kasy fiskalnej z terminalem płatniczym – odpowiedzi na pytania Czytelników

Od 1.01.2022 r. na mocy art. 19a Prawa przedsiębiorców (dalej Pp) przedsiębiorcy posiadający kasy rejestrujące mają obowiązek umożliwić klientom zapłatę bezgotówkową. Przedsiębiorcy, którzy mają kasy on-line i w wykonaniu ww. obowiązku zainstalowali terminale płatnicze, od 1.07.2022 r. muszą zapewnić także współpracę kasy z terminalem. Szerzej na ten temat jest mowa w artykule: Umożliwienie płatności bezgotówkowych – zachęty i sankcje. Poniżej przedstawiamy odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytania naszych Czytelników dotyczące tych nowych obowiązków.

 • Czy wymóg zapewnienia możliwości dokonywania zapłaty przy użyciu instrumentu płatniczego dotyczy wyłącznie przedsiębiorców i tym samym nie dotyczy np. rolnika będącego czynnym podatnikiem VAT lub jednostki samorządu terytorialnego?

Obowiązek zapewnienia możliwości dokonywania zapłaty przy użyciu instrumentu płatniczego w każdym miejscu, w którym przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą, tj. w szczególności w lokalu, poza lokalem przedsiębiorstwa lub w pojeździe wykorzystywanym do świadczenia usług transportu pasażerskiego wynika z art. 19a Pp.

Przepis ten mówi wprost o „przedsiębiorcach”. Pp definiuje również – na swoje potrzeby – pojęcie przedsiębiorcy oraz działalności gospodarczej. Jednocześnie w art. 6 ust. 1 ustawa wskazuje, że jej przepisów nie stosuje się do działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego.

 • Czy przedsiębiorca użytkujący dowolną kasę rejestrującą ma obowiązek posiadać terminal płatniczy?

Nie. Obowiązek zintegrowania terminala płatniczego z kasą rejestrującą ma tylko podatnik posiadający kasę on-line bądź kasę mającą postać oprogramowania, które są wyposażone w taką funkcjonalność.

 • Czy dopuszcza się, aby podatnik użytkujący kasę on-line zapewniał możliwość dokonywania zapłaty np. z wykorzystaniem polecenia przelewu i w ogóle nie miał terminala płatniczego?

Od 1.01.2022 r. na mocy art. 19a ust. 1 Pp przedsiębiorcy posiadający kasy rejestrujące mają obowiązek umożliwić klientom zapłatę bezgotówkową. Jeśli zapewnią możliwość dokonywania zapłaty z wykorzystaniem polecenia przelewu (o ile taki sposób przyjmowania płatności bezgotówkowych jest zgodny z praktyką w firmie), nie muszą mieć dodatkowo terminala płatniczego.

Przedsiębiorcy, którzy użytkują kasy on-line (lub kasy mające postać oprogramowania) i zapewniają możliwość przyjmowania płatności przy użyciu terminala płatniczego, muszą od 1.07.2022 r. zapewnić współpracę kasy rejestrującej z terminalem płatniczym, zgodnie z protokołem komunikacyjnym kasa – terminal płatniczy, który został opublikowany na stronie internetowej BIP Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

 • Co grozi podatnikowi, który nie zapewni możliwości dokonywania zapłaty przy użyciu instrumentu płatniczego? Czy tylko pozbawienie prawa do zwrotu VAT w terminie 25 dni oraz prawa do składania deklaracji kwartalnych? Czy są inne konsekwencje?

Przepisy ustawy o VAT przewidują dwa ograniczenia dla podatników, którzy nie dopełnią tego obowiązku. Pierwsze dotyczy czasowego wyłączenia możliwości uzyskania zwrotu VAT w przyspieszonym terminie 25 dni (art. 87 ust. 6c). Drugie natomiast czasowo pozbawia podatnika preferencji stosowania kwartalnego rozliczenia VAT (art. 99 ust. 3a pkt 4).

Jak wskazano, wyłączenie obu preferencji ma charakter czasowy, odnosi się zasadniczo do 6 kolejnych okresów rozliczeniowych po zidentyfikowaniu nieprawidłowości. Po tym okresie podatnik może powtórnie z nich skorzystać. Powinien oczywiście dopełnić w tym czasie obowiązku wynikającego z Pp.

 • Czy kara pieniężna za brak zapewnienia współpracy kasy rejestrującej z terminalem płatniczym zgodnie z wymaganiami technicznymi dla kas rejestrujących (art. 19a ust. 3 Pp – od 1.07.2022 r.) będzie od razu nakładana w pełnej wysokości 5 tys. zł?

Tak, przepisy nie przewidują możliwości nałożenia niższej kary ani odstąpienia od jej wymierzenia.

 • Czy kara pieniężna za brak zapewnienia współpracy kasy rejestrującej z terminalem płatniczym zgodnie z wymaganiami technicznymi dla kas rejestrujących (art. 19a ust. 3 Pp – od 1.07.2022 r.) obejmuje sytuację, gdy terminal uległ awarii i po prostu nie działa (nie można z tego powodu zapłacić kartą) lub gdy nie można zapłacić kartą, ponieważ nie działa internet (i z tego powodu faktycznie nie działa połączenie między kasą i terminalem)?

W takim przypadku będzie prowadzone – przez naczelnika US – postępowanie podatkowe, ponieważ przepisy Polskiego Ładu nie regulują kwestii poruszonych w pytaniu. Przy nakładaniu kary za brak połączenia kasy z terminalem płatniczym naczelnik US będzie rozpatrywał każdą sprawę indywidualnie.

 • W jaki sposób ma realizować obowiązek zapewnienia możliwości dokonywania zapłaty przy użyciu instrumentu płatniczego przedsiębiorca, który prowadzi działalność w miejscu, w którym nie ma zasięgu żadnej sieci komórkowej ani innego dostępu do internetu?

Minister właściwy ds. gospodarki, w porozumieniu z ministrem właściwym ds. finansów publicznych, może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektórych przedsiębiorców z obowiązku, o którym mowa w ust. 1 art. 19a Pp, mając na uwadze możliwości techniczno-organizacyjne zapewnienia konsumentowi prawa do zapłaty przy użyciu instrumentu płatniczego. Niemniej każda sprawa powinna być oceniana indywidualnie.

Dodatkowo należy wskazać, że podatnicy użytkujący kasy on-line i kasy mające postać oprogramowania, co od zasady, muszą zapewnić dostęp do internetu. Wyjątki od tej zasady zostały wskazane w art. 111 ust. 3ab ustawy o VAT.

Zamknij

Skróty w artykułach

akty prawne, standardy i interpretacje:
 • dyrektywa 112 – dyrektywa Rady 2006/112/WE z 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (DzUrz UE L 347 z 11.12.2006 r.)
 • dyrektywa 2013/34/UE – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z 26.06.2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek (...) (DzUrz UE L 182 z 29.06.2013 r.)
 • Kc – ustawa z 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (DzU z 2023 r. poz. 1610)
 • KIMSF – interpretacje Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej
 • Kks – ustawa z 10.09.1999 r. Kodeks karny skarbowy (DzU z 2023 r. poz. 654)
 • Kp – ustawa z 26.06.1974 r. Kodeks pracy (DzU z 2023 r. poz. 1465)
 • Kpc – ustawa z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (DzU z 2023 r. poz. 1550)
 • Ksh – ustawa z 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (DzU z 2022 r. poz. 1467)
 • KSR – Krajowe Standardy Rachunkowości
 • MSR – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (ang. International Accounting Standards) wydawane od 2002 r. jako MSSF
 • MSSF – Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (ang. International Financial Reporting Standards)
 • Op – ustawa z 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (DzU z 2023 r. poz. 2383)
 • Ppsa – ustawa z 30.08.2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (DzU z 2023 r. poz. 1634)
 • rozporządzenie o instrumentach finansowych – rozporządzenie Ministra Finansów z 12.12.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (DzU z 2017 r. poz. 277)
 • rozporządzenie o konsolidacji – rozporządzenie Ministra Finansów z 25.09.2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych (DzU z 2017 r. poz. 676)
 • rozporządzenie składkowe – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (DzU z 2023 r. poz. 728)
 • rozporządzenie z 13.09.2017 r. – rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (DzU z 2020 r. poz. 342)
 • specustawa – ustawa z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedn. DzU z 2023 r. poz. 1327)
 • uobr – ustawa z 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (DzU z 2023 r. poz. 1015)
 • uor – ustawa z 29.09.1994 r. o rachunkowości (DzU z 2023 r. poz. 120)
 • updof – ustawa z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2022 r. poz. 2647)
 • updop – ustawa z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (DzU z 2022 r. poz. 2587)
 • upol – ustawa z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (DzU z 2023 r. poz. 70)
 • US GAAP – Amerykańskie Standardy Rachunkowości (ang. Generally Accepted Accounting Principles)
 • ustawa akcyzowa – ustawa z 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym (DzU z 2023 r. poz. 1542)
 • ustawa emerytalna – ustawa z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (DzU z 2023 r. poz. 1251)
 • ustawa KAS – ustawa z 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (DzU z 2023 r. poz. 615)
 • ustawa o KRS – ustawa z 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (DzU z 2023 r. poz. 685)
 • ustawa o PCC – ustawa z 9.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (DzU z z 2023 r. poz. 170)
 • ustawa o VAT – ustawa z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU z 2023 r. poz. 1570)
 • ustawa o zfśs – ustawa z 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (DzU z 2023 r. poz. 998)
 • ustawa zasiłkowa – ustawa z 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (DzU z 2022 r. poz. 1732)
 • ustawa zdrowotna – ustawa z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DzU z 2022 r. poz. 2561)
 • usus – ustawa z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2023 r. poz. 1230)
 • uzpd – ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
 • Założenia koncepcyjne MSSF Założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej (Conceptual Framework for Financial Reporting)
pozostałe skróty:
 • CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • EOG – Europejski Obszar Gospodarczy
 • FEP – Fundusz Emerytur Pomostowych
 • FGŚP – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • FP – Fundusz Pracy
 • FS – Fundusz Solidarnościowy
 • IASB – Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
 • IS – izba skarbowa
 • KAS – Krajowa Administracja Skarbowa
 • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa
 • KNF – Komisja Nadzoru Finansowego
 • KRBR – Krajowa Rada Biegłych Rewidentów
 • KRS – Krajowy Rejestr Sądowy
 • KSB – Krajowe Standardy Badania
 • MF – Minister Finansów
 • MPiPS – Minister Pracy i Polityki Społecznej
 • MRiF – Minister Rozwoju i Finansów
 • MRiPS – Minister Rodziny i Polityki Społecznej
 • MSiG – Monitor Sądowy i Gospodarczy
 • NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
 • PANA – Polska Agencja Nadzoru Audytowego
 • PIBR – Polska Izba Biegłych Rewidentów
 • PKD – Polska Klasyfikacja Działalności
 • pkpir – podatkowa księga przychodów i rozchodów
 • PPK – pracownicze plany kapitałowe
 • RM – Rada Ministrów
 • SA – sąd apelacyjny
 • sf – sprawozdanie finansowe
 • skok – spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa
 • SN – Sąd Najwyższy
 • SO – sąd okręgowy
 • TK – Trybunał Konstytucyjny
 • TSUE – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
 • UCS – urząd celno-skarbowy
 • UE – Unia Europejska
 • US – urząd skarbowy
 • WDT – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
 • WNT – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
 • WSA – wojewódzki sąd administracyjny
 • zfśs – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Skróty
Stowarzyszenie
Księgowych w Polsce
Najbliższe szkolenia on-line
17.04.2024 Korekty do ZUS w płatniku SKwP Bielsko-Biała, SKwP Gdańsk, SKwP Rzeszów
17.04.2024 Jednodniowy kurs fakturowania SKwP Warszawa
17.04.2024 Naliczanie wynagrodzeń w Comarch Optima od podstaw SKwP Kraków
17.04.2024 Nieoczywiste ryzyka estońskiego CIT: półtora roku doświadczeń SKwP Gdańsk
17.04.2024 Rozliczanie VAT z tytułu transakcji międzynarodowych w 2024 r SKwP Warszawa
17.04.2024 Leasing według MSSF 16 SKwP Poznań
18.04.2024 Jak prawidłowo rozliczać czas pracy kierowców w 2024 r. – aktualny stan prawny SKwP Kraków
Kursy dla księgowych