Zamówienie-Koszyk
Dokończ - Edytuj - Anuluj

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, klikając AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrazisz zgodę na to aby Rachunkowość Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, otwierane adresy url, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz. Informacje gromadzone będą w celu technicznego dostosowanie treści, badania zainteresowań tematami, dostosowania niektórych treści do lokalizacji z której jest odczytywana oraz wyświetlania reklam we własnym serwisie oraz w wykupionych przez nas przestrzeniach reklamowych w Internecie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Klikając w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrażasz zgodę na zapisanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie. W każdej chwili możesz skasować pliki cookie oraz ograniczyć możliwość zapisywania nowych za pomocą ustawień przeglądarki.

Wyrażając zgodę, pozwalasz nam na wyświetlanie spersonalizowanych treści m.in. indywidualne rabaty, informacje o wykupionych przez Ciebie usługach, pomiar reklam i treści.

AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU
account_circle
dehaze

Logowanie

e-mail:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą e-maila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój e-mail wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z e-maila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

e-mail:

Klikając w poniższy link, zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą e-maila

Sprawdzanie danych....

Ulga dla klasy średniej również dla pracującego emeryta

Renata Majewska
Renata Majewska
prawnik, ekspert prawa pracy
więcej ⇒

Zatrudniamy na umowę o pracę emeryta, który zarabia ok. 6 tys. zł/mies. Czy przysługuje mu odliczenie od dochodu z tytułu ulgi dla klasy średniej, skoro od zaliczki na PIT pobieranej z jego emerytury ZUS potrąca już miesięczną kwotę zmniejszającą podatek? Jeśli tak, to czy do limitu przychodów uprawniających do ulgi dla klasy średniej wlicza się kwotę emerytury?

Ulga dla klasy średniej to nowy rodzaj odliczenia od dochodu, pomniejszający podstawę opodatkowania, wprowadzony przez tzw. Polski Ład. Zgodnie z art. 26 ust. 4a i 4b updof przysługuje wyłącznie osobom, które w trakcie roku kalendarzowego osiągnęły opodatkowane według skali przychody z pracy (ze stosunku pracy, służbowego, spółdzielczego stosunku pracy, z pracy nakładczej) i/lub z działalności gospodarczej – te ostatnie pomniejszone o koszty uzyskania przychodów (z wyłączeniem opłaconych składek emerytalnych, rentowych, chorobowych i wypadkowych). Docelowo przysługuje ona w zeznaniu rocznym podatnikowi, którego roczne zsumowane przychody z pracy i dochody z działalności gospodarczej mieściły się w przedziale nie mniej niż 68 412 zł i nie więcej niż 133 692 zł. Ulgę (kwotę zmniejszenia dochodu) oblicza się według wzorów:

(A × 6,68% – 4566 zł) : 0,17 – gdy kwalifikowalne przychody/dochody (A) wyniosły co najmniej 68 412 zł i nie więcej niż 102 588 zł,

(A × (–7,35%) – 9829 zł) : 0,17 – gdy kwalifikowalne przychody/dochody (A) okazały się wyższe niż 102 588 zł i nie przekroczyły 133 692 zł.

Ulga miesięczna

Pracodawca stosuje ulgę „z automatu”, jeśli miesięczne przychody z pracy wyniosły co najmniej 5701 zł i nie przekroczyły 11 141 zł (art. 32 ust. 2a updof). Jeżeli mieściły się w przedziale 5701–8549 zł, miesięczną ulgę dla klasy średniej ustala się według wzoru:

(A × 6,68% – 380,50) : 0,17,

a jeśli były wyższe i nie przekroczyły 11 141 zł, to według wzoru:

(A × (–7,35%) – 819,08) : 0,17.

Odpowiedzialny za pilnowanie tych limitów jest wyłącznie pracownik, który może w dowolnej chwili złożyć sporządzony na piśmie wniosek o nieodliczanie od dochodu kwoty ulgi dla klasy średniej, gdy np. ma pewność, że jego roczne przychody nie będą uprawniać do tej ulgi. Płatnik honoruje wniosek najpóźniej od następnego miesiąca po miesiącu jego otrzymania. Wniosek składa się odrębnie dla każdego roku kalendarzowego (art. 32 ust. 2b updof).

Emerytura nie odbiera przywileju

Emeryt dorabiający na umowę o pracę ma takie samo prawo do ulgi dla klasy średniej jak każdy pracownik, o ile oczywiście spełnia ustawowe przesłanki. Z pytania wynika, że jego wynagrodzenie wynosi ok. 6000 zł brutto/mies. Skoro tak, to jego dochód należy pomniejszać o kwotę ulgi ustalonej na podstawie miesięcznego przychodu ze stosunku pracy. Dodajmy, że do kwoty przychodów uprawniających do ulgi nie wlicza się emerytury.

Kwota zmniejszająca podatek nie przeszkadza

ZUS z urzędu co miesiąc pomniejsza zaliczkę na PIT pobieraną z wypłacanej emerytury o kwotę zmniejszającą podatek – 425 zł (tzw. ulga miesięczna). Jednak pracownik może zgłosić wniosek o rezygnację z ulgi miesięcznej na druku EPD-18, który ZUS uwzględnia niezwłocznie, od miesiąca jego przekazania bądź od następnego. Wniosek obowiązuje w kolejnych latach, chyba że zatrudniony go wycofa, również na tym samym druku. Wtedy ZUS pomniejsza zaliczkę o ulgę miesięczną jeszcze w tym samym miesiącu, a jeżeli nie jest to możliwe – od kolejnego miesiąca (art. 34 ust. 2–2b updof).

W okresie, kiedy ZUS stosuje ulgę miesięczną do zaliczki na PIT naliczanej od emerytury, pracownik ją otrzymujący nie może złożyć pracodawcy oświadczenia PIT-2. W treści oświadczenia deklaruje bowiem, że nie dostaje emerytury lub rety od płatnika (art. 32 ust. 3 updof). W przeciwnym razie doszłoby do nieuprawnionego podwójnego korzystania z kwoty zmniejszającej podatek i w rozliczeniu rocznym trzeba by było ją zwrócić.

Ulga miesięczna to inna preferencja niż ulga dla klasy średniej. Pierwsza pomniejsza zaliczkę na PIT, druga – podstawę opodatkowania (dochód). Są od siebie niezależne i nie pozostają w takiej relacji, że skorzystanie z jednej wyklucza prawo do drugiej.

Zamknij

Skróty w artykułach

akty prawne, standardy i interpretacje:
 • dyrektywa 112 – dyrektywa Rady 2006/112/WE z 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (DzUrz UE L 347 z 11.12.2006 r.)
 • dyrektywa 2013/34/UE – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z 26.06.2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek (...) (DzUrz UE L 182 z 29.06.2013 r.)
 • Kc – ustawa z 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (DzU z 2023 r. poz. 1610)
 • KIMSF – interpretacje Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej
 • Kks – ustawa z 10.09.1999 r. Kodeks karny skarbowy (DzU z 2023 r. poz. 654)
 • Kp – ustawa z 26.06.1974 r. Kodeks pracy (DzU z 2023 r. poz. 1465)
 • Kpc – ustawa z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (DzU z 2023 r. poz. 1550)
 • Ksh – ustawa z 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (DzU z 2022 r. poz. 1467)
 • KSR – Krajowe Standardy Rachunkowości
 • MSR – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (ang. International Accounting Standards) wydawane od 2002 r. jako MSSF
 • MSSF – Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (ang. International Financial Reporting Standards)
 • Op – ustawa z 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (DzU z 2023 r. poz. 2383)
 • Ppsa – ustawa z 30.08.2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (DzU z 2023 r. poz. 1634)
 • rozporządzenie o instrumentach finansowych – rozporządzenie Ministra Finansów z 12.12.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (DzU z 2017 r. poz. 277)
 • rozporządzenie o konsolidacji – rozporządzenie Ministra Finansów z 25.09.2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych (DzU z 2017 r. poz. 676)
 • rozporządzenie składkowe – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (DzU z 2023 r. poz. 728)
 • rozporządzenie z 13.09.2017 r. – rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (DzU z 2020 r. poz. 342)
 • specustawa – ustawa z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedn. DzU z 2023 r. poz. 1327)
 • uobr – ustawa z 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (DzU z 2023 r. poz. 1015)
 • uor – ustawa z 29.09.1994 r. o rachunkowości (DzU z 2023 r. poz. 120)
 • updof – ustawa z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2022 r. poz. 2647)
 • updop – ustawa z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (DzU z 2022 r. poz. 2587)
 • upol – ustawa z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (DzU z 2023 r. poz. 70)
 • US GAAP – Amerykańskie Standardy Rachunkowości (ang. Generally Accepted Accounting Principles)
 • ustawa akcyzowa – ustawa z 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym (DzU z 2023 r. poz. 1542)
 • ustawa emerytalna – ustawa z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (DzU z 2023 r. poz. 1251)
 • ustawa KAS – ustawa z 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (DzU z 2023 r. poz. 615)
 • ustawa o KRS – ustawa z 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (DzU z 2023 r. poz. 685)
 • ustawa o PCC – ustawa z 9.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (DzU z z 2023 r. poz. 170)
 • ustawa o VAT – ustawa z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU z 2023 r. poz. 1570)
 • ustawa o zfśs – ustawa z 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (DzU z 2023 r. poz. 998)
 • ustawa zasiłkowa – ustawa z 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (DzU z 2022 r. poz. 1732)
 • ustawa zdrowotna – ustawa z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DzU z 2022 r. poz. 2561)
 • usus – ustawa z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2023 r. poz. 1230)
 • uzpd – ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
 • Założenia koncepcyjne MSSF Założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej (Conceptual Framework for Financial Reporting)
pozostałe skróty:
 • CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • EOG – Europejski Obszar Gospodarczy
 • FEP – Fundusz Emerytur Pomostowych
 • FGŚP – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • FP – Fundusz Pracy
 • FS – Fundusz Solidarnościowy
 • IASB – Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
 • IS – izba skarbowa
 • KAS – Krajowa Administracja Skarbowa
 • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa
 • KNF – Komisja Nadzoru Finansowego
 • KRBR – Krajowa Rada Biegłych Rewidentów
 • KRS – Krajowy Rejestr Sądowy
 • KSB – Krajowe Standardy Badania
 • MF – Minister Finansów
 • MPiPS – Minister Pracy i Polityki Społecznej
 • MRiF – Minister Rozwoju i Finansów
 • MRiPS – Minister Rodziny i Polityki Społecznej
 • MSiG – Monitor Sądowy i Gospodarczy
 • NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
 • PANA – Polska Agencja Nadzoru Audytowego
 • PIBR – Polska Izba Biegłych Rewidentów
 • PKD – Polska Klasyfikacja Działalności
 • pkpir – podatkowa księga przychodów i rozchodów
 • PPK – pracownicze plany kapitałowe
 • RM – Rada Ministrów
 • SA – sąd apelacyjny
 • sf – sprawozdanie finansowe
 • skok – spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa
 • SN – Sąd Najwyższy
 • SO – sąd okręgowy
 • TK – Trybunał Konstytucyjny
 • TSUE – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
 • UCS – urząd celno-skarbowy
 • UE – Unia Europejska
 • US – urząd skarbowy
 • WDT – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
 • WNT – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
 • WSA – wojewódzki sąd administracyjny
 • zfśs – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Skróty
Spis treści artykułu
Spis treści:
Stowarzyszenie
Księgowych w Polsce
Najbliższe szkolenia on-line
17.04.2024 Korekty do ZUS w płatniku SKwP Bielsko-Biała, SKwP Gdańsk, SKwP Rzeszów
17.04.2024 Jednodniowy kurs fakturowania SKwP Warszawa
17.04.2024 Naliczanie wynagrodzeń w Comarch Optima od podstaw SKwP Kraków
17.04.2024 Nieoczywiste ryzyka estońskiego CIT: półtora roku doświadczeń SKwP Gdańsk
17.04.2024 Rozliczanie VAT z tytułu transakcji międzynarodowych w 2024 r SKwP Warszawa
17.04.2024 Leasing według MSSF 16 SKwP Poznań
18.04.2024 Jak prawidłowo rozliczać czas pracy kierowców w 2024 r. – aktualny stan prawny SKwP Kraków
Kursy dla księgowych