Zamówienie-Koszyk
Dokończ - Edytuj - Anuluj

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, klikając AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrazisz zgodę na to aby Rachunkowość Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, otwierane adresy url, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz. Informacje gromadzone będą w celu technicznego dostosowanie treści, badania zainteresowań tematami, dostosowania niektórych treści do lokalizacji z której jest odczytywana oraz wyświetlania reklam we własnym serwisie oraz w wykupionych przez nas przestrzeniach reklamowych w Internecie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Klikając w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrażasz zgodę na zapisanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie. W każdej chwili możesz skasować pliki cookie oraz ograniczyć możliwość zapisywania nowych za pomocą ustawień przeglądarki.

Wyrażając zgodę, pozwalasz nam na wyświetlanie spersonalizowanych treści m.in. indywidualne rabaty, informacje o wykupionych przez Ciebie usługach, pomiar reklam i treści.

AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU
account_circle
dehaze

Logowanie

e-mail:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą e-maila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój e-mail wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z e-maila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

e-mail:

Klikając w poniższy link, zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą e-maila

Sprawdzanie danych....

Składki zdrowotne przedsiębiorców po zmianach wprowadzonych przez Polski Ład – odpowiedzi na pytania Czytelników

Od 1.01.2022 r. zaszły istotne zmiany w zasadach opłacania składek zdrowotnych przedsiębiorców i odliczania ich od podatku. Poniżej publikujemy odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytania zadane przez naszych Czytelników.

 • Czy roczna podstawa wymiaru składki zdrowotnej ustalana dla jednoosobowej działalności gospodarczej, opodatkowanej według skali lub liniowo, jest tożsama z rocznym dochodem z tej działalności wykazanym w zeznaniu rocznym?

Nie. Art. 81 ust. 2 ustawy zdrowotnej odwołuje się do updof wyłącznie w zakresie rozumienia pojęcia przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz kosztów uzyskania tych przychodów. Ustawa zdrowotna – dla jej celów – wskazuje, co jest dochodem z działalności gospodarczej stanowiącym podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. Jest nim różnica między zdefiniowanymi w updof przychodami oraz kosztami ich uzyskania.

Ustawa zdrowotna nie odwołuje się do przepisów podatkowych, które by wskazywały, w jaki sposób jest obliczany dochód dla celów składki zdrowotnej. W szczególności nie wskazuje, że podstawa obliczenia PIT jest jednocześnie podstawą obliczenia składki zdrowotnej.

Z ustawy zdrowotnej wynika, że dochód określony w sposób wskazany w tej ustawie (przychód minus koszty) może być pomniejszony wyłącznie o kwotę opłaconych składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Dochód obliczony dla celów składki zdrowotnej może się zatem różnić od dochodu obliczonego dla celów PIT. Obowiązujące w PIT ulgi i zwolnienia nie mają zastosowania w przypadku obliczania podstawy wymiaru składki zdrowotnej.

 • Czy przy obliczaniu rocznej podstawy wymiaru składki zdrowotnej u podatnika prowadzącego podatkową księgę przychodów i rozchodów (tzw. metodą kasową) uwzględnia się różnice remanentowe?

Nie. Przepisy ustawy zdrowotnej nie odsyłają do odpowiedniego stosowania przepisów podatkowych w celu obliczenia dochodu dla celów składki zdrowotnej.

Od Redakcji: Ministerstwo Finansów zapowiedziało zmianę przepisów Polskiego Ładu, które powodują naliczanie składki zdrowotnej od niesprzedanych towarów ujętych w remanencie.

 • Czy podatnik objęty ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, opłacający składkę zdrowotną od przychodów uzyskanych w 2022 r., którego przychody od początku roku (pomniejszone o składki społeczne) w danym miesiącu przekroczą 60 tys. zł, dopłaca różnicę w wysokości składki już za ten miesiąc, czy dopiero po zakończeniu roku?

Po zakończeniu roku. Przedsiębiorca opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych może też przyjąć do wymiaru miesięcznej składki zdrowotnej przychód z poprzedniego roku, jeżeli przez cały poprzedni rok kalendarzowy prowadził działalność gospodarczą i przychody z niej były opodatkowane na ogólnych zasadach według skali podatkowej, podatkiem liniowym bądź 5% stawką PIT (tzw. IP Box) lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Dzięki temu już w trakcie roku będzie opłacał składki w wyższej wysokości i prawdopodobnie nie będzie musiał ich dopłacać po zakończeniu roku.

 • Jak ustalić podstawę wymiaru składki zdrowotnej wspólnika spółki jawnej (osoba fizyczna) będącej podatnikiem CIT?

Od 1.01.2022 r. uległy zmianie zasady opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne wspólników uzyskujących dochody z podziału zysku:

- jednoosobowej spółki z o.o.,

- spółki komandytowej,

- prostej spółki akcyjnej, wnoszących wkład do tej spółki, którego przedmiotem jest świadczenie pracy lub usług,

- wspólników spółki jawnej, będącej podatnikiem CIT.

Podstawę wymiaru składki zdrowotnej dla tych osób stanowi kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedniego (2021), włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

 • Czy składka zdrowotna za grudzień 2021 r., zapłacona do końca grudnia 2021 r., podlega odliczeniu od PIT za 2021 r.?

Odliczenie składki zdrowotnej od podatku dochodowego determinuje jej opłacenie zgodnie z przepisami ustawy zdrowotnej. Przedsiębiorca, który zgodnie z przepisami tej ustawy opłacił w grudniu 2021 r. składkę za ten miesiąc, może ją odliczyć od PIT za 2021 r., na zasadach określonych w art. 27b updof.

 • Czy składka zdrowotna za kolejne miesiące 2022 r., zapłacona do końca grudnia 2021 r., podlega odliczeniu od PIT za 2021 r.?

Odliczenie od podatku dochodowego kwoty składki opłaconej z góry za kolejne miesiące 2022 r. w grudniu 2021 r. należy rozpatrywać w kontekście zgodności takiej wpłaty z przepisami ustawy zdrowotnej. Zgodnie z wyjaśnieniami MRiPS ważne jest, aby płatnik składek przy wpłacie uwzględnił wszystkie należne składki, które powinien zapłacić, tj. na wszystkie ubezpieczenia i fundusze, a nie tylko na samo ubezpieczenie zdrowotne.

Jeżeli płatnik ma obowiązek rozliczania i opłacania składek także na ubezpieczenia społeczne i inne fundusze, to wpłacenie kwoty, która odpowiada wyłącznie składce zdrowotnej (lub jej wielokrotności), nie będzie jednoznaczne z jej rozliczeniem w całości. ZUS ma obowiązek rozdzielać wpłatę na należności z tytułu składek, dokonaną przez płatnika składek, proporcjonalnie na poszczególne fundusze. Zatem wpłata taka zostanie podzielona, a w konsekwencji składka na ubezpieczenie zdrowotne może zostać rozliczona tylko częściowo.

 • Czy składki na ubezpieczenia społeczne za grudzień 2021 r., zapłacone do końca grudnia 2021 r., podlegają odliczeniu od dochodu za 2021 r.?

Polski Ład nie wprowadza zmian w zakresie odliczania od dochodu (przychodu) składek na ubezpieczenia społeczne. Przytoczone powyżej wyjaśnienia MRiPS w zakresie zasad opłacania składek dotyczą również składek na ubezpieczenia społeczne.

Zamknij

Skróty w artykułach

akty prawne, standardy i interpretacje:
 • dyrektywa 112 – dyrektywa Rady 2006/112/WE z 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (DzUrz UE L 347 z 11.12.2006 r.)
 • dyrektywa 2013/34/UE – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z 26.06.2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek (...) (DzUrz UE L 182 z 29.06.2013 r.)
 • Kc – ustawa z 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (DzU z 2023 r. poz. 1610)
 • KIMSF – interpretacje Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej
 • Kks – ustawa z 10.09.1999 r. Kodeks karny skarbowy (DzU z 2023 r. poz. 654)
 • Kp – ustawa z 26.06.1974 r. Kodeks pracy (DzU z 2023 r. poz. 1465)
 • Kpc – ustawa z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (DzU z 2023 r. poz. 1550)
 • Ksh – ustawa z 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (DzU z 2022 r. poz. 1467)
 • KSR – Krajowe Standardy Rachunkowości
 • MSR – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (ang. International Accounting Standards) wydawane od 2002 r. jako MSSF
 • MSSF – Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (ang. International Financial Reporting Standards)
 • Op – ustawa z 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (DzU z 2023 r. poz. 2383)
 • Ppsa – ustawa z 30.08.2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (DzU z 2023 r. poz. 1634)
 • rozporządzenie o instrumentach finansowych – rozporządzenie Ministra Finansów z 12.12.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (DzU z 2017 r. poz. 277)
 • rozporządzenie o konsolidacji – rozporządzenie Ministra Finansów z 25.09.2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych (DzU z 2017 r. poz. 676)
 • rozporządzenie składkowe – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (DzU z 2023 r. poz. 728)
 • rozporządzenie z 13.09.2017 r. – rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (DzU z 2020 r. poz. 342)
 • specustawa – ustawa z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedn. DzU z 2023 r. poz. 1327)
 • uobr – ustawa z 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (DzU z 2023 r. poz. 1015)
 • uor – ustawa z 29.09.1994 r. o rachunkowości (DzU z 2023 r. poz. 120)
 • updof – ustawa z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2022 r. poz. 2647)
 • updop – ustawa z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (DzU z 2022 r. poz. 2587)
 • upol – ustawa z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (DzU z 2023 r. poz. 70)
 • US GAAP – Amerykańskie Standardy Rachunkowości (ang. Generally Accepted Accounting Principles)
 • ustawa akcyzowa – ustawa z 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym (DzU z 2023 r. poz. 1542)
 • ustawa emerytalna – ustawa z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (DzU z 2023 r. poz. 1251)
 • ustawa KAS – ustawa z 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (DzU z 2023 r. poz. 615)
 • ustawa o KRS – ustawa z 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (DzU z 2023 r. poz. 685)
 • ustawa o PCC – ustawa z 9.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (DzU z z 2023 r. poz. 170)
 • ustawa o VAT – ustawa z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU z 2023 r. poz. 1570)
 • ustawa o zfśs – ustawa z 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (DzU z 2023 r. poz. 998)
 • ustawa zasiłkowa – ustawa z 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (DzU z 2022 r. poz. 1732)
 • ustawa zdrowotna – ustawa z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DzU z 2022 r. poz. 2561)
 • usus – ustawa z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2023 r. poz. 1230)
 • uzpd – ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
 • Założenia koncepcyjne MSSF Założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej (Conceptual Framework for Financial Reporting)
pozostałe skróty:
 • CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • EOG – Europejski Obszar Gospodarczy
 • FEP – Fundusz Emerytur Pomostowych
 • FGŚP – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • FP – Fundusz Pracy
 • FS – Fundusz Solidarnościowy
 • IASB – Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
 • IS – izba skarbowa
 • KAS – Krajowa Administracja Skarbowa
 • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa
 • KNF – Komisja Nadzoru Finansowego
 • KRBR – Krajowa Rada Biegłych Rewidentów
 • KRS – Krajowy Rejestr Sądowy
 • KSB – Krajowe Standardy Badania
 • MF – Minister Finansów
 • MPiPS – Minister Pracy i Polityki Społecznej
 • MRiF – Minister Rozwoju i Finansów
 • MRiPS – Minister Rodziny i Polityki Społecznej
 • MSiG – Monitor Sądowy i Gospodarczy
 • NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
 • PANA – Polska Agencja Nadzoru Audytowego
 • PIBR – Polska Izba Biegłych Rewidentów
 • PKD – Polska Klasyfikacja Działalności
 • pkpir – podatkowa księga przychodów i rozchodów
 • PPK – pracownicze plany kapitałowe
 • RM – Rada Ministrów
 • SA – sąd apelacyjny
 • sf – sprawozdanie finansowe
 • skok – spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa
 • SN – Sąd Najwyższy
 • SO – sąd okręgowy
 • TK – Trybunał Konstytucyjny
 • TSUE – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
 • UCS – urząd celno-skarbowy
 • UE – Unia Europejska
 • US – urząd skarbowy
 • WDT – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
 • WNT – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
 • WSA – wojewódzki sąd administracyjny
 • zfśs – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Skróty
Stowarzyszenie
Księgowych w Polsce
Najbliższe szkolenia on-line
17.04.2024 Korekty do ZUS w płatniku SKwP Bielsko-Biała, SKwP Gdańsk, SKwP Rzeszów
17.04.2024 Jednodniowy kurs fakturowania SKwP Warszawa
17.04.2024 Naliczanie wynagrodzeń w Comarch Optima od podstaw SKwP Kraków
17.04.2024 Nieoczywiste ryzyka estońskiego CIT: półtora roku doświadczeń SKwP Gdańsk
17.04.2024 Rozliczanie VAT z tytułu transakcji międzynarodowych w 2024 r SKwP Warszawa
17.04.2024 Leasing według MSSF 16 SKwP Poznań
18.04.2024 Jak prawidłowo rozliczać czas pracy kierowców w 2024 r. – aktualny stan prawny SKwP Kraków
Kursy dla księgowych