Zamówienie-Koszyk
Dokończ - Edytuj - Anuluj

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, klikając AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrazisz zgodę na to aby Rachunkowość Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, otwierane adresy url, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz. Informacje gromadzone będą w celu technicznego dostosowanie treści, badania zainteresowań tematami, dostosowania niektórych treści do lokalizacji z której jest odczytywana oraz wyświetlania reklam we własnym serwisie oraz w wykupionych przez nas przestrzeniach reklamowych w Internecie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Klikając w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrażasz zgodę na zapisanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie. W każdej chwili możesz skasować pliki cookie oraz ograniczyć możliwość zapisywania nowych za pomocą ustawień przeglądarki.

Wyrażając zgodę, pozwalasz nam na wyświetlanie spersonalizowanych treści m.in. indywidualne rabaty, informacje o wykupionych przez Ciebie usługach, pomiar reklam i treści.

AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU
account_circle
dehaze

Logowanie

e-mail:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą e-maila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój e-mail wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z e-maila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

e-mail:

Klikając w poniższy link, zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą e-maila

Sprawdzanie danych....

Pobór podatku u źródła – zmiany od 1.01.2022 r.

Agnieszka Piętak menedżer obszaru księgowości w MDDP Outsourcing

Choć tzw. Polski Ład kojarzy się głównie z niekorzystnymi zmianami w prawie, w gąszczu przepisów można odnaleźć rozwiązania zasługujące na pozytywną ocenę. Tak należy ocenić nowelizację regulacji w zakresie poboru podatku dochodowego u źródła.

Odpowiednie zmiany w updop i updof zostały wprowadzone ustawą z 29.10.2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 2105).

Mechanizm "pay and refund"

Wprowadzony w art. 26 ust. 2e updop oraz art. 41 ust. 12 updof i odraczany od kilku lat mechanizm pay and refund wszedł w życie od 1.01.2022 r. w znacznie bardziej przyjaznej podatnikom formie.

Przede wszystkim ma on zastosowanie wyłącznie przy wypłatach tzw. dochodów pasywnych, tj. dywidend, odsetek oraz należności licencyjnych. Nie dotyczy usług niematerialnych. W stosunku do płatności za usługi niematerialne polscy płatnicy nie muszą pobierać podatku dochodowego u źródła (WHT) według ustawowej stawki (20%), aby następnie występować o jego zwrot. Mogą bezpośrednio stosować preferencje w WHT (niższą stawkę lub zwolnienie z podatku, wynikające z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania), niezależnie od wysokości płatności.

Mechanizm pay and refund ma zastosowanie, jeżeli łączna wysokość należności wypłaconych dla podmiotu powiązanego z tytułu dochodów pasywnych – określonych w art. 21 ust. 1 pkt 1 i art. 22 ust. 1 updop oraz art. 29 ust. 1 pkt 1 i art. 30a ust. 1 pkt 1–5a updof – przekroczy 2 mln zł w danym roku, w którym dokonano wypłaty należności.

Gdy powyższe przesłanki zostaną spełnione, płatnik ma bezwzględny obowiązek poboru WHT według stawki krajowej (20%) – może się od niego uwolnić tyko w niżej opisanych przypadkach.

Po zapłacie podatku może być złożony wniosek o jego zwrot. Procedura zwrotu jest uregulowana w art. 28b ust. 2 updop i art. 44f updof. Wniosek należy złożyć do US właściwego dla podatnika. Podmiotami uprawnionymi do tego są:

 • podatnik,
 • płatnik, jeżeli wpłacił podatek z własnych środków i poniósł jego ciężar ekonomiczny.

Wniosek zawiera oświadczenie o zgodności z prawdą faktów w nim przedstawionych oraz o zgodności z oryginałem załączonej do niego dokumentacji. Dołącza się do niego m.in dokumentację pozwalającą na ustalenie zasadności zwrotu, w szczególności:

 • certyfikat rezydencji podatnika,
 • dokumentację dotyczącą przelewów bankowych lub inne dokumenty wskazujące na sposób rozliczenia bądź przekazania należności, z którymi wiązała się zapłata podatku,
 • dokumentację dotyczącą zobowiązania do wypłaty należności,
 • dokumentację wskazującą na ustalenia umowne, z powodu których płatnik wpłacił podatek z własnych środków i poniósł ciężar ekonomiczny tego podatku.

Weryfikując wniosek, organ podatkowy może wezwać stronę do udzielenia dodatkowych informacji. Następnie wydaje decyzję określającą wysokość podatku podlegającego zwrotowi.

Kiedy płatnik może nie pobrać podatku

Płatnik może się uwolnić od obowiązku poboru WHT w ramach mechanizmu pay and refund w dwóch sytuacjach. Kiedy:

 • uzyska opinię o stosowaniu preferencji wydaną przez organ podatkowy,
 • zostanie złożone oświadczenie kierownika jednostki.

Opinia o stosowaniu preferencji zastąpiła wcześniejszą opinię o stosowaniu zwolnienia. Procedura jej uzyskania jest określona w art. 26b updop oraz art. 41d updof. Opinia jest wydawana przez organy podatkowe na wniosek podatników, płatników albo podmiotów dokonujących wypłaty należności za pośrednictwem podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych bądź rachunki zbiorcze.

Na podstawie opinii płatnicy mogą nie pobrać podatku zgodnie z właściwą umową o unikaniu podwójnego opodatkowania, zastosować stawkę bądź zwolnienie od podatku wynikające z takiej umowy. Opinia nie jest wydawana bezterminowo – jej ważność wynosi 36 mies. Koszt uzyskania to 2000 zł. Wniosek o jej wydanie składa się w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej dostępnej w BIP na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Termin na wydanie opinii wynosi 6 mies.

Oświadczenie kierownika jednostki (art. 26 ust. 7a–7j updop oraz art. 41 ust. 15, 21, 25, 27 updof) jest składane do naczelnika US właściwego dla siedziby podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2 updop i odpowiednio art. 3 ust. 2a updof, posiadających ograniczony obowiązek podatkowy, do naczelnika US właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych, pod rygorem odpowiedzialności karnej.

W oświadczeniu takim płatnik potwierdza, że:

 • ma dokumenty wymagane przez przepisy prawa podatkowego uprawniające go do zastosowania preferencyjnych zasad opodatkowania (np. obniżonych stawek określonych w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania),
 • po przeprowadzeniu weryfikacji nie ma wiedzy uzasadniającej przypuszczenie, że istnieją okoliczności wykluczające możliwość zastosowania stawki podatku albo zwolnienia lub niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych bądź z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Oświadczenie składa kierownik jednostki w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 6 uor, a w przypadku gdy jednostką kieruje organ wieloosobowy (np. zarząd w spółce z o.o.) – wyznaczona osoba wchodząca w skład tego organu. Nie jest dopuszczalne złożenie oświadczenia przez pełnomocnika (art. 26 ust. 7b updop oraz art. 41 ust. 16 updof).

Składa się je na wzorze dokumentu o symbolu WH-OSC, drogą elektroniczną (deklaracje są dostępne na stronie internetowej www.gov.pl), nie później niż do dnia wpłaty podatku za miesiąc, w którym doszło do przekroczenia kwoty 2 mln zł. W przypadku dokonywania dalszych wypłat do tego samego podmiotu należy przesłać kolejne oświadczenia z podaniem informacji, że dotyczą kolejnych wypłat.

Złożenie takiego oświadczenia wyłącza stosowanie art. 26 ust. 2e updop oraz art. 41 ust. 12 updof, a co za tym idzie, pozwala uwzględnić stawkę WHT, zwolnienie lub warunki niepobrania podatku wynikające z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Wyłączenie stosowania mechanizmu pay and refund

Jeśli wypłata dotyczy dochodów pasywnych przekracza 2 mln zł następuje na rzecz podmiotu powiązanego
możliwe jest wyłączenie stosowania mechanizmu pay and refund
pod warunkiem • złożenia oświadczenia WH-OSC przez kierownika jednostki lub
• uzyskania opinii o stosowaniu preferencji

Kopie certyfikatów rezydencji

Warto też odnotować, że Polski Ład istotnie zmienił podejście do kopii certyfikatów rezydencji. Znowelizowany art. 26 ust. 1n updop oraz art. 41 ust. 9e updof od 1.01.2022 r. zezwala na posłużenie się kopią niezależnie od rodzaju usług będących przedmiotem transakcji, jak również bez względu na jej wartość. Nadal konieczne jest jednak zapewnienie, że certyfikat rezydencji nie budzi wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym.

Dzięki tej zmianie wielu przedsiębiorców współpracujących z takimi firmami jak Google, Facebook, Microsoft zminimalizuje ryzyko związane z poborem WHT, generowane przez niemożność uzyskania oryginału dokumentu i kwestionowanie przez organy podatkowe użycia certyfikatu pobranego ze stron internetowych ww. firm.

Szerzej nt. nowych regulacji dotyczących certyfikatów rezydencji jest mowa w artykule Kopie certyfikatów rezydencji mogą być stosowane bez ograniczeń.

Artykuł został przygotowany przez MDDP Outsourcing - jedną z największych polskich firm świadczących usługi outsourcingu księgowości, kadr i płac. Ponad 170-osobowy zespół specjalistów, zlokalizowanych w oddziałach w Warszawie i Katowicach, to kombinacja doświadczenia, wiedzy eksperckiej, świeżości i rozeznania we współczesnych realiach biznesu.

Zamknij

Skróty w artykułach

akty prawne, standardy i interpretacje:
 • dyrektywa 112 – dyrektywa Rady 2006/112/WE z 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (DzUrz UE L 347 z 11.12.2006 r.)
 • dyrektywa 2013/34/UE – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z 26.06.2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek (...) (DzUrz UE L 182 z 29.06.2013 r.)
 • Kc – ustawa z 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (DzU z 2023 r. poz. 1610)
 • KIMSF – interpretacje Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej
 • Kks – ustawa z 10.09.1999 r. Kodeks karny skarbowy (DzU z 2023 r. poz. 654)
 • Kp – ustawa z 26.06.1974 r. Kodeks pracy (DzU z 2023 r. poz. 1465)
 • Kpc – ustawa z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (DzU z 2023 r. poz. 1550)
 • Ksh – ustawa z 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (DzU z 2022 r. poz. 1467)
 • KSR – Krajowe Standardy Rachunkowości
 • MSR – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (ang. International Accounting Standards) wydawane od 2002 r. jako MSSF
 • MSSF – Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (ang. International Financial Reporting Standards)
 • Op – ustawa z 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (DzU z 2023 r. poz. 2383)
 • Ppsa – ustawa z 30.08.2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (DzU z 2023 r. poz. 1634)
 • rozporządzenie o instrumentach finansowych – rozporządzenie Ministra Finansów z 12.12.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (DzU z 2017 r. poz. 277)
 • rozporządzenie o konsolidacji – rozporządzenie Ministra Finansów z 25.09.2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych (DzU z 2017 r. poz. 676)
 • rozporządzenie składkowe – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (DzU z 2023 r. poz. 728)
 • rozporządzenie z 13.09.2017 r. – rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (DzU z 2020 r. poz. 342)
 • specustawa – ustawa z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedn. DzU z 2023 r. poz. 1327)
 • uobr – ustawa z 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (DzU z 2023 r. poz. 1015)
 • uor – ustawa z 29.09.1994 r. o rachunkowości (DzU z 2023 r. poz. 120)
 • updof – ustawa z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2022 r. poz. 2647)
 • updop – ustawa z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (DzU z 2022 r. poz. 2587)
 • upol – ustawa z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (DzU z 2023 r. poz. 70)
 • US GAAP – Amerykańskie Standardy Rachunkowości (ang. Generally Accepted Accounting Principles)
 • ustawa akcyzowa – ustawa z 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym (DzU z 2023 r. poz. 1542)
 • ustawa emerytalna – ustawa z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (DzU z 2023 r. poz. 1251)
 • ustawa KAS – ustawa z 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (DzU z 2023 r. poz. 615)
 • ustawa o KRS – ustawa z 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (DzU z 2023 r. poz. 685)
 • ustawa o PCC – ustawa z 9.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (DzU z z 2023 r. poz. 170)
 • ustawa o VAT – ustawa z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU z 2023 r. poz. 1570)
 • ustawa o zfśs – ustawa z 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (DzU z 2023 r. poz. 998)
 • ustawa zasiłkowa – ustawa z 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (DzU z 2022 r. poz. 1732)
 • ustawa zdrowotna – ustawa z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DzU z 2022 r. poz. 2561)
 • usus – ustawa z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2023 r. poz. 1230)
 • uzpd – ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
 • Założenia koncepcyjne MSSF Założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej (Conceptual Framework for Financial Reporting)
pozostałe skróty:
 • CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • EOG – Europejski Obszar Gospodarczy
 • FEP – Fundusz Emerytur Pomostowych
 • FGŚP – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • FP – Fundusz Pracy
 • FS – Fundusz Solidarnościowy
 • IASB – Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
 • IS – izba skarbowa
 • KAS – Krajowa Administracja Skarbowa
 • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa
 • KNF – Komisja Nadzoru Finansowego
 • KRBR – Krajowa Rada Biegłych Rewidentów
 • KRS – Krajowy Rejestr Sądowy
 • KSB – Krajowe Standardy Badania
 • MF – Minister Finansów
 • MPiPS – Minister Pracy i Polityki Społecznej
 • MRiF – Minister Rozwoju i Finansów
 • MRiPS – Minister Rodziny i Polityki Społecznej
 • MSiG – Monitor Sądowy i Gospodarczy
 • NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
 • PANA – Polska Agencja Nadzoru Audytowego
 • PIBR – Polska Izba Biegłych Rewidentów
 • PKD – Polska Klasyfikacja Działalności
 • pkpir – podatkowa księga przychodów i rozchodów
 • PPK – pracownicze plany kapitałowe
 • RM – Rada Ministrów
 • SA – sąd apelacyjny
 • sf – sprawozdanie finansowe
 • skok – spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa
 • SN – Sąd Najwyższy
 • SO – sąd okręgowy
 • TK – Trybunał Konstytucyjny
 • TSUE – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
 • UCS – urząd celno-skarbowy
 • UE – Unia Europejska
 • US – urząd skarbowy
 • WDT – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
 • WNT – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
 • WSA – wojewódzki sąd administracyjny
 • zfśs – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Skróty
Spis treści artykułu
Spis treści:
Stowarzyszenie
Księgowych w Polsce
Najbliższe szkolenia on-line
17.04.2024 Korekty do ZUS w płatniku SKwP Bielsko-Biała, SKwP Gdańsk, SKwP Rzeszów
17.04.2024 Jednodniowy kurs fakturowania SKwP Warszawa
17.04.2024 Naliczanie wynagrodzeń w Comarch Optima od podstaw SKwP Kraków
17.04.2024 Nieoczywiste ryzyka estońskiego CIT: półtora roku doświadczeń SKwP Gdańsk
17.04.2024 Rozliczanie VAT z tytułu transakcji międzynarodowych w 2024 r SKwP Warszawa
17.04.2024 Leasing według MSSF 16 SKwP Poznań
18.04.2024 Jak prawidłowo rozliczać czas pracy kierowców w 2024 r. – aktualny stan prawny SKwP Kraków
Kursy dla księgowych