Zamówienie-Koszyk
Dokończ - Edytuj - Anuluj

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, klikając AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrazisz zgodę na to aby Rachunkowość Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, otwierane adresy url, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz. Informacje gromadzone będą w celu technicznego dostosowanie treści, badania zainteresowań tematami, dostosowania niektórych treści do lokalizacji z której jest odczytywana oraz wyświetlania reklam we własnym serwisie oraz w wykupionych przez nas przestrzeniach reklamowych w Internecie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Klikając w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrażasz zgodę na zapisanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie. W każdej chwili możesz skasować pliki cookie oraz ograniczyć możliwość zapisywania nowych za pomocą ustawień przeglądarki.

Wyrażając zgodę, pozwalasz nam na wyświetlanie spersonalizowanych treści m.in. indywidualne rabaty, informacje o wykupionych przez Ciebie usługach, pomiar reklam i treści.

AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU
account_circle
dehaze

Logowanie

e-mail:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą e-maila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój e-mail wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z e-maila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

e-mail:

Klikając w poniższy link, zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą e-maila

Sprawdzanie danych....

Nie będzie składki zdrowotnej od remanentu i dochodów wolnych od PIT

Renata Majewska prawnik, ekspert prawa pracy Anna Koleśnik doradca podatkowy

Przedsiębiorcy uwzględnią w podstawie wymiaru składki zdrowotnej różnice remanentowe oraz dochód ze sprzedaży majątku trwałego, pominą zaś część przychodów zwolnionych z podatku.

Takie zmiany wynikają z art. 10 ustawy z 9.02.2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 807), która w opisywanym zakresie weszła w życie 13.04.2022 r.

Dotychczas roczną podstawę wymiaru składki zdrowotnej osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, opodatkowaną według skali, liniowo czy 5% PIT w ramach ulgi IP Box, stanowił dochód z tej działalności ustalony za rok kalendarzowy jako różnica między osiągniętymi przychodami w rozumieniu updof a poniesionymi kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu updof, pomniejszony o opłacone w tym roku składki emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów (art. 81 ust. 2 ustawy zdrowotnej).

Bez przychodów wolnych od PIT

Po wejściu nowelizacji w życie do przychodów stanowiących podstawę wymiaru składki zdrowotnej przedsiębiorców co do zasady nie będzie się wliczać przychodów wolnych od PIT na mocy samej updof, jak i na mocy przepisów szczególnych, np. rozporządzeń o zaniechaniu poboru podatku (zmiana art. 82 ust. 2 ustawy zdrowotnej). Wyjątki zostały enumeratywnie wskazane w ustawie – nadal do podstawy wymiaru składki będą wliczane przychody zwolnione na mocy art. 21 ust. 1 pkt 63a, 63b, 152–154 updof, czyli:

 • z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia,
 • osiągnięte z realizacji nowej inwestycji, określonej w decyzji o wsparciu,
 • objęte nowymi ulgami: na powrót, dla dużych rodzin (4+) i dla pracujących emerytów.

Analogiczna zmiana nastąpi w miesięcznej podstawie wymiaru składki zdrowotnej ww. przedsiębiorców, którą jest dochód z działalności osiągnięty w poprzednim miesiącu (zmiana art. 81 ust. 2c ustawy zdrowotnej).

Podobnie w przychodach wchodzących do rocznej i miesięcznej podstawy wymiaru składki zdrowotnej, należnej od indywidualnych przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem ewidencjonowanym, nie będzie się uwzględniać przychodów wolnych od podatku z wyjątkiem objętych nowymi ulgami, wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 152–154 updof (zmieniony art. 81 ust. 2e i 2f ustawy zdrowotnej).

Różnice remanentowe

Nowela przetnie spory między przedsiębiorcami a Ministerstwem Finansów, które było przeciwne uwzględnianiu różnic remanentowych w podstawie wymiaru składki zdrowotnej przez przedsiębiorców prowadzących pkpir. Resort mówił „nie”, mimo że ZUS początkowo zajmował stanowisko przychylne płatnikom składek. Zgodnie ze zmienionymi ust. 2 i 2c art. 81 ustawy zdrowotnej różnice remanentowe pomniejszą (lub odpowiednio powiększą) dochód takiego przedsiębiorcy, wchodzący do podstawy wymiaru tej składki (rocznej i miesięcznej). Przepisy te bowiem odwołują się wprost do art. 24 ust. 1–2b updof, regulującego kwestie różnic remanentowych przy ustalaniu rocznego dochodu, oraz do art. 44 ust. 2, który mówi o uwzględnianiu remanentu sporządzonego w trakcie roku, na koniec miesiąca. W ten sposób nastąpi urealnienie podstawy składki zdrowotnej i zbliżenie jej do dochodu podatkowego.

Ustawodawca poszedł przy tym na rękę przedsiębiorcom prowadzącym pkpir, postanawiając, że dochodu z działalności, kwalifikowanego do podstawy wymiaru składki zdrowotnej w 2022 r., nie powiększa się o różnice remanentowe (przepis przejściowy – art. 36 nowelizacji).

Przypomnijmy, że w myśl art. 24 ust. 2 updof u podatników osiągających dochody z działalności gospodarczej i prowadzących pkpir dochodem jest różnica pomiędzy przychodem w rozumieniu art. 14 a kosztami jego uzyskania:

 • powiększona o różnicę pomiędzy wartością remanentu końcowego i początkowego towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadków, jeżeli wartość remanentu końcowego jest wyższa niż początkowego, lub
 • pomniejszona o różnicę pomiędzy wartością remanentu początkowego i końcowego, jeżeli wartość remanentu początkowego jest wyższa niż końcowego.

A zatem gdyby wartość remanentu końcowego (sporządzonego na 31.12.2022 r.) okazała się wyższa niż remanentu początkowego (z 1.01.2022 r.), co oznaczałoby, że przedsiębiorca nie sprzedał w trakcie 2022 r. towarów handlowych, które zakupił w tym roku i zaliczył do kosztów uzyskania przychodów, to koszt ich zakupu i tak będzie uwzględniany w podstawie wymiaru składki zdrowotnej za 2022 r., zmniejszając tę podstawę, mimo że ostatecznie zostanie wyłączony z kalkulacji dochodu podatkowego za ten rok (poprzez zwiększenie dochodu o różnice remanentowe).

Dochód ze sprzedaży środków trwałych

Przy ustalaniu podstawy wymiaru składki zdrowotnej przedsiębiorcy po nowelizacji będzie się też brać pod uwagę dochód bądź ew. stratę ze sprzedaży przez niego środków trwałych (oraz wartości niematerialnych i prawnych), ustalone z uwzględnieniem art. 24 ust. 1–2b updof. Wcześniej ustawa zdrowotna nakazywała wykazywanie w tej podstawie jedynie przychodów i kosztów, co oznaczało, że przedsiębiorca począwszy od 2022 r. wliczał do niej jedynie przychód ze sprzedaży środka trwałego i koszty jego bieżącej amortyzacji (wydatki na zakup poniesione w latach ubiegłych i naliczona wcześniej amortyzacja nie miały wpływu na ustalenie wysokości podstawy wymiaru składki).

W myśl art. 24 ust. 2 zdanie 2 updof dochodem/stratą ze sprzedaży środka trwałego jest dla celów podatkowych różnica między przychodem ze sprzedaży a jego wartością początkową (w uproszczeniu ceną nabycia lub kosztem wytworzenia) powiększona o sumę odpisów amortyzacyjnych (zarówno zaliczonych, jak i niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów). W przypadku całkowicie zamortyzowanych środków trwałych dochód jest więc równy przychodowi ze sprzedaży, a w przypadku częściowo zamortyzowanych – przychodowi pomniejszonemu o niezamortyzowaną część wartości środka trwałego. Jeżeli niezamortyzowana część wartości środka trwałego jest większa niż przychód ze sprzedaży, powstaje strata. Taki też dochód/strata powiększy/pomniejszy obecnie podstawę wymiaru składki zdrowotnej.

Przepis przejściowy (art. 35 nowelizacji) wprowadza jednak wyjątek od tej zasady. Otóż na potrzeby ustalania podstawy wymiaru składki zdrowotnej dochód ustalony zgodnie z art. 24 ust. 2 zdanie 2 updof nie będzie powiększany o odpisy amortyzacyjne, lecz tylko o te, które zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów przed 1.01.2022 r.

Zamknij

Skróty w artykułach

akty prawne, standardy i interpretacje:
 • dyrektywa 112 – dyrektywa Rady 2006/112/WE z 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (DzUrz UE L 347 z 11.12.2006 r.)
 • dyrektywa 2013/34/UE – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z 26.06.2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek (...) (DzUrz UE L 182 z 29.06.2013 r.)
 • Kc – ustawa z 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (DzU z 2023 r. poz. 1610)
 • KIMSF – interpretacje Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej
 • Kks – ustawa z 10.09.1999 r. Kodeks karny skarbowy (DzU z 2023 r. poz. 654)
 • Kp – ustawa z 26.06.1974 r. Kodeks pracy (DzU z 2023 r. poz. 1465)
 • Kpc – ustawa z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (DzU z 2023 r. poz. 1550)
 • Ksh – ustawa z 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (DzU z 2022 r. poz. 1467)
 • KSR – Krajowe Standardy Rachunkowości
 • MSR – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (ang. International Accounting Standards) wydawane od 2002 r. jako MSSF
 • MSSF – Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (ang. International Financial Reporting Standards)
 • Op – ustawa z 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (DzU z 2023 r. poz. 2383)
 • Ppsa – ustawa z 30.08.2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (DzU z 2023 r. poz. 1634)
 • rozporządzenie o instrumentach finansowych – rozporządzenie Ministra Finansów z 12.12.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (DzU z 2017 r. poz. 277)
 • rozporządzenie o konsolidacji – rozporządzenie Ministra Finansów z 25.09.2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych (DzU z 2017 r. poz. 676)
 • rozporządzenie składkowe – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (DzU z 2023 r. poz. 728)
 • rozporządzenie z 13.09.2017 r. – rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (DzU z 2020 r. poz. 342)
 • specustawa – ustawa z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedn. DzU z 2023 r. poz. 1327)
 • uobr – ustawa z 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (DzU z 2023 r. poz. 1015)
 • uor – ustawa z 29.09.1994 r. o rachunkowości (DzU z 2023 r. poz. 120)
 • updof – ustawa z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2022 r. poz. 2647)
 • updop – ustawa z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (DzU z 2022 r. poz. 2587)
 • upol – ustawa z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (DzU z 2023 r. poz. 70)
 • US GAAP – Amerykańskie Standardy Rachunkowości (ang. Generally Accepted Accounting Principles)
 • ustawa akcyzowa – ustawa z 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym (DzU z 2023 r. poz. 1542)
 • ustawa emerytalna – ustawa z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (DzU z 2023 r. poz. 1251)
 • ustawa KAS – ustawa z 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (DzU z 2023 r. poz. 615)
 • ustawa o KRS – ustawa z 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (DzU z 2023 r. poz. 685)
 • ustawa o PCC – ustawa z 9.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (DzU z z 2023 r. poz. 170)
 • ustawa o VAT – ustawa z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU z 2023 r. poz. 1570)
 • ustawa o zfśs – ustawa z 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (DzU z 2023 r. poz. 998)
 • ustawa zasiłkowa – ustawa z 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (DzU z 2022 r. poz. 1732)
 • ustawa zdrowotna – ustawa z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DzU z 2022 r. poz. 2561)
 • usus – ustawa z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2023 r. poz. 1230)
 • uzpd – ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
 • Założenia koncepcyjne MSSF Założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej (Conceptual Framework for Financial Reporting)
pozostałe skróty:
 • CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • EOG – Europejski Obszar Gospodarczy
 • FEP – Fundusz Emerytur Pomostowych
 • FGŚP – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • FP – Fundusz Pracy
 • FS – Fundusz Solidarnościowy
 • IASB – Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
 • IS – izba skarbowa
 • KAS – Krajowa Administracja Skarbowa
 • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa
 • KNF – Komisja Nadzoru Finansowego
 • KRBR – Krajowa Rada Biegłych Rewidentów
 • KRS – Krajowy Rejestr Sądowy
 • KSB – Krajowe Standardy Badania
 • MF – Minister Finansów
 • MPiPS – Minister Pracy i Polityki Społecznej
 • MRiF – Minister Rozwoju i Finansów
 • MRiPS – Minister Rodziny i Polityki Społecznej
 • MSiG – Monitor Sądowy i Gospodarczy
 • NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
 • PANA – Polska Agencja Nadzoru Audytowego
 • PIBR – Polska Izba Biegłych Rewidentów
 • PKD – Polska Klasyfikacja Działalności
 • pkpir – podatkowa księga przychodów i rozchodów
 • PPK – pracownicze plany kapitałowe
 • RM – Rada Ministrów
 • SA – sąd apelacyjny
 • sf – sprawozdanie finansowe
 • skok – spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa
 • SN – Sąd Najwyższy
 • SO – sąd okręgowy
 • TK – Trybunał Konstytucyjny
 • TSUE – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
 • UCS – urząd celno-skarbowy
 • UE – Unia Europejska
 • US – urząd skarbowy
 • WDT – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
 • WNT – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
 • WSA – wojewódzki sąd administracyjny
 • zfśs – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Skróty
Spis treści artykułu
Spis treści:
Stowarzyszenie
Księgowych w Polsce
Najbliższe szkolenia on-line
17.04.2024 Korekty do ZUS w płatniku SKwP Bielsko-Biała, SKwP Gdańsk, SKwP Rzeszów
17.04.2024 Jednodniowy kurs fakturowania SKwP Warszawa
17.04.2024 Naliczanie wynagrodzeń w Comarch Optima od podstaw SKwP Kraków
17.04.2024 Nieoczywiste ryzyka estońskiego CIT: półtora roku doświadczeń SKwP Gdańsk
17.04.2024 Rozliczanie VAT z tytułu transakcji międzynarodowych w 2024 r SKwP Warszawa
17.04.2024 Leasing według MSSF 16 SKwP Poznań
18.04.2024 Jak prawidłowo rozliczać czas pracy kierowców w 2024 r. – aktualny stan prawny SKwP Kraków
Kursy dla księgowych