Zamówienie-Koszyk
Dokończ - Edytuj - Anuluj

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, klikając AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrazisz zgodę na to aby Rachunkowość Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, otwierane adresy url, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz. Informacje gromadzone będą w celu technicznego dostosowanie treści, badania zainteresowań tematami, dostosowania niektórych treści do lokalizacji z której jest odczytywana oraz wyświetlania reklam we własnym serwisie oraz w wykupionych przez nas przestrzeniach reklamowych w Internecie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Klikając w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrażasz zgodę na zapisanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie. W każdej chwili możesz skasować pliki cookie oraz ograniczyć możliwość zapisywania nowych za pomocą ustawień przeglądarki.

Wyrażając zgodę, pozwalasz nam na wyświetlanie spersonalizowanych treści m.in. indywidualne rabaty, informacje o wykupionych przez Ciebie usługach, pomiar reklam i treści.

AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....

Hipotetyczny podatek – co to takiego

Julia Kowalska doradca podatkowy w DORADCA Zespół Doradców Finansowo-Księgowych sp. z o.o.

Zmiana skali podatkowej w trakcie roku, likwidacja ulgi dla klasy średniej oraz mechanizmu odraczania terminu poboru różnicy w zaliczkach na PIT przyczyniły się do wprowadzenia przez ustawodawcę nieznanych dotychczas w Polsce rozwiązań, takich jak mechanizm obliczania przez organ podatkowy hipotetycznego podatku należnego za 2022 r.

Do 30.06.2022 r. podatnicy, którzy uzyskiwali przychody z pracy na etacie oraz z pozarolniczej działalności gospodarczej w łącznej wysokości od 68 412 do 133 692 zł rocznie, korzystali z ulgi dla klasy średniej. Z dniem 1.07.2022 r. została ona zlikwidowana z mocą wsteczną od początku roku. Nastąpiło to ustawą z 9.06.2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 1265).

Aby jednak nie doszło do pogorszenia sytuacji podatników w trakcie roku podatkowego, ustawodawca wprowadził mechanizm polegający niejako na porównaniu dwóch systemów podatkowych – obowiązującego do końca czerwca 2022 r. i nowego, wprowadzonego od 1.07.2022 r. Skutkiem tego będzie ustalanie przez organ podatkowy tzw. hipotetycznego podatku należnego za 2022 r.

W efekcie podatnicy, których obciążenia PIT wzrosłyby na skutek likwidacji ulgi dla klasy średniej, otrzymają zwrot różnicy między podatkiem należnym za 2022 r., wynikającym z samodzielnie złożonego przez nich zeznania rocznego uwzględniającego zmiany wprowadzone od lipca 2022 r., a hipotetycznym podatkiem należnym za 2022 r., obliczonym według zasad obowiązujących od 1.01.2022 do 30.06.2022 r. Zwrotu dokona właściwy naczelnik US.

Sposób obliczenia

W myśl art. 26 ustawy nowelizującej hipotetyczny podatek należny za 2022 r. będzie liczony z uwzględnieniem ulgi dla klasy średniej oraz skali podatkowej, która obowiązywała w I półroczu 2022 r., czyli według stawki 17 i 32%, a także przy zastosowaniu kwoty zmniejszającej podatek 5100 zł.

Hipotetyczny podatek będzie obliczany wyłącznie dla podatników, którzy osiągną w 2022 r. przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz z pozarolniczej działalności gospodarczej, w wysokości od 68 412 do 133 692 zł.

Obliczając jego wysokość w przypadku wspólnego opodatkowania małżonków, organ uwzględni art. 26 ust. 4c ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu z 30.06.2022 r., który stanowi, że w przypadku wyboru przez małżonków sposobu opodatkowania, o którym mowa w art. 6 ust. 2 lub w art. 6a, każdy z nich może odliczyć ulgę dla klasy średniej (obliczoną według wzoru, o którym mowa w ust. 4a), od połowy sumy łącznych przychodów uzyskanych przez małżonków w roku podatkowym, obliczonej zgodnie z ust. 4a, przy czym ust. 4b i art. 6 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

Hipotetycznego podatku należnego za 2022 r. nie należy mylić z podatkiem należnym za 2022 r. Będzie on obliczany samodzielnie przez organ podatkowy jedynie w celu zweryfikowania, czy podatnik nie stracił na zmianach wprowadzonych w trakcie roku podatkowego. Jeżeli wartość hipotetycznego podatku będzie niższa od podatku należnego wykazanego przez podatnika w zeznaniu rocznym, różnica zostanie zwrócona podatnikowi z urzędu (bez wniosku, w trybie bezdecyzyjnym). Właściwy naczelnik US poinformuje podatnika o kwocie tej różnicy, w terminie 21 dni od dnia złożenia zeznania.

Uwzględnianie ulgi na dzieci

Przy obliczaniu hipotetycznego podatku będą też uwzględniane regulacje art. 27f ust. 8 i 9 updof, odnoszące się do różnicy między kwotą przysługującego podatnikowi odliczenia z tytułu ulgi na dzieci a kwotą tej ulgi odliczoną w zeznaniu podatkowym. Jeżeli kwota przysługującego odliczenia jest wyższa od kwoty odliczonej, to podatnikowi przysługuje dodatkowy zwrot różnicy.

Nowelizacja wskazuje też, że jeżeli zarówno przy obliczaniu podatku należnego za 2022 r., jak i podatku hipotetycznego uwzględniono ulgę na dzieci z art. 27f updof (w brzmieniu nadanym ustawą nowelizującą) i w obu przypadkach powstanie różnica między kwotą przysługującego podatnikowi odliczenia a kwotą odliczoną w zeznaniu, to właściwy naczelnik US zwraca podatnikowi kwotę nadwyżki tej różnicy powstałej przy obliczaniu podatku hipotetycznego ponad tę różnicę powstałą przy obliczaniu podatku należnego za 2022 r.

Przykład

Podatnikowi przysługuje odliczenie ulgi na dzieci w wysokości 3500 zł, jednak w zeznaniu, w którym wykazał podatek należny za 2022 r., odliczył tytułem ulgi 2900 zł. Różnica między kwotą przysługującego odliczenia ulgi a kwotą odliczoną to 600 zł. Przy uwzględnieniu hipotetycznego podatku podatnik odliczyłby w zeznaniu 2500 zł. Przy obliczaniu tego podatku różnica między kwotą przysługującego odliczenia ulgi a kwotą odliczoną wynosi 1000 zł. Naczelnik US zwróci podatnikowi 400 zł (1000 zł – 600 zł).

Jeżeli przy obliczaniu podatku należnego za 2022 r. oraz podatku hipotetycznego uwzględniono ulgę na dzieci, skutkującą powstaniem różnicy między kwotą przysługującego odliczenia a kwotą odliczoną w zeznaniu wyłącznie przy obliczaniu podatku hipotetycznego, to właściwy naczelnik US zwraca podatnikowi kwotę obliczoną jako suma podatku należnego za 2022 r. oraz tej różnicy.

Przykład

Podatnikowi przysługuje odliczenie ulgi na dzieci w wysokości 3500 zł. W zeznaniu, w którym wykazał podatek należny za 2022 r., odliczył 3500 zł ulgi, zaś podatek należny wyniósł 500 zł. Przy jego obliczaniu nie wystąpiła różnica między kwotą przysługującego podatnikowi odliczenia ulgi a kwotą odliczoną. Przy uwzględnieniu podatku hipotetycznego podatnik odliczyłby w zeznaniu 2900 zł. Przy jego obliczaniu różnica między kwotą przysługującego odliczenia ulgi a kwotą odliczoną wynosi 600 zł. Naczelnik US zwróci podatnikowi 1100 zł (500 zł + 600 zł).

Zwrot nadpłaty

Kwota zwrotu będzie traktowana jako nadpłata w rozumieniu Op. Nadpłata wynikająca z obliczonego podatku hipotetycznego powstaje z dniem złożenia zeznania rocznego i podlega zwrotowi w terminach określonych w art. 77 § 1 Op, tj.:

  • 3 mies. od dnia złożenia zeznania albo 45 dni od dnia złożenia zeznania za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
  • 30 dni od dnia wydania decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego, niezwiązanej z „procedurą zwrotu podatku hipotetycznego”.

Jeżeli kwota ta zostanie zwrócona podatnikowi nienależnie lub w wysokości większej od należnej, podlega zwrotowi bez wezwania organu podatkowego.

W przepisach nie określono, jak ma postąpić podatnik, który uznał, że nie otrzymał należnej kwoty zwrotu różnicy albo otrzymał zwrot w kwocie niższej od należnej. Zgodnie z uzasadnieniem do ustawy nowelizującej można wówczas złożyć do naczelnika US wniosek o „zwrot kwoty różnicy”. Jeżeli będzie zasadny, naczelnik US dokona zwrotu w trybie bezdecyzyjnym. W przeciwnym razie wyda decyzję o odmowie zwrotu, która podlega zaskarżeniu na ogólnych zasadach.


LinkedIn

Spis treści artykułu
Spis treści: