Zamówienie-Koszyk
Dokończ - Edytuj - Anuluj

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, klikając AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrazisz zgodę na to aby Rachunkowość Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, otwierane adresy url, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz. Informacje gromadzone będą w celu technicznego dostosowanie treści, badania zainteresowań tematami, dostosowania niektórych treści do lokalizacji z której jest odczytywana oraz wyświetlania reklam we własnym serwisie oraz w wykupionych przez nas przestrzeniach reklamowych w Internecie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Klikając w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrażasz zgodę na zapisanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie. W każdej chwili możesz skasować pliki cookie oraz ograniczyć możliwość zapisywania nowych za pomocą ustawień przeglądarki.

Wyrażając zgodę, pozwalasz nam na wyświetlanie spersonalizowanych treści m.in. indywidualne rabaty, informacje o wykupionych przez Ciebie usługach, pomiar reklam i treści.

AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU
account_circle
dehaze

Logowanie

e-mail:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą e-maila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój e-mail wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z e-maila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

e-mail:

Klikając w poniższy link, zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą e-maila

Sprawdzanie danych....

Chcesz mieć problemy? Przystąp do grupy VAT

Aleksander Kliszewski

Od 1.07.2022 r. podatnikami będą mogły być tzw. grupy VAT. Ewentualni chętni do uczestnictwa w takiej grupie powinni się głęboko zastanowić, czy warto ryzykować kłopoty z tym związane.

Celem umożliwienia wspólnego rozliczania VAT przez podmioty tworzące grupę VAT (powiązane finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie) było m.in. uproszczenie rozliczeń pomiędzy jej członkami. Nowy art. 8c ust. 1 ustawy o VAT – wprowadzony do tej ustawy w ramach tzw. Polskiego Ładu – stanowi, że dostawa towarów i świadczenie usług dokonane przez członka grupy VAT na rzecz innego członka tej samej grupy nie podlegają opodatkowaniu.

Jest to jeden z niewielu przepisów dotyczących grupy VAT, które nie rodzą wątpliwości ani zagrożeń.

Ustawodawca zapomniał bowiem, że poza dostawą towarów i świadczeniem usług opodatkowaniu VAT podlegają też eksport i import towarów, import usług, a niekiedy nabycie towarów. Biorąc pod uwagę, jakie podmioty mogą tworzyć grupę VAT, między jej członkami takie czynności z pewnością nie będą wykonywane, niemniej grupa nie działa w próżni.

Co z eksportem i importem

W myśl art. 8c ust. 2 ustawy o VAT dostawę towarów i świadczenie usług przez członka grupy VAT na rzecz podmiotu spoza tej grupy uważa się za dokonane przez tę grupę VAT.

O ile odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju oraz WDT (będące przecież dostawą towarów) są objęte tą regulacją, o tyle już eksport towarów dokonany przez członka grupy VAT nie może być uznany za dokonany przez grupę. Oznaczałoby to, że eksport towarów powinien rozliczyć samodzielnie członek grupy VAT.

Z kolei na podstawie art. 8c ust. 3 ustawy o VAT dostawę towarów i świadczenie usług dokonane na rzecz członka grupy VAT przez podmiot spoza tej grupy uważa się za dokonane na rzecz tej grupy VAT.

WNT nie stanowi tu problemu, gdyż jest to dostawa towarów na rzecz członka grupy VAT, jednak w przypadku importu towarów, importu usług lub nabycia towarów, dla którego podatnikiem jest nabywca, podatnikiem VAT mógłby być wyłącznie członek grupy VAT, bo grupa nie została wymieniona jako podatnik w art. 17 ust. 1 ustawy o VAT.

Skutki wykreślenia z rejestru podatników

Problem nie polega tylko na tym, że członek grupy VAT będzie obowiązany jako podatnik, odrębnie od grupy VAT, rozliczać niektóre czynności. Istotne znaczenie ma art. 96 ust. 7ba ustawy o VAT stanowiący, że z chwilą rejestracji grupy VAT jako podatnika naczelnik US, z urzędu, wykreśla z rejestru jako podatnika VAT członka tej grupy.

Konsekwencją wykreślenia z rejestru VAT jest brak możliwości odliczenia VAT przez członka grupy, co wynika z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT.

Odliczenia tego nie będzie też mogła dokonać grupa VAT, gdy podatek naliczony będzie dotyczyć nabycia towarów i usług służących wykonywaniu czynności opodatkowanych u innego podatnika (członka grupy VAT), nawet jeśli ten jest wykreślony z rejestru podatników.

Kolejny problem dla członka grupy VAT to niemożność skorzystania z prawa wynikającego z art. 86 ust. 13a ustawy o VAT.

Teoretycznie, jeśli członek grupy VAT odnajdzie nierozliczoną fakturę, może obniżyć kwotę podatku należnego przez korektę deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do odliczenia, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od końca roku, w którym powstało to prawo. Jednak po wykreśleniu z rejestru podatników VAT utraci taką możliwość na czas posiadania przez grupę VAT statusu podatnika. A minimalny okres trwania grupy VAT wynosi 3 lata.

Kasy rejestrujące

Nie można też pomijać konieczności stosowania kas rejestrujących przez grupę VAT.

W obecnym stanie prawnym grupa VAT, jeśli nie zamierza instalować własnych kas rejestrujących, będzie musiała, korzystając z uprawnienia, o którym mowa w § 5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących, zobowiązać członków grupy VAT do prowadzenia ewidencji sprzedaży na swoją rzecz lub w swoim imieniu przy użyciu kasy własnej członka grupy.

Moc ochronna interpretacji

Interpretacje indywidualne lub wiążące informacje stawkowe (WIS) wydane na wniosek przyszłego członka grupy VAT przed jej powstaniem, nie chronią grupy, gdyż brak jest odpowiednich regulacji w tym zakresie.

Podobnie interpretacja indywidualna lub WIS uzyskana przez grupę VAT nie chroni byłych członków grupy VAT.

Co po rozwiązaniu grupy

Kłopoty będą mieć także organy podatkowe – po rozwiązaniu grupy VAT. W okresie posiadania przez grupę statusu podatnika, na mocy art. 15a ust. 11 ustawy o VAT, reprezentuje ją przedstawiciel grupy. Oznacza to, że po utracie przez grupę tego statusu nie ma podmiotu, który mógłby ją reprezentować. W takim przypadku jej były już przedstawiciel, o ile jeszcze istnieje (mógł przecież umrzeć, jeśli był osobą fizyczną, albo przestać istnieć, jeśli był spółką), nie jest uprawniony ani obowiązany do reprezentowania grupy.

Były przedstawiciel grupy VAT może jedynie, na podstawie art. 8d ust. 3 i 4 ustawy o VAT, otrzymać zwrot VAT lub rozliczyć nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym przysługującą grupie (o ile złoży za nią ostatnią deklarację) oraz korygować deklaracje za okresy rozliczeniowe, w których grupa była podatnikiem. Problemem jednak może być wyegzekwowanie od byłego przedstawiciela grupy obowiązku złożenia deklaracji VAT za okres rozliczeniowy, w którym grupa utraciła status podatnika, gdyż art. 8d ust. 2 ustawy o VAT nakłada ten obowiązek na grupę VAT, której w tym momencie nikt już nie reprezentuje.

Jak skontrolować

Sytuacja może być również niejasna, gdy organ podatkowy zdecyduje się przeprowadzić kontrolę grupy VAT po utracie przez nią statusu podatnika. Art. 112 ustawy o VAT, w którym mowa o terminach przechowywania ewidencji VAT i obowiązku przechowywania faktur, dotyczą podatników, a więc grupy VAT. Takiego obowiązku nie mają byli członkowie grupy VAT, nawet jeśli byli przedstawicielem tej grupy.

Co szczególnie ważne, ani Op, ani ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej nie zawierają żadnych regulacji dotyczących grup VAT. Co prawda art. 8e ustawy o VAT stanowi, że w okresie posiadania statusu podatnika przez grupę VAT oraz po utracie przez nią tego statusu członkowie grupy odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania z tytułu podatku, jednak aby organ mógł takie zobowiązanie określić lub ustalić, musi stosować procedurę, która mu na to pozwala i określa zasady postępowania. W przypadku grup VAT nie ma zaś np. odpowiednika art. 284ab Op, określającego zasady kontroli podatkowej w zakresie funkcjonowania podatkowej grupy kapitałowej.

Biorąc pod uwagę obecne przepisy dotyczące grup VAT, trudno sobie wyobrazić ich sprawne funkcjonowanie jako podatników tego podatku. Regulacje te niewątpliwie wymagają zmiany. Dobrze by było ją przeprowadzić jeszcze przed 1.07.2022 r.

Zamknij

Skróty w artykułach

akty prawne, standardy i interpretacje:
 • dyrektywa 112 – dyrektywa Rady 2006/112/WE z 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (DzUrz UE L 347 z 11.12.2006 r.)
 • dyrektywa 2013/34/UE – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z 26.06.2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek (...) (DzUrz UE L 182 z 29.06.2013 r.)
 • Kc – ustawa z 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (DzU z 2023 r. poz. 1610)
 • KIMSF – interpretacje Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej
 • Kks – ustawa z 10.09.1999 r. Kodeks karny skarbowy (DzU z 2023 r. poz. 654)
 • Kp – ustawa z 26.06.1974 r. Kodeks pracy (DzU z 2023 r. poz. 1465)
 • Kpc – ustawa z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (DzU z 2023 r. poz. 1550)
 • Ksh – ustawa z 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (DzU z 2022 r. poz. 1467)
 • KSR – Krajowe Standardy Rachunkowości
 • MSR – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (ang. International Accounting Standards) wydawane od 2002 r. jako MSSF
 • MSSF – Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (ang. International Financial Reporting Standards)
 • Op – ustawa z 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (DzU z 2023 r. poz. 2383)
 • Ppsa – ustawa z 30.08.2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (DzU z 2023 r. poz. 1634)
 • rozporządzenie o instrumentach finansowych – rozporządzenie Ministra Finansów z 12.12.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (DzU z 2017 r. poz. 277)
 • rozporządzenie o konsolidacji – rozporządzenie Ministra Finansów z 25.09.2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych (DzU z 2017 r. poz. 676)
 • rozporządzenie składkowe – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (DzU z 2023 r. poz. 728)
 • rozporządzenie z 13.09.2017 r. – rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (DzU z 2020 r. poz. 342)
 • specustawa – ustawa z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedn. DzU z 2023 r. poz. 1327)
 • uobr – ustawa z 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (DzU z 2023 r. poz. 1015)
 • uor – ustawa z 29.09.1994 r. o rachunkowości (DzU z 2023 r. poz. 120)
 • updof – ustawa z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2022 r. poz. 2647)
 • updop – ustawa z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (DzU z 2022 r. poz. 2587)
 • upol – ustawa z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (DzU z 2023 r. poz. 70)
 • US GAAP – Amerykańskie Standardy Rachunkowości (ang. Generally Accepted Accounting Principles)
 • ustawa akcyzowa – ustawa z 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym (DzU z 2023 r. poz. 1542)
 • ustawa emerytalna – ustawa z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (DzU z 2023 r. poz. 1251)
 • ustawa KAS – ustawa z 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (DzU z 2023 r. poz. 615)
 • ustawa o KRS – ustawa z 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (DzU z 2023 r. poz. 685)
 • ustawa o PCC – ustawa z 9.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (DzU z z 2023 r. poz. 170)
 • ustawa o VAT – ustawa z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU z 2023 r. poz. 1570)
 • ustawa o zfśs – ustawa z 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (DzU z 2023 r. poz. 998)
 • ustawa zasiłkowa – ustawa z 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (DzU z 2022 r. poz. 1732)
 • ustawa zdrowotna – ustawa z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DzU z 2022 r. poz. 2561)
 • usus – ustawa z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2023 r. poz. 1230)
 • uzpd – ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
 • Założenia koncepcyjne MSSF Założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej (Conceptual Framework for Financial Reporting)
pozostałe skróty:
 • CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • EOG – Europejski Obszar Gospodarczy
 • FEP – Fundusz Emerytur Pomostowych
 • FGŚP – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • FP – Fundusz Pracy
 • FS – Fundusz Solidarnościowy
 • IASB – Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
 • IS – izba skarbowa
 • KAS – Krajowa Administracja Skarbowa
 • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa
 • KNF – Komisja Nadzoru Finansowego
 • KRBR – Krajowa Rada Biegłych Rewidentów
 • KRS – Krajowy Rejestr Sądowy
 • KSB – Krajowe Standardy Badania
 • MF – Minister Finansów
 • MPiPS – Minister Pracy i Polityki Społecznej
 • MRiF – Minister Rozwoju i Finansów
 • MRiPS – Minister Rodziny i Polityki Społecznej
 • MSiG – Monitor Sądowy i Gospodarczy
 • NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
 • PANA – Polska Agencja Nadzoru Audytowego
 • PIBR – Polska Izba Biegłych Rewidentów
 • PKD – Polska Klasyfikacja Działalności
 • pkpir – podatkowa księga przychodów i rozchodów
 • PPK – pracownicze plany kapitałowe
 • RM – Rada Ministrów
 • SA – sąd apelacyjny
 • sf – sprawozdanie finansowe
 • skok – spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa
 • SN – Sąd Najwyższy
 • SO – sąd okręgowy
 • TK – Trybunał Konstytucyjny
 • TSUE – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
 • UCS – urząd celno-skarbowy
 • UE – Unia Europejska
 • US – urząd skarbowy
 • WDT – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
 • WNT – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
 • WSA – wojewódzki sąd administracyjny
 • zfśs – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Skróty
Spis treści artykułu
Spis treści:
Stowarzyszenie
Księgowych w Polsce
Najbliższe szkolenia on-line
17.04.2024 Korekty do ZUS w płatniku SKwP Bielsko-Biała, SKwP Gdańsk, SKwP Rzeszów
17.04.2024 Jednodniowy kurs fakturowania SKwP Warszawa
17.04.2024 Naliczanie wynagrodzeń w Comarch Optima od podstaw SKwP Kraków
17.04.2024 Nieoczywiste ryzyka estońskiego CIT: półtora roku doświadczeń SKwP Gdańsk
17.04.2024 Rozliczanie VAT z tytułu transakcji międzynarodowych w 2024 r SKwP Warszawa
17.04.2024 Leasing według MSSF 16 SKwP Poznań
18.04.2024 Jak prawidłowo rozliczać czas pracy kierowców w 2024 r. – aktualny stan prawny SKwP Kraków
Kursy dla księgowych