Zamówienie-Koszyk
Dokończ - Edytuj - Anuluj

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, klikając AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrazisz zgodę na to aby Rachunkowość Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, otwierane adresy url, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz. Informacje gromadzone będą w celu technicznego dostosowanie treści, badania zainteresowań tematami, dostosowania niektórych treści do lokalizacji z której jest odczytywana oraz wyświetlania reklam we własnym serwisie oraz w wykupionych przez nas przestrzeniach reklamowych w Internecie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Klikając w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrażasz zgodę na zapisanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie. W każdej chwili możesz skasować pliki cookie oraz ograniczyć możliwość zapisywania nowych za pomocą ustawień przeglądarki.

Wyrażając zgodę, pozwalasz nam na wyświetlanie spersonalizowanych treści m.in. indywidualne rabaty, informacje o wykupionych przez Ciebie usługach, pomiar reklam i treści.

AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....

Pierwsze obowiązki informacyjne spółek nieruchomościowych

Agata Paul
Agata Paul
doradca podatkowy, radca prawny
więcej ⇒

W 2022 r. spółki nieruchomościowe złożą pierwsze informacje o strukturze własnościowej na podstawie przepisów o podatku dochodowym. Ustawodawca zwolnił je natomiast – co do zasady – z obowiązku składania sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

Przepisy o spółkach nieruchomościowych obowiązują od początku 2021 r. Zgodnie z definicją zawartą w art. 4a pkt 35 updop i art. 5a pkt 49 updof spółką nieruchomościową jest podmiot inny niż osoba fizyczna, obowiązany do sporządzenia bilansu na podstawie przepisów o rachunkowości, który dodatkowo spełnia wskazane w ustawie kryteria. Dotyczą one stosunku wartości nieruchomości do ogółu posiadanych aktywów, wartości nieruchomości oraz relacji przychodów z nieruchomości do ogółu przychodów i różnią się w zależności od tego, czy spółka jest podmiotem rozpoczynającym działalność, czy też nie (patrz tabela). W obu przypadkach warunki te muszą być spełnione kumulatywnie.

Kryteria uznania podmiotu za spółkę nieruchomościową

Podmiot rozpoczynający działalność Inny podmiot
Na pierwszy dzień roku podatkowego, a gdy spółka nieruchomościowa nie jest podatnikiem CIT – na pierwszy dzień roku obrotowego

na ostatni dzień roku poprzedzającego rok podatkowy, a gdy spółka nieruchomościowa nie jest podatnikiem CIT – na ostatni dzień roku poprzedzającego rok obrotowy

Co najmniej 50% wartości rynkowej aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowiła wartość rynkowa nieruchomości położonych na terytorium RP lub praw do takich nieruchomości

co najmniej 50% wartości bilansowej aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowiła wartość bilansowa nieruchomości położonych na terytorium RP lub praw do takich nieruchomości

oraz

wartość rynkowa tych nieruchomości przekraczała 10 mln zł albo równowartość tej kwoty określoną według kursu średniego walut obcych, ogłaszanego przez NBP, z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego pierwszy dzień roku podatkowego

i

wartość bilansowa tych nieruchomości przekraczała 10 mln zł albo równowartość tej kwoty określoną według kursu średniego walut obcych, ogłaszanego przez NBP, z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego odpowiednio rok podatkowy/obrotowy

oraz

w roku poprzedzającym odpowiednio rok podatkowy/obrotowy przychody podatkowe, a gdy spółka nieruchomościowa nie jest podatnikiem CIT – przychody ujęte w wyniku finansowym netto, z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy, leasingu i innych umów o podobnym charakterze lub z przeniesienia własności, których przedmiotem są nieruchomości lub prawa do nieruchomości, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 updop oraz art. 3 ust. 2b pkt 6 updof, oraz z tytułu udziałów w innych spółkach nieruchomościowych, stanowiły co najmniej 60% ogółu odpowiednio przychodów podatkowych albo przychodów ujętych w wyniku finansowym netto

Informacja o strukturze własnościowej

Obowiązek informacyjny wynika z ustaw o podatkach dochodowych (art. 27 ust. 1e–1g updop i art. 45 ust. 3f–3g updof). Ciąży na spółkach nieruchomościowych oraz podatnikach posiadających, bezpośrednio lub pośrednio, w takiej spółce:

  • udziały (akcje) dające co najmniej 5% praw głosu albo
  • ogół praw i obowiązków dający co najmniej 5% prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną, albo
  • co najmniej 5% ogólnej liczby tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze.

Mają oni obowiązek poinformować Szefa KAS:

1) spółki nieruchomościowe – o podmiotach posiadających, bezpośrednio lub pośrednio, w tej spółce udziały (akcje), ogół praw i obowiązków, tytuły uczestnictwa lub prawa o podobnym charakterze, wraz z podaniem liczby posiadanych przez każdego z nich takich praw,

2) wspólnicy – o liczbie posiadanych, bezpośrednio lub pośrednio, w spółce nieruchomościowej udziałów (akcji), ogółu praw i obowiązków, tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze,

według stanu na ostatni dzień roku podatkowego spółki nieruchomościowej, a jeśli nie jest ona podatnikiem CIT – na ostatni dzień jej roku obrotowego.

Jak zrealizować obowiązek

Informacja powinna być złożona do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego spółki nieruchomościowej, a jeśli nie jest ona podatnikiem CIT – do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu jej roku obrotowego.

Pierwsze informacje do Szefa KAS powinny być zatem – w przypadku spółek nieruchomościowych mających status podatnika CIT z rokiem obrotowym równym kalendarzowemu – składane do 31.03.2022 r., według stanu na 31.12.2021 r. (pismo MF z 18.03.2021 r., DD5.054.10.2021, będące odpowiedzią na interpelację poselską nr 20317).

Przepisy updop i updof wskazują, że przekazanie informacji ma nastąpić w formie elektronicznej, nie regulują natomiast technicznego sposobu realizacji tego obowiązku.

Jak wynika z przywołanego pisma MF z 18.03.2021 r., wobec braku zdefiniowania w ustawie podatkowej pojęcia „środków komunikacji elektronicznej” konieczne jest odwołanie się do ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DzU z 2020 r. poz. 344), która przez środki komunikacji elektronicznej rozumie rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość, przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną. W konsekwencji obowiązek można zrealizować za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przez e-PUAP.

Niezłożenie informacji lub złożenie nieprawdziwej jest sankcjonowane przez art. 80 Kks i może podlegać karze grzywny – w zależności od kwalifikacji – w wysokości 120, 180 lub nawet 240 stawek dziennych. W przypadku mniejszej wagi może być wymierzona także kara grzywny jak za wykroczenie skarbowe.

Sprawozdanie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

Do niedawna na spółkach nieruchomościowych ciążył także inny obowiązek, który wynikał z art. 13a ustawy z 8.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (DzU z 2021 r. poz. 424). Do 31 stycznia każdego roku kierownicy spółek nieruchomościowych byli zobowiązani do złożenia ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, przy użyciu formularzy elektronicznych, sprawozdania o stosowanych w poprzednim roku kalendarzowym terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

Pierwsze takie sprawozdanie miało być przekazane do 31.01.2022 r. Ostatnia nowelizacja specustawy (art. 3 ustawy z 2.12.2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, DzU poz. 2317) zmieniła jednak krąg podmiotów zobowiązanych do składnia przewidzianego w ww. przepisie sprawozdania, poprzez wykreślenie z tego grona spółek nieruchomościowych. Zmiana obowiązuje od 16.12.2021 r. W konsekwencji spółki nieruchomościowe nie są zobligowane do wypełnienia obowiązku sprawozdawczego do 31.01.2022 r. (chyba że należą do pozostałych kategorii podatników, na których ciąży taki obowiązek – podatkowych grup kapitałowych, bez względu na wysokość osiągniętych przychodów bądź innych podatników o przychodach przekraczających równowartość 50 mln euro).


LinkedIn

Spis treści artykułu
Spis treści: