Nowe zasady opodatkowania spółek komandytowych i jawnych

Mateusz Kaczmarek Doradca podatkowy.

W nowym roku do grona podatników CIT dołączą spółki komandytowe i niektóre spółki jawne.
  • MF – Minister Finansów
  • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • updop – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
  • US – Urząd Skarbowy
  • wnip – wartości niematerialne i prawne

Zmianę wprowadza ustawa z 28.11.2020 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (ogłoszona w DzU z 30.11.2020 poz. 2123, dalej nowelizacja).

Status podatnika CIT

Zgodnie ze zmienionym art. 1 ust. 3–6 updop przepisy tej ustawy stosuje się już nie tylko do spółek kapitałowych i ska, ale także do komandytowych, a ponadto do spółek jawnych, których wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne, gdy spółka ta nie złoży:

  • przed rozpoczęciem roku obrotowego informacji o podatnikach CIT oraz PIT, posiadających – bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego – prawa do udziału w zysku tej spółki, lub
  • aktualizacji ww. informacji w terminie 14 dni, licząc od dnia zaistnienia zmian w składzie podatników.

Wzór informacji określi MF w rozporządzeniu. Zakres wymaganych danych jest szeroki, a informacje będą składane naczelnikowi US właściwemu dla spółki, a także naczelnikom US właściwym dla wspólników.

Skutki uchybienia powyższym wymogom będą nieodwracalne. Spółka jawna stanie się podatnikiem CIT od pierwszego dnia roku obrotowego lub od dnia zaistnienia zmian w składzie podatników i pozostanie nim do końca swojego istnienia, tj. do dnia likwidacji lub wykreślenia z właściwego rejestru.

Spółki jawne, których wspólnikami są także inne podmioty niż osoby fizyczne, pierwszą taką informację złożą do 31.01.2021, jeżeli rozpoczęły działalność:

  • przed 1.01.2021 – według stanu na ten dzień,
  • w okresie od 1.01.2021 do 31.01.2021 – według stanu na dzień rozpoczęcia działalności.

Jeśli przed przekazaniem pierwszej informacji nastąpi zmiana w składzie podatników, pierwszą aktualizację informacji składa się w terminie do 31.01.2021, chyba że termin jej złożenia przypada później. W przypadku uchybienia tym wymaganiom spółka jawna staje się podatnikiem CIT odpowiednio od 1.01.2021, z dniem rozpoczęcia działalności albo z dniem, w którym nastąpiła zmiana w składzie podatników (art. 21 nowelizacji).

Zamknięcie ksiąg przez spółkę jawną

W przypadku uzyskania statusu podatnika CIT przez spółkę jawną jej pierwszy rok podatkowy trwa od dnia, w którym uzyskała ten status, do końca przyjętego przez nią roku obrotowego. Spółka jest wówczas zobowiązana zamknąć księgi rachunkowe i sporządzić sprawozdanie finansowe zgodnie z przepisami o rachunkowości na dzień poprzedzający dzień uzyskania statusu podatnika CIT oraz wydzielić w kapitale podstawowym zyski wypracowane w okresie, w którym nie miała takiego statusu, jeżeli zyski te nie zostały podzielone między wspólników (art. 8 ust. 2b oraz art. 9 ust. 2e updop w nowym brzmieniu).

Szczególne postanowienia dotyczące spółki komandytowej

Choć nowe przepisy dotyczące nabycia statusu podatnika przez spółki komandytowe i jawne oraz w zakresie przychodów i kosztów uzyskiwanych z tych spółek przez ich wspólników (w tym z tytułu objęcia/nabycia i zbycia udziałów, wystąpienia z tej spółki lub jej likwidacji) stosuje się od 1.01.2021, to jednak spółki komandytowe mogą postanowić, że one same oraz ich wspólnicy będą opodatkowani na dotychczasowych zasadach do 30.04.2021.

Do skuteczności takiego postanowienia nie jest wymagana żadna szczególna forma ani też przekazanie jakiejkolwiek informacji organowi podatkowemu. Spółka komandytowa uzyskuje wówczas status podatnika CIT z dniem 1.05.2021.

Z dniem poprzedzającym dzień uzyskania przez spółkę komandytową statusu podatnika CIT spółka jest obowiązana do zamknięcia ksiąg rachunkowych.

W przypadku spółek, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym i które wybrały datę 1.05.2021 jako moment uzyskania statusu podatnika CIT, księgi zostaną zatem zamknięte zarówno na 31.12.2020, jak i na 30.04.2021. Jeżeli jednak ostatni dzień roku obrotowego spółki przypada w okresie od 31.12.2020 do 31.03.2021, spółka ta może nie zamykać ksiąg rachunkowych na ten dzień i kontynuować rok obrotowy do 30.04.2021 (zob. art. 12 ust. 1–4 nowelizacji).

Jednocześnie z art. 17 nowelizacji wynika, że podatnicy CIT, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed 1.01.2021, a zakończy się po 31.12.2020, stosują do końca przyjętego przez siebie roku podatkowego przepisy dotychczasowe.

Przychody, koszty i odliczenia – zasada kontynuacji

Do przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów spółek stających się podatnikami CIT nie zalicza się przychodów oraz kosztów, które stanowiły przychody lub koszty wspólników. Spółki te kontynuują dokonaną – zanim stały się podatnikami CIT – wycenę wartości podatkowej składników majątkowych (m.in. wartości początkowej środków trwałych oraz wnip), przyjętą metodę amortyzacji, stawki oraz okres amortyzacji, a także uwzględniają wysokość odpisów amortyzacyjnych dokonanych uprzednio od tych środków trwałych i wnip, uwzględniają również zdarzenia zaistniałe przed dniem uzyskania statusu podatnika CIT, mające wpływ na wysokość ich zobowiązania podatkowego (cokolwiek to znaczy).

Do dochodów wspólników spółki komandytowej lub jawnej uzyskanych z udziału w zyskach takiej spółki, osiągniętych przez nią zanim stała się podatnikiem CIT, stosuje się dotychczasowe przepisy. W zakresie nabycia lub objęcia udziałów w spółce (zanim stała się podatnikiem CIT) przychód wspólnika z tytułu umorzenia udziałów lub wystąpienia ze spółki, odpłatnego zbycia udziałów, ich wniesienia do innej spółki tytułem wkładu niepieniężnego, likwidacji spółki – pomniejsza się o wydatki na nabycie lub na objęcie udziału w spółce oraz o część odpowiadającą uzyskanej przez wspólnika (przed dniem nabycia przez spółkę statusu podatnika CIT) nadwyżce przychodów nad kosztami ich uzyskania, pomniejszonej o wypłaty dokonane z tytułu udziału w spółce i o wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodu.

Wspólnicy spółki komandytowej lub jawnej zachowują prawo do odliczeń, których dokonali przed uzyskaniem przez spółkę statusu podatnika CIT (zob. art. 12 ust. 5 i 6 oraz art. 13 nowelizacji).

Zmiana źródła przychodów

Intencją prawodawcy było, aby po uzyskaniu przez spółki komandytowe i jawne statusu podatników CIT dochody wspólników z udziału w nich nie były już dochodami z działalności gospodarczej, lecz były opodatkowane jak przychody z udziału w zyskach osób prawnych (a więc u podatników PIT powinny stanowić przychody kapitałowe, a u podatników CIT ­– zyski kapitałowe), co wiąże się z obowiązkiem poboru przez spółkę i odprowadzania do US zryczałtowanego 19% podatku dochodowego od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji wspólników pieniędzy (art. 41 ust. 4 updof i art. 30a ust. 1 pkt 4 oraz art. 26 ust. 1 i art. 22 ust. 1 updop).

Ograniczenie podwójnego opodatkowania

Od podatku dochodowego (zarówno PIT, jak i CIT) zwolniona będzie kwota stanowiącą 50% przychodów uzyskanych przez komandytariusza z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowej, nie więcej jednak niż 60 tys. zł w roku podatkowym, odrębnie z tytułu udziału w zyskach w każdej takiej spółce komandytowej, w której podatnik jest komandytariuszem. Zwolnienie to nie dotyczy sytuacji, gdy komandytariusz jest udziałowcem komplementariusza będącego osobą prawną lub członkiem jej zarządu. Ze zwolnienia wyłącza także istnienie niektórych powiązań osobowych lub kapitałowych związanych z komplementariuszem (art. 21 ust. 1 pkt 51a i ust. 40 updof oraz art. 22 ust. 4e–4f updop).

Wspólnicy spółek jawnych będących podatnikami CIT oraz komplementariusze spółek komandytowych mają korzystać z ulg (odliczeń, zwolnień itp. – zależnie od przypadku), które w efekcie powinny całkowicie wyeliminować podwójne opodatkowanie dochodów uzyskiwanych przez/z tych spółek. Taka była w każdym razie intencja prawodawcy.

Należy jednak zauważyć, że nowelizacja nie uregulowała tych kwestii wprost, a jedynie poszerzyła niektóre zapisy – np. definicję spółki w art. 5a pkt 28 updof oraz zakres podmiotów, do których ma zastosowanie updop (art. 1 ust. 3 updop) – dzięki czemu udziałowcy nowych podatników CIT powinni skorzystać z ulg już istniejących, a odnoszących się dotychczas np. do komplementariuszy ska lub niektórych podatników otrzymujących dywidendę. Można jedynie żywić nadzieję, że taki zabieg legislacyjny faktycznie sprawdzi się we wszystkich możliwych przypadkach.

Rozliczenie starej straty

Wspólnik spółki komandytowej będący podatnikiem CIT może obniżyć przychód z udziału w zyskach osób prawnych o stratę nieodliczoną przed dniem, w którym spółka komandytowa stała się podatnikiem CIT (w proporcji stosownej do udziału w zysku), o ile strata ta nie może zostać odliczona przez samą spółkę.

Analogiczną zasadę wprowadzono dla podatników PIT w odniesieniu do straty z działalności gospodarczej poniesionej przed dniem zmiany statusu podatkowego spółki komandytowej. Obniżenia można dokonać w ciągu 5 lat następujących po roku poniesienia straty, z zachowaniem zasad ogólnych, stosowanych do jej rozliczania. Powyższe dotyczy wyłącznie spółek komandytowych utworzonych przed 1.01.2021 (art. 15 nowelizacji).

Komentarz

Omówiona nowelizacja sprawia miejscami wrażenie raczej zbioru intencji niż precyzyjnych przepisów. Z pewnością doprowadzi to w praktyce do licznych sporów interpretacyjnych. Można się też spodziewać wydania przez resort finansów objaśnień, które jednak nie są źródłem prawa.

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Temat: „Spółki”
Podatki 2021

Opodatkowanie zbycia udziałów w spółce nieruchomościowej

W ustawach o podatku dochodowym wprowadzono definicję tzw. spółki nieruchomościowej oraz przewidziano szczególne zasady opodatkowania dochodów osiąganych ze zbycia jej udziałów. Zmiany te stanowią istotną nowość i budzą wiele kontrowersji.

Wynikają z ustawy z 28.11.2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 2123). Omówione zostaną na przykładzie przepisów updop, choć analogiczne rozwiązania znalazły się również w updof.

Rachunkowość

Nabycie przez spółkę komandytową statusu podatnika CIT – wpływ na rachunkowość

Jesteśmy spółką komandytową, nasz rok obrotowy jest równy kalendarzowemu. Od 1.01.2021 r. weszły w życie przepisy, na podstawie których spółki komandytowe od 1.01.2021 lub od 1.05.2021 r. uzyskują status podatnika CIT, przy czym dano do wyboru różne opcje, jeśli chodzi o moment zamknięcia ksiąg rachunkowych.
Jak powinniśmy postąpić, jeśli korzystamy z możliwości zmiany sposobu opodatkowania dopiero od 1.05.2021 r.?

Od 1.01.2021 r. obowiązuje ustawa z 28.11.2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (dalej nowelizacja). Na jej mocy dochody spółek komandytowych, które mają siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, od 1.01.2021 lub od 1.05.2021 r. przestają podlegać opodatkowaniu na poziomie wspólników (PIT lub CIT zależnie od ich statusu podatkowego). Są opodatkowane na poziomie „spółki”, która staje się podatnikiem CIT (opodatkowanie CIT).

Podatki i prawo gospodarcze

Darowizna udziałów w spółce a exit tax

Wspólnik spółki z o.o. z siedzibą w Polsce planuje przekazać nieodpłatnie, w formie darowizny, całość udziałów w spółce (o wartości ok. 6 mln zł) na rzecz syna. Syn ma miejsce zamieszkania poza terytorium RP i nie podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.
Czy przekazanie darowizny spowoduje powstanie u wspólnika obowiązku zapłaty podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków?

Od 1.01.2019 r. obowiązują art. 30da–30di updof, określające zasady opodatkowania dochodów z niezrealizowanych zysków (tzw. exit tax). Istotą przepisów jest opodatkowanie nierealizowanych jeszcze zysków kapitałowych, w związku z przeniesieniem przez podatnika do innego państwa aktywów, w tym wchodzących w skład zagranicznego zakładu, lub ze zmianą rezydencji podatkowej. Chodzi zatem o przypadki utraty przez Polskę prawa do opodatkowania dochodów, które zostały faktycznie wypracowane w okresie, w którym dany podatnik (lub składnik aktywów) podlegał polskiej jurysdykcji podatkowej.

Podatki i prawo gospodarcze

Podatek od czynności cywilnoprawnych w przypadku podziału spółki kapitałowej

W efekcie podziału spółki z o.o. wspólnik spółki dzielonej obejmie nowe udziały w spółce przejmującej.
Czy w związku z podziałem spółka przejmująca będzie zobowiązana do zapłaty PCC?

Nie. W art. 1 ust. 1 ustawy o PCC określono zamknięty katalog czynności i zdarzeń podlegających opodatkowaniu. Obowiązek podatkowy powstaje więc, jedynie gdy dana czynność cywilnoprawna jest enumeratywnie wskazana w ustawie o PCC. Czynności i zdarzenia niewskazane wprost w art. 1 ust. 1 nie podlegają opodatkowaniu. Przepis ten należy interpretować ściśle, a wszelka jego interpretacja rozszerzająca mogłaby doprowadzić do zwiększenia zakresu obciążeń podatkowych, co jest niedopuszczalne w kontekście podstawowych zasad prawa podatkowego.

VAT

Zwolnienia z kas fiskalnych – zmiana rozporządzenia

Przełożenie kodów PKWiU z 2008 na kody CN oraz kody PKWiU z 2015 to główna zmiana w rozporządzeniu w sprawie zwolnień od kas, która weszła w życie z początkiem 2021.

Została wprowadzona rozporządzeniem MFFiPR z 15.12.2020 zmieniającym rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (DzU poz. 2317). Nie wpłynęła na stosowanie przepisów, których dotyczyła (tj. zakres czynności podlegających bezwzględnemu obowiązkowi ewidencjonowania oraz zakres zwolnień przedmiotowych z obowiązku ewidencjonowania).

Spółki jawne

Jak skutecznie poinformować o wspólnikach, by uniknąć statusu podatnika CIT

Nowo utworzone spółki jawne, których wspólnikami są nie tylko osoby fizyczne – chcąc zachować status podmiotu podatkowo transparentnego – powinny złożyć informację o wspólnikach przed dniem otwarcia ksiąg rachunkowych.

Tak wynika z odpowiedzi MFFiPR z 8.01.2021 (DD5.054.7.2020) na zapytanie poselskie nr 2151.

Podatki 2021

Wydanie majątku likwidowanej spółki opodatkowane CIT

Fiskus przegrał przed sądami spór o to, czy wydanie wspólnikom składników majątku likwidowanej spółki kapitałowej skutkuje obowiązkiem wykazania przez nią przychodu i zapłaty CIT. Zmiana przepisów od 1.01.2021 spowodowała, że spółki muszą jednak szykować pieniądze na zapłatę podatku przy likwidacji.

Podstawą do tego jest zmieniony art. 14a updop, który reguluje tzw. instytucję datio in solutum (świadczenie w miejsce wykonania). Przepis ten stosuje się do świadczenia niepieniężnego, wykonywanego w celu uregulowania – w całości lub w części – zobowiązań pieniężnych. W przypadku likwidacji spółki jest to wydanie – w formie rzeczowej – składników jej majątku zamiast wypłaty wspólnikom określonej sumy pieniężnej, stosownie do wielkości ich udziałów.

Sprawozdawczość

Zamknięcie ksiąg przez spółki komandytowe – wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

Spółki komandytowe, które zdecydują się na nabycie statusu podatnika CIT dopiero od 1.05.2021, staną przed dylematem, czy zamykać księgi rachunkowe dwa razy – na koniec 2020 i na 30.04.2021, czy tylko na tę ostatnią datę.

Na temat tego, jakie konsekwencje dla sprawozdawczości niosą oba te rozwiązania, wypowiedział się Departament Efektywności Wydatków Publicznych i Rachunkowości w porozumieniu z Departamentem Podatków Dochodowych w odpowiedzi na pytania Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.

ZUS przedsiębiorcy

Kilka spółek komandytowych to kilka składek zdrowotnych

Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą indywidualnie (jako osoba fizyczna figurująca w CEIDG) i jednocześnie jest wspólnikiem dwóch spółek komandytowych. Przedmiot działalności indywidualnej i działalności jednej ze spółek jest taki sam. Druga spółka prowadzi inną działalność.
Czy przedsiębiorca ma obowiązek opłacania co miesiąc trzech składek na ubezpieczenie zdrowotne? Czy też może opłacać dwie składki z uwagi na tożsamy przedmiot działalności w dwóch firmach? Podlega także ubezpieczeniom społecznym z tytułu indywidualnej działalności.

Prowadzenie tej samej działalności w kilku formach nie ochroni przed obowiązkiem zapłaty większej liczby składek zdrowotnych. Tak wynika z decyzji Dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Katowicach (12-1711/I-2/WSS/2020).

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Przekazanie części zysku spółki jawnej na kapitał zapasowy a obowiązek zapłaty PCC

Wspólnicy spółki jawnej prowadzącej księgi rachunkowe podjęli uchwałę o utworzeniu kapitału zapasowego oraz wyłączeniu części zysku za 2019 od podziału między wspólników i przekazaniu go na ten kapitał.
Czy w związku z tym na spółce ciąży obowiązek zapłaty PCC?

W art. 1 ustawy o PCC zawarto zamknięty katalog czynności cywilnoprawnych podlegających temu podatkowi. Z ust. 1 pkt 1 lit. k oraz pkt 2 tego artykułu wynika, że PCC podlega m.in. umowa spółki oraz jej zmiana. Zgodnie z art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy o PCC za zmianę umowy spółki przy spółce osobowej (którą w myśl art. 1a pkt 1 ustawy o PCC jest spółka jawna) uważa się:

Kontakty z urzędem

Zapłata PIT wspólników z rachunku VAT spółki jawnej

Spółka jawna ma na rachunku VAT dość dużą kwotę. Czy z tego rachunku mogą zostać opłacone zaliczki na podatek dochodowy wspólników spółki, jeżeli przekraczają 1000 zł?

Co do zasady podatek może zapłacić wyłącznie podatnik. Istnieją jednak trzy wyjątki określone w art. 62b § 1 Op. Z przepisów tych wynika, że podatek może być zapłacony także przez:

Księgi rachunkowe

E-sprawozdania finansowego spółki cywilnej nie trzeba przesyłać do organu podatkowego

Spółek cywilnych prowadzących księgi rachunkowe ani ich wspólników nie dotyczy obowiązek przekazania sprawozdania finansowego do Szefa KAS.

Z wnioskiem o jej wydanie wystąpił jeden ze wspólników spółki cywilnej, która zgodnie z art. 45 ust. lf uor na 31.03.2020 sporządziła sprawozdanie finansowe (sf) w formie elektronicznej. Po podpisaniu sprawozdania wspólnik nabrał wątpliwości, czy ma obowiązek przekazać je w kwalifikowanej (ustrukturyzowanej) elektronicznej formie Szefowi KAS.

Spółki osobowe

Rozliczenie wyniku spółki komandytowej u jej wspólników – aspekty podatkowe i księgowe

W artykule przedstawiono zasady podziału wyniku spółki komandytowej, opodatkowania zysku i ujęcia go w księgach rachunkowych wspólników ze szczególnym uwzględnieniem wspólników będących osobami prawnymi.

Spółka komandytowa (dalej sp.k.) jest coraz bardziej popularną formą spółki osobowej prawa handlowego. Zasady jej funkcjonowania regulują art. 102–124 Ksh. W sp.k. musi występować co najmniej dwóch wspólników, w tym jeden o statusie komandytariusza, który odpowiada za zobowiązania spółki jedynie do wysokości sumy komandytowej zadeklarowanej w umowie sp.k. i mogący ją reprezentować tylko jako pełnomocnik, oraz drugi, mający status komplementariusza, odpowiadający za zobowiązania spółki bez ograniczeń i prowadzący jej sprawy.

Podatki i prawo gospodarcze

Wypłata zysku w formie rzeczowej wspólnikowi spółki jawnej – skutki w PIT

Spółka jawna prowadząca działalność deweloperską i mająca trzech wspólników będących osobami fizycznymi chciałaby jednemu z nich zamiast wypłaty zysku przekazać lokal użytkowy (pozostali wspólnicy mają mieć zysk wypłacony w formie pieniężnej).
Czy z tego tytułu u któregokolwiek wspólnika powstanie przychód podlegający PIT?

Na podstawie art. 52 § 1 Ksh wspólnik spółki jawnej może żądać podziału i wypłaty całości zysku z końcem każdego roku obrotowego. Dopuszczalne jest przy tym, aby spółka jawna oraz wspólnicy skorzystali z instytucji świadczenia w miejsce wykonania (zob. art. 453 Kc) i zamiast wypłaty zysku w pieniądzu uzgodnili przekazanie składników majątku spółki, np. lokalu użytkowego.

Obowiązek informacyjny

Ostateczny termin zgłoszenia danych do CRBR

13.07.2020 upływa termin zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR).

Dotyczy to spółek jawnych, komandytowych, ska, spółek z o.o. i akcyjnych (z wyjątkiem spółek publicznych), które zostały wpisane do KRS przed 13.10.2019.

CIT

Wydanie majątku likwidowanej spółki bez niekorzystnych skutków w CIT

Czy w związku z likwidacją spółki z o.o. i wydaniem jej udziałowcom składników majątku (nieruchomości, środków trwałych, udziałów i akcji) po stronie likwidowanej spółki powstanie przychód podatkowy, a tym samym obowiązek zapłaty podatku dochodowego?
Koronawirus

Zmiany w funkcjonowaniu przedsiębiorstw w czasie pandemii

Tarcza antykryzysowa wprowadziła w przepisach prawa gospodarczego i prawa administracyjnego wiele istotnych modyfikacji, które wpłyną na działalność przedsiębiorców.

Wynikają one z ustawy z 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dalej tarcza), która weszła w życie w tej samej dacie.

KSH

Prosta spółka akcyjna dopiero za rok

Przepisy o nowym typie spółki kapitałowej, w tym dotyczące jej nowe regulacje ustaw o podatku dochodowym, zaczną obowiązywać dopiero od 1.03.2021.

Od marca 2020 miało być możliwe tworzenie prostej spółki akcyjnej, która – zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Rozwoju – miała łączyć cechy spółki z o.o. (stosunkowo proste i mało kosztowne założenie, funkcjonowanie i likwidacja spółki) z zaletami spółki akcyjnej, wzbogaconej o nowe rozwiązania, które cechuje duża swoboda i elastyczność w określaniu rodzajów akcji i zasad działania spółki, szybka rejestracja elektroniczna, brak barier wejścia (1 zł kapitału na start), maksymalne wykorzystanie kapitału ludzkiego (w tym akcje za prace i usługi) oraz uproszczenia i elektronizacja procedur w spółce.

VAT

Składanie deklaracji VAT za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiło połączenie spółek

W lutym 2020 połączyły się dwie spółki z o.o. Połączenie nastąpiło przez przejęcie (art. 492 § 1 pkt 1 Ksh) i zostało 13.02.2020, tj. w dniu połączenia, wpisa‑ ne do KRS.
Jak powinna w tym przypadku wyglądać deklaracja VAT-7 za luty? Czy składa ją tylko spółka przejmująca, ale uwzględnia w niej wszystkie zdarzenia w zakresie VAT, jakie wystąpiły u spółki przejmowanej? Co z fakturami wystawionymi przez kontrahentów na spółkę przejmowaną, które wpłynęły już po połączeniu spółek?

Połączenie spółek przez przejęcie skutkuje tym, że na spółkę przejmującą przechodzą wszelkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej, przewidziane w przepisach prawa podatkowego, w tym w ustawie o VAT.

Dochodzi bowiem do tzw. generalnej (uniwersalnej) sukcesji podatkowej, o której mowa w art. 93 § 1 i 2 Op. Przywołane regulacje stanowią, że osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku łączenia się:

1) osób prawnych,

2) osobowych spółek handlowych,

3) osobowych i kapitałowych spółek handlowych

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....