Zamówienie-Koszyk
Dokończ - Edytuj - Anuluj

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, klikając AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrazisz zgodę na to aby Rachunkowość Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, otwierane adresy url, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz. Informacje gromadzone będą w celu technicznego dostosowanie treści, badania zainteresowań tematami, dostosowania niektórych treści do lokalizacji z której jest odczytywana oraz wyświetlania reklam we własnym serwisie oraz w wykupionych przez nas przestrzeniach reklamowych w Internecie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Klikając w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrażasz zgodę na zapisanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie. W każdej chwili możesz skasować pliki cookie oraz ograniczyć możliwość zapisywania nowych za pomocą ustawień przeglądarki.

Wyrażając zgodę, pozwalasz nam na wyświetlanie spersonalizowanych treści m.in. indywidualne rabaty, informacje o wykupionych przez Ciebie usługach, pomiar reklam i treści.

AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU
account_circle
dehaze

Logowanie

e-mail:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą e-maila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój e-mail wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z e-maila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

e-mail:

Klikając w poniższy link, zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą e-maila

Sprawdzanie danych....

Mniej czasu na poinformowanie o zatrudnieniu obywatela Ukrainy

Renata Majewska
Renata Majewska
prawnik, ekspert prawa pracy
więcej ⇒

Kolejna nowelizacja specustawy pomocowej przedłuża legalizację pobytu uchodźców (aż o 15 mies.), ale też wprowadza pewne zmiany w regułach zatrudniania Ukraińców.

Ustawa z 15.05.2024 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 854) zakłada dalsze funkcjonowanie dotychczasowych mechanizmów osłonowych – aż do 30.09.2025 r.

Krótszy termin

Ukraińcy przebywający u nas legalnie oraz ci, których pobyt sanuje specustawa (z 12.03.2022 r., DzU z 2024 r. poz. 167), mogą bez ograniczeń podejmować pracę, bez konieczności zdobywania zezwolenia na pracę czy innego dokumentu. Zatrudniający ma jedynie obowiązek zgłosić ten fakt (wyłącznie w postaci elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego na stronie internetowej www.praca.gov.pl) powiatowemu urzędowi pracy (PUP) właściwemu dla jego siedziby lub miejsca zamieszkania. Dotychczas musiał to zrobić w ciągu 14 dni od podjęcia pracy przez Ukraińca. Nowelizacja skraca termin do 7 dni, licząc od podjęcia pracy.

Uwaga: skrócony 7-dniowy termin powiadomienia stosuje się do pracy powierzanej począwszy od 1 lipca br. Na mocy przepisu przejściowego (art. 25 nowelizacji) pracodawca, który zatrudni obywatela Ukrainy do końca czerwca, nadal ma na to 14 dni.

Zmiany w powiadomieniu

W składanym do PUP powiadomieniu pracodawca informował dotąd o:

 • powierzeniu pracy w wymiarze czasu pracy lub liczbie godzin nie mniejszej niż wskazana oraz za wynagrodzeniem nie niższym od stawki określonej w powiadomieniu,
 • proporcjonalnym zwiększeniu wynagrodzenia w razie podwyższenia wymiaru czasu pracy lub liczby godzin pracy.

Od 1 lipca br. musi zapewnić Ukraińcowi co najmniej minimalną pensję/stawkę godzinową w każdym przypadku, gdy mają zastosowanie przepisy o minimalnym wynagrodzeniu, a więc w razie angażowania go na podstawie stosunku pracy lub umowy zlecenia (zmiana art. 22 ust. 1 specustawy).

Ponadto ponownego powiadomienia wymagają od tej daty istotne modyfikacje warunków zatrudnienia uchodźcy, polegające na:

 • zmianie rodzaju umowy zatrudnieniowej,
 • przesunięciu na inne stanowisko bądź do innego rodzaju pracy,
 • zmniejszeniu wymiaru czasu pracy albo liczby godzin pracy na tydzień lub miesiąc, określonych w zgłoszeniu,
 • obniżeniu określonej w zgłoszeniu miesięcznej lub godzinowej stawki wynagrodzenia.

Wystąpienie którejś z tych okoliczności trzeba będzie zgłosić w PUP w ciągu 7 dni.

Od 1 lipca br. rozszerzono również zakres danych podawanych w powiadomieniu przez agencje pracy tymczasowej o informacje dotyczące pracodawcy użytkownika: nazwę albo jego imię (imiona) i nazwisko, adres siedziby albo miejsca zamieszkania, służbowy numer telefonu lub adres służbowej poczty elektronicznej oraz NIP i REGON w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą albo PESEL w przypadku osoby fizycznej (art. 22 ust. 2 i 9 specustawy).

Wymogi powierzenia pracy Ukraińcom obowiązujące od 1.07.2024 do 30.09.2025 r.

Pobyt w Polsce legalny bądź zalegalizowany na mocy art. 2 ust. 1 specustawy
Powiadomienie PUP obowiązek powiadomienia* o zatrudnieniu PUP właściwego dla siedziby/miejsca zamieszkania pracodawcy, przez portal praca.gov.pl (zakładka „Zatrudnienie cudzoziemców”), w ciągu 7 dni od podjęcia pracy przez Ukraińca
Wymiar czasu pracy nie niższy od wskazanego w powiadomieniu albo w liczbie godzin nie mniejszej od określonej w powiadomieniu
Wynagrodzenie nie niższe od wynikającego z powiadomienia lub ustalone według stawki określonej w powiadomieniu, przy umowach o pracę lub zlecenia – spełniające wymogi określone w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu; zwiększając wymiar czasu pracy/liczbę godzin pracy trzeba je odpowiednio podnieść

* Z drobnymi wyjątkami.

Obowiązek powiadomienia PUP nie dotyczy przypadku, gdy obywatel Ukrainy wykonuje pracę zgodnie z art. 87 ustawy z 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (chyba że uzyskane przez niego zezwolenie na pobyt i pracę określa wymóg powiadomienia). Jeśli Ukrainiec zatrudnił się w tym trybie nie mając zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, to nowelizacja nakłada na niego obowiązek poinformowania pracodawcy o uzyskaniu ww. zezwolenia. Musi to zrobić w ciągu 7 dni od doręczenia mu decyzji w tej sprawie (wojewoda poucza go o tej powinności). Pracodawca zaś powinien wtedy powiadomić PUP o jego zatrudnieniu w ciągu 7 dni od dnia, w którym uzyskał stosowną informację. Przy zachowaniu wskazanego trybu i terminów nie trzeba rozwiązywać umowy zatrudnieniowej i ponownie nawiązywać, a pracę cudzoziemca w „okresie przejściowym” uznaje się za legalną (art. 22 ust. 5–7 specustawy).

Specjalna karta pobytu

Nowe przepisy wprowadzają szczególną procedurę przekształcenia statusu pobytowego osób legitymujących się numerem PESEL UKR na zezwolenie na pobyt czasowy po zniesieniu ochrony tymczasowej (czyli po 30.09.2025 r.). Od dnia określonego w komunikacie właściwego ministra będą mogli składać do wojewody wnioski (wyłącznie elektronicznie) od razu o karty pobytu – pod warunkiem, że mieli status UKR 4.03.2024 r., mają go w dniu złożenia wniosku o wydanie karty pobytu oraz posiadali czynny status UKR nieprzerwanie przez 365 dni. Karta będzie wydawana w ciągu 90 dni, a w dniu jej otrzymania stanie się zezwoleniem na pobyt czasowy 3 lat. Otworzy to uchodźcom możliwość wykonywania pracy w Polsce na zasadach dotyczących polskich obywateli – bez konieczności uzyskiwania zezwolenia na pracę (a nawet bez obowiązku powiadamiania PUP) czy prowadzenia tu działalności gospodarczej (art. 42c–42w specustawy oraz art. 33 ust. 1 pkt 1 nowelizacji).

Niższe wpłaty na PFRON

Pracodawcy zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i nieosiągający wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych, muszą dokonywać co miesiąc wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jeśli zatrudniają obywateli Ukrainy niebędących osobami niepełnosprawnymi, którym udzielili urlopu bezpłatnego w celu powrotu do kraju i wzięcia udziału w wojnie, mieli obowiązek wliczać ich do stanu zatrudnienia ogółem, od którego oblicza się wymagany poziom zatrudnienia niepełnosprawnych.

W wyniku nowelizacji te osoby nie będą wliczane do stanu zatrudnienia, o ile przybyły do Polski z Ukrainy w związku z wojną, a u polskiego pracodawcy przebywają obecnie na urlopie bezpłatnym wziętym w celu uczestniczenia w działaniach zbrojnych w Ukrainie. Będzie się je pomijać przy ustalaniu wpłat na PFRON, należnych za miesiące przypadających podczas tych działań, w okresie od marca do grudnia 2024 r. Pracownicy ci zostaną wyłączeni, proporcjonalnie do ich przeciętnego miesięcznego wymiaru czasu pracy i pod warunkiem złożenia pisemnego oświadczenia o celu udzielonego urlopu bezpłatnego (art. 35a i 35b specustawy).

W deklaracjach wpłat na PFRON pracodawca przekazuje wykazy numerów PESEL takich osób, ich przeciętnych miesięcznych wymiarów czasu pracy oraz dat zatrudnienia.

Zamknij

Skróty w artykułach

akty prawne, standardy i interpretacje:
 • dyrektywa 112 – dyrektywa Rady 2006/112/WE z 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (DzUrz UE L 347 z 11.12.2006 r.)
 • dyrektywa 2013/34/UE – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z 26.06.2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek (...) (DzUrz UE L 182 z 29.06.2013 r.)
 • Kc – ustawa z 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (DzU z 2023 r. poz. 1610)
 • KIMSF – interpretacje Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej
 • Kks – ustawa z 10.09.1999 r. Kodeks karny skarbowy (DzU z 2023 r. poz. 654)
 • Kp – ustawa z 26.06.1974 r. Kodeks pracy (DzU z 2023 r. poz. 1465)
 • Kpc – ustawa z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (DzU z 2023 r. poz. 1550)
 • Ksh – ustawa z 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (DzU z 2022 r. poz. 1467)
 • KSR – Krajowe Standardy Rachunkowości
 • MSR – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (ang. International Accounting Standards) wydawane od 2002 r. jako MSSF
 • MSSF – Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (ang. International Financial Reporting Standards)
 • Op – ustawa z 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (DzU z 2023 r. poz. 2383)
 • Ppsa – ustawa z 30.08.2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (DzU z 2023 r. poz. 1634)
 • rozporządzenie o instrumentach finansowych – rozporządzenie Ministra Finansów z 12.12.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (DzU z 2017 r. poz. 277)
 • rozporządzenie o konsolidacji – rozporządzenie Ministra Finansów z 25.09.2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych (DzU z 2017 r. poz. 676)
 • rozporządzenie składkowe – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (DzU z 2023 r. poz. 728)
 • rozporządzenie z 13.09.2017 r. – rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (DzU z 2020 r. poz. 342)
 • specustawa – ustawa z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedn. DzU z 2023 r. poz. 1327)
 • uobr – ustawa z 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (DzU z 2023 r. poz. 1015)
 • uor – ustawa z 29.09.1994 r. o rachunkowości (DzU z 2023 r. poz. 120)
 • updof – ustawa z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2022 r. poz. 2647)
 • updop – ustawa z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (DzU z 2022 r. poz. 2587)
 • upol – ustawa z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (DzU z 2023 r. poz. 70)
 • US GAAP – Amerykańskie Standardy Rachunkowości (ang. Generally Accepted Accounting Principles)
 • ustawa akcyzowa – ustawa z 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym (DzU z 2023 r. poz. 1542)
 • ustawa emerytalna – ustawa z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (DzU z 2023 r. poz. 1251)
 • ustawa KAS – ustawa z 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (DzU z 2023 r. poz. 615)
 • ustawa o KRS – ustawa z 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (DzU z 2023 r. poz. 685)
 • ustawa o PCC – ustawa z 9.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (DzU z z 2023 r. poz. 170)
 • ustawa o VAT – ustawa z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU z 2023 r. poz. 1570)
 • ustawa o zfśs – ustawa z 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (DzU z 2023 r. poz. 998)
 • ustawa zasiłkowa – ustawa z 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (DzU z 2022 r. poz. 1732)
 • ustawa zdrowotna – ustawa z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DzU z 2022 r. poz. 2561)
 • usus – ustawa z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2023 r. poz. 1230)
 • uzpd – ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
 • Założenia koncepcyjne MSSF Założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej (Conceptual Framework for Financial Reporting)
pozostałe skróty:
 • CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • EOG – Europejski Obszar Gospodarczy
 • FEP – Fundusz Emerytur Pomostowych
 • FGŚP – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • FP – Fundusz Pracy
 • FS – Fundusz Solidarnościowy
 • IASB – Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
 • IS – izba skarbowa
 • KAS – Krajowa Administracja Skarbowa
 • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa
 • KNF – Komisja Nadzoru Finansowego
 • KRBR – Krajowa Rada Biegłych Rewidentów
 • KRS – Krajowy Rejestr Sądowy
 • KSB – Krajowe Standardy Badania
 • MF – Minister Finansów
 • MPiPS – Minister Pracy i Polityki Społecznej
 • MRiF – Minister Rozwoju i Finansów
 • MRiPS – Minister Rodziny i Polityki Społecznej
 • MSiG – Monitor Sądowy i Gospodarczy
 • NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
 • PANA – Polska Agencja Nadzoru Audytowego
 • PIBR – Polska Izba Biegłych Rewidentów
 • PKD – Polska Klasyfikacja Działalności
 • pkpir – podatkowa księga przychodów i rozchodów
 • PPK – pracownicze plany kapitałowe
 • RM – Rada Ministrów
 • SA – sąd apelacyjny
 • sf – sprawozdanie finansowe
 • skok – spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa
 • SN – Sąd Najwyższy
 • SO – sąd okręgowy
 • TK – Trybunał Konstytucyjny
 • TSUE – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
 • UCS – urząd celno-skarbowy
 • UE – Unia Europejska
 • US – urząd skarbowy
 • WDT – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
 • WNT – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
 • WSA – wojewódzki sąd administracyjny
 • zfśs – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Skróty w tekście
Spis treści artykułu
Spis treści:
Stowarzyszenie
Księgowych w Polsce
Najbliższe szkolenia on-line
25.07.2024 Coraz więcej kontroli w VAT – przegląd poprawności rozliczania podatku należnego i naliczonego w 2024 SKwP Częstochowa
25.07.2024 Optima księga handlowa od podstaw SKwP Kielce
25.07.2024 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w praktyce SKwP Warszawa
25.07.2024 Dokumentacja pracownicza od A do Z SKwP Katowice
26.07.2024 Sygnaliści – obowiązek przygotowania procedur wewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa SKwP Poznań
26.07.2024 Zasady fakturowania w 2024 r. Nowości, najczęstsze problemy, zaostrzone sankcje, kary SKwP Kraków
26.07.2024 Ewidencja księgowa w projektach dofinansowanych SKwP Bydgoszcz, SKwP Częstochowa, SKwP Gdańsk, SKwP Gorzów Wielkopolski, SKwP Katowice, SKwP Kraków, SKwP Łódź, SKwP Lublin, SKwP Szczecin
Kursy dla księgowych