Korekty systemu refundacji w związku z pandemią

Renata Majewska Biuro Kadr i Płac

Przedsiębiorcy starający się o niektóre refundacje z PUP otrzymają je, nawet jeśli niedługo przed złożeniem wniosku na mocy specustawy obniżyli wymiar czasu pracy skierowanego do nich bezrobotnego.
  • FP – Fundusz Pracy
  • specustawa – ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Tę i inne zmiany przewiduje nowelizacja z 18.01.2021 rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (DzU poz. 131), która weszła w życie 21.01.2021.

Mają one na celu wspomożenie podczas pandemii aktywizacji osób bez pracy oraz wsparcie startu działalności gospodarczej (DG) przy partycypacji środków publicznych.

Wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy

Zgodnie z rozporządzeniem przedsiębiorcy, producentowi rolnemu oraz niepublicznej szkole lub przedszkolu przysługują z FP m.in. refundacje kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego do nich z urzędu pracy:

  • bezrobotnego,
  • opiekuna osoby niepełnosprawnej – poszukującego pracy niepozostającego w zatrudnieniu lub niewykonującego innej pracy zarobkowej (z wyjątkiem pobierającego świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy).

Aby je otrzymać, dotychczas nie można było m.in. w ciągu 6 mies. bezpośrednio poprzedzających datę zgłoszenia wniosku oraz od dnia jego złożenia do dnia otrzymania refundacji rozwiązać stosunku pracy z delegowaną osobą za wypowiedzeniem albo za porozumieniem stron z przyczyn jej niedotyczących ani zmniejszyć jej wymiaru czasu pracy.

Nowelizacja od 21.01.2021 pozwoliła na obniżenie wymiaru czasu pracy, jednak tylko na podstawie specustawy. Przedsiębiorca może przy tym zredukować zatrudnienie skierowanego bezrobotnego bądź opiekuna na mocy art. 15g ust. 8 czy art. 15gb ust. 1 pkt 1 lub aneksów „starych” umów refundacyjnych zgodnie z art. 15zzf specustawy, a niepubliczna szkoła i przedszkole oraz producent rolny – na podstawie art. 15gb ust. 1 pkt 1 bądź aneksów „starych” umów refundacyjnych na mocy art. 15zzf specustawy.

Beneficjenci mają obowiązek przez 24 mies. zachować utworzone miejsce pracy oraz zatrudniać skierowanego bezrobotnego na wyposażonym bądź doposażonym stanowisku w pełnym wymiarze czasu pracy, a opiekuna – co najmniej na pół etatu.

Do wskazanych okresów od 21.01.2021 wlicza się również czas wykonywania pracy na dotowanym stanowisku podczas prowadzenia przedsiębiorstwa przez zarządcę sukcesyjnego lub właściciela przedsiębiorstwa w spadku. Gdy przed upływem tych okresów nie zostanie ustanowiony zarząd sukcesyjny, trzeba będzie zwrócić otrzymane środki proporcjonalnie do upływu 24 mies., jednak bez odsetek.

Dopłaty dla początkujących przedsiębiorców

O jednorazowe dofinansowanie podejmowanej DG mogą się również starać w PUP bezrobotny, ww. opiekun oraz absolwent centrum integracji społecznej czy klubu integracji społecznej. Przysługuje ono w wysokości określonej w umowie, nie większej niż 6-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.

We wniosku o świadczenie zainteresowany zobowiązywał się do prowadzenia DG przez 12 mies. oraz nieskładania w tym okresie wniosku o jej zawieszenie, a naruszenie tych ograniczeń skutkowało zwrotem dofinansowania. Od 21.01.2021 dopuszczono możliwość zawieszenia DG na nie dłużej niż 6 mies. Sprecyzowano przy tym, że w wymaganym okresie 12 mies. wykonywania DG:

  • nie będzie się uwzględniać czasu jej zawieszenia,
  • będzie się kwalifikować czas prowadzenia przedsiębiorstwa przez zarządcę sukcesyjnego albo właściciela przedsiębiorstwa w spadku (jeśli beneficjent umrze przed upływem 24 mies. wykonywania DG bez ustanowienia zarządu sukcesyjnego, należy zwrócić refundację proporcjonalnie do końca 24 mies. okresu, bez odsetek).

Wyjątkowo nowe przepisy pozwalają ubiegać się o dofinansowanie bezrobotnemu bądź absolwentowi, który zakończył DG z powodu wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii (ale tylko w tym okresie) w ciągu 12 mies. bezpośrednio poprzedzających datę zgłoszenia wniosku i pod dodatkowym warunkiem, że symbol i przedmiot planowanej DG według PKD na poziomie podklasy jest inny niż działalności wyrejestrowanej.

Dotowany bezrobotny, opiekun lub absolwent, który zawarł już umowę o dofinansowanie, ma prawo podczas stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii i w ciągu 30 dni po ich odwołaniu podjąć zatrudnienie lub zawiesić DG na dłużej niż 6 mies., co nie spowoduje konieczności zwrotu refundacji.

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Temat: „Koronawirus - dofinansowanie wynagrodzeń”
Działalność gospodarcza

Nowe dopłaty do pensji – minimalne zatrudnienie wymaga ciągłości

Spółka 21.12.2020 złożyła wniosek o nowe, wprowadzone tarczą 6.0 dofinansowania do pensji pracobiorców (w kwocie 2000 zł/os.) za 3 mies.
Czy w wykazie dotowanych osób prawidłowo ujęła pracownicę zatrudnioną od ponad 6 lat, która w piątek 16.10.2020 rozwiązała umowę o pracę na mocy porozumienia ze względu na przejście na emeryturę, a następnie w poniedziałek 19.10.2020 znowu została przez firmę zatrudniona?
Koronawirus

Tarcza 7.0 – co oferuje pracodawcom, płatnikom i przedsiębiorcom

Od lutego 2021 niektórzy przedsiębiorcy znowu mogą skorzystać ze zwolnienia ze składek, świadczenia postojowego, dofinansowania do pensji pracobiorców oraz dotacji z PUP.

Nową „epidemiczną” pomoc przewiduje rozporządzenie RM z 19.01.2021 w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (DzU poz. 152, dalej rozporządzenie lub tarcza 7.0), które wchodzi w życie 1.02.2021. Stanowi przedłużenie i uzupełnienie tarczy 6.0, oferując wsparcie w kwocie ok. 40 mld zł.

Koronawirus

Nowe dopłaty z FGŚP do pensji pracowników dla firm najbardziej poszkodowanych w wyniku pandemii

Pracodawcy z branż artystycznej, turystycznej, gastronomicznej i innych objętych pomocą antykryzysową mogą już składać wnioski o świadczenia na ochronę miejsc pracy do dyrektora WUP właściwego według miejsca swojej siedziby.

Pomoc tę wprowadza tzw. tarcza 6.0 nazywana branżową, czyli nowelizacja z 9.12.2020 kilku ustaw, w tym o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DzU poz. 2255), która w tym zakresie wchodzi w życie 19.12.2020. Oprócz tego dokonuje ona korekt w dotychczasowym systemie dofinansowań płacowych przysługujących na mocy specustawy.

Praca, świadczenia i ubezpieczenia

W walce ze skutkami COVID-19 można łączyć różne formy pomocy finansowej

Czy pracodawca, który otrzymywał dofinansowanie ze środków FGŚP do wynagrodzeń pracowników, może się o nie ubiegać na nowo zatrudnionych?

Tak. Ma na to czas do upływu 30 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii. Na przeszkodzie nie stoi wykorzystane wcześniej zwolnienie ze składek ZUS lub dopłaty z powiatowego urzędu pracy (PUP).

Koronawirus

Kiedy pracodawca otrzyma dofinansowanie z PUP do pensji nowego pracownika

Pracodawca może uzyskać dofinansowanie z PUP na nowo przyjętą osobę. Decydują o tym jednak powody jej zatrudnienia lub okres, na jaki wsparcie zostało przyznane.

Dwa tryby dofinansowania do części kosztów wynagrodzenia nowego pracownika oraz należnych od tego wynagrodzenia składek na ubezpieczenia społeczne (dalej dofinansowanie) istnieją od 24.06.2020. Tego dnia zaczęła obowiązywać zasada automatycznego objęcia takiego zatrudnionego umową, na podstawie której starosta przyznał pracodawcy wsparcie finansowe, w razie spełnienia warunków wymienionych w art. 15zzb ust. 9a ustawy z 2.03.2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DzU poz. 374, dalej specustawa). Uzupełniła ona dotychczasową regułę, według której dofinansowanie może dotyczyć nowego pracownika, jeżeli pracodawca zawnioskował o wsparcie finansowe na okres krótszy niż maksymalny i zamierza ponownie wystąpić z wnioskiem.

Temat miesiąca

Gruntowna reforma kryzysowych dopłat do pensji

Pracodawcy, którzy ucierpieli przez pandemię, łatwiej dokonają cięć płacowych, a dotacje na ochronę miejsc pracy dostaną nawet za zatrudnionych, którym nie zmniejszyli poborów.

Te i inne zmiany wynikają z ustawy z 19.06.2020 o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (DzU poz. 1086, dalej tarcza 4.0), która w przeważającej mierze obowiązuje od 24.06.2020.

Koronawirus

Co się mieści w pojęciu „wynagrodzenia” objętego antykryzysowymi dopłatami z FP i FGŚP

Jak ustalać wynagrodzenie pracownika przy ubieganiu się o dopłatę z FGŚP lub z FP, w przypadku gdy pracownicy są wynagradzani akordowo bądź prowizyjnie, otrzymują stałe dodatki lub premie regulaminowe, bądź nagrody i premie uznaniowe?

Pracodawca, którego sytuacja finansowa pogorszyła się z powodu stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii koronawirusa, może wystąpić o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników (osoby w stosunkach pracy, nakładcy, zleceniobiorcy i zatrudnieni na umowach o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu, jeżeli z tego tytułu obowiązkowo podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym). Ma do wyboru złożenie wniosku o dopłatę ze środków:

Koronawirus

Dofinansowanie z FP lub z FGŚP do wynagrodzeń – czy wpływa na listę płac

Czy otrzymanie z FP lub z FGŚP dofinansowania do wynagrodzeń i składek ZUS, na podstawie tzw. tarczy antykryzysowej, ma wpływ na obliczanie pensji i sporządzanie list płac?

Nie. Należności z tytułu wykonywania pracy w ramach stosunku pracy są wynagrodzeniami niezależnie od źródła pochodzenia środków na nie. Jak wynika choćby z załącznika do objaśnień do sprawozdawczości z zatrudnienia i wynagrodzeń, wynagrodzenia obejmują wypłaty pieniężne, wypłacane pracownikom lub innym osobom fizycznym, stanowiące wydatki ponoszone przez pracodawców na opłacenie wykonywanej pracy (z wyjątkami, o których mowa w rozdz. VIII), niezależnie od źródeł ich finansowania (ze środków własnych lub refundowanych) oraz bez względu na podstawę stosunku pracy bądź innego stosunku prawnego lub czynności prawnej, na podstawie których jest świadczona praca lub pełniona służba.

Koronawirus

Antykryzysowe dopłaty do wynagrodzeń – ujęcie w księgach rachunkowych

Jak zaksięgować przyznane nam z FP na podstawie tzw. tarczy antykryzysowej dopłaty do wynagrodzeń?

Dopłaty do wynagrodzeń kwalifikują się do pozostałych przychodów operacyjnych, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. h uor (przychody związane z otrzymaniem nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny, aktywów, w tym środków pieniężnych, na inne cele niż dopłaty do cen sprzedaży oraz nabycie lub wytworzenie środków trwałych).

Tarcza antykryzysowa 2.0

Antykryzysowe dopłaty do pensji zatrudnionych – z uwzględnieniem tarczy 2.0

Większa dostępność dopłat i zakaz zwalniania obowiązujący tylko przez 3 mies. – to najnowsze zmiany w systemie dofinansowań do pensji, oferowanych pracodawcom mierzącym się wskutek pandemii ze spadkiem obrotów.

Przewiduje je jedna z pozycji rządowej tarczy antykryzysowej – ustawa z 31.03.2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 568; większość jej przepisów weszła w życie z dniem ogłoszenia, czyli 31.03.2020).

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....