Zamówienie-Koszyk
Dokończ - Edytuj - Anuluj

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, klikając AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrazisz zgodę na to aby Rachunkowość Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, otwierane adresy url, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz. Informacje gromadzone będą w celu technicznego dostosowanie treści, badania zainteresowań tematami, dostosowania niektórych treści do lokalizacji z której jest odczytywana oraz wyświetlania reklam we własnym serwisie oraz w wykupionych przez nas przestrzeniach reklamowych w Internecie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Klikając w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrażasz zgodę na zapisanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie. W każdej chwili możesz skasować pliki cookie oraz ograniczyć możliwość zapisywania nowych za pomocą ustawień przeglądarki.

Wyrażając zgodę, pozwalasz nam na wyświetlanie spersonalizowanych treści m.in. indywidualne rabaty, informacje o wykupionych przez Ciebie usługach, pomiar reklam i treści.

AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU
account_circle
dehaze

Logowanie

e-mail:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą e-maila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój e-mail wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z e-maila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

e-mail:

Klikając w poniższy link, zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą e-maila

Sprawdzanie danych....

Koniec z wyższą gratyfikacją dla płatników PIT

Anna Koleśnik doradca podatkowy

Z tytułu terminowych wpłat podatku obliczanego według skali, pobranego począwszy od 1.01.2024 r., płatnikom będzie przysługiwać o połowę niższe wynagrodzenie.

Z upływem 2023 r. wygasa preferencja wprowadzona czasowo, jako forma rekompensaty za zamieszanie wprowadzone przepisami tzw. Polskiego Ładu, a polegająca na podwojeniu „zwykłej” stawki wynagrodzenia przysługującego płatnikom podatków stanowiących dochód budżetu państwa.

Obowiązujące stawki

Przypomnijmy, że na mocy art. 28 Op płatnikom i inkasentom przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków (także zaliczek na podatek) pobranych na rzecz budżetu państwa. Jego wysokość określa MF w drodze rozporządzenia.

Obowiązujące obecnie rozporządzenie MF z 28.06.2022 r. w sprawie wynagrodzenia płatnika i inkasenta z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa (DzU poz. 1377) przewiduje dwie stawki wynagrodzenia:

 • 0,3% kwoty podatków pobranych przez płatników,
 • 0,1% kwoty podatków pobranych przez inkasentów.

Ponadto ustanowiono w nim trzecią, czasową stawkę w wysokości 0,6%, przysługującą płatnikom z tytułu terminowego wpłacania PIT, pobranego przez nich w okresie od 1.07.2022 do 31.12.2023 r. od dochodu podlegającego opodatkowaniu przy zastosowaniu skali podatkowej. Miała być ona rodzajem rekompensaty za konieczność dostosowania systemów księgowych płatników do obniżki stawki PIT wprowadzonej w trakcie 2022 r. w ramach poprawiania Polskiego Ładu.

A zatem podwyższona do 0,6% stawka będzie ostatni raz stosowana do obliczenia zryczałtowanego wynagrodzenia z tytułu terminowej wpłaty podatku pobranego w grudniu 2023 r.

Należy podkreślić, że dla możliwości zastosowania tej wyższej stawki istotne jest to, kiedy został pobrany podatek będący podstawą do obliczenia wysokości wynagrodzenia, a nie kiedy płatnik korzysta ze swojego uprawnienia do potrącenia tego wynagrodzenia z kwoty pobranych przez siebie podatków.

Moment potrącenia

Obowiązujące przepisy nie określają terminu, w jakim płatnicy korzystają z uprawnienia do zryczałtowanego wynagrodzenia. Op nie nakazuje potrącania wynagrodzenia w tym samym miesiącu, w którym płatnik wpłaca uprzednio pobrany podatek na rachunek US. Płatnicy mogą więc potrącać je z kwoty pobieranych przez siebie podatków np. co miesiąc, co kwartał czy też raz do roku, a nawet za kilka lat – według własnego wyboru (pismo Ministerstwa Finansów z 26.03.1998 r., RS-7250-487/OP/O/98/ZB).

Prawo to przysługuje im do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego, z którym wynagrodzenie jest związane, co potwierdzają liczne interpretacje KIS, np. z 6.06.2023 r. (0111-KDIB2-2.4017.1.2023.2.MM), 21.04.2023 r. (0111-KDIB1-2.4017.1.2023.1.EJ), 1.10.2021 r. (0113-KDIPT2-3.4011.587.2021.3.KS), 30.12.2020 r. (0111-KDIB2-1.4017.26.2020.1.MK), 17.02.2020 r. (0111-KDIB2-1.4017.25.2019.1.EN).

Płatnicy mogą, ale nie muszą z niego korzystać. Warto więc przy okazji prac związanych z rocznym rozliczeniem przyjrzeć się, czy jest ono potrącane, ew. podjąć decyzję o korzystaniu z tego prawa na bieżąco bądź wstecz.

Uwaga: z końcem 2023 r. przedawni się zobowiązanie płatnika z tytułu zaliczek na PIT/zryczałtowanego podatku, pobranych za okres od grudnia 2017 do listopada 2018 r., natomiast z końcem 2024 r. – pobranych za okres od grudnia 2018 do listopada 2019 r. (patrz ramka).

Jak liczyć termin przedawnienia

W myśl art. 71 pkt 1 w zw. z art. 70 § 1 Op należności przypadające od płatników przedawniają się z upływem 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin ich płatności.

W przypadku zaliczek na PIT okres przedawnienia biegnie od końca roku, w którym powstał obowiązek wpłaty do US pobranych przez płatnika zaliczek. Zgodnie z updof podlegają one wpłacie do 20. dnia następnego miesiąca po miesiącu, w którym powstał obowiązek ich poboru. Zobowiązanie z tytułu zaliczek na PIT uległo więc przedawnieniu, jeśli od końca roku, w którym płatnik był zobowiązany do odprowadzenia zaliczki, upłynęło 5 lat.

Przykład

Z końcem 2023 r. przedawnia się zobowiązanie płatnika z tytułu zaliczek n PIT za miesiące od stycznia do listopada 2018 r., bo terminy płatności zaliczek za te miesiące przypadały w 2018 r., zatem 5 lat liczone od końca tego roku kalendarzowego upływa z końcem 2023 r. Natomiast termin płatności zaliczki za grudzień 2018 r. przypadał na styczeń 2019 r., zatem 5-letni termin liczony od końca 2019 r. upłynie z końcem 2024 r.

Nie ma konieczności każdorazowego informowania US o fakcie dokonania potrącenia zryczałtowanego wynagrodzenia. Wystarczy, że płatnik wykaże jego kwotę w przewidzianym miejscu we właściwych rocznych deklaracjach podatkowych (np. PIT-4R, PIT-8AR) składanych za bieżące okresy (interpretacja KIS z 4.01.2019 r., 0111-KDIB1-2.4017.12.2018.1.AW).

Z wzorów tych deklaracji wynika, że podaje się wynagrodzenie za poszczególne miesiące – zgodnie ze stanowiskiem organów podatkowych należy uznać, że chodzi o wynagrodzenie faktycznie potrącone w tych miesiącach. Aby dokonać potrącenia za przeszłe okresy, nie trzeba korygować deklaracji za lata, w których płatnik nie pobierał wynagrodzenia (nie jest to nadpłata). Przykładowo, potrącone w grudniu 2023 r. należne wynagrodzenie za lata 2018–2022 trzeba wykazać w deklaracji PIT-4R za 2023 r. (jako wynagrodzenie za grudzień). Można też np. w styczniu 2024 r. potrącić wynagrodzenie należne z tytułu poboru zaliczek na PIT za cały 2023 r. (obliczone według stawki 0,6%). Trzeba je będzie wykazać w deklaracji PIT-4R za 2024 r. (jako wynagrodzenie za styczeń tego roku).

Wymóg wpłaty

Należy podkreślić, że tytułem do uzyskania wynagrodzenia przez płatnika jest terminowe wpłacenie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa. Przepis zawiera trzy kryteria, które łącznie muszą być spełnione przez płatnika:

 • podatek został pobrany na rzecz budżetu państwa,
 • dokonano jego wpłaty,
 • wpłata nastąpiła w terminie wynikającym z przepisów.

Jak potwierdza interpretacja KIS z 20.11.2020 r. (0111-KDIB1-2.4017.14.2020.1.SK), prawo do zryczałtowanego wynagrodzenia nie jest uzależnione od uiszczenia pełnej kwoty należnej zaliczki.

Jeżeli płatnik dochował terminu wpłaty tylko w odniesieniu do części pobranego podatku, to co do zasady może otrzymać wynagrodzenie naliczone tylko od części wpłaconej w terminie.

Późniejsza dopłata podatku wraz z należnymi odsetkami nie wpłynie na możliwość realizacji jego uprawnień w zakresie potrącenia przysługującego mu wynagrodzenia od terminowo wpłaconej kwoty. Jednak od pozostałej części podatku, wpłaconej później, wynagrodzenie nie przysługuje.

Również podatki wpłacone w kwotach przekraczających należne zobowiązanie nie mogą być (w tej części) brane pod uwagę przy obliczaniu wynagrodzenia. Jeżeli płatnik skorzysta z możliwości pobrania wynagrodzenia, a potem się okaże, że obliczył i pobrał oraz wpłacił podatek (zaliczkę na podatek) nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej, ma obowiązek zwrócić na rachunek właściwego US nienależne wynagrodzenie wraz z odsetkami za zwłokę (wyrok NSA z 30.06.2014 r., II FSK 1725/12). Wynagrodzenie potrącone nienależnie lub w zawyżonej wysokości traktuje się – na mocy art. 52a Op – jak zaległość podatkową.

Ulga na innowacyjnych pracowników i wpłaty na PFRON pomniejszą należną kwotę

Ponieważ wysokość zryczałtowanego wynagrodzenia należnego płatnikowi jest uzależniona od kwoty podatku/zaliczki wpłaconej terminowo do US (a nie jedynie pobranej), negatywnie wpływa na nie ulga na innowacyjnych pracowników, o której mowa w art. 18db updop i art. art. 26eb updof. W uproszczeniu polega ona na pomniejszeniu podlegających przekazaniu na rachunek US zaliczek na PIT i zryczałtowanego podatku pobranych od pensji, o określoną kwotę z tytułu prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej. Płatnik korzystający z tej ulgi przekazuje więc do US niższą kwotę PIT, niż pobrał, zatrzymując resztę dla siebie (albo nawet nie przekazuje jej wcale).

Jak potwierdziła KIS w interpretacji z 23.11.2023 r. (0111 KDIB13.4017.4.2023.4.MBD), w przypadku skorzystania z uprawnienia do pomniejszenia, o którym mowa w art. 18db ust. 1 updop, wynagrodzenie płatnika będzie ustalane na podstawie pomniejszonej kwoty zaliczek i zryczałtowanego podatku dochodowego (tylko od kwoty PIT faktycznie wpłaconej w terminie, a nie pobranej).

Z kolei z interpretacji KIS z 24.01.2023 r. (0114-KDIP3-1.4017.1.2022.1.MZ2023-01-24) wynika, że wpłaty pobranych zaliczek na PIT dokonywane przez płatników będących zakładami pracy chronionej i zatrudniających osoby – zgodnie z art. 38 ust. 2 i 2a updof – na PFRON, zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz zakładowy fundusz aktywności nie są wpłatami na rzecz budżetu państwa. Wobec tego płatnikom tym nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków od części pobranych zaliczek przekazanej na ww. fundusze.

Zamknij

Skróty w artykułach

akty prawne, standardy i interpretacje:
 • dyrektywa 112 – dyrektywa Rady 2006/112/WE z 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (DzUrz UE L 347 z 11.12.2006 r.)
 • dyrektywa 2013/34/UE – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z 26.06.2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek (...) (DzUrz UE L 182 z 29.06.2013 r.)
 • Kc – ustawa z 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (DzU z 2023 r. poz. 1610)
 • KIMSF – interpretacje Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej
 • Kks – ustawa z 10.09.1999 r. Kodeks karny skarbowy (DzU z 2023 r. poz. 654)
 • Kp – ustawa z 26.06.1974 r. Kodeks pracy (DzU z 2023 r. poz. 1465)
 • Kpc – ustawa z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (DzU z 2023 r. poz. 1550)
 • Ksh – ustawa z 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (DzU z 2022 r. poz. 1467)
 • KSR – Krajowe Standardy Rachunkowości
 • MSR – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (ang. International Accounting Standards) wydawane od 2002 r. jako MSSF
 • MSSF – Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (ang. International Financial Reporting Standards)
 • Op – ustawa z 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (DzU z 2023 r. poz. 2383)
 • Ppsa – ustawa z 30.08.2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (DzU z 2023 r. poz. 1634)
 • rozporządzenie o instrumentach finansowych – rozporządzenie Ministra Finansów z 12.12.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (DzU z 2017 r. poz. 277)
 • rozporządzenie o konsolidacji – rozporządzenie Ministra Finansów z 25.09.2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych (DzU z 2017 r. poz. 676)
 • rozporządzenie składkowe – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (DzU z 2023 r. poz. 728)
 • rozporządzenie z 13.09.2017 r. – rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (DzU z 2020 r. poz. 342)
 • specustawa – ustawa z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedn. DzU z 2023 r. poz. 1327)
 • uobr – ustawa z 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (DzU z 2023 r. poz. 1015)
 • uor – ustawa z 29.09.1994 r. o rachunkowości (DzU z 2023 r. poz. 120)
 • updof – ustawa z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2022 r. poz. 2647)
 • updop – ustawa z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (DzU z 2022 r. poz. 2587)
 • upol – ustawa z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (DzU z 2023 r. poz. 70)
 • US GAAP – Amerykańskie Standardy Rachunkowości (ang. Generally Accepted Accounting Principles)
 • ustawa akcyzowa – ustawa z 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym (DzU z 2023 r. poz. 1542)
 • ustawa emerytalna – ustawa z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (DzU z 2023 r. poz. 1251)
 • ustawa KAS – ustawa z 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (DzU z 2023 r. poz. 615)
 • ustawa o KRS – ustawa z 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (DzU z 2023 r. poz. 685)
 • ustawa o PCC – ustawa z 9.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (DzU z z 2023 r. poz. 170)
 • ustawa o VAT – ustawa z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU z 2023 r. poz. 1570)
 • ustawa o zfśs – ustawa z 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (DzU z 2023 r. poz. 998)
 • ustawa zasiłkowa – ustawa z 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (DzU z 2022 r. poz. 1732)
 • ustawa zdrowotna – ustawa z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DzU z 2022 r. poz. 2561)
 • usus – ustawa z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2023 r. poz. 1230)
 • uzpd – ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
 • Założenia koncepcyjne MSSF Założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej (Conceptual Framework for Financial Reporting)
pozostałe skróty:
 • CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • EOG – Europejski Obszar Gospodarczy
 • FEP – Fundusz Emerytur Pomostowych
 • FGŚP – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • FP – Fundusz Pracy
 • FS – Fundusz Solidarnościowy
 • IASB – Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
 • IS – izba skarbowa
 • KAS – Krajowa Administracja Skarbowa
 • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa
 • KNF – Komisja Nadzoru Finansowego
 • KRBR – Krajowa Rada Biegłych Rewidentów
 • KRS – Krajowy Rejestr Sądowy
 • KSB – Krajowe Standardy Badania
 • MF – Minister Finansów
 • MPiPS – Minister Pracy i Polityki Społecznej
 • MRiF – Minister Rozwoju i Finansów
 • MRiPS – Minister Rodziny i Polityki Społecznej
 • MSiG – Monitor Sądowy i Gospodarczy
 • NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
 • PANA – Polska Agencja Nadzoru Audytowego
 • PIBR – Polska Izba Biegłych Rewidentów
 • PKD – Polska Klasyfikacja Działalności
 • pkpir – podatkowa księga przychodów i rozchodów
 • PPK – pracownicze plany kapitałowe
 • RM – Rada Ministrów
 • SA – sąd apelacyjny
 • sf – sprawozdanie finansowe
 • skok – spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa
 • SN – Sąd Najwyższy
 • SO – sąd okręgowy
 • TK – Trybunał Konstytucyjny
 • TSUE – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
 • UCS – urząd celno-skarbowy
 • UE – Unia Europejska
 • US – urząd skarbowy
 • WDT – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
 • WNT – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
 • WSA – wojewódzki sąd administracyjny
 • zfśs – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Skróty
Spis treści artykułu
Spis treści:
Stowarzyszenie
Księgowych w Polsce
Najbliższe szkolenia on-line
05.03.2024 Podatek VAT – Zrozumieć podatek od towarów i usług SKwP Warszawa
05.03.2024 Naliczanie wynagrodzeń SKwP Bielsko-Biała, SKwP Bydgoszcz, SKwP Częstochowa, SKwP Gorzów Wielkopolski, SKwP Kielce, SKwP Włocławek
05.03.2024 CIT estoński 2023/2024 – obowiązki na koniec roku SKwP Poznań
05.03.2024 Bilans 2023 – zamknięcie ksiąg rachunkowych i sporządzenie jednostkowych sprawozdań finansowych za 2023 r. w oparciu o ustawę o rachunkowości z uwzględnieniem prawa podatkowego SKwP Radom
05.03.2024 Podsumowanie zmian w prawie pracy – zagadnienia problemowe i doświadczenia praktyczne, z uwzględnieniem stanowisk urzędowych SKwP Warszawa
05.03.2024 Rachunek przepływów pieniężnych w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym SKwP Gorzów Wielkopolski, SKwP Legnica, SKwP Zielona Góra
05.03.2024 Spółka komandytowa – rozliczenia podatkowe spółki i wspólników – aktualne orzecznictwo organów podatkowych i sądów administracyjnych SKwP Bielsko-Biała, SKwP Bydgoszcz, SKwP Częstochowa, SKwP Gorzów Wielkopolski, SKwP Olsztyn, SKwP Opole, SKwP Szczecin, SKwP Włocławek
05.03.2024 Podatek VAT w 2024 roku SKwP Kraków
06.03.2024 Naliczanie wynagrodzeń w Comarch Optima od podstaw SKwP Kraków
06.03.2024 CIT Estoński (ECIT) 2023/24: wybór, ryzyka, obowiązki na koniec roku – warsztaty praktyczne z licznymi przykładami kwotowymi SKwP Częstochowa